Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

 

zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ul. Strzelców Olkuskich przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu.

 

 

1. Numer Księgi Wieczystej –  KR10/00059140/5

 

2 .Numer działki – 4522

 

3 . Powierzchnia działki – 84 m2

 

4. Przedmiotowa działka położona jest w południowo – wschodniej części Olkusza przy ul. Strzelców Olkuskich, oddalona ok. 2,5 km od ścisłego centrum miasta (Rynek w Olkuszu). Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Posiada dostęp do drogi publicznej ul. Strzelców Olkuskich. Kształt działki nieforemny, teren płaski.

 

5. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Osiedli Południowych Olkusza zatwierdzonego Uchwałą nr XLVII/516/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 maja 2010 r. oraz ze zmianą powołanego planu miejscowego zatwierdzoną Uchwałą nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 grudnia 2010 r. działka nr 4522 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „C.4U” - opisanym jako „Tereny usług publicznych i komercyjnych”.             

 

6. Nieruchomość przeznaczona jest na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dotychczasowego dzierżawcy.

 

7. Cena sprzedaży brutto wynosi – 20 664,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100 ).

 

8. Termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 11.08.2023 r.