Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 3174/56 o pow. 2646 m2, objęta  księgą wieczystą KR1O/00037512/4, położona w Olkuszu przy ulicy Al. 1000-lecia, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Działka posiada kształt nieregularny, składający się z dwóch prostokątów o szerokości 8m (od ulicy) i 16,5m (na dalszym odcinku). Nieruchomość posiada  dostęp do drogi publicznej  oraz do uzbrojenia technicznego w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej.

Nieruchomość obciążona służebnościami przesyłu linii napowietrzno-kablowej oraz posadowienia słupów SN oraz służebnością przesyłu przyłącza teletechnicznego.

Z własnością działki związana jest nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 3174/46 oraz 3174/43 i 3174/15 objęte księgami wieczystymi KR1O/00051347/0 oraz KR1O/00010371/8 zapewniająca dostęp do drogi publicznej.

Z uwagi na kształt oraz obciążenia służebnościami przesyłu, mogą wystąpić  utrudnienia w jej zabudowie. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny produkcyjno-usługowe.

 

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Al. 1000-lecia – ul. Osiecka zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/583/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z 28 grudnia 2005r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 97 z dnia 28.02.2006r. Poz.604) -  działka nr 3174/56 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 6P” –  opisanym jako „Tereny działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania  i obsługi transportu samochodowego” oraz w liniach rozgraniczających drogi ”16KDW” – opisanym jako: „Droga wewnętrzna” o szerokości 5-7,5m. Ponadto w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 22.07.2022r.

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  129 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości   25 800,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych) w terminie do dnia 14.09.2022r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – nieruchomość – dz. nr 3174/56”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

6. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2022r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.

 

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a)    dowodu wniesienia wadium.

b)    osoby fizyczne – dowodu tożsamości,

c)    osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,

d)    pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego),

e)    małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemne oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

f)     przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

9. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

10. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

11. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

12. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

13. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.