Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 26 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023, poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 65 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2023r. poz. 1688), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XLVI/523/2022 z dnia 14 grudnia 2022r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 26
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 30 października 2023r. do 20 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Sali Narad (parter, pok. 112) o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 8c i art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2023 r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Jednocześnie informuję, że projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku i jego ochronie” dalej „Projekty zmian studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

                                                                                                       

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą:  Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023, poz. 977 z późn. zm. oraz § 7 pkt 12 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2405), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..