Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

LIII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

22 czerwca 2023, godz. 16:00

sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

5. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

6. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 5 czerwca 2023 roku dotyczącego zapadlisk górniczych.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (w sprawie ocalenia cennego dziedzictwa kulturowego wieży wyciągowej „Chrobry” oraz jej otoczenia).

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski (2 obszary).

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu na lata 2019 – 2026.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/529/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski”.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2024.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działek gruntu przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne lub inne tereny komunikacyjne.

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Olkusz działek położonych w Zedermanie.

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 968/160, położonej w Olkuszu.

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 3586/56, położonej w Olkuszu.

 

22.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 4522, położonej w Olkuszu.

 

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.

 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

 

25. Wolne wnioski.

 

26. Zamknięcie LIII Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.