Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Zielonej, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu,

 

 

1. Numer Księgi Wieczystej –  KR10/00035080/2

 

2. Numer działki – 968/160

 

3. Powierzchnia działki – 86 m²

 

4. Przedmiotowa działka położona jest w Olkuszu przy ul. Zielonej, oddalona ok. 1 km od ścisłego centrum miasta ( Rynek w Olkuszu ). Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, placówki oświatowe i punkty handlowo – usługowe. Na działce nie ma urządzeń infrastruktury technicznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Zielona.

 

5. Zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzoną Uchwałą nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011 r. przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „C42aMJ” – opisanym jako „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

6. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 996/4 położonej w Olkuszu.

 

7. Cena sprzedaży brutto wynosi – 21 156,00 zł ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 ).

 

9. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 11.08.2023 r.