Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały  Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXIV/308/2021 z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37b ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503),

zawiadamiam     

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w zakresie zmiany § 18 ust. 1 poprzez wydłużenie do 48 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w uchwały, terminu dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, do zakazów i warunków dla określonych w niniejszej uchwale stref A,B,C,D oraz § 3 ust. 1 pkt 29 poprzez doprecyzowanie definicji pojęcia: „tablicy reklamowej zawieszanej”.

Projekt ww. dokumentu udostępniony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. nr 102 w dniach od 25.07.2022 r. do 23.08.2022 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto projekt zmiany uchwały udostępniony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2022r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:


- na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (stanowisko informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta  i Gminy Olkusz z siedzibą  Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do ww. uchwały.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Druk uwag