Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

24 stycznia 2023 roku, godz. 15:30

sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Olkusz

32-300 Olkusz, Rynek 1

 

 

1.         Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2.         Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3.         Przedstawienie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4.         Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5.         Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

6.         Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

7.         Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

8.         Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

9.         Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

10.       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uratowania przed zniszczeniem wieży wyciągowej szybu „Chrobry”, ale także budynków otaczających tę wieżę.

 

11.       Podjęcie Rezolucji w sprawie planów likwidacji wieży wyciągowej szybu „Chrobry” przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesława” S.A.

 

12.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok.

 

13.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/529/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

14.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Olkusz na rok 2023.

 

15.       Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację programu zdrowotnego i zadania z zakresu zdrowia publicznego.

 

16.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 66 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Mikołowskiej 40 w Katowicach oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (garażu).

 

17.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę  nr 968/135 położoną w Olkuszu.

 

18.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę  nr 968/136 położoną w Olkuszu.

 

19.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę  nr 968/137 położoną w Olkuszu.

 

20.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę  nr 638/23 położoną w Olkuszu.

 

21.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę  nr 638/25 położoną w Olkuszu oraz wyrażenia zgody na obciążenie działek nrnr 638/26 i 638/27 służebnością gruntową przejazdu i przechodu.

 

22.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę  nr 638/27 położoną w Olkuszu.

 

23.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/531/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

24.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

 

25.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Olkusz.

 

26.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.

 

27.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu na 2023 rok.

 

28.       Wolne wnioski.

 

29.       Zamknięcie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.