Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK  PRZETARGU

 

    W dniu 27.09.2022r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z  działki o numerze: 5598 o powierzchni 585m2, położonej w Olkuszu. Księga wieczysta nr: KR1O/000044597/5.

Nieruchomość położona jest w Olkuszu w rejonie ul. Rzemieślniczej, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do otoczenia drogą asfaltobetonową. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę. Dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Rzemieślniczej (w odległości 25m). Instalacje: elektryczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.

Na działce znajdują się drzewa i krzaki. Wysoki poziom wód gruntowych. Przed zabudową należy wykonać odwodnienie działki.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane: domy, szkoła, centrum handlowe.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza,  zatwierdzoną Uchwałą Nr  IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14.07.2011r. Nr 357,poz. 3021) - działka nr 5598  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C30aMJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

1. Na przedmiotowy przetarg wadium  w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 3 oferentów oraz 3 oferentów złożyło oferty.

1 oferty nie zakwalifikowano do części niejawnej z uwagi na brak dowodu wpłaty wadium.

Do części niejawnej zakwalifikowano 2 oferty.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 128 700,00  zł .

 

3. Jako najkorzystniejszą ofertę  wybrano ofertę z zaoferowaną ceną netto: 171 010,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziesięć złotych).

 

4. Nabywcą nieruchomości został/a: PPHU DELTA Szywacz Iwona