Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Porządek obrad

LVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu

zwołanej na dzień 26 października 2023 r.

sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 32-300 Olkusz, Rynek 1

godz.: 16:30

 

1. Otwarcie LVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przedstawienie porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

5. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

 

7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

9. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023 – 2026 i kierunkowo do 2030.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2023 rok.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/529/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 3173/66, położonej w Olkuszu.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/530/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/459/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w Krakowie na realizację zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych, umożliwiających realizację zadania polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w miejscowości Żurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul.29 Listopada w Olkuszu.” (z późn. zm.).

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

 

17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olkuszu na kadencję 2024 – 2027.

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie na kadencję 2024 – 2027.

 

20. Wolne wnioski.

 

21. Zamknięcie LVII Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.