Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

1. Numer księgi wieczystej – KR1O/00047851/5.

 

2. Działka nr 968/137  o pow. 525m2 jest niezabudowana, położona jest w Olkuszu w pośredniej strefie miasta ok. 800m od centrum (Rynek w Olkuszu). Nieruchomość o nieforemnym kształcie, płaskim terenie, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz liczne punkty usługowe i handlowo-usługowe,.

 

3. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzoną Uchwałą Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 3021) działka nr 968/137 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C35bMJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

5. Cena nieruchomości wynosi netto: 165 659,00zł netto: (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych).

 

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa dnia 14.07.2023r.