Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu

30 maja 2023 roku, godz. 11:00

sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 

1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad LII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

6. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

 

8. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

9. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

11. Raport o stanie Gminy Olkusz za rok 2022.

     a) Debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz za rok 2022 radnych Rady Miejskiej
     w Olkuszu oraz mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.

     b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta
      i Gminy Olkusz.

 

12. Uchwała Nr S.O.XIV.423.11.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Olkusz na dzień 31 grudnia 2022 r.

 

13. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 maja 2023 roku dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2022 rok przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Olkusz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2022 rok.

 

15. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 maja 2023 roku w  sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz za 2022 rok z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2022 rok.

 

16.  Uchwała Nr S.O.XIV.424.4.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu odnośnie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2022 rok.

 

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  
porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Klucze realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Olkusz opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczach.

 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku osób fizycznych dotyczącego  
       zgody na dzierżawę lub wieczyste użytkowanie działek w obrębie Zederman.

 

21.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 marca  2023 roku dotycząca podjęcia prac związanych z budową drogi w obrębie Zawada.

 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok.

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/529/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

 

25.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jana Kochanowskiego w Olkuszu.

 

26.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 27.

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmolowie.

 

30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie .

 

31. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn.: „Sołectwo Zimnodół Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole ”.

 

33. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Osieku.

 (Modernizacja Sali szkoleniowej w remizie OSP w Osieku).

 

34. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.

 („Fundusz sołecki Osiek – Rozbudowa budynku remizy OSP w Osieku)

 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji dwóch przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 1080K oraz 1078K w miejscowości Osiek.

 

36. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji dwustronnego przystanku komunikacyjnego na żądanie przy drodze powiatowej 1081K w miejscowości Gorenice.

 

37.  Podjęcie rezolucji w sprawie obsługi linii komunikacyjnej kolei szerokotorowej LK 65 w zakresie przewozów pasażerskich o charakterze międzynarodowym.

 

38.  Podjęcie  rezolucji w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II.

 

39.  Wolne wnioski.

 

40.  Zamknięcie LII Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.