Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, przebudowę i wykonanie rowów drogowych wraz z istniejącymi przepustami pod zjazdami, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzanie nimi wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 1082K, do rowów drogowych, w miejscowościach Czubrowice i Racławice, gmina Jerzmanowice-Przeginia oraz miejscowości Zawada, gmina Olkusz.

Dokumentacja w sprawie znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, pok. 106 – w godzinach 8:00-14:00, tel. 12 62 90 674, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Sprawę prowadzi Piotr Solak.

                Dopuszcza się możliwość osobistego zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do wniosku i przedłożonych dokumentów jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem prowadzącym sprawę.

                Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie dotyczy właścicieli następujących działek zlokalizowanych w miejscowości:

Czubrowice: 747/1, 750, 763/1, 763/2, 767, 771, 773/1, 778, 791, 795, 799, 803, 806, 809, 814, 820, 825, 829/2, 830, 834, 835, 838/2, 839, 840, 875, 878/2, 911, 1284 obręb 0001.

Racławice: 345/2, 345/3, 345/4, 346, 347, 349/1, 350, 2150, 2151/1 obręb 0006.

Zawada: 360, 400 obręb 0017.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego:

  • 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
  • 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.