Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836 t.j.),

 

                                    WOJEWODA MAŁOPOLSKI                     

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającego przez pełnomocnika Szymona Rydza (Pełnomocnictwo Nr 255/2021 z 04.08.2021 r.), doręczony 22.12.2022 r. (uzupełniony 12.01.2023 r. na wezwanie z 03.01.2023 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa gaz. DN 500; MOP 5,0 MPa rel. Zederman-Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, Rabsztyn,

 

 

lp.

identyfikator działki

nr Księgi Wieczystej

 

jednostka ewidencyjna Olkusz – gmina

 

obręb Rabsztyn

1.         

121205_5.0013.206

KW 52111

 

jednostka ewidencyjna Olkusz – miasto

 

obręb Skalskie

2.         

121205_4.0003.1

KW 45896

3.         

121205_4.0003.4

KR1O/00071980/5

4.         

121205_4.0003.5/7

KR1O/00085196/3

5.         

121205_4.0003.5/10

KR1O/00085196/3

6.         

121205_4.0003.8/4

KR1O/00082152/2

7.         

121205_4.0003.9/12

KR1O/00081411/9

8.         

121205_4.0003.17/8

KW 38802

9.         

121205_4.0003.17/11

KR1O/00057365/4

10.      

121205_4.0003.18/3

KR1O/00028367/6

11.      

121205_4.0003.21/3

KR1O/00080923/4

12.      

121205_4.0003.22/5

-

13.      

121205_4.0003.27/5

121205_4.0003.27/5

14.      

121205_4.0003.28/4

KR1O/00024078/5

15.      

121205_4.0003.31/4

KR1O/00083733/6

16.      

121205_4.0003.32/3

KR1O/00073142/3

17.      

121205_4.0003.37/1

-

18.      

121205_4.0003.38/8

KR1O/00079503/4

19.      

121205_4.0003.38/14

KR1O/00024881/7

20.      

121205_4.0003.50/3

-

21.      

121205_4.0003.55

KR1O/00024556/0

22.      

121205_4.0003.56

KR1O/00066143/8

23.      

121205_4.0003.57

KR1O/00066143/8

24.      

121205_4.0003.117

KW 48820

25.      

121205_4.0003.118/2

KR1O/00032841/4

26.      

121205_4.0003.120/1

KW 28822

27.      

121205_4.0003.124

KW 52758

28.      

121205_4.0003.125/1

KR1O/00044401/5

29.      

121205_4.0003.125/2

KW 28125

30.      

121205_4.0003.125/3

KW 21907

31.      

121205_4.0003.128/1

KR1O/00022947/4

32.      

121205_4.0003.128/2

KR1O/00022947/4

33.      

121205_4.0003.129

KW 57674

34.      

121205_4.0003.131

-

35.      

121205_4.0003.132

KR1O/00040774/2

36.      

121205_4.0003.135/2

KW 66142

37.      

121205_4.0003.136

-

38.      

121205_4.0003.148

KW 25753

39.      

121205_4.0003.152

KR1O/00078341/3

40.      

121205_4.0003.153/2

KR1O/00051384/1

41.      

121205_4.0003.154

-

42.      

121205_4.0003.158

KW 9513

43.      

121205_4.0003.159

-

44.      

121205_4.0003.162/4

KW 62401

45.      

121205_4.0003.163/9

KR1O/00068764/1

46.      

121205_4.0003.163/10

KR1O/00005396/1

47.      

121205_4.0003.166

KR1O/00064924/3

48.      

121205_4.0003.169

KR1O/00064924/3

49.      

121205_4.0003.171

KR1O/00078835/3

50.      

121205_4.0003.174

KW 49709

51.      

121205_4.0003.173/1

-

52.      

121205_4.0003.173/2

-

 

Identyfikator działki stanowi sekwencję cyfr i liczb wg wzoru: WWPPGG_R.XXXX.NDZ, gdzie:

  • WW to kod województwa (12 - województwo małopolskie),
  • PP - kod powiatu (12 – powiat olkuski)
  • GG - kod gminy (05- gmina Olkusz)
  • R - typ gminy (_4 – Olkusz miasto, _5 – Olkusz gmina)
  • cyfry XXXX - numer ewidencyjny obrębu (0003- obręb Skalskie, 0013 - obręb Rabsztyn)
  • NDZ - numer działki ewidencyjnej.

Obszar oddziaływania obiektu, a którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zmianami), nie wykracza poza teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie w niniejszej sprawie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu); na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie podmiotowej: Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy); w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

 

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, w godzinach pracy urzędu. Zaleca się wcześniejsze umówienie telefoniczne terminu spotkania pod numerem tel. 12 39 21 625.

 

Skany dokumentów złożonych wraz z wnioskiem mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną, na wniosek przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP.

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836 t.j.), do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu stosuje się odpowiednio, między innymi przepis art. 8 ust. 1 i 1a, który zobowiązuje wojewodę dozawiadomienia o wszczęciu postępowania w zakresie terminalu:

1) wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;

2)  właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia;

3)  pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;

4)  właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach internetowych gminy.

Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub pozwolenia na rozbiórkę tej inwestycji przepisy art. 8 ust. 3 і 3a, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stosuje się odpowiednio, zatem w przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu lub przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu – nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1a ww. ustawy w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu następuje w drodze obwieszczenia. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

 

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefonicznie. Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.16.4.2022.PZ.