Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Olkusz, 29 września 2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 27

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/583/2023 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 27,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 27

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09 października 2023 r. do 31 października  2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Obszar ww. opracowania obejmuje działki nr 859, 858, 856, 857, 855 obręb Pomorzany, gm. Olkusz  (wg załącznika nr 1 do uchwały o przystąpieniu) oraz działki nr 670/1 i 670/2 obręb Żurada, gm. Olkusz  (wg załącznika nr 2 do uchwały o przystąpieniu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. o godz. 15.00  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2023 r.:

 • pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
 • ustnie do protokołu – w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 102, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP

 

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

 

 

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.
 3. Składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..