Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W Gminie Olkusz w ramach podpisanej Umowy Partnerskiej z dnia 02.01.2023 r. z Województwem Małopolskim na realizację Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych – został zakupiony lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Gorenice.

Wartość dofinansowania: 233 920 zł.

Gmina Olkusz znalazła się wśród 28 małopolskich gmin, które uzyskały dofinansowanie i zakupiły lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą.