Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Spółdzielczej, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu.

 

 

1. Numery Ksiąg Wieczystych –  KR10/00047850/8, KR1O/00040127/2

 

2. Numery działek – 599/7, 599/34, 775/39

 

3 .Łączna powierzchnia działek – 853 m2

 

4 .Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Olkuszu przy ul. Spółdzielczej, ok. 1,5 km od ścisłego centrum miasta ( Rynek w Olkuszu ). Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowo – usługowym. Działki posiadają dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej . Nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.  

 

5 .Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „C4.P-U” – opisanym jako „Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”.

 

6. Nieruchomość przeznaczona jest na podstawie art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmującej działki nr 775/26 i nr 775/59, położonej w Olkuszu przy ul. Spółdzielczej.

 

7. Cena sprzedaży brutto wynosi – 314 757,00 zł ( słownie: trzysta czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych).

 

8. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 22.12.2022 r.