Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń (przy wejściu głównym do budynku), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 23.06.2023r. do dnia 14.07.2023r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 2227/2 o pow. 36m2 położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej z przeznaczeniem pod ustawienie leżaków i stolików na okres 6 miesięcy. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Nr 0050.3120.2023 z 23.05.2023r. w wysokości: 4,50zł/m2 netto z terminem wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca z góry,

- część działki nr 120/2 położonej w Bogucinie Małym z przeznaczeniem pod boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej na okres 3 lat z zobowiązaniem do jego utrzymania ((w zakres wykonywanych na boisku prac wchodzi: koszenie trawy wg potrzeb (min. 1 raz w miesiącu) z wykorzystaniem własnych urządzeń (kosiarki, podkaszarki), materiałów eksploatacyjnych oraz wywożenia trawy, uzupełniania ubytków trawy przez dosiew miejscowy, nawadnianie boiska, nawożenie boiska (3 razy w roku), ręcznego usuwania chwastów i kamieni, zapewnienie niezbędnej ilości kredy do malowania linii oraz malowania linii na boisku przed każdym meczem lub zawodami, uzupełniania darni w polach bramkowych w przerwach sezonu rozgrywkowego, bieżącego sprzątania boiska trawiastego (w tym usuwania liści i śmieci) oraz terenów przyległych, koszenia trawy na terenach zielonych poza ogrodzeniem przy lesie). Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3164.2023 z dnia 15.06.2023r. w wysokości 50,00zł netto z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry,

- część działki nr 2578/3 położonej w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego o pow. 91m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 156,70 zł brutto z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry,

- działki nrnr 1393, 1394 położone w Olkuszu przy ul. Kopalnianej o łącznej pow. 250m2 z przeznaczeniem pod ogród warzywno- owocowy na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości 60,00 zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry,

- część działki nr 942 położonej w Braciejówce o pow. 350m2 z przeznaczeniem pod ogród warzywno – owocowy na okres 2 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3168.2023 z dnia 15.06.2023r. w wysokości 350,00zł z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry,

- część działki nr 595/19 położonej w Olkuszu przy ul. Gwarków (obręb Pomorzany) o pow. 1050m2 z przeznaczeniem pod składowanie materiałów budowlanych, zaplecze budowy na okres do 31.12.2024r. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3167.2023 z dnia 15.06.2023r. w wysokości łącznie 690,03zł brutto (tj. 561,00zł netto) z terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry.

 

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.