Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm./, w oparciu o upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej w dniu 22.07.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej ZIMNODÓŁ o mocy do 40 MW zlokalizowanej na terenie gminy Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie” – inwestor: QPV 1 Sp. z o. o., ul. Wagonowa 2C, 53-609 Wrocław.

 

Ponadto podaje się do publicznej wiadomości, że karta w/w decyzji została zamieszczona pod nr SE.604.98.2022 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

 

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust.1 w/w ustawy, można zapoznać się w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 700-1500 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (tel. 32 62 60 174) i/lub w trybie udostępniania informacji o środowisku określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Treść decyzji j.w. udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu na okres od dnia 22.07.2022 r. do dnia 05.08.2022 r.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Marcin Wiercioch

Zastępca Burmistrza