Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 10.03.2023r. do dnia 31.03.2023r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 2115/43 położonej w Olkuszu o pow. 206,39m2 z przeznaczeniem pod infrastrukturę drogi krajowej 94 na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2991.2023 z dnia 06.03.2023r.  w wysokości 7.181,45zł netto płatne w stosunku rocznym (waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych);

- działka nr 348/1 o pow. 3140m2 położona w Pomorzanach z przeznaczeniem pod ogród warzywno - owocowy na czas nieokreślony (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 80,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1067/1 o pow. 155m2 położonej w Olkuszu przy ul. Jasnej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na czas nieokreślony (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 133,46 zł brutto z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- części działki nr 3920/1 położonej w Olkuszu przy ul. J. Kantego o pow. 17m2 z przeznaczeniem pod garaż na okres 3 lat (garaż stanowi własność osoby prywatnej, działka zajmowana bezumownie). Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 17,00zł netto (tj. 20,91zł brutto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- działka nr 421 o pow. 10920m2 oraz działka nr 423/1 o pow. 5365m2 położona w Osieku z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 80,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 342/3 położona w Witeradowie o powierzchni 21777m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 300,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2689/48 o pow. 15m2 położonej w Olkuszu przy ul. Korczaka z przeznaczeniem pod garaż na czas nieokreślony (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 18,45zł brutto (tj. 1,00zł/m2 netto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 1772 o pow. 36m2 położonej w Gorenicach z przeznaczeniem pod ogród przydomowy na okres 3 lat (działka zajmowana bezumownie). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 1202 o pow. 1372m2 położona w Braciejówce z przeznaczeniem pod udostępnienie nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Olkusz w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na czas nieokreślony. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr XVI/209/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z 27.03.2012r. w wysokości 123,00zł brutto - płatne jednorazowo po zawarciu umowy dzierżawy;

- działka nr 66/7 o pow. 14010m2 oraz działka nr 63/1 o pow. 29867m2 położona w Pomorzanach z przeznaczeniem pod uprawy rolne na okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r.  w wysokości 100,00zł  oraz 300,00 zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 2328/3 o pow. 4m2 położonej w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod kiosk handlowy (kiosk stanowi własność osoby prywatnej, działka zajmowana bezumownie) na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 29,52zł brutto (tj. 6,00zł/m2 netto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 968/161 o pow. 15m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zielonej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres    1 roku. Stawka czynszu w wysokości 36,90zł brutto z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 3586/36 o pow. 155m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 3 lat.  Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 857,93zł brutto (tj. 4,50zł/m2 netto z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 3033 o powierzchni 52m2 położonej w Olkuszu przy ul. Leśnej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na czas nieokreślony (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 89,54zł brutto (tj. 1,40zł/m2netto) z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- działka nr 2560/9 o pow. 54m2 położona w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 3 lat.  Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 398,52zł brutto (tj. 4,50zł/m2 netto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.