Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości gruntowej  stanowiącej kompleks działek położonych w Kosmolowie

 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963,  964, 965 o łącznej powierzchni 5180 m2 położone w Kosmolowie, ujawnione w księdze wieczystej nr KR1O/00035438/7, stanowiące mienie gminne sołectwa Kosmolów - na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25.04.2022r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w sali na parterze.

3.  Roczna stawka wywoławcza czynszu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych).

4.  Postąpienie w wysokości nie mniej niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

5.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. w terminie do dnia 22.04.2022r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg na dzierżawę działek położonych w Kosmolowie.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić budynków, budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.

8. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne.

9. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia lub w przypadku zmiany stanu prawnego działki.

10. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (w godzinach pracy Urzędu) pok.111.

11. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (w dniach: poniedziałek od 800 do 1600, wtorek-piątek od 700 do 1500). pok. 111, tel. 32 6260111.

13.  Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane.