Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. K. K. Wielkiego 44 w Olkuszu.

 

 

1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 0,892 części w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 2603 o powierzchni 480 m2, położonej w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 44, objęty księgą wieczystą: KR1O/00059082/0.

Działka posiada regularny kształt, zabudowana jest  budynkiem mieszkalno-użytkowym wzniesionym na przełomie XIX –XX wieku, murowanym, składającym się z budynku frontowego trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego,  przechodzącego od strony południowej w oficynę również trzykondygnacyjną, niepodpiwniczoną. Dach o konstrukcji więźby drewnianej, dwuspadowy nad częścią frontową budynku, jednospadowy nad oficyną, kryty blachą i papą. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne działowe z cegły. Stropy żelbetowe oraz drewniane. Ławy fundamentowe żelbetowe lub z kamienia.  Schody i korytarze z posadzką lastryko wylewaną, szlifowaną oraz drewniane. W piwnicach posadzki cementowe. Stolarka drewniana, podłogi: deski, posadzka. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, ogrzewanie węglowe. Stan techniczny zły, do remontu kapitalnego. Powierzchnia użytkowa budynku: 580,33 m2, powierzchnia piwnic i komórek lokatorskich: 99,58 m2, powierzchnia ogólna budynku: 679,91 m2. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowane budynkami o przeznaczeniu wielomieszkaniowym i usługowym, w nieco dalszym  otoczeniu – obiekty użyteczności publicznej, sąd, przychodnie lekarskie, apteka, banki. Ulica Króla Kazimierza Wielkiego jest główną ulicą w centralnej strefie miasta.

Gmina Olkusz jest właścicielem udziału w wysokości 892/1000 w w/w nieruchomości.

Udział Gminy stanowi: 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni: 506,59 m2 wraz z 7 piwnicami i 5 komórkami o łącznej powierzchni: 99,58m2.tj:

Lokal 1 o powierzchni użytkowej 44,18 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 3,77 m2 – udział 0,072

Lokal 2 o powierzchni użytkowej 49,70 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 0,00 m2 – udział 0,073

Lokal 3 o powierzchni użytkowej 43,96 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 8,58 m2 – udział 0,077

Lokal 4 o powierzchni użytkowej 51,56 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 7,88  m2 – udział 0,087

Lokal 5 o powierzchni użytkowej 45,39 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 25,95  m2 – udział 0,105

Lokal 6 o powierzchni użytkowej 99,43 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 8,13 m2 – udział 0,158

Lokal 7 o powierzchni użytkowej 62,68 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 7,99 m2 – udział 0,104

Lokal 8 o powierzchni użytkowej 63,95 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 12,17 m2 – udział 0,112

Lokal 9 o powierzchni użytkowej 45,74 m2 wraz z piwnicą/komórką o powierzchni 25,11 m2 – udział 0,104

 

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15.09.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 23.09. 2020 r., poz. 5904) działka nr  2603 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem:„10MU3”- opisanym jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług”.

Podstawowe przeznaczenie pod lokalizację:

1)            zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z nakazem realizacji usług publicznych i komercyjnych, wbudowanych w budynki mieszkalne w parterach budynków;

2)            zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w rozumieniu definicji zawartej w § 3 ust. 1 pkt 29 opisu planu, o dowolnym udziale powierzchni usług;

3)            usług publicznych;

4)            usług komercyjnych;

5)            obiektów rzemiosła produkcyjnego;

6)            zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw.

 

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ale jest ujęta w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz jest chroniona na podstawie ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 08.09.2023 r.

 

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 1 623 200,00zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych).

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości: 324 640,00zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych) w terminie do dnia 11.12.2023 r. włącznie.

 

6. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w Banku Pekao S.A. nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty: „Przetarg –  ul. K.K.Wielkiego 44”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

7. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 

8. Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2022 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad-parter.

 

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

10. Cena sprzedaży udziału w nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

11. O miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 

12. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

13. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok.125, tel. 32 626 01 25.