Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na I piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach. Budynek zlokalizowany w obrębie wyposażonym w pełną infrastrukturę techniczną i społeczną jak szkoły, ośrodek zdrowia, obiekty handlowe, usługowe itp. Komunikacja masowa – pociąg, w odległości do 0,5km.

Budynek wykonany w technologii prefabrykowanej o regularnym kształcie prostokąta. Posiada 5 kondygnacji naziemnych i jest całkowicie podpiwniczony. Stan techniczny budynku średni.

Lokal mieszkalny nr 6, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o łącznej pow. użytkowej: 56,62m2, posiada balkon, objęty jest księgą wieczystą KA1K/00052867/6. Do lokalu przyporządkowana jest piwnica o pow. użytkowej: 4,84m2.

Standard wykończenia typowy. Stan techniczny średni.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wolne jest od zobowiązań i obciążeń.

Lokal usytuowany jest w budynku, który zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenie oznaczonym symbolem:„2MWU”- opisanym jako: „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i  zabudowy usługowej”.

 

I przetarg odbył się w dniu 16.08.2022r., II przetarg odbył się w dniu 25.10.2022r.,

III przetarg odbył się w dniu 05.01.2023r., IV przetarg odbył się w dniu 09.03.2023r.

 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 315 000,00zł (słownie: trzysta piętnaście  tysięcy złotych).

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości: 63 000,00zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 12.06.2023r. włącznie.

 

4. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty: „Przetarg – lokal ul. Hetmańska 36/6 w Katowicach”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

5. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

6. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2023r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad-parter.

 

7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

8. Cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

9. O miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

10. Lokal znajduje się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” ul. Mikołowska 125A w Katowicach.

 

11. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

12. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

13. Uzyskanie bliższych informacji o przetargu oraz ustalenie terminu oględzin przedmiotowego lokalu można dokonać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok.125, tel. 32 626 01 25.