Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XLI Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

w dniu 13 września  2022 r. , godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 

Porządek obrad

 

 

1. Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

8. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu – informacja.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Olkuskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Olkusz w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/536/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy -Karta Nauczyciela, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Olkusz prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Olkuszu, obręb Pomorzany.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki nrnr 4949/5 i 4949/7, położonych w Olkuszu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 633/33, położonej w Olkuszu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki  nr 1132/49, położonej w Olkuszu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2022 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIII/410/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu monitorującego realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 za rok 2021.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie XLI Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.