Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OBWIESZCZENIE

o wniesieniu odwołania od decyzji

 

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo­nego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2023.924),

 

Wojewoda Małopolski

 

zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 66/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2023.EL z 30.08.2023 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 MOP 5,5 MPa (długości 2531,5 m) wraz z przyłączem gazu wysokiego ciśnienia DN 150 MOP 5,5 MPa (długości 4880,6 m), dwoma stacjami gazowymi wysokiego ciśnienia redukcyjno-pomiarowymi Q = 15000 m3/h i Q = 6300 m3/h, MOP 5,5 MPa, zespołem zaporowo-upustowym wysokiego ciśnienia DN 500, MOP 5,5 MPa, zespołem zaporowo-upustowym średniego ciśnienia DN 350, MOP 0,5 MPa oraz gazociągami średniego ciśnienia PE DN 400 (długości 369,2 m), DN 225 (długości 270,9 m), stal DN 350 (długości 41,0 m) MOP 0,5 MPa wraz z infra­strukturą towarzyszącą, m.in. instalacją ochrony katodowej i kablem światłowodowym, w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.objętego ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo­nego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2023.924), wraz z wycinką drzew, zgodnie z załączoną inwentaryzacją dendrologiczną. Miejsce wykonywania robót budowlanych zgodnie z treścią ww. decyzji.

 

Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego, zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 12 ust. 1 i 1a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 15 ust. 4 ustawy o inwesty­cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świno­ujściu):

‒    na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego;

‒    w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie;

‒    na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych oraz w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Urzędu Gminy Klucze;

‒    w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją, zawiadomienie o wnie­sieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.