Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu w pobliżu ul. Zielonej.

 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 968/136 o pow. 671 m2 położona w Olkuszu w pośredniej strefie miasta ok. 800 m od centrum (Rynek w Olkuszu). Nieruchomość o foremnym kształcie płaskim terenie, posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz liczne punkty usługowe i handlowo-usługowe. Objęta księgą wieczystą nr: KR1O/00047851/5.

Nieruchomość wolna od zobowiązań. Nieruchomość wolna od obciążeń.

 

2. Zgodnie ze zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzoną Uchwałą Nr IX/104/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14.06.2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  poz. 3021) działka nr 968/136 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „C35bMJ” – opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

Zgodnie ze Strategią rozwoju dla obszaru zajmowanego przez gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, która określi plan działań wobec ewentualnych  podtopień na obszarach znajdujących się w strefie oddziaływania działalności górniczej likwidowanej kopalni w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo-Hutniczy Bolesław”,  ww. działka położona jest w granicach prognozowanych  podtopień związanych z likwidacją podziemnego zakładu górniczego Kopalnia „Olkusz-Pomorzany”.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 14.07.2023 r.

I przetarg odbył się w dniu 08.09.2023 r.

                   

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi netto:  200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy  złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości:  40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 13.11.2023 r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A. nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – dz. nr 968/136”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

6. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.

 

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

a)    dowodu wniesienia wadium.

b)    osoby fizyczne – dowodu tożsamości,

c)    osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,

d)    pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego),

e)    małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemne oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

f)     przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

9. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

 

10. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane  z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

12. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 6260125.