Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

 

 Szanowni Państwo,

 

Informuję, że na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022, poz. 2519)  do obowiązków właściciela nieruchomości należy zapewnienie utrzymanie czystości i porządku przez m.in. :

 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone      w przepisach odrębnych;
 •  zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz (Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30.11.2020 r. ) ;
 • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

 • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

lub

 • gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej,  prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów.

Nadmieniam również, że zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów.

Na podstawie art. 6 ust. 5a w/w ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

 • posiadanie umów, o których mowa w ust. 1;
 • zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
 • dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

 

Informuję również, że z dniem 9 sierpnia 2022 r. weszły  w życie nowe punkty w/w ustawy, na podstawie których m.in.:

 • „5aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym;”
 • „5ab. Do kontroli, o której mowa w ust. 5a, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”,
 • „6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1.”

 

 Z-up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Izabela Komaniecka

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. kontroli odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych