Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 

Stosownie do art. 71 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2022 r. poz. 1029/, art. 10, art. 49 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej ZIMNODÓŁ o mocy do 40 MW zlokalizowanej na terenie gminy Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie”

 

wszczętym na wniosek Pani Sylwii Bąbrych, 53-609 Wrocław, ul. Wagonowa 2C – pełnomocnika QPV 1 Sp. z o. o., 53-609 Wrocław, ul. Wagonowa 2C.

 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 700-1500 i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dniu od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 29.06.2022 r. do 13.07.2022 r.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, stron postępowania.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz Rynek 1.

  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, 32-300 Olkusz, Rynek 1, pok. 209, tel. 32 626 02 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

  3. Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach / Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (rejestr) - art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2020 r. poz. 283/, Ustawa z dn.14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020 r. poz. 256/.

  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej – BE 10.

  6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.

  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Łukasz Rychlewski

Zastępca Burmistrza