Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

ogłasza III przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. K. K. Wielkiego 44 w Olkuszu.

 

1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 0,892 części w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 2603 o powierzchni 480m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 44, objęty księgą wieczystą: KR1O/00059082/0.

Działka posiada regularny kształt, zabudowana jest  budynkiem mieszkalno-użytkowym wzniesionym na przełomie XIX–XX wieku, murowanym, składającym się z budynku frontowego trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego,  przechodzącego od strony południowej w oficynę również trzykondygnacyjną, niepodpiwniczoną. Dach o konstrukcji więźby drewnianej, dwuspadowy nad częścią frontową budynku, jednospadowy nad oficyną, kryty blachą i papą. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne działowe z cegły. Stropy żelbetowe oraz drewniane. Ławy fundamentowe żelbetowe lub z kamienia.  Schody i korytarze z posadzką lastryko wylewaną, szlifowaną oraz drewniane. W piwnicach posadzki cementowe. Stolarka drewniana, podłogi: deski, posadzka. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, ogrzewanie węglowe. Stan techniczny zły, do remontu kapitalnego. Powierzchnia użytkowa budynku: 580,33m2, powierzchnia piwnic i komórek lokatorskich: 99,58m2, powierzchnia ogólna budynku: 679,91m2. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowane budynkami o przeznaczeniu wielomieszkaniowym i usługowym, w nieco dalszym  otoczeniu – obiekty użyteczności publicznej, sąd, przychodnie lekarskie, apteka, banki. Ulica Króla Kazimierza Wielkiego jest główną ulicą w centralnej strefie miasta.

Gmina Olkusz jest właścicielem udziału w wysokości 892/1000 w w/w nieruchomości.

Udział Gminy stanowi: 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni: 506,59m2 wraz z 7 piwnicami i 5 komórkami o łącznej powierzchni: 99,58m2.tj:

Lokal 1 o powierzchni użytkowej 44,18 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 3,77m2 – udział 0,072

Lokal 2 o powierzchni użytkowej 49,70 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 0,00m2 – udział 0,073

Lokal 3 o powierzchni użytkowej 43,96 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 8,58m2 – udział 0,077

Lokal 4 o powierzchni użytkowej 51,56 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 7,88m2 – udział 0,087

Lokal 5 o powierzchni użytkowej 45,39 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 25,95m2 – udział 0,105

Lokal 6 o powierzchni użytkowej 99,43 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 8,13m2 – udział 0,158

Lokal 7 o powierzchni użytkowej 62,68 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 7,99m2 – udział 0,104

Lokal 8 o powierzchni użytkowej 63,95 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 12,17m2 – udział 0,112

Lokal 9 o powierzchni użytkowej 45,74 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 25,11m2 – udział 0,104

 

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15.09.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 23.09. 2020 r., poz. 5904) działka nr  2603 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem:„10MU3”- opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług”.

Podstawowe przeznaczenie pod lokalizację:

1)            zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z nakazem realizacji usług publicznych i komercyjnych, wbudowanych w budynki mieszkalne w parterach budynków;

2)            zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 29 opisu planu, o dowolnym udziale powierzchni usług;

3)            usług publicznych;

4)            usług komercyjnych;

5)            obiektów rzemiosła produkcyjnego;

6)            zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ale jest ujęta w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz jest chroniona na podstawie ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2. Nieruchomość wolna od obciążeń.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 25.02.2022r.

 

Data przeprowadzenia I przetargu: 31.05.2022r., II przetargu: 25.10.2022r.

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 1 400 000,00zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).

 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości: 280 000,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.12.2022r . włącznie.

 

6. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty: „Przetarg – udział w nieruchomości przy ul. K.K.Wielkiego 44”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „ Przetarg – udział w  nieruchomości przy ul. K.K.Wielkiego 44”  należy składać w  Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Punkt Informacyjnyprzy wejściu do budynku, do dnia 30.12.2022r do godziny 13.00. 

Oferta powinna zawierać :

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot oraz jego podpis.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  4. Oferowaną cenę nieruchomości (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew/ gotówka).
  5. Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Do oferty należy dołączyć :

a)       Osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis właściwego rejestru,

b)      Osoby prawne- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ,

c)       Pełnomocnicy oferentów - pełnomocnictwo do złożenia oferty i nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego,

d)      Osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2014r. poz. 1380 z późn. zm.) stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

e)      Osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim, zamierzające nabyć nieruchomość do majątku wspólnego – pisemna zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego – dokumentu świadczącego o rozdzielności majątkowej współmałżonków lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

 

8. Cześć jawna przetargu (komisyjne otwarcie kopert) odbędzie się w dniu 05.01.2023r. o godzinie  10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,Rynek 1, sala narad - parter.

Każdy z uczestników przetargu bądź ich pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wpłacone wadium przez osoby, których oferta nie zostanie przyjęta podlega zwrotowi nie później nie po upływie 3 dnia od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

Cena sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

9. Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

10. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowej ponosi nabywca.

 

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

12. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.