Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu

dnia 14 listopada  2023 r. , godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 

Porządek obrad

 

 

1. Otwarcie LVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami - sprawozdanie.

6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz lub osobę przez niego upoważnioną o liczbie złożonych interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu, ich 
treści oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do spółdzielni energetycznej o nazwie Spółdzielnia Energetyczna „Olkusz – Srebrne Miasto” z siedzibą w Olkuszu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 października 2023 roku.

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 października 2023 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olkusz działki nr 242/1, położonej w Osieku – Gmina Olkusz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 4521, położonej w Olkuszu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2026 i kierunkowo do 2030 roku.

15. Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  i w domu w Gminie Olkusz” na lata 2024-2028.

16. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym wymiar i zakres usług sąsiedzkich, i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w Gminie Olkusz

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin  w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

19. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały XXXV/450/2022 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 marca 2022  roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olkusz na lata 2022-2025

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/129/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu oraz nadania Statutu Olkuskiej Rady Seniorów.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania audytu krajobrazowego.

23. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach stałych Rady Miejskiej.

25. Wolne wnioski.

26. Zamknięcie LVIII Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.