Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 602),

 

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia o wydaniu 25 maja 2023 r. decyzji Nr 3/W/2023, znak: WI-II.7840.1.48.2021.MM, stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 9/BK/2021 znak: WI-II.7840.1.48.2021.PZ z 28 września 2021 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”. Zakres robót: • budowa, rozbudowa układu torowego z podtorzem i robotami okołotorowymi; • budowa i przebudowa odwodnienia układu torowego, obejmująca rowy i odwodnienie wgłębne; • rozbiórki i budowa peronów z dojściami wraz z niezbędną infrastrukturą; • budowa wiat siedziskowych oraz rozbiórka i budowa wiaty sektorowej; • rozbiórka obiektów kubaturowych; • rozbiórka obiektu inżynierskich – kładka dla pieszych; • budowa obiektów inżynierskich – przejście podziemne; • budowa i przebudowa sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z sterowaniem lokalnym odłącznikami sieci trakcyjnej; • rozbudowa i przebudowa przejazdu kolejowego wraz z zjazdami oraz odwodnieniem; • rozbiórka i budowa budynku nastawni wraz z przyległymi przyłączami; • budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV; • przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych zasilających odbiory nietrakcyjne (LPN); • budowa i przebudowa kabli i kanałów telekomunikacyjnych oraz elektrycznych; • przebudowa sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowych (srk); • przebudowa kolidujących obiektów oraz sieci i urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu niezwiązanych z infrastrukturą kolejową, zlokalizowanych w obszarze projektowanej infrastruktury kolejowej. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, działki ewidencyjne numer: 2115/26, 2115/41, 2115/42, 3521/5, 2578/8, 2578/6, 2577/5, 2115/45, 2115/51, 2115/49, 2577/4, 2578/9, 2578/7, 2577/6, 2115/29, 2115/27, 2115/16, 2115/50, 2115/52, 2115/46, 5043, 2115/34, 2679/1, 2117/2 obręb 0001 Olkusz jednostka ewidencyjna 121205_4 Olkusz-miasto, wydanej dla inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

 

Od ww. decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

 

Na ww. postanowienie służy zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

 

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz w prasie lokalnej.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – piątek: 730-1530), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym –  tel. 12 39 21 605.

 

Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.1.48.2021.MM.