Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WYNIK   PRZETARGU

 

 W dniu 27.09.2022r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz przeprowadzony został I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości składającej się z  działki o numerze: 5599 o powierzchni 586m2, położonej w Olkuszu. Księga wieczysta nr: KR1O/000044597/5.

Nieruchomość położona jest w Olkuszu przy ul. Rzemieślniczej, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do otoczenia drogą asfaltobetonową. Szerokość działki umożliwia swobodną zabudowę. Dostęp do infrastruktury technicznej od ul. Rzemieślniczej. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.

Na działce znajdują się drzewa i krzaki. Wysoki poziom wód gruntowych. Przed zabudową należy wykonać odwodnienie działki.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane: domy, szkoła, centrum handlowe.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza,  zatwierdzoną Uchwałą Nr  IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 14.07.2011r. Nr 357,poz. 3021) - działka nr 5599  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C30aMJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

1. Na przedmiotowy przetarg wadium  w wymaganej wysokości zostało wpłacone przez 6 oferentów i 6 oferentów złożyło prawidłowe oferty.

Do części niejawnej zakwalifikowano 6 ofert.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła: 140 640,00  zł .

 

3. Jako najkorzystniejszą ofertę  wybrano ofertę z zaoferowaną ceną netto: 172 010,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziesięć złotych).  

                                                                                                                                                                                   

4. Nabywcą nieruchomości został/a: PPHU DELTA Szywacz Iwona