Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń obok pok. 207, na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 31.03.2023r. do dnia 21.04.2023r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

 

- części działki nr 2329 położonej w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową o pow. 102m2 oraz pod garaż o pow. 16m2 na czas nieokreślony (działka zajmowana na podstawie obowiązujących umów). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17.05.2011r. w wysokości: za zieleń 87,82zł brutto z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry; za garaż: 19,68zł brutto płatne do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 1135/1 o pow. 500m2 położonej w Olkuszu przy ul. Rabsztyńskiej z przeznaczeniem pod ogród warzywno - owocowy na okres 3 lat (działka zajmowana bezumownie). Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 1503 o pow. 5m2 położonej w Gorenicach z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny w części postawiony na działce Gminy na czas nieokreślony (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3033.2023 z 22.03.2023r. w wysokości: 10,00zł netto z terminem wnoszenia opłat do 10 dnia każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 2328/3 o pow. 44m2 położonej w Olkuszu przy zbiegu ul. Świętokrzyskiej i ul. Króla Kazimierza Wielkiego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 1 roku z jednotygodniowym okresem wypowiedzenia. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.3034.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 22.03.2023r. w wysokości: 2.800,00 zł netto z terminem wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 4263 położonej w Olkuszu przy ul. Osieckiej o pow. 21m2 z przeznaczeniem pod działalność handlową na placu targowym na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1956.2021 z 08.09.2021r. w wysokości 126,00zł netto (tj. 154,98zł brutto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- najem pomieszczeń usytuowanych w piwnicy budynku Rynek 1 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną i kulturalną – rozrywkową oraz dzierżawa części działki nr 1469 o pow. 6m2 z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników do składowania nieczystości stałych na okres 5 lat. Stawka czynszu za najem zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3027.2023 z 22.03.2023r. w wysokości: 4690,40zł netto (podnoszone corocznie o wskaźnik inflacji z GUS). Termin wnoszenia opłat do 10  każdego miesiąca z góry. Stawka czynszu za dzierżawę zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 50,00zł z terminem wnoszenia opłat do 31 marca  każdego roku z góry;

 - części działek nr 3860, 3853, 3852, 3861, 3880, 3878 położonych w Olkuszu przy ul. Ks. Kan. St. Gajewskiego o łącznej powierzchni 1200m2 z przeznaczeniem na prowadzenie ćwiczeń i treningów bojowych na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3028.2023 z 22.03.2023r. w wysokości: 572,00zł netto (tj. 703,56 zł brutto) (podnoszone corocznie o wskaźnik inflacji z GUS). Termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca z góry.

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa/Najem przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.