Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń (przy wejściu głównym do budynku), na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 13.10.2023r. do dnia 03.11.2023r. opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia:

 

- najem lokalu o pow. 73m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 68 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.3323.2023 z dnia 08.09.2023r. w wysokości 26,41zł/m2netto (w tym podatek od nieruchomości)  a terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 4263 położonej w Olkuszu przy ul. Osieckiej o pow. 21m2 z przeznaczeniem pod działalność handlową na placu targowym na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1956.2021 z 08.09.2021r. w wysokości 126,00zł netto (tj. 154,98zł brutto) z terminem płatności miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- działka nr 3174/23 położona w Olkuszu przy ul. Osieckiej o pow. 311m2  z przeznaczeniem pod projektowaną linię kablową SN, linię kablową nN, lampy oświetleniowe, kanalizację deszczową ze studzienkami (usytuowaną w drodze) oraz drogę dojazdową, na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. oraz z Zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w łącznej wysokości 1240,49zł brutto  z terminem płatności do 31 marca każdego roku z góry;

- użyczenie działki nr 2567/3 o pow. 7m2 położonej w Olkuszu przy ul. Polnej  z przeznaczeniem pod dojazd, dojście na okres do 31.03.2024r.

 

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

Najem i Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godzinach pracy Urzędu (pok. 111) lub pod numerem telefonu 32 626-01-11.