Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Niesułowic – etap B
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094  z późn. zm.), w związku z art. 67 ust 1 i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023r. poz. 1688), a także w związku  z uchwałą Nr XXVII/338/2021 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 czerwca 2021r., zmienioną Uchwałą Nr XLVI/522/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Niesułowic  - etap B
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 30 października 2023 r. do 20 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 102, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 6 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Sali Narad (nr 112) o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, w tym podczas dyskusji publicznej lub w formie  elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „MPZP Niesułowice” oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2023 r.,w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Jednocześnie informuję, że projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku i jego ochronie” dalej „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

 

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą:  Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..