Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zawiadomienie o prowadzeniu kontroli

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, która miała miejsce 8 sierpnia 2022 roku, nakłada na burmistrza obowiązek prowadzenia systematycznych kontroli (co najmniej raz na dwa lata) posiadania przez właścicieli nieruchomości w/w umów i dowodów uiszczania opłat potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie wszystkich powstających na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Mając powyższe na uwadze, informuję, że na terenie naszej gminy od 1 marca 2023 roku rozpocznie się cykl kontrolny w przedmiocie realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także kontrole przedsiębiorców w zakresie odbioru odpadów. Kontrola polega na prowadzeniu wizyt w terenie lub wezwaniu właściciela nieruchomości/przedsiębiorcy do Urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru i transportu nieczystości ciekłych/odpadów komunalnych, na terenie Gminy Olkusz, zgodnie z planem kontroli, oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu szamba/regularność odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (z późniejszymi zmianami), stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku miedzy innymi poprzez:

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

- zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych;

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

 

Równocześnie właściciele nieruchomości, wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, są zobowiązani do udokumentowania pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Brak realizacji powyższych obowiązków zagrożony jest karą grzywny. Ponadto w przypadku stwierdzenia niewykonania opisanych obowiązków, burmistrz wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie.

Ponadto każdy przedsiębiorca z terenu Miasta i Gminy Olkusz powinien mieć zawartą umowę w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Podczas odbywającej się kontroli przedsiębiorcy są zobowiązani do przedstawienia aktualnej umowy z przedsiębiorstwem odbierającym odpady.

 

 

Plan kontroli

na lata 2023-2024

L.p.

Kontrolowany  

Kontrolujący

Termin kontroli

1.

Właściciele nieruchomości i przedsiębiorstw położonych na terenie Gminy Olkusz: Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kosmolów

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Strażnicy Miejscy. 

I kwartał 2023 r.

2.

Właściciele nieruchomości i przedsiębiorstw położonych na terenie Gminy Olkusz: Kogutek, Niesułowice, Olewin, Osiek, Pazurek,

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Strażnicy Miejscy. 

II kwartał 2023 r.

3.

Właściciele nieruchomości i przedsiębiorstw położonych na terenie Gminy Olkusz:  Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Wiśliczka.

 

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Strażnicy Miejscy. 

III kwartał 2023 r.

4.

Właściciele nieruchomości i przedsiębiorstw położonych na terenie Gminy Olkusz: Witeradów, Zadole Kosmolowskie, Zawada, Zederman, Zimnodół.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Strażnicy Miejscy. 

IV kwartał 2023 r.

5.

Właściciele nieruchomości i przedsiębiorstw położonych na terenie Miasta Olkusz:

Żurada, Pomorzany, Glinianki, Os. Wschód, Os. Skalskie, Os. Pakuska, Os. Młodych, Os. Czarna Góra, Os. Centrum, Os. Śródmieście, Os. Słowiki.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Strażnicy Miejscy. 

I kwartał 2024 r.

6.

Właściciele nieruchomości i przedsiębiorstw położonych na terenie Miasta Olkusz:

Żurada, Pomorzany, Glinianki, Os. Wschód, Os. Skalskie, Os. Pakuska, Os. Młodych, Os. Czarna Góra, Os. Centrum, Os. Śródmieście, Os. Słowiki.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Strażnicy Miejscy. 

II kwartał 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.2975.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 28 lutego 2023 roku