Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu w pobliżu ul. Rabsztyńskiej.

 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działek: nr 5096/10 o pow. 1,0779 ha, nr 5096/6 o pow. 0,8394 ha, nr 5083/5 o pow. 0,0020 ha, - o łącznej powierzchni: 1,9193ha położona w Olkuszu w rejonie drogi krajowej nr 94 i ul. Rabsztyńskiej w pobliżu centrum miasta. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą nr: KR1O/00035288/0. Najbliższe otoczenie od strony południowej stanowi centrum handlowe, stacja paliw oraz budynek MOSiR Olkusz. Od strony północnej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawą i krzakami.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej (ul.Wiejskiej) zapewniony zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela działek nrnr 5096/10, 5096/6 i 5083/5 poprzez ustanowienie służebności drogowej po działkach 5096/8 i nr 5096/11 stanowiących własność Gminy Olkusz w następujący sposób:

- Służebność drogowa o pow. 278m2 po działce nr 5096/8 – ustanowiona zostanie pasem gruntu szerokości 6 m, biegnącym od zbiegu granic działek nr 5096/6, 5096/8 i 5096/3 wzdłuż północnej granicy działki nr 5096/3 do zbiegu granic działek nr 5096/8, 5096/3 z działką nr 5096/10 za wynagrodzeniem w formie jednorazowego świadczenia w wysokości brutto: 25 373,67 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 67/100), w tym podatek VAT w wstawce 23% w wysokości: 4 744,67zł.

- Służebność drogowa o pow. 78m2 po działce nr 5096/11 – ustanowiona zostanie pasem gruntu szerokości 6m, biegnącym odpowiednio w odległości 19m i 25m na zachód od punktu zbiegu granic działek nr 5093, 5096/10, 5096/11 w kierunku południowym w głąb działki nr 5096/11 na długości 13m do istniejącego na działce nr 5096/11 układu komunikacyjnego. Nabywca przedmiotowej nieruchomości, jako posiadacz służebności, zobowiązany jest do uwzględnienia i dostosowania się do organizacji ruchu istniejącego układu komunikacyjnego obowiązującego w czasie wykonywania służebności.  Wynagrodzenie za ustanowienie służebności po działce nr 5096/11 nastąpi w formie jednorazowego świadczenia w wysokości brutto:  5 461,20zł (słownie: pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 20/100), w tym podatek VAT w stawce 23% w wysokości: 1 021,20zł. 

W przypadku możliwości zapewnienia przez nabywcę dostępu do drogi publicznej w inny sposób zbycie nieruchomości lub jej części może nastąpić bez ustanowienia służebności drogowej.

Nieruchomość wolna od zobowiązań. Nieruchomość wolna od obciążeń.

 

2. Zgodnie ze zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu osiedli „Olkusz-Północ” zatwierdzoną Uchwałą Nr XIII/134/99 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25.06.1999r. (Dz.U. Woj. Mał. Nr 33 z 1999r. ,poz. 377):

- działka nr 5096/6 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1d.U,1e.U” – opisanym jako: „Tereny handlu detalicznego, usług oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych”, w obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w strefie ochrony ekspozycji Starego Miasta, w terenie górniczym ZGH Bolesław, częściowo w przypuszczalnej granicy starego kopalnictwa, na frontach działek wyznacza się strefy zieleni i parkingów,

- działka nr 5083/5 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1d.U” – opisanym jako: „Tereny handlu detalicznego, usług oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych”, w obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w strefie ochrony ekspozycji Starego Miasta, w terenie górniczym ZGH Bolesław, w przypuszczalnej granicy starego kopalnictwa, na frontach działek wyznacza się strefy zieleni i parkingów,

- działka nr 5096/10 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „1b.U” – opisanym jako: „Tereny handlu detalicznego, usług oraz nieuciążliwych działalności gospodarczych”, w obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w strefie ochrony ekspozycji Starego Miasta, w terenie górniczym ZGH Bolesław, na frontach działek wyznacza się strefy zieleni i parkingów.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz, ww. działki położone są w obszarach podmokłości, jakie powstaną po likwidacji kopalni oraz w rejonie przypuszczalnych podtopień po likwidacji kopalni, o spodziewanej głębokości zwierciadła wody: 2-3 m p.p.t. Ponadto działka nr 5096/10, w zachodnim fragmencie, położona jest w rejonie przyszłych zalewisk po likwidacji kopalni.

 

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/525/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części Olkusza orazo przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Gmina Olkusz przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 08.10.2021r.

 

Data przeprowadzenia I przetargu: 18.01.2022r., II przetargu: 31.05.2022r., III przetargu: 25.10.2022r., IV przetargu: 02.02.2023r.

                        

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi:  4 900 000,00zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości   

980 000,00zł. (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 22.05.2023r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – nieruchomość przy ul. Rabsztyńskiej”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

6. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2023r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.

 

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

a)    dowodu wniesienia wadium.

b)    osoby fizyczne – dowodu tożsamości,

c)    osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,

d)    pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego),

e)    małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemne oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

f)     przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

9. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i wraz z wynagrodzeniem za ustanowienie służebności drogowej podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

10. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

12. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.