Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Program „JAWOR 2”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 03.10.2022 r. uruchomiony został nabór wniosków do programu pożyczkowego „JAWOR 2”.

Program “JAWOR 2” dotyczy wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m2 oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:
a. posiadać tytuł prawny do nieruchomości (właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym zlokalizowanego w województwie małopolskim),
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c. w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
d. posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
e. posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł – metodyka obliczenia dochodu stanowi załącznik nr 1 do Programu,

Pożyczki w ramach w/w Programu oprocentowane są według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%.

Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym.

Szczegółowe regulacje dotyczące udzielania w/w pożyczek umieszczono na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/