Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Przemysłowej, przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu,

 

 

1. Numer Księgi Wieczystej –  KR10/00057309/4

 

2. Numer działki – 3586/56

 

3. Powierzchnia działki – 642 m²

 

4. Przedmiotowa działka położona jest w Olkuszu przy ul. Przemysłowej, oddalona ok. 2,5 km od ścisłego centrum miasta ( Rynek w Olkuszu ). Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa o charakterze usługowym i przemysłowo – usługowym. Kształt działki nieforemny, teren płaski. Posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Przemysłowa.

 

5. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olewin – Zagaje zatwierdzonym Uchwałą nr XL/598/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 24 kwietnia 2018 r. przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „3.P/U” – opisanym jako „Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej”.

 

6. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 3586/57 położonej w Olkuszu.

 

7. Cena sprzedaży brutto wynosi – 157 932,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 00/100 ).

 

9. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 11.08.2023 r.