Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

1. Numer księgi wieczystej – KR1O/00023702/2

 

2. Działka nr 638/23  o pow. 2697m2 jest niezabudowana, położona jest w Olkuszu w pośredniej strefie miasta ok. 1,5km od centrum (Rynek w Olkuszu). Nieruchomość o foremnym kształcie, płaskim terenie, posiada dostęp do drogi publicznej. Na działce brak dostępu do infrastruktury technicznej. Sieci: wodociągowa, elektroenergetycznej, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i gazowa są posadowione w drodze. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz od strony wschodniej i zachodniej liczne punkty usługowe i handlowo-usługowe,.

 

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr  XXX/336/2004 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29.09 2004r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 4803) działka nr 638/23 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C14MJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

5. Cena nieruchomości wynosi netto: 701 220,00zł netto: (słownie: siedemset jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).

 

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa dnia 14.07.2023r.