Załącznik do Uchwały nr XXXV/426/2005                                                            

Rady Miejskiej w Olkuszu

z dnia 09 luty 2005 roku                                                                                              

 

 

 

PLAN   ROZWOJU  LOKALNEGO

 

MIASTA   i   GMINY   OLKUSZ

 

 

 

 

Olkusz  styczeń 2005 rok

 

 

 

Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany przez :

 

1.  Łucja  Dąbrowska  -  po Kierownik Referatu Integracji Europejskiej UMiG Olkusz

 

p.o. Kierownik Referatu

         Integracji Europejskiej

         (-) Łucja Dąbrowska

 

Przy współpracy pracowników Referatu Integracji Europejskiej :

Daniela Hickiewicza

Łukasza Parlińskiego

 

Na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz udostępnionych przez powołany Zarządzeniem nr 0151/714/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 28.06.2004 r. Zespół Zadaniowy w składzie :

1.  Dąbrowska Łucja   -  Referat Integracji Europejskiej

2.  Dybich Aneta         -  Referat Analiz i Kontroli Budżetu

3.  Głowacka Barbara -  Wydział Inwestycji i Remontów

4.  Imielski Jacek        -  Wydział Rozwoju i Promocji

5.  Sierka Barbara       -  Wydział Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych

6.  Ziółkowski Edward - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI

 

 

I   WSTĘP                                                                                                                                  5

 

1.1   Cel opracowania.                                                                                                              5

 

1.2   Obszar - krajobraz, środowisko i kapitał dla realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.         5

 

1.2.1   Pejzaż - krajobraz.                                                                                                          5

1.2.2   Mieszkańcy - środowisko.                                                                                               7

1.2.3   Gospodarka - kapitał.                                                                                                     8

 

1.3   CELE - CZAS  REALIZACJI                                                                                          9

 

1.3.1   Cel główny - zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2004 - 2006.                        9

1.3.2   Kontynuacja celu - zadania inwestycyjne planowane do realizacji

           na lata 2007 - 2013.                                                                                                         20

1.3.3   Prawne i organizacyjne warunki opracowania i wdrożenie Planu Rozwoju

           Lokalnego.                                                                                                                       25

 

1.4    ZNACZENIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO I JEGO REALIZACJI             26

 

1.4.1  Źródła i obszary finansowania projektów objętych Planem Rozwoju Lokalnego.    26

1.4.2  Kwalifikacja gminy w zakresie lokalizacji do występowania o finansowanie zadań

          ze środków Unii Europejskiej.                                                                                         30

1.4.3  Organizacja administracyjna gminy w zakresie realizacji Planu Rozwoju

          Lokalnego.                                                                                                                          32

 

II    AKTUALNA  SYTUACJA  SPOŁECZNO-GOSPODARCZA  OBSZARU

      OBJĘTEGO  OPRACOWANIEM                                                                                      36

    

2.1   Dane geograficzno-administracyjne gminy.                                                                      36

2.2   Charakterystyka ekonomiczno-społeczna i gospodarcza gminy.                                    39

2.3   Środowisko krajobrazowe i przyrodnicze obszaru.                                                         43

2.4   Walory turystyczne, kulturowe i zawarty w nich potencjał gospodarczy.                    44

2.5   Plan Rozwoju Lokalnego a Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy.              58

        2.5.1   Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego.                                             58

        2.5.2   Infrastruktura techniczna.                                                                                      60

        2.5.3   Stan zasobów nieruchomości gminy.                                                                      62

        2.5.4   Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.                                                               64

        2.5.5   Działalność gospodarcza na terenie gminy - problemy gospodarcze regionu.    67

        2.5.6   Sfera społeczna.                                                                                                         69

 

III   ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W GMINIE                       70

 

3.1   Zmiany i zasady kształtowania struktury gospodarczej gminy.                                     70

3.2   Sposób użytkowania terenów i zasobów gminy.                                                               73

3.3   Kierunek rozwoju infrastruktury technicznej we wszystkich dziedzinach.                  80

3.4   Poprawa stanu środowiska naturalnego.                                                                          84

3.5   Poprawa stanu środowiska kulturowego, turystyki i rekreacji.                                     84

3.6   Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz zmiany w strukturze

           zamieszkania.                                                                                                                    87

 

IV    REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW W RAMACH PLANU ROZWOJU

        LOKALNEGO                                                                                                                     91

 

4.1   Opis planowanych do realizacji projektów w latach 2004 - 2006.                                  91

4.2    Sektory projektów planowanych do realizacji w latach 2007 - 2013.                          102

 

V    POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI

       NA TERENIE GMINY                                                                                                      109

 

VI   OCZEKIWANE  WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

 

6.1   Wskaźniki produktu.                                                                                                         111

6.2   Wskaźniki rezultatu.                                                                                                          111

6.3   Wskaźniki oddziaływania.                                                                                                112

6.4   Tabele zestawienia wszystkich wskaźników.                                                                   113

 

VII   PLAN  FINANSOWY                                                                                                      117

 

7.1    Plan finansowy na lata 2004-2006.                                                                                  117

7.2    Plan finansowy na lata 2007-2013.                                                                                  118

 

VIII  SYSTEM  WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO                                120

 

IX    SPOSOBY  MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

        PLANU ROZWOJU LOKALNEGO                                                                              121

 

9.1   System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.                                                      121

9.2   Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego.                                                                    122

9.3   Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorami publicznym, prywatnym i

        organizacjami pozarządowymi.                                                                                       123

9.4   Public relations Planu Rozwoju Lokalnego.                                                                   124

 

X      LITERATURA                                                                                                                 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    WSTĘP       

 

1.1  Cel   opracowania. 

 

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego jest podstawowym zadaniem w zakresie rozwoju gminy, jakie stoi przed samorządem gminnym. Waga tego dokumentu wynika ze znaczenia celów którym ma służyć. Podstawowe cele to:

      i bezpośredni, w rozwój gminy.

Wszystkie wyżej wymienione cele mają bezpośrednie oddziaływanie na podstawowy i nadrzędny cel jakim jest rozwój lokalny. Rozwój lokalny kojarzy się z rozwojem gospodarczym i gdy ma miejsce staje się praprzyczyną do ogólnego wzrostu. Staraniem naszego samorządu jest dążenie do takiego rozwoju, który będzie skuteczny i nieodwracalny, gdzie oprócz zmian gospodarczych zaistnieje zmiana jakościowa w sferze społecznej i kulturowej.

Kluczowymi elementami rozwoju lokalnego Gminy Olkusz są idee, ludzie i zasoby. Założeniem Planu Rozwoju Lokalnego jest aby obejmował on wykorzystanie:

 

1.2   Obszar  -  krajobraz, środowisko i kapitał dla realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

 

1.2.1  Pejzaż - krajobraz.

 

Gmina Olkusz leży na zachodnich krańcach Małopolski. Od miasta Olkusz do Krakowa w linii prostej jest ok. 40 km, do Katowic ok. 50 km. Gmina zajmuje powierzchnię 12 502 ha,

z których 2 563 ha to tereny samego miasta Olkusz. Wyżyna Olkuska geograficznie należy do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, oraz leży na styku do Wyżyny Śląskiej. Tereny jurajskie sprawiają iż krajobraz gminy jest bardzo urozmaicony. Występują licznie wapienne skałki i ostańce, jaskinie i skalne schroniska oraz wspaniałe lasy i malownicze pola.

Północna część miasta i gminy znajduje się w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych i Dolinek Krakowskich. Skalne podłoże oraz gleby najniższych klas bardzo kamieniste, powodowały historyczne kierunki rozwoju górnictwa rud cynku i ołowiu oraz przemysłu z zaniedbywaniem kierunków rolniczych i ogrodniczych.

Bliskie położenie przy Wyżynie Śląskiej powoduje nie wykorzystanie w pełni walorów krajobrazowo-turystycznych i atrakcyjności regionu olkuskiego, który jest bardziej kojarzony z przemysłem niż rejonem wypoczynkowym.

Administracyjnie od 1999 roku Olkusz jest miastem powiatowym, w którym znajdują się siedziby organów administracji rządowej, powiatowej i instytucji związanych z obsługą ludności z Powiatu Olkuskiego. Na terenie Gminy Olkusz funkcjonuje 7 szkół średnich, 17 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 14 przedszkoli oraz instytucje pozarządowe jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i liczne organizacje i stowarzyszenia. Olkusz jako największe miasto w regionie jest również podstawową bazą w zakresie usług medycznych dla ludności. Tutaj znajduje się Szpital Powiatowy, przychodnie specjalistycznie i sieć gabinetów lekarskich. Stanowi również główne dla regionu centrum handlowe i rekreacyjne. Sieć placówek handlowych, baza restauracyjna i rozrywkowa zlokalizowana w Olkuszu jest również podstawową bazą w tym zakresie dla regionu.

 

1.2.2   Mieszkańcy  -  środowisko.

 

Etnografowie zaliczają ludność Olkusza i okolic do grupy tzw. Krakowiaków Zachodnich. Grupa ta posługuje się dialektem małopolskim. Taka jest teoria historyczna, w praktyce połowa ludności regionu olkuskiego pochodzi z różnych regionów kraju z Mazurami i Pomorzem włącznie.

 

Gmina Olkusz jest gminą miejsko-wiejską liczącą 51 431 mieszkańców, w tym na terenie miasta zamieszkuje 38 673 osób, a na terenach wiejskich 12 758 osób. Charakterystycznym zjawiskiem na terenie gminy jest wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym. Przewiduje się w okresie najbliższych 10 lat znaczny napływ na rynek pracy ludzi młodych, wchodzących w wiek aktywności zawodowej przy równoczesnym niewielkim odpływie z gospodarki ludzi w wieku emerytalnym.

Spośród osób pracujących w gospodarce narodowej  blisko 40% pracuje w przemyśle a po około 10% w ochronie zdrowia i opiece socjalnej, edukacji i handlu.

 

Wysoka stopa bezrobocia w Olkuszu wyrażona jest wskaźnikiem bezrobotnych do ogółu czynnych zawodowo 19,4 % (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2004 roku w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy).

 

 

1.2.3   Gospodarka  - kapitał.

 

Miasto Olkusz to centrum administracyjne, naukowe, kulturalne i gospodarcze powiatu. Podstawa gospodarki to bogata baza surowców mineralnych. Do najważniejszych z nich należą: rudy cynku i ołowiu, piaski, dolomity, wapienie, surowce ilaste do produkcji materiałów budowlanych.

Zgodnie z ewidencją działalności gospodarczej na koniec 2003 roku działalność gospodarczą prowadziło: 3584 podmioty, zarejestrowanych było ponad 100 spółek prawa handlowego. Najwięcej podmiotów działa w następujących sekcjach : działalność produkcyjna, budownictwo, handel, naprawy pojazdów i sprzętu AGD, transport, gospodarka magazynowa i łączność, obsługa nieruchomości, wynajem i działalność obsługi środowiska biznesu. Do największych zakładów przemysłowych należą Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław", Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych "Emalia" S.A., Olkuska Fabryka Wentylatorów.

Doskonałe położenie komunikacyjne, kolejowe i drogowe, w stosunku do dużych aglomeracji przemysłowych Śląska i Krakowa, stanowi ważny element gospodarczy również w zakresie jego wykorzystania w rozwoju lokalnym.

 

1.3   CELE  -  CZAS  REALIZACJI.

 

1.3.1   Cel główny - zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2004 - 2006.

 

Cel główny to "Rozwój lokalny" poprzez :

 

Aktywizację społeczną i gospodarczą regionu, a szczególnie:

 

Zakres objęty celami szczegółowymi to:

-   infrastruktura techniczna

-   infrastruktura turystyczna

-   infrastruktura kulturalna

-   infrastruktura społeczna

-   infrastruktura służąca rozwojowi działalności gospodarczej.

 

W zakresie wyżej zidentyfikowanych obszarów w chwili obecnej Gmina Olkusz realizuje następujące zadania inwestycyjne:

 

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Wartość zadania

w zł.

1.

 

 

2.

 

3.

Budowa Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej w Olkuszu

 

Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej

 

Ruiny zamku w Rabsztynie

2000-2004

 

 

2002-2004

 

2000-2003

4.500.000

 

 

850.000

 

100.000

 

 

Realizowane zadania inwestycyjnie nie kwalifikują się do aplikacji o środki finansowe Unii Europejskiej z uwagi na termin wykonywania robót i zasady kwalifikowalności kosztów w ZPORR. Jednakże są one nierozerwalnie związane z kierunkiem jaki przyjęła gmina w celu podniesienia atrakcyjności regionu w sferze turystycznej, kulturalnej i społecznej.

Ten kierunek rozwoju lokalnego będzie kontynuowany w latach następnych również w zakresie aplikacji o środki Unii Europejskiej.

 

 

1.  Obszary wiejskie - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich a szczególnie:

Zakres objęty celami szczegółowymi to:

-   budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków ( sieci

     kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków)

-   budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody ( sieci wodociągowe,

     ujęcia wody, urządzenia do regulacji ciśnienia wody)

-   wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

-   budowa i modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym

-   kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

-   budowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

-   budowa ciągów pieszo-rowerowych na trasach szlaków turystycznych krajobrazowych

     i historycznych.

Na terenach tych gmina realizuje obecnie następujące zadania inwestycyjne, w zakresie przygotowania do realizacji bądź realizacji już rozpoczętego zadania inwestycyjnego:

Działanie 3.1.

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Wartość zadania

w zł.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

Kanalizacja sanitarna w Witeradowie - III etap

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olkusz - tereny wiejskie

 

Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie - I etap

                          II etap

 

2005-2006

 

 

2006

 

 

2005-2006

2007-2009

 

1.200.000

 

 

300.000

 

 

953.000

100.000

 

Kanalizacja sanitarna w Witeradowie - jest to pierwsze zadanie inwestycyjne realizowane w gminie z udziałem europejskich środków finansowych przedakcesyjnych w ramach programu SAPARD - Działanie 3.2. Jednocześnie jest to pierwsza kanalizowana miejscowość wiejska w gminie.

Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie - zadanie to zostało przygotowane do aplikowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006.

2.  Obszary podlegające restrukturyzacji w zakresie:

Zakres objęty celami szczegółowymi to:

-   budowa i modernizacja urządzeń do oczyszczania ścieków na tych terenach

-   budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę

-   wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

-   poprawa jakości powietrza

-   budowa i modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym

-   kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje

-   budowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

-   inkubatory przedsiębiorczości

-   rewitalizacja obszarów szkód górniczych

-   zagospodarowanie budynków poprzemysłowych.

 

Zadania do realizacji z dziedziny obszarów podlegających restrukturyzacji to :

Działanie 3.2.

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Wartość zadania

w zł.

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

Rewitalizacja i Ochrona Olkuskiej Starówki

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza - I etap

                                                        II etap

 

Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego )oś. Skalskie, oś. Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie Przedmieście) - I etap

                           II etap

 

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz zabudową i modernizacją oświetlenia dla miasta -

I etap

II etap

 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (zmiana sposobu przeznaczenia budynku OFNE na lokale socjalne)

 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. Piaski - I etap

                                                 II etap

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Olkusza w tym drogi krajowej nr 94

 

Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do drogi krajowej nr 94

 

Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji -

Park Czarna Góra I etap

Park przy ul. Sławkowskiej

Park Czarna Góra - II etap

 

Restauracja Starego Miasta ( budynku dawnego Starostwa -PT, Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Centrum Kultury w Olkuszu)

 

 Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej" obwodnica dla miasta Olkusza

 

Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Wolbrom-Trzebinia

 

Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu kolejowego toru LHS

 

Rewitalizacja obszaru szkód górniczych - zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa

 

Renowacja z poszerzeniem funkcji

Ośrodka Harcerskiego

 

Zagospodarowanie terenu po Spółdzielni Inwalidów "Laski" w Witeradowie

 

 

2004-2006

 

 

2005-2006

2007-2009

 

 

 

 

2005-2006

2007-2010

 

 

 

 

2004-2006

2007-2013

 

 

 

2004-2006

 

 

 

2005-2006

2007-2009

 

 

2004-2006

 

 

2004-2006

 

 

 

 

 

2005-2006

2007-2013

 

 

 

2004-2006

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

4.200.000

 

 

5.730.000

15.000.000

 

 

 

 

1.800.000

18.300.000

 

 

 

 

1.000.000

1.500.000

 

 

 

2.000.000

 

 

 

100.000

3.000.000

 

 

800.000

 

 

800.000

 

 

 

 

100.000

450.000

2.100.000

 

 

 

650.000

 

 

 

4.000.000

 

 

5.000.000

 

 

1.000.000

 

 

 

2.000.000

 

 

500.000

 

 

2.000.000

 

Obszary podlegające restrukturyzacji, to obszary objęte celami szczegółowymi:

-  rewitalizacja obszarów szkód górniczych z planowaną zabudową rekreacyjno-wypoczynkową - tereny miejskie i niezabudowane tereny gminy,

-  zagospodarowanie budynków poprzemysłowych w tym zmiana sposobu przeznaczenia budynku OFNE na mieszkania socjalne i OPS - tereny miejskie,

- zagospodarowanie terenu po Spółdzielni Inwalidów "Laski" w Witeradowie - tereny wiejskie.

W zakresie terenów poprzemysłowych i powojskowych, Gmina Olkusz nie posiada prawa własności do innych terenów poprzemysłowych i powojskowych na terenach wiejskich i na terenach miejskich. Tereny powojskowe położone są na terenach będących w administracji Lasów Państwowych. Również tereny szkód górniczych w dużej mierze są w chwili obecnej terenami leśnymi. Jednakże na terenach wiejskich gminy i terenach miasta Olkusz zlokalizowane są obszary poprzemysłowe np. Kopalni "Olkusz" i Kopalni "Pomorzany" będących w chwili obecnej na etapie przekształceń lub likwidacji. Pomimo to, staraniem samorządu lokalnego, właściciele tych terenów będą wspierani w swoich działaniach zmierzających w kierunku celu bezpośredniego i celów szczegółowych gminy w tym zakresie. Podstawowym zadaniem gminy będzie informacja dla przedsiębiorców w kwestii możliwości restrukturyzacji tych terenów, w celu ich włączenia w sferę działalności gospodarczej i inwestycyjnej oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów w zakresie restrukturyzacji.

 

W chwili uzyskania prawa własności do przedmiotowych terenów (np. w procesie likwidacji) lub ich części, natychmiast będą one przedmiotem konkretnych działań ze strony władz lokalnych w celu ich ekonomicznego i społecznego zagospodarowania.

Największymi potrzebami w tym zakresie objęty jest teren całej gminy będącej niegdyś gminą bazującą na eksploatacji rud cynkowo-ołowianych i przemyśle metalowym oraz do 1989 roku będącą terenem zagłębia śląsko-dąbrowskiego, a w chwili obecnej zmuszoną do poszukiwania nowych kierunków gospodarczych z wykorzystaniem posiadanych walorów turystyczno-krajobrazowych.

 

3.  Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe w tym:

3.1.  Rewitalizacja obszarów miejskich

3.2.  Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych

w zakresie:

      ( termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania mieszkań, zmiana zasilania

      energetycznego na bardziej ekonomiczne), w celu zapobiegania marginalizacji i

      degradacji zapobiegając patologiom społecznym na tych obszarach.

Zakres obejmie następujące cele szczegółowe :

-   rewitalizacja i odnowa zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach,

-   rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych, poprzez zmianę dotychczasowych funkcji na: gospodarcze, społeczne, zdrowotne, edukacyjne, rekreacyjne i turystyczne,

-   rewitalizacja obiektów powojskowych przez zmianę z przeważającej dotychczas funkcji zabudowy powojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną.

 

Rewitalizacja obszarów miejskich w szczególności:

w zakresie:

-   porządkowanie przestrzeni urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni w harmonii z otoczeniem

-   izolacja, remont i przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne

-   renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie lub adaptację na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy

-   prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy

-   wyburzanie budynków z przeznaczeniem pozyskanego terenu pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne

-   remont i przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych

-   tworzenie stref  bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast

-   adaptacja, przebudowa i remont budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, znajdujących się na terenie rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury itp.

-   przebudowa, wymiana i remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych i usługowych

-   regeneracja, rehabilitacja i zabudowa przestrzeni publicznych, w tym m.in. placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet, małej architektury, miejsc rekreacji, terenów zielonych

-   remonty i przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzenia i przesyłania ścieków

-   budowa, remonty i przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody

-   remonty, przebudowa i modernizacja gminnych dróg lokalnych i ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych

-   remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego

-   remont, przebudowa i przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości

-   remont, przebudowa i przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i kulturalne ( wraz z odnowieniem i konserwacją obiektów dziedzictwa kulturowego) prowadząca do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.

 

W zakresie tych obszarów zidentyfikowanych w planie inwestycyjnym wieloletnim w chwili obecnej przygotowano Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, będącym kontynuacją Planu Rozwoju Lokalnego. Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego przewiduje do realizacji w najbliższym czasie następujące zadania inwestycyjne w ramach zidentyfikowanych obszarów potrzeb:

Działanie 3.3.1.

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Wartość zadania

w zł.

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

17.

Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza - I etap

                                                         II etap

 

Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego (oś. Skalska, oś. Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie Przedmieście) - I etap

                          II etap

 

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla miasta -

                                                        I etap

                                                       II etap

 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (zmiana sposobu przeznaczenia budynku OFNE na lokale socjalne)

 

Modernizacja i remont obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym krytej pływalni przy Zespole szkół im. Kochanowskiego

Hali Widowiskowo-Sportowej - I etap

                                                      II etap

 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. Piaski - I etap

                                                II etap

 

Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do drogi krajowej nr 94

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Rabsztyn - I etap

                                        II etap

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki Januszkowa Góra - I etap

                                               II etap

 

Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji - Park czarna Góra PT - I etap

Park ul. Sławkowska

Park Czarna Góra - II etap

 

Restauracja Starego Miasta (budynku dawnego Starostwa, Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Centrum Kultury w Olkuszu)

 

Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej" obwodnica dla miasta Olkusza

 

Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Trzebinia-Wolbrom

 

Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu kolejowego toru LHS

 

Rewitalizacja obszaru szkód górniczych - zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa

 

Renowacja z poszerzeniem funkcji

Ośrodka Harcerskiego

 

 

2004-2006

 

 

2005-2006

2007-2009

 

 

 

 

2005-2006

2007-2010

 

 

 

 

2004-2006

2007-2013

 

 

2004-2006

 

 

 

 

 

 

 

2004-2006

2007-2013

 

 

2005-2006

2007-2009

 

 

2004-2006

 

 

2004-2006

2007-2008

 

 

2004-2006

2007-2008

 

 

2005-2006

 

2007-2013

 

 

 

2004-2006

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

4.200.000,-

 

 

5.730.000

15.000.000

 

 

 

 

1.800.000

18.300.000

 

 

 

 

1.000.000

1.500.000

 

 

2.000.000

 

 

 

 

 

 

400.000

10.000

20.100.000

 

 

100.000

3.000.000

 

 

800.000

 

 

50.000

600.000

 

 

50.000

200.000

 

 

80.000

450.000

2.100.000

 

 

 

50.000

 

 

 

4.000.000

 

 

5.000.000

 

 

1.000.000

 

 

 

 

2.000.000

 

 

500.000

 

W zakresie zadań inwestycyjnych pn. "Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki" ; oraz "Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza - I etap" już zostały przygotowane wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata 2004-2006.

W zakresie rewitalizacji terenów po przemysłowych - zmiana sposobu użytkowania budynku OFNE na lokale socjalne złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie w ramach "Programu budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej", pomimo pozytywnej kwalifikacji wniosku nie udało się uzyskać dofinansowania.

Wymienione tematy są na etapie kompletowania przez gminę dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do aplikowania o europejskie środki finansowe.

1.3.2   Kontynuacja celu - zadania inwestycyjne planowane do realizacji na lata

           2007 - 2013

 

Kontynuacją celów zidentyfikowanych w obszarach potrzeb gminy w celu realizacji rozwoju lokalnego jest dążenie do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych o znaczeniu gospodarczym i społecznym. Dlatego też w kolejnych latach budżetowych władze gminy zamierzają w dalszym ciągu realizować przyjętą Planem Rozwoju Lokalnego strategię rozwoju, poprzez kontynuację zadań z zakresu:

 

Aktywizacji społecznej i gospodarczej regionu, a szczególnie:

Zakres obejmie następujące cele szczegółowe:

-   infrastruktura  turystyczna

-   infrastruktura kulturalna

 

1.  Obszary wiejskie - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich a w szczególności:

Realizowany zakres w ramach celów szczegółowych to:

-   budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzenia ścieków ( sieci kanalizacyjne)

-   budowa i modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym.

W zakresie tym planuje się kontynuację rozpoczętych zadań oraz realizowanie nowych zakresów w tym:

Działanie 3.1.

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Wartość zadania

w zł.

1.

 

Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie - II etap

                         

 

2007-2009

 

100.000

 

2.  Obszary podlegające restrukturyzacji w zakresie:

W zakresie celów szczegółowych:

-   poprawa jakości powietrza

-   budowa i modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym.

 

W tych obszarach cele szczegółowe realizowane będą w następujących zadaniach:

Działanie 3.2.

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Wartość zadania

w zł.

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

10.

 

 

11.

 

 

 

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza -II etap

 

Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego )oś. Skalskie, oś. Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie Przedmieście) – II etap

 

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla miasta -

II etap

 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. Piaski - II etap

 

Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji -

Park Czarna Góra - II etap

 

 Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej" obwodnica dla miasta Olkusza

 

Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Wolbrom-Trzebinia

 

Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu kolejowego toru LHS

 

Rewitalizacja obszaru szkód górniczych - zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa

Renowacja z poszerzeniem funkcji

Ośrodka Harcerskiego

 

Zagospodarowanie terenu po Spółdzielni Inwalidów "Laski" w Witeradowie

 

2007-2009

 

 

 

 

2007-2010

 

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2009

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

 

2007-2013

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

15.000.000

 

 

 

 

18.300.000

 

 

 

 

1.500.000

 

 

3.000.000

 

 

 

2.100.000

 

 

4.000.000

 

 

5.000.000

 

 

1.000.000

 

 

 

2.000.000

 

500.000

 

 

2.000.000

 

3.  Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe w tym:

 

3.1.  Rewitalizacja obszarów miejskich:

 

Przyjęto kierunek realizacji w zakresie:

-   izolacja, remont i przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne

-   renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie lub adaptację na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy

-   prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do tworzenia stałych miejsc pracy

-   wyburzanie budynków pod cele usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne

-   remont i przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych

-   adaptacja, przebudowa i remont budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne znajdujących się na terenie rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury itp.

-   przebudowa, wymiana i remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych i usługowych

-   regeneracja, rehabilitacja i zabudowa przestrzeni publicznych, w tym m.in. placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet, małej architektury, miejsc rekreacji, terenów zielonych

-   remonty i przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzenia i przesyłania ścieków

-   budowa, remonty i przebudowa sieci wodociągowych , ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody

-   remonty, przebudowa i modernizacja gminnych dróg lokalnych i ulic prowadzących do dzielnic mieszkaniowych oraz komunalnych ulic osiedlowych

-   remont i przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego

-  remont, przebudowa i przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości

-   remont, przebudowa i przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i kulturalne ( wraz z odnowieniem i konserwacją obiektów dziedzictwa kulturowego ) prowadzące do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.

 

 

 

 

Działanie 3.3.1.

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Wartość zadania

w zł.

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

13.

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza  II etap

                                                        

Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego (oś. Skalska, oś. Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie Przedmieście) - II etap

 

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla miasta -

                                                       II etap

 

Modernizacja i remont obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym krytej pływalni przy Zespole szkół im. Kochanowskiego

Hali Widowiskowo-Sportowej - IIetap

 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. Piaski - II etap

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Rabsztyn - IIetap

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki Januszkowa Góra - IIetap

 

Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji - Park czarna Góra - II etap

 

Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej" obwodnica dla miasta Olkusza

 

Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Trzebinia-Wolbrom

 

Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu kolejowego toru LHS

 

Rewitalizacja obszaru szkód górniczych - zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa

 

Renowacja z poszerzeniem funkcji

Ośrodka Harcerskiego

 

2007-2009

 

 

 

 

2007-2010

 

 

 

 

2007-2013

 

 

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2009

 

 

2007-2008

 

 

2007-2008

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

15.000.000

 

 

 

 

18.300.000

 

 

 

 

1.500.000

 

 

 

 

 

20.100.000

 

 

3.000.000

 

 

600.000

 

 

200.000

 

 

 

2.100.000

 

 

4.000.000

 

 

5.000.000

 

 

1.000.000

 

 

 

2.000.000

 

 

500.000

1.3.3   Prawne i organizacyjne warunki opracowania i wdrożenia Planu Rozwoju

           Lokalnego

 

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego stanowiącego integralną część Budżetu miasta i gminy Olkusz zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Olkusz położonej na obszarze Województwa Małopolskiego jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz Strategią Rozwoju Powiatu Olkuskiego.

Podstawowymi dokumentami Gminy Olkusz w oparciu o które został opracowany PRL to:

-  Strategia Rozwoju Gminy Olkusz zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu

-   Audyt turystyczny Miasta i Gminy Olkusz opracowany w okresie sierpień-wrzesień

    2003 roku przez Polską Agencję Rozwoju i Turystyki S.A. PART Warszawa

-   Ofertę inwestycyjną opracowaną przez Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta

     i Gminy Olkusz dla Kompleksu Sławkowska dnia 14.05.2004 roku

-   obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

     Miasta i Gminy Olkusz oraz miejscowy ogólny plany zagospodarowania przestrzennego

     Miasta i Gminy Olkusz

-   miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, miejscowości lub

    dzielnic Gminy Olkusz

-   dane administracyjne, ilościowe i osobowe wg informacji wydziałów Urzędu Miasta

     i Gminy Olkusz

-   Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich przyjęty Uchwałą nr XXXIII/397/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. Rady Miejskiej w Olkuszu

-   Lokalny Plan Działań na rzecz Środowiska i Zdrowia dla Miasta i Gminy Olkusz przyjęty Uchwałą nr XXXIII/395/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

W celu opracowania Planu Rozwoju Lokalnego zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz powołany został zespół zadaniowy, którego zadaniem było zebranie wszystkich posiadanych w Gminie Olkusz dokumentów i wniosków od mieszkańców dotyczących potrzeb wnioskowanych do budżetu Miasta i Gminy Olkusz.

 

Dla realizacji Planu Rozwoju Lokalnego, po jego skonsultowaniu z radnymi i zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Olkuszu zostanie powołany zespół zadaniowy, który pod kierunkiem wyznaczonej osoby odpowiadającej funkcją Menadżerowi Projektów lub zespołu, będzie nadzorował realizację PRL oraz dokonywał uzupełnień i aktualizacji wynikłych z monitoringu realizacji PRL.

 

1.4   ZNACZENIE  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO  I  JEGO  REALIZACJI 

 

1.4.1   Źródła i obszary finansowania projektów objętych Planem Rozwoju Lokalnego

 

Podstawowym źródłem finansowania projektów realizowanym w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Olkusz stanowić będzie budżet Miasta i Gminy Olkusz oraz aplikacja o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. W celu uzupełnienia środków koniecznych do posiadania przez Gminę Olkusz jako beneficjenta, Gmina Olkusz uzupełniać będzie swój wkład dostępnymi dla obszarów objętych projektem środkami pomocowymi krajowymi oraz pożyczek preferencyjnych uruchamianych przez instytucje krajowe lub Rząd Polski.

 

W celu pozyskania środków z Unii Europejskiej Gmina Olkusz będzie aplikować o środki finansowe na projekty ujęte i scharakteryzowane w PRL, o finansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet III - "Rozwój Lokalny"

Działanie 3.1. Obszary wiejskie;

Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji;

Działanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

Działanie 3.3.2. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

 

Projekty do realizacji w latach 2004-2006

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Źródła finansowania ze środków UE

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

Kanalizacja sanitarna w Witeradowie - III etap

 

Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki

 

 

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza - I etap

 

 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olkusz - tereny wiejskie

 

 

 

Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie

 

 

 

Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego (oś. Skalska, oś. Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie Przedmieście ) - I etap

 

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla miasta -

I etap

 

Rewitalizacja terenów po przemysłowych (zmiana sposobu przeznaczenia budynku OFNE na mieszkania socjalne).

 

Modernizacja i remont obiektów edukacyjnych i sportowo rekreacyjnych (w tym krytej pływalni przy Zespole szkół im. Kochanowskiego i Hali Widowiskowo-Sportowej) - I etap

 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. Piaski - I etap

 

 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Olkusza w tym drogi krajowej nr 94

 

Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do drogi krajowej nr 94

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Rabsztyn

 

 

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Januszkowa Góra - I etap

 

 

 

Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji

Park Czarna Góra - I etap

Park przy ul. Sławkowskiej

 

Restauracja Starego Miasta (budynku dawnego Starostwa, Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Centrum Kultury w Olkuszu).

 

2005-2006

 

 

2004-2006

 

 

 

 

2005-2006

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

2005-2006

 

 

 

 

 

 

2005-2006

 

 

 

2004-2006

 

 

 

 

2004-2006

 

 

 

2005-2006

 

 

 

 

 

2005-2006

 

 

 

 

 

2004-2006

 

 

2004-2006

 

 

2005-2006

 

 

 

 

2005-2006

 

 

 

 

2005-2006

 

 

 

 

2004-2006

Fundusz Spójności

 

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1. Priorytet I

Działanie 1.1;  1.4.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1. Priorytet I

Działanie 1.2.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.1.

Priorytet I

Działanie 1.2.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.1. Priorytet I

Działanie 1.4.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1.

 

 

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1.

 

 

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1.

 

 

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.3.1. i 3.5.1.

 

 

 

ZPORR Priorytet III Działanie 3.2;  3.3.1.

Priorytet I

Działanie 1.2.

 

ZPORR Priorytet III Działanie 3.2.

 

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.3.1.

Priorytet I

Działanie 1.4.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.3.1.

Priorytet I

Działanie 1.4.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1.

 

 

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1.

 

 

Projekty do realizacji w latach 2007-2013

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Źródła finansowania ze środków UE

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

14.

 

 

 

 

15.

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza -

III etap

 

Restauracja murów zamku w Rabsztynie

 

 

 

Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego -  (oś. Skalska, oś. Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie Przedmieście) - II etap

 

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla miasta -

II etap

 

Renowacja istniejącej zabudowy parkowej z poszerzeniem spełnianej funkcji

II etap - Park Czarna Góra

 

Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej" obwodnica dla miasta Olkusza

 

 

 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla  miasta Olkusza oś. Piaski - II etap

 

 

 

Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Trzebinia - Wolbrom

 

 

 

Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu kolejowego toru LHS

 

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki-Rabsztyn

 

 

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Januszkowa Góra - II etap

 

 

 

Rewitalizacja obszaru szkód górniczych - zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa

 

 

 

Modernizacja i rozbudowa Hali Widowiskowo - Sportowej - II etap

 

Renowacja z poszerzeniem funkcji Ośrodka Harcerskiego

 

 

 

Zagospodarowanie terenu po Spółdzielni Inwalidów "Laski" w Witeradowie

 

 

2007-2009

 

2007-2009

 

 

 

 

 

 

2007-2010

 

 

 

2007-2013

 

 

 

 

 

2007-2013

 

 

 

2007-2013

 

 

 

 

2007-2009

 

 

 

 

2007-2013

 

 

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2008

 

 

 

 

 

2007-2008

 

 

 

 

2007-2013

 

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

 

2007-2013

 

Fundusz Spójności

 

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.1.

Priorytet I

Działanie 1.4.

 

ZPORR Priorytet III Działanie 3.2;  3.3.1.

 

 

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1.

 

 

 

ZPORR Priorytet III Działanie 3.2;  3.3.1.

 

 

 

ZPORR Priorytet III Działanie 3.2;  3.3.1

Priorytet I

Działanie 1.1.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1

Priorytet I

Działanie 1.2.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1

Priorytet I

Działanie 1.1.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1

Priorytet I

Działanie 1.1.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.3.1.

Priorytet I

Działanie 1.4.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.3.1.

Priorytet I

Działanie 1.4.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1

Priorytet I

Działanie 1.2.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.3.1.

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2;  3.3.1

Priorytet I

Działanie 1.2;  1.4

 

ZPORR Priorytet III

Działanie 3.2.

 

 

 

 

1.4.2   Kwalifikacja gminy w zakresie lokalizacji do występowania o finansowanie zadań

           ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekty z działania 3.1. muszą spełniać kryteria demograficzne dotyczą inwestycji realizowanych na terenach miejscowości, liczących nie więcej niż 20.000 mieszkańców, w przypadku projektów z zakresu kultury i turystyki, inwestycje zlokalizowane na terenie miejscowości  od 5.000 do 20.000 mieszkańców (poniżej 5.000 mieszkańców jeżeli stanowią lokalne ośrodki rozwoju).

W ramach działania 3.1. będą realizowane projekty na terenie miejscowości Witeradów liczącej 931 mieszkańców i miejscowości Rabsztyn liczących 123 osoby. miejscowości wchodzą w skład Gminy Olkusz obejmującej 12.758 mieszkańców.

W tym zakresie projekty spełniają kryteria aplikowania o środki inwestycyjne w ramach ZPORR Priorytet III działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Dla aplikowania do ZPORR Priorytet III Działanie 3.2. opracowany zostanie również Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olkusz, na podstawie i w oparciu o Uzupełnienie ZPORR Załącznik 2, Gmina Olkusz w ramach Powiatu Olkuskiego spełnia warunki dotyczące prawnych aspektów aplikowania o środki w ramach działania 3.2. priorytetu III ZPORR.

 

 

Powiaty spełniające jednocześnie przynajmniej dwa, z następujących kryteriów:

-   średnia stopa bezrobocia w latach 1999-2001 równa lub większa od 15 %

-   średni udział pracujących w przemyśle w latach 1999 – 2001 powyżej 30 %

-   spadek liczby pracujących w przemyśle w relacji do spadku pracujących ogółem w latach 1999 – 2001 powyżej 50 %

 

 

Wykaz powiatów spełniających kryteria – według stanu podziału terytorialnego na dzień 31 grudnia 2001 r.*

 

12

Powiat olkuski

1

 

1 – spełnia warunek

0 – nie spełnia warunku

Do programu ZPORR Priorytet III Rozwój Lokalny, Działanie 3 - Obszary podlegające restrukturyzacji Gmina Olkusz w chwili obecnej przewiduje aplikowanie w latach 2004 - 2006 oraz przyszłościowo w latach 2007 - 2013. W miarę zmiany statusu terenów objętych celami tego działania w stosunku do możliwości aplikowania zostanie to ujęte w aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Olkusz.

 

Aplikacja do Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3 - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe w tym:

poddziałanie 3.3.1. - Rewitalizacja obszarów miejskich, decyzją Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Olkusz powołano zespół autorski,  który opracował Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza.

 

1.4.3   Organizacja administracyjna gminy w zakresie realizacji Planu Rozwoju

           Lokalnego.

 

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został na podstawie zadań przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz wniosków i propozycji do budżetu gminy składanych przez sołectwa, przewodniczących osiedli oraz radnych wchodzących w skład Rady Miejskiej w Olkuszu. Jak wynika z ustawy o samorządzie gminnym, mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową będącą gminą o określonym terytorium. W celu wykonywania powierzonych władzom samorządu gminnego zadań publicznych oraz zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz stworzono system organizacyjny zajmujący się określonymi dziedzinami potrzeb wspólnoty. W schemacie organizacyjnym Urzędu działają takie wydziały jak między innymi:

-  Wydział Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych realizujące zadania z zakresu Prawa Ochrony Środowiska. Jednym z podstawowych zadań wynikających z tego prawa jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. WOŚiTR  opracował Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz oraz Studium wykonalności gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Olkusz. Zgodnie z tymi dokumentami zostały wytypowane zadania do realizacji ujęte w projektach w poszczególnych latach i określające kierunki pozyskiwania środków finansowych na ich realizację.

-   Wydział Urbanistyki i Architektury realizuje zadania objęte ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. Wydział ten realizuje potrzeby miasta i gminy w zakresie kształtowania zagospodarowania gminy oraz identyfikuje potrzeby w tym zakresie, ustalając przeznaczenie terenu zgodnie z jego potrzebą i wizerunkiem urbanistycznym.

-   Wydział Inwestycji i Remontów przygotowuje dokumentację techniczną i projektową dla zadań inwestycyjnych i remontowych miasta i gminy, oraz czuwa nad jego realizacją w kontekście rzeczowym i finansowym.

-   Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do chwili obecnej był włączany w zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie konkretnych indywidualnych potrzeb wynikających ze specyfiki konkretnego projektu. W Planie Rozwoju Lokalnego będzie współpracował w zakresie projektów dotyczących budownictwa mieszkaniowego i dróg lokalnych wewnątrz osiedlowych i gospodarki energetycznej oświetlenia ulicznego.

-   Referat Zamówień Publicznych czuwa nad stroną formalno-prawną przestrzegania prawa zamówień publicznych w zakresie finansowania realizowanych projektów.

-   Referat Integracji Europejskiej jest odpowiedzialny za terminowe przygotowanie dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do opracowania projektu, przygotowuje projekt i kompletuje wnioski o środki finansowe w zakresie środków europejskich jak i krajowych. Po pozytywnej kwalifikacji i otrzymaniu promesy na środki finansowe pilotuje zgodność procedury przetargowej z wymogami programowymi pozyskanych funduszy, sprawuje funkcję menadżera projektu w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu monitorując trwałość projektu.

 

Nad realizacją zadań poszczególnych Wydziałów i Referatów czuwa Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy poprzez sprawozdawczość i bieżącą relację na cotygodniowych posiedzeniach Kierownictwa. Poprzez protokoły z posiedzeń Kierownictwa urzędu, Referat Integracji Europejskiej ma wgląd co do relacji poszczególnych Wydziałów. W skład Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Olkusz wchodzą: Burmistrz MiG Olkusz, Z-cy Burmistrza, Skarbnik MiG Olkusz i Sekretarz MiG Olkusz.

 

Po przygotowaniu projektu i akceptacji przez Burmistrza Miasta i Gminy, projekt opiniuje Komisja Rozwoju Rady Miejskiej. Zaopiniowany pozytywnie projekt wprowadzony do budżetu Miasta i Gminy jest zatwierdzony do realizacji przez Radę Miejską MiG Olkusz.

 

W trakcie realizacji projektu Rada Miejska Miasta i Gminy Olkusz, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sprawuje funkcję decyzyjno-kontrolną, powierzając funkcję wykonawczą Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

 

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został przez Referat Integracji Europejskiej na podstawie danych zebranych przez powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Zespół Zadaniowy ( pokazany na poniższym schemacie organizacyjnym UMiG Olkusz). W skład Zespołu Zadaniowego weszli przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Olkusz:

-  Referatu Integracji Europejskiej

-  Referatu Analiz i Kontroli Budżetu

-  Wydziału Inwestycji i Remontów

-  Wydziału Rozwoju i Promocji

-  Wydziału Ochrony Środowiska i Terenów Rolnych

-  Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Ponadto do opracowania wykorzystano materiały udostępnione przez:

-  Wydział Urbanistyki i Architektury

-  Wydział Spraw Obywatelskich.

 

 

II   AKTUALNA  SYTUACJA  SPOŁECZNO-GOSPODARCZA  OBSZARU

      OBJĘTEGO  OPRACOWANIEM

 

2.1    Dane geograficzno-administracyjne gminy.

 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren administracyjny Miasta i Gminy Olkusz zgodnie z podziałem administracyjnym Województwa Małopolskiego. Ilustruje to mapa pokazująca usytuowanie Powiatu Olkuskiego na tle Województwa Małopolskiego oraz Gminy Olkusz na tle Powiatu Olkuskiego, w skład  którego wchodzi Miasto i Gmina Olkusz.

 

 

GMINA OLKUSZ – w układzie POWIATU OLKUSKIEGO

 

Miasto i Gmina Olkusz leży na terenie Powiatu Olkuskiego, jest największą Gminą Powiatu, obejmując jego południowo-środkowy obszar.

Gmina Olkusz sąsiaduje z wszystkimi gminami Powiatu Olkuskiego stanowiąc jakby jego centrum. Powiat Olkuski leży na granicy Województwa Małopolskiego i Województwa Śląskiego.

W skład administracyjny gminy wchodzi miasto Olkusz oraz 19 sołectw: Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kogutek, Kosmolów, Niesułowice, Olewin, Pazurek, Podlesie Rabsztńskie, Rabsztyn, Osiek, Sieniczno, Troks, Witeradów, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada, Wiśliczka.

 

Miasto i Gmina Olkusz leży w północno-zachodniej części województwa małopolskiego. Olkusz umiejscowiony jest na styku Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej. Geograficznie należy do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej od formacji geologicznej Jurą (180-130 mln. lat temu ). Jednak Olkusz i jego najbliższe okolice znajdują się na wrzynającym się w Jurę, składającym się z dolomitów progu tektonicznym powstałym w okresie geologicznym - triasie (220-180 mln lat temu).

Najwyższym punktem wysokościowym regionu olkuskiego jest góra pod Gorenicami zwana Wysokimi Przymiarkami (482,6 m n.p.m.). Góra Pomorska stanowi zachodnią krawędź Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej tzw. kuestę ( przebiega ona wzdłuż linii wyznaczonej przez miejscowości Chechło - Klucze - Pomorzany - Żurada). Rynek Olkusza usytuowany jest na wzniesieniu około 359 m n.p.m.

Charakterystycznym elementem krajobrazu Jury są skalne ostańce  oraz powstałe w wyniku zjawisk krasowych jaskinie i wywietrzyska. Ich największe nagromadzenie występuje na terenie Pomorzan tzw. "Skałki Pomorzańskie" i Rabsztynie "wzgórze zamkowe". 70% jaskin znajdujących się w Polsce leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Powierzchnia gminy wynosi 150 km2, z czego na miasto Olkusz przypada 25 km2.

Przewagę na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a więc i naszym terenie, mają wiatry zachodnie. Średnie roczne opady na terenie gminy to około 700-800 mm.

Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca, stycznia, wynosi -3 ºC, a najcieplejszego, lipca, 17,5 ºC. Średnia temperatura roku wynosi 7 ºC. Z uwagi na wyższe położenie geograficzne miasta w stosunku do terenów przyległych, temperatura jest na jego terenie nieco niższa.

 

Tereny należą do dorzecza Wisły. W sąsiednich gminach bierze swój początek wiele rzek polskich np. Biała Przemsza ma źródła pod Wolbromiem, jej dopływ Biała swe źródła ma na Pustyni Błędowskiej, w Woli Kocikowej źródła ma Pilica. Z tego samego miejsca co Biała Przemsza rozpoczyna swój bieg Szreniawa. W Trzyciążu swój bieg zaczyna rzeka Dłubnia, w Sułoszowej dobrze znany Prądnik.

Spod Sieniczna wypływa olkuska rzeka Baba dla której dopływem jest Witeradówka zwana również rzeką Miłą. Baba znika na długości 5 km, co jest typowe dla terenów Jury, żeby znów wypłynąć w zachodniej części dawnej Pustyni Starczynowskiej, gdzie w dalszym biegu wpada do rzeki Sztoły. Na skutek działalności górniczej rzeka Baba niestety zanika, fakt taki miał miejsce pierwszy raz w 1556 roku. Zaprzestanie działalności górniczej ma przywrócić jej pierwotny stan.

Tereny, poza nielicznymi stawami, nie obfitują w otwarte zbiorniki wodne.

 

2.2    Charakterystyka ekonomiczno-społeczna i gospodarcza gminy.

 

Początek ubiegłego stulecia przyniósł miastu czas wzrostu gospodarczego. Wtedy właśnie otwarto w Olkuszu Fabrykę Naczyń Emaliowanych. Dwudziestolecie międzywojenne to kolejny okres ożywienia gospodarczego miasta. Wówczas władze miejskie postawiły na rozwój Olkusza, wykorzystując unikatowe walory środowiska. Pierwsze dziesięciolecie po II wojnie światowej było dla miasta czasem zastoju. Dopiero uruchomienie kopalń rud cynku i ołowiu w latach pięćdziesiątych spowodowało przełamanie regresu i pobudziło koniunkturę.

Do czasu zmian gospodarczo-politycznych w kraju Fabryka Naczyń Emaliowanych i kopalnie rud cynku i ołowiu obok mniejszych towarzyszących firm jak Olkuska Fabryka Wentylatorów, Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane stanowiło podstawowe jednostki zatrudnienia i zarobkowania dla lokalnej ludności gminy i gmin sąsiednich. Upadek gospodarczy przemysłu oraz wybudowanie osiedla mieszkaniowego stanowiącego zaplecze mieszkaniowe dla niedaleko położonej Huty Katowice i Koksowni "Przyjaźń", spowodowało utratę miejsc pracy ludności oraz przyczyniło się do ponad 19,4% stopy bezrobocia na terenie gminy.

 

Poniższe wykresy i zestawienia charakteryzują sytuację mieszkańców gminy w odniesieniu do poziomu bezrobocia w Powiecie Olkuskim.

 


Wiek

Liczba

15 - 17

0

18 - 24

1239

25 - 34

1239

35 - 44

804

45 - 54

828

55 - 59

81

60 i 64

8

 

 

 

Struktura wg. wykształcenia.

 

 

Wykształcenie

Liczba

wyższe

369

policealne i średnie zawodowe

1499

średnie LO

399

zasadnicze

1198

gimnazjum i poniżej

734

 

 

Struktura wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach.

 

 

Miesiące

Liczba

do 1

300

1 - 3

475

3 - 6

428

6 - 12

731

12 - 24

819

Powyżej 24

1446

 

 

 

 

Dzisiejszy Olkusz utrzymał swoje znaczenie w regionie jako centrum administracyjne, naukowe i kulturalne i gospodarcze gminy i powiatu. Drugim niewykorzystanym atutem regionu jest jego unikatowe środowisko geograficzne, przyrodnicze i historyczne stanowiące podłoże dla przyszłych kierunków rozwoju lokalnego.

Tereny wiejskie gminy nie są terenami rolniczymi w zakresie produkcji rolnej o znaczeniu gospodarczym. Bardzo niska klasa gleb, V i VI klasy oraz odchodzenie przez lata od produkcji rolnej, poprzez migrację ludzi ze wsi do dobrze prosperującego przemysłu, nie rozwinęło na tych terenach działalności rolniczej. Istniejące gospodarstwa rolne funkcjonują w zakresie zaspakajania potrzeb własnych ich właścicieli.

 

2.3   Środowisko krajobrazowe i przyrodnicze obszaru.

 

Opisane powyżej walory jurajskie i indywidualność geograficzną terenu gminy byłyby niekompletne jeżeli pominiemy walory środowiskowe i przyrodnicze naszego terenu.

Duże zalesienie, względnie małe zagęszczenie ludności (gminy okoliczne Pilica i Żarnowiec) pozwoliły zachować ziemi olkuskiej wartości przyrodnicze.

Ze zwierzyny łownej nasze pola i lasy zamieszkują zające, dziki i sarny. W okolicach Pustyni Błędowskiej a więc tuż za terenem Rabsztyna i Pomorzan, obserwuje się pojedyncze łosie. W tej samej okolicy spotkać można przedstawicieli gryzoni którymi są bobry, jeszcze kilkanaście lat temu już ich nie widywano. Norki, wiewiórki, piżmaki, jenoty i nieliczne gronostaje również stają się coraz bardziej widocznie co świadczy, że ich populacja wzrasta. Na ziemi olkuskiej występuje 19 gatunków nietoperzy (z 21 gatunków zarejestrowanych w Polsce), w tym bardzo rzadko spotykany nocek orzęsiony, który po raz pierwszy w naszym kraju został rozpoznany w Jaskini Racławickiej, zaledwie kilkanaście kilometrów od Olkusza w kierunku Krakowa. Z ptaków spotyka się puchacze, bociany białe a nawet, w ostatnich latach odkryto stanowisko lęgowe w okolicach Lasek, bociana czarnego.

Z gadów natknąć się można na żmiję zygzakowatą, zaskrońca i padalca. Bardzo licznie występuje jaszczurka zwinka. Z okazów płazów spotkać można salamandrę ( Ojcowski Park Narodowy - pomimo iż niektórzy naukowcy w to powątpiewają ). Oprócz traszki grzebieniastej i zwyczajnej, odkryto jedno wyspowe stanowisko bardzo rzadkiej traszki górskiej, która znana jest z terenów w Czernej i Dulowej w kierunku Chrzanowa. Występuje również kilka gatunków żab i ropuch. Z pośród ryb najważniejszy to pstrąg potokowy. Ocenia się, że teren Jury zamieszkuje ponad 15 tys. gatunków owadów, czyli połowa z wszystkich znanych w Polsce. Występuje tu aż 80% ze wszystkich znanych gatunków czerwców. Ewenementami na skalę kraju są występujące dwa gatunki chrząszczy, w jaskiniach Sokolich Gór. Na terenie Jury, głównie w okolicach Ojcowa ( kilkanaście km od Olkusza) jest wiele stanowisk owadów górskich. Na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (jak również nazywana jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) spotyka się nawet owady charakterystyczne dla terenów stepowych np. submedyterraneńska kózka. Na otwartych polach całego pasma Wyżyny występują 124 gatunki motyli dziennych ( to o 1/3 mniej niż 150 lat temu ), wśród nich niegdyś spotykany bardzo często a dziś niezwykle rzadko paź żeglarz. Z motyli nocnych należy wymienić niezwykle rzadką ćmę trupią główkę, będącą największym przedstawicielem tej grupy motyli w polsce.

 

Szata roślinna nie jest mniej bogata od fauny i flory występującej na terenach Wyżyny Krakowsko-Wileńskiej i ziemi olkuskiej.

Stwierdzono tu występowanie ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych. Do roślin objętych całkowitą ochroną i bardzo silnie zagrożonych wyginięciem należą: krajowy endemit - warzucha polska ( okolice źródeł Centurii), paproć języcznik zwyczajny, należące do gatunku storczykowatych - kruszczyk drobnolistny i kruszczyk siny oraz storczyk krwisty, goryczuszka wczesna. Stanowisko na Starym Olkuszu ma chroniona sasanka. Z winy wywołanego działalnością górniczą leju depresyjnego , na terenie gminy Olkusz zagrożonych wyginięciem są głównie rośliny środowiska bagiennego i torfowego. Tereny Pazurka, to miejsce występowania 86 gatunków mszaków.

 

Ponad 35% terenu Powiatu Olkuskiego to lasy, głównie iglaste. W wielu skupiskach leśnych zachowała się buczyna karpacka (głównie okolice Pazurka i Gorenic). Po wielkich pożarach lasów w latach 90-tych posadzono wiele drzew liściastych, zwłaszcza brzozy. Jeszcze do niedawna za ewenement uważano występowanie na terenach Ojcowskiego Parku Narodowego brzozę ojcowską.

 

2.4   Walory turystyczne, kulturowe i zawarty w nich potencjał gospodarczy.

 

Walory turystyczne to podstawowy potencjał do wykorzystania w rozwoju gospodarczym gminy. Podstawowe walory turystyczne jakie posiada Gmina Olkusz mieszczą się w:

-   duży udział powierzchni lasów i gruntów leśnych w powierzchni gminy 6 807 ha (45,2% całej powierzchni regionu)

-   duży udział powierzchni łąk i pastwisk w powierzchni gminy 253 ha (1,7% powierzchni całego regionu)

-   udział powierzchni gruntów rolnych i sadów w powierzchni gminy 6 402 ha ( 42,5% całej powierzchni regionu)

-   udział pozostałych gruntów i nieużytków w powierzchni gminy 1 604 ha (10,6% całej powierzchni regionu)

-   walory krajobrazowe wynikające z położenia na obszarze Jury i specyfika niepowtarzalności  krajobrazu, skalne ostańce, jaskinie, wietrzeliska, zróżnicowanie wysokościowe terenów

-   zabytki przyrodnicze w tym fauna, flora, szata roślinna

-   bardzo duży dorobek historyczny i kulturalny miasta i gminy jako Srebrnego Miasta

-  dobrze zachowane zabytki historyczne

-  duża liczba targów, wystaw, imprez odbywających się w ciągu roku w gminie i gminach sąsiednich

-   szlaki turystyczne piesze, rowerowe, konne

 

 

-   samochodowa

-   autobusowa

-   kolejowa

-   możliwość wykorzystania transportu samolotowego

-   turystyczne środki transportu w regionie.

Analiza powyższych walorów pod kątem kierunku ich wykorzystywania pozwala na założenie, że przyjęcie przez władze miasta kierunek rozwoju lokalnego z wykorzystaniem walorów turystycznych jest prawidłowy i posiada wymagany potencjał gospodarczy.

Bardzo duże znaczenie w kierunku rozwoju turystycznego ma charakter i walory krajobrazowe i turystyczne gmin sąsiadujących z Gminą Olkusz jak i bliskie położenie Krakowa, Ojcowa, Krzeszowic, Zawiercia i Wyżyny Śląskiej. Jako już w chwili obecnej największe centrum administracyjne i edukacyjne, region olkuski ma dużą szansę zostać bazą turystyczną, noclegową i rozrywkową w przemyśle turystycznym i w "przemyśle czasu wolnego".

Największe walory przyrodniczo-krajobrazowe, rzeźba terenu, zjawiska krasowe i pomniki przyrody:

 

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - największy park krajobrazowy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje 492 ha północnej części Gminy Olkusz około 1% ogólnej powierzchni parku. Charakterystyczną cechą tego parku są liczne grupy skał wapiennych. Bardzo ciekawym elementem tego parku są pochodzenia rzecznolodowcowego duże obszary piaszczyste. Ponadto park obejmuje liczne ruiny wybudowanych w XIV wieku zamków obronnych ( zamek w Rabsztynie ) oraz 350 jaskiń i schronisk skalnych wietrzelin.

 

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - dominującym elementem są jary i dolinki krasowe. W obrębie gminy leży 2 137 ha co stanowi 49% jego ogólnej północno-wschodniej powierzchni.

 

Parki Krajobrazowe - zajmujące wraz z otulinami 9 271 ha czyli 62% powierzchni gminy.

 

Pomniki przyrody - 32 pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej obejmują np. lipę drobnolistną, lipę szerokolistną, kasztanowca zwyczajnego, buka zwyczajnego, ostańce, bloki skalne, ściany skalne, grupy ostańców, grupy głazów i skałek, grupy bloków skalnych i brył, źródła rzek.

W przyszłości na terenie gminy planowane jest utworzenie rezerwatów przyrody "Januszkowa Góra" oraz "Pazurek".

Projektowany rezerwat "Januszkowa Góra" to teren o powierzchni 36 ha z otuliną o powierzchni 58 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych ekosystemów leśnych z drzewostanem bukowo-jadłowym oraz stanowisk roślin chronionych. Najwyższe wzniesienie rezerwatu 450 m n.p.m.. Na tym obszarze położonych jest 12 schronisk skalnych i jaskiń

( Januszkowa Szczelina to najgłębsza jaskinia na całej jurze). Rezerwat obejmie 180 gatunków roślin naczyniowych w tym 26 objętych ochroną prawną. Wśród tych gatunków znajdzie się również bardzo rzadki grzyb purchawica olbrzymia.

Rezerwat "Pazurek" projektowany jest na powierzchni 185 ha. Ochroną objęte zostaną naturalne ekosystemy leśne z gatunkami roślin rzadkich i chronionych. Teren ten jest bardzo urozmaicony wysokościowo od 350 m n.p.m. do 441 m n.p.m. z skałkami wapiennymi o różnych kształtach i formach. Na całym terenie występują wyraźne grzbiety skalne o łagodnych stokach. Ochrona obejmie 290 gatunków roślin naczyniowych o czrakterze górskim z 21 gatunkami objętymi ochroną prawną. Na terenie rezewatu znajdzie się ścieżka dydaktyczna ukazująca przekrój jurajskiej roślinności.

Projektowane jest również utworzenie obszaru chronionego krajobrazu "Doliny Rzeki Sztoły" na powierzchni 63 ha. Na tym obszarze krajobrazowo najpiękniejsze tereny to odcinek rzeki Sztoły, meandry i rozlewiska. piaszczyste brzegi doliny rzecznej pokryte są murawami napiaskowymi i kserotermicznymi, przechodzącymi w leśne zbiorowiska borowe.

Na terenie i w okolicach gminy znajdują się ponadto:

- cieki wodne ( rzeki Baby, rzeki Sztoły, rzeczki Witeradówki, i inne opisane powyżej).

- Pustynia Starczynowska i Pustynia Błędowska - obszar występowania piasków śródlądowych, obecnie prawie całkowicie porośnięty.

- jaskinie i schroniska skalne - Jaskinia Zamkowa, Januszkowa Szczelina, Schronisko nad Januszkową Szczeliną, Schronisko na Januszkowej Górze,  Schronisko w Polesiu, Schronisko ze żwirem, Jaskinia Potrójna, Schronisko ze szpatem, Schronisko pod Szczytem Januszkowej Góry, "Szpaciarnia" w Januszkowej Górze, Schronisko z piętrami, Jaskinia Podwójna.

 

Dorobek historyczny i kulturowy będący walorami antropogenicznymi stanowi atrakcje turystyczne powstałe na skutek działalności człowieka.

Historia miasta zaczyna się już 700 lat p.n.e. kiedy to już na naszym terenie istniały zalązki działalności górniczej. Według przekazu Jana Długosza w 1184 roku założono probostwo Olkuskie na terenie dzisiejszego Starego Olkusza. Obecne centrum Olkusza powstało w połowie XIII wieku. Olkusz przez stulecia był bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. O jego randze w historii Polski świadczy wiele istniejących do dziś zabytków i informacji historycznych. Pierwsze zapiski o górniczej działalności i srebrze z Olkusza pochodzą z XI wieku

Wspomina historia o dużym znaczeniu Olkusza w działalności Bolesława Wstydliwego, założyciela wsi Bolesław będącej obecnie siedzibą sąsiedniej gminy. Nie omija również wzmianek o Władysławie Łokietku dla którego Olkusz był bardzo ważnym miastem. W XIII wieku istniał szlak handlowy mówiący o wywożeniu ołowiu z Olkusza na Śląsk, do Miśni, na Węgry, na Morawy i do Czech. W XIV i XV wieku Król Kazimierz Wielki rozbudował w Olkuszu nie tylko kościół (obecna bazylika), ale kontynuował rozpoczęte przez Wacława II Czeskiego otaczanie miasta murami obronnymi. Budowa murów obronnych została zakończona już za czasów Władysława Warneńczyka. Olkusz oparł się wielu najazdom między innymi husyckim. W 1363 gościł w Olkuszu król Czech i cesarz Niemiec Karol IV. pierwsza ordynacja górnicza pochodzi z 1374 roku wydana przez królową Węgier mającą regentkę w Polsce Elżbietę Łokietkównę, siostrę Kazimierza Wielkiego. W 1387 roku król Kazimierz Jagiełło erygował w Olkuszu klasztor Augustianów przy którym wzniesiono kolejny kościół. Król Kazimierz Jagiełło w Olkuszu był z wizytami najmniej trzy razy. Przed wojną z zakonem i Bitwą pod Grunwaldem Jagiełło zwolnił mieszczan olkuskich z ceł w komorach królewskich i opłat za korzystanie z mostów w całym królestwie. Cała ta historia jest nierozerwalna z dziejami Krakowa. Z Olkusza pochodzili Janowie, którzy profesorowali w XV wiecznej Akademii Krakowskiej.W 1408 roku zamieszkał w Olkuszu Piotr Kopernik dziad Mikołaja Kopernika. Od innych sławnych astronomów olkuskich takich jak Marcin Bylica, Stanisław Bylica i Marcin Biem największym astonomem Polski i świata w tamtych czasach był tylko Mikołaj Kopernik.

Historia nie omija również związku Olkusza z Janem z Kęt, późniejszym święty Janem Kanty, patronem ubogich i żebraków. Był on proboszczem olkuskiej parafii na przełomie 1439 i 1440 roku.

W 1490 roku z wizytą w Olkuszu pojawił się syn Władysława Jagiełły, Król Kazimierz Jagiellończyk. Od 1426 roku istniał sąd górniczy a w 1505 roku król Jan Olbracht najważniejszą ustawę dotyczącą olkuskiego górnictwa. Statut oprócz sądu przyznał gwarkom prawo do wspólnego uchwalania laudów, podawał też przepisy na mocy których można było otworzyć kopalnię, wyznaczał kary za nie uiszczanie obowiązkowych opłat.

W 1547 roku w Olkuszu był kolejny polski król Zygmunt August.

W XVI wieku otwarto w Olkuszu mennicę, która działała 20 lat w latach 1579 - 1601. Talary, półtalary, trojaki i grosze z olkuskiego warsztatu menniczego cieszyły się dobrą reputacją, jako wzorcowe, jeszcze długo po zamknięciu olkuskiego warsztatu. Na olkuskich monetach na awersie umieszczano  profil aktualnego władcy ( najpierw Stefana Batorego, później Zygmunta III Wazy). Do XVII wieku Olkusz był najważniejszym miastem Małopolski, ustępował tylko Krakowowi i Wieliczce. Jeszcze w I połowie XVII wieku olkuski ołów był eksportowany do wielu, czasem odległych części Europy. Znaki olkuskich kopalń i hut znaleziono na bryłach ołowiu znalezionych w okolicach Sankt Petersburga. potężne bryły ołowie od 50 do 150 kg (kształtu ćwiartek koła) znalazł we wraku okrętu w pobliżu leżącej na Morzu Północnym wyspy Texel, holenderski archeolog A.D.Vos. Zachowały się na nich znaki do złudzenia przypominające olkuskie gmerki, a nawet jest wybita nazwa Ilkus.

W tym czasie zauważa się iż duża grupę olkuskich mieszczan stanowili przybili z Włoch.

W latach 1652-1653 w Olkuszu panowało morowe powietrze, zaraza spowodowała śmierć wielu mieszkańców. Od tego czasu ludność Olkusza zaczęła się zmniejszać, w 1680 roku przyszła kolejna fala zarazy.

W trakcie potopu szwedzkiego olkuscy górnicy zostali wywiezieni pod Częstochowę aby kopać tunele do podłożenia ładunków i wysadzenia klasztoru. W trakcie wycieczki zginęli prawie wszyscy wybici przez załogę jasnogórską pod wodzą Stefana Zamoyskiego. W tym czasie kopalnie pozostawione bez dozoru zaczęła zalewać woda.

Lata 1655-57 to czas ciągłych kontrybucji, przemarszów wojsk obcych i własnych. Prócz szwedzkich i austriackich przez ziemię olkuską przeszły wojska Czarnieckiego i Żegockiego. Posługa na rzecz wojny nałożona na olkuszan również przyczyniła się do dalszego zubożenia mieszczan i gwarków olkuskich.

Najbardziej miasto podupadło za czasów wojny północnej 1702-1721. Pomimo, że August Sas  w 1701 zapłacił składki z 24 szybów posiadanych wówczas nie uratowało i nie zachęciło olkuskich gwarków.

Kolejne morowe powietrze w 1709 roku zabrało wielu olkuszan a pozostali wyemigrowali do Bytomia i Tarnowskich Gór. W 1718 roku uległ zniszczeniu olkuski wodociąg, a w 1737 miał miejsce ogromny pożar. W 1728 roku na polecenie króla Augusta II Sasa grupa kilku górników zagranicznych została wysłana aby oszacować stan olkuskiego górnictwa. Zastali tylko 6 szybów nie zalanych wodą na całą wysokość.

Również drugi z Saksończyków August III w podpisanych "Pactach conventach" zobowiązywał się dźwignąć olkuskie kopalnie z ruin.

W II połowie XVIII wieku olkuskie górnictwo próbowali ratować polscy magnaci i przemysłowcy. Armia rosyjska gdy weszła do Polski w 1772 roku rozgrabiła i rabowała całą Małopolskę wsie, miasta, dwory.

Ostatnim królem, który odwiedził Olkusz, był Stanisław August Poniatowski, było to 3 lipca 1787 roku. Władca chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej, z troską przyjrzał się ruinom dawnej świetności miasta.

W czasie zaborów Olkuszem mieli okazję władać wszyscy trzej zaborcy, najpierw Prusy, potem Austriacy, na koniec Rosjanie. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe również zaznaczyło tereny Olkusza i regionu licznymi walkami i udziałem mieszkańców w odzyskaniu niepodległości

W 1885 roku powstanie kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej i powstanie stacji kolejowej w Olkuszu dało początek kolejnym kierunkom rozwoju gospodarczego. Zaczęto od papierni, której tradycje sięgały XVI wieku wsi Starczynów i Grębienice a od XIX wieku Wierbka i Klucze. Powoli wzrastało znaczenie miasta na co miała wpływ bliska obecność Krakowa. Olkuskie środowisko artystyczne i kulturalne miało swój wkład do kultury z czasów Młodej Polski. Powstała Miejska Szkoła Rzemieślnicza, Macierz Szkolna będąca założycielem chóru "Hejnał". W kierunku rozwoju miasta pomyślano o wybudowaniu wodociągu i elektrowni.

Zarejestrowanie w 1907 roku przedsiębiorstwa pod nazwą Akcyjne Towarzystwo Olkuskie Tłoczonych i Emaliowanych Wyrobów "Westen", dało kierunek rozwoju w XX wieku przemysłu na terenie regionu olkuskiego. Obok przemysłu dającego pracę rośnie liczba ludności a co za tym idzie szkół oraz organizacji typu drużyna skautowa "Sokół" i harcerstwo.

Z okazji bitwy pod Krzywopłotami w dwa lata po niej, Olkusz odwiedza jeszcze nie Marszałek, ale brygadier Józef Piłsudski.

Gorący patriotyzm i odwaga mieszkańców jest widoczna aż do II wojny światowej, której przebieg i wydarzenia nie ominęły miasta Tragiczne wydarzenia jakie miały tu miejsce są czczone i upamiętniane do dzisiejszego dnia.

 

Dorobek historyczno-kulturalny -  historia zaczyna się około 700 lat p.n.e. już wtedy istniały w tym terenie zalążki działalności górniczej. W 1184 roku założono probostwo olkuskie na terenie dzisiejszego Starego Olkusza. W połowie XIII wieku centrum miasta przeniesiono do obecnego miejsca. Olkusz przez stulecia staje się ważnym ośrodkiem kulturalnym i przemysłowym. O jego randze w historii Polski świadczy wiele wydarzeń historycznych i pozostawionych przez czas zabytków i reliktów przeszłości. Do najważniejszych obiektów zabytkowych terenu miasta i gminy Olkusz, należą:

 

Zabytki sakralne:

Bazylika pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu - gotycka budowla powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Z tego okresu pochodzi najstarsza część budowli stanowiąca obecnie prezbiterium. W późniejszych latach dobudowano kaplicę św. Anny, kruchtę oraz renesansową kaplicę Loretańską, wzorowaną na kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. W bazylice znajduje się bardzo wiele zabytków np. krypta z grobem fundatora, olkuskiego mieszczanina Stanisława Amendy , ołtarz z obrazem św. Andrzeja Apostoła , gotycki poliptyk z końca XV wieku. W kaplicy św. Anny pamiątki związane z górniczą przeszłością miasta to chrzcielnica wykonana pod koniec XVI wieku z olkuskiego ołowiu oraz okazały srebrny krzyż gwarków. Najcenniejszym zabytkiem bazyliki są jednak organy. Wykonane na początku XVII wieku przez niemieckiego twórcę Hansa Hummla. Szczególna wartość organów to zachowane oryginalne mechanizmy i większość piszczałek z 1776 roku.

 

 

 

Kaplica cmentarna pod wezwaniem św. Jana Kantego - położona tuż przy Bazylice pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku.

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja w Gorenicach - wzniesiony w 1673 roku  odnowiony w 1731, murowany, barokowy wraz z dzwonnicą murowaną z przełomu XVIII - XIX wieku.

 

Układy staromiejskie:

Budynek magistratu - wzniesiony w 1833 roku jako siedziba władz miejskich, zajmujący zachodnia ścianę rynku.

Domy mieszczańskie w Rynku - najstarsze i najciekawsze elementy mieszczańskiej zabudowy zachowane nawet w poziomach piwnic. W poziomie parteru zachowane sklepienia pomieszczeń oraz portale kamienne i ościeża okienne gotyckie, renesansowe i barokowe. Na elewacjach przetrwały wykute w kamieniu gmerki olkuskich gwarków.

 

 

Zabytki obronne:

 

Zrekonstruowana baszta - wraz z fragmentami murów obronnych położona w pobliżu Bazyliki obok Rynku. Rekonstrukcja jest rozmiarów rzeczywistych baszty z XIV wieku.

 

Ruiny zamku w Rabsztynie - zamek w stylu gotyckim wybudowany w połowie XIV wieku na Szlaku Orlich Gniazd. Pozostałe obecnie ruiny staraniem władz są rekonstruowane w miarę odkryć i badań archeologicznych na podstawie zachowanych reliktów. Corocznie podejmowane są prace w celu uatrakcyjnienia tego miejsca, między innymi rekonstrukcje murów, budowa mostu nad fosą.

 

 Zabytki historyczno-geologiczne:

Kopiec Kościuszki - położony jest w zachodniej części miasta przy ul. Sławkowskiej. Usypany został w 1861 roku przez okolicznych mieszkańców dla uczczenia 44 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

 

Grodzisko na Starym Olkuszu - pozostałość po osadzie górniczej, grodzisko wczesnośredniowieczne, ruiny kościoła pod wezwaniem św. Jana z zachowanym wałem i fosą.

Stanowisko archeologiczne w Witeradowie - pozostałości osady kultury przeworskiej.

 

Inne  zabytki:

 

Batorówka - barokowa kamienica przy Rynku w Olkuszu, obecnie siedziba niewielkiego Muzeum Regionalnego oraz olkuskiego oddziału PTTK.

Stary Cmentarz przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego - nekropolia z XIX wieku, na której znajdują się najstarsze zachowane w mieście nagrobki.

Dworek Machnickich - dworek z połowy XVIII wieku  w którym obecnie znajduje się galeria Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych.

Resztki murów obronnych - znajdujące się przy Bazylice, autentycznie zachowane fragmenty dawnych murów obronnych otaczających miasto.

Cmentarz Żydowski - nekropolia z XIX wieku, liczne stare macewy, część z nich jest w pracowni konserwacyjnej.

Płyta Grobu Nieznanego Żołnierza - tablica pamiątkowa z 1920 roku umieszczona na terenie przyległym do Bazyliki.

Sztolnia Ponikowska - urządzenie górnicze służące do odprowadzenia wody z eksploatowanych pokładów galamintu.

Muzea:

Muzeum regionalne PTTK - mieści się w "Batorówce" prezentuje obiekty archeologiczne, broń, zabytki etnograficzne ze strojami ludowymi i narzędziami rolniczymi, eksponaty geograficzne, numizmaty.

Muzeum Zbiorów Afrykanistycznych im. Bogdana Szczygła - to kolekcja eksponatów sztuki ludowej i kultury materialnej ludów Afryki, przekazana przez olkuskiego podróżnika i autora wydawnictw podróżniczych. Zbiory obejmują broń, stroje, maski rytualne, instrumenty muzyczne oraz przedmioty codziennego użytku.

Muzeum pożarnictwa Ziemi Olkuskiej - upamiętniające fakt powstania w Olkuszu pierwszej w Europie zorganizowanej straży ogniowej tzw. "brengardy" na przełomie XIV i XV wieku. Obejmuje zbiór sprzętu, mundurów, odznaczeń i sztandarów strażackich, ekspozycję geologiczną, etnograficzną i regionalną.

Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych  (filia w Olkuszu) - prezentuje wystawy zbiorowe i indywidualne plastyków. Celem biura jest eksponowanie i upowszechnianie współczesnej plastyki polskiej, a także zapoznanie mieszkańców ze sztuką innych krajów i upowszechnianie sztuki wśród mieszkańców. Biuro działa w zakresie oświatowo-dydaktycznym.

 

Imprezy kulturalne:

Elementem istotnym do wykorzystania w zakresie gospodarczym są liczne organizowane cyklicznie imprezy kulturalne i targi organizowane na naszym obszarze. Większość organizowanych imprez jest organizowanych w cyklu rocznym, są to jednak imprezy o zasięgu lokalnym. Imprezą międzynarodową są organizowane Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej z udziałem gości z polski i z zagranicy. Kolejną imprezą o zasięgu ponadregionalnym jest ogólnopolski Turniej Szachowy. Z imprez regionalnych najważniejsze to Turniej Rycerski, Koncert Bożonarodzeniowy, Spotkanie Animatorów Kultury, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Festiwal Piosenki, Festiwal Kultury - Teatralia, Międzywojewódzkie Spotkania Taneczne - WOJTAN, INTER-EKO (Eko-plast, Eko-piosenka, Targi "Natura"), Przegląd Zespołów Rockowych, Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Gmerk Olkuski", Dni Olkusza, Turniej tenisa Stołowego, "Scena teatru w walizce", Zlot pojazdów zabytkowych", Festyn "Powitanie wakacji", Festyn "Pożegnanie wakacji", Turniej Wsi i Dożynki Gminne, Letnie Koncerty Organowe, Ogólnopolski Festiwal kolęd i Pastorałek - eliminacje rejonowe, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych, Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej szachowy Dzieci i Młodzieży.

 

Wszystkie elementy opisane w tym rozdziale tworzą ogromny kapitał gospodarczy stanowiący podstawę dla rozwoju lokalnego gminy i określa kierunki rozwoju gminy w celu wykorzystania już istniejącego potencjału w konkretnym scharakteryzowanym kierunku.

 

Z powyższych informacji wynika, że walory przyrodniczo-krajobrazowe stanowią bardzo istotny element atrakcyjności turystycznej regionu.

Region o tak bogatej tradycji, historii i ogromnym dorobku kulturowym w połączeniu z pięknym krajobrazem i bardzo ciekawym przyrodniczo terenem spełnia walory dla rozwoju turystyki na ziemi olkuskiej.

 

Infrastruktura drogowa:

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 94;  4 odcinki dróg o znaczeniu wojewódzkim w tym: droga nr 791 Zawiercie - Olkusz, droga nr 783 Olkusz - Miechów, droga nr 791 Olkusz - Trzebinia, droga nr 773 Sieniczno - Skała;  39 odcinków dróg powiatowych o długości 100 km i 139 dróg gminnych o długości 55 km.

 

Infrastruktura transportu kolejowego:

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa  do miejscowości Tunel oraz w kierunku Bukowna i Jaworzna-Szczakowej;  linia kolejowa hutnicza-szerokotorowa LHS.

 

Infrastruktura transportu lotniczego:

Gmina położona jest w pobliżu dwóch najważniejszych portów lotniczych południowej Polski:

- Kraków - Balice odległego o około 40 km

- Katowice - Pyrzowice odległego o około 40 km.

Wyposażenie terenów gminy w infrastrukturę komunikacji drogowej. kolejowej i lotniczej powoduje dostępność w zakresie komunikacji regionu olkuskiego będącego bardzo ważnym czynnikiem rozwoju. Dążenia do prawidłowego utrzymania istniejącego zasobu komunikacyjnego oraz starania o jego rozbudowę są podstawowymi elementami rozwoju gospodarczego we wszystkich dziedzinach gospodarki.

 

Infrastruktura ochrony środowiska:

Na stan środowiska regionu wpływa między innymi działalność górnicza (dwie kopalnie) oraz emisja zanieczyszczeń z okolicznego Górnego Śląska. W ostatnich latach ten negatywny wpływ został poważnie ograniczony poprzez różnego rodzaju działania podjęte w zakresie gospodarki poszczególnych przedsiębiorstw, jak i przez działania władz samorządowych w zakresie gospodarki komunalnej.

 

Zaopatrzenie w wodę  - podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są wody podziemne odpompowywane z wyrobisk górniczych rud cynku i ołowiu i uzdatniane w Zakładzie Uzdatniania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu oraz lokalne ujęcia głębinowe e miejscowościach Troks, Braciejówka, Podlesie Rabsztyńskie, Gorenice, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie.  W związku z planowanym zamknięciem kopalń podjeto działania zapewniające dostawy wody z innych źródeł. Działania te całkowicie gwarantują zapewnienie dostawy wody. Miasto i gmina posiada pełną sieć wodociągową.

 

Odprowadzenie ścieków komunalnych - miasto Olkusz jest skanalizowane w 87%. W chwili obecnej realizowany jest program objęcia siecią kanalizacji sanitarnej terenów wiejskich gminy, w latach 2004-2005 zakończony zostanie II etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Witeradów. Z pozostałych terenów w chwili obecnej wywóz ścieków komunalnych opiera się na bezodpływowych zbiornikach na ścieki i opróżnianiu ich wozami asenizacyjnymi. Oczyszczeniem ścieków zajmuje się istniejąca Oczyszczalnia ścieków w Olkuszu pracująca w układzie mechaniczno-biologiczno-chemicznym o przepustowości 9000 m3/dobę w chwili obecnej eksploatowana na poziomie 5500 m3/dobę. Rezerwy eksploatacyjne istniejącej oczyszczalni ścieków w pełni pozwolą zrealizować przyjęty "program w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gminy na lata 2002-2005 i kierunkowo do roku 2015".

 

Gospodarka odpadami - w zakresie gospodarki odpadami miasto i gmina korzysta z wysypiska komunalnego zlokalizowanego w sąsiedniej gminie Bolesław. Korzystanie z tego wysypiska w pełni zaspokaja potrzeby gminy. Na terenie gminy prowadzone są działania zmierzające do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych nie segregowanych. Również sfera przemysłowa gospodarki gminy prowadzi prace zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Podejmowane działania w celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci przyniosły zamierzone rezultaty i obecnie problem ten praktycznie nie występuje.

 

Ochrona powietrza - jest jednym z priorytetów w działaniach podejmowanych przez samorząd gminny. Podjęte działania to uchwała Rady Miejskiej w sprawie ograniczenia transportu tranzytowego w godzinach nocnych, przebudowa dróg małej przepustowości, budowa parkingów przyosiedlowych co pozwoliło na ograniczenie ruchu wewnątrz osiedli. Budowa gazociągu średnioprężnego zapewniła dostawę gazu co pozwoliło wyeliminować wiele lokalnych kotłowni węglowych. Na stan czystości powietrza terenu gminy przyczynił się w znacznej mierze również spadek napływu zanieczyszczeń z pobliskiego rejonu Górnego Śląska.

 

Wszystkie te elementy mają duże znaczenie dla przyjętego kierunku rozwoju lokalnego gdyż stwarza gminie możliwość przyciągnięcia turystów nie tylko z terenu województwa ale całej Polski oraz z zagranicy.

Problemem jest, iż dotychczas podjęte działania promocyjne miały zbyt mały zasięg lub były niewystarczające, gdyż ciągle nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Drugim istotnym problemem jest zbyt mała i nie odpowiadająca obecnym potrzebom baza noclegowa i zaplecze dla rozwoju turystyki.

Problematyka została przedstawiona i z charakteryzowana w opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie "Audycie turystycznym Miasta i Gminy Olkusz" z września 2003 roku

 

2.5    Plan Rozwoju Lokalnego a Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

 

2.5.1   Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego:

 

W chwili obecnej Gmina Olkusz posiada miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusza, który utracił prawomocność 31.12.2003 r.

( obowiązujący w zakresie zmian), aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta i Gminy Olkusz. Opracowane i zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

-   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olkusz - Śródmieście

-   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej

    Olkusza

-   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Mazaniec -

    Kamyk w Olkuszu

-   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kompleksu cmentarnego Olkusz - Piaski

-   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu działalności gospodarczej w

     rejonie wsi Olewin

-   zmiana miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu

    osiedli Olkusz - Północ

-   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów osadniczych w Zedermanie

     i Kogutku

-   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żurada - Wierzbie

oraz zmiany do planu ogólnego:

-   zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

    Olkusz

-   zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy

     ul. Biema w Olkuszu

-   zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Olkusz -

    Śródmieście

-   zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca

     fragment północno-zachodniej części Osieka

-   zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

     wschodniej części Gorenic 

-   zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

     środkowej części Osieka

-   zmiana miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu

     południowej części wsi Żurada

Ponadto w chwili obecnej trwa procedura zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

-   obszaru Olkusz - Pomorzany

-   zachodniej części dzielnicy Północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza.

W trakcie opracowania są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

-   Pazurek, Rabsztyn, Bogucin Mały, Podgrabie, Olkusz - Czarna Góra, Zagaje.

W najbliższym czasie Gmina Olkusz planuje opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów:

-   osiedli południowych miasta Olkusza

-   środkowej części wsi Osiek

-   wschodniej strony ul. Biema w Olkuszu.

W zakresie projektów ujętych w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego, które będą aplikowały o pozyskanie środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego Priorytetu III Gmina Olkusz posiada zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Najważniejsze elementy planów zagospodarowania przestrzennego zgodne z Planem Rozwoju Lokalnego i strategią gminy w zakresie rozwoju lokalnego to elementy:

 

2.5.2.  Infrastruktura techniczna.

 

Stan środowiska naturalnego, jego czystość i rezultaty działań w zakresie środowiska naturalnego zmierzają w kierunku poprawy stanu środowiska naturalnego i co bardzo istotnie do nie pogorszenia jego stanu. W tym celu realizowane są zadania infrastruktury technicznej

z zakresu:

-  uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej pozwalającej na odprowadzenie ścieków komunalnych i socjalno-bytowych do istniejącej oczyszczalni ścieków. Istniejąca oczyszczalnia ścieków pracująca w układzie mechaniczno-biologiczno-chemicznym, spełnia wymogi w zakresie jakości oczyszczonych ścieków oraz posiada nie wykorzystane rezerwy wydajności. Zaprojektowana na przepustowość 9 000 m3/dobę, w chwili obecnej pracuje na poziomie 5 500 m3/dobę.

-  poprawę jakości powietrza, realizuje się poprzez uwarunkowania lokalizacyjne dla nowo powstających obiektów, stosowanie systemów grzewczych nowoczesnych nie powodujące emisji do powietrza, układ komunikacyjny eliminujący nadmierne przeciążenie dróg lokalnych i wewnętrznych szczególnie wewnątrz osiedlowych i terenów budownictwa mieszkaniowego.

-  uciepłownienia istniejącego budownictwa mieszkaniowego centralnym systemem grzewczym, przy eliminacji ogrzewania indywidualnego piecowego.

-   ochronę gleby, wód powierzchniowych i podziemnych poprzez maksymalną eliminację zbiorników na nieczystości w systemie nie zapewniającym ich szczelności.

Miasto jest skanalizowane w 87%, posiadając kanalizację deszczową, sanitarną i częściowo ogólno-spławną. W chwili obecnej gmina jest w posiadaniu lub w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej lub sanitarnej i deszczowej dla podmiejskich terenów Olkusza. Tereny te mają stanowić zaplecze inwestycyjne dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego towarzyszącemu budownictwu mieszkaniowemu.

Z terenów wiejskich gminy obecnie kanalizacji nie posiada żadna miejscowość, poza nielicznymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków. W trakcie realizacji jest kanalizacja sanitarna w Witeradowie, na której realizację w zakresie II etapu gmina pozyskała środki finansowe UE z programu SAPARD.

Przedmiotem inwestycji w tym zakresie na przestrzeni najbliższych lat będzie skanalizowanie wszystkich terenów wiejskich. Stanowi to podstawę w dużym zakresie uzbrojenie ciągów drogowych i komunikacyjnych, co pozwoli na rozbudowę, przebudowę i remont istniejących układów komunikacyjnych na terenach wiejskich.

Te inwestycje nie zostały szczegółowo pokazane w niniejszym Planie rozwoju Lokalnego gdyż gmina występować będzie o pozyskanie europejskich środków finansowych poza Priorytetem III ZPORR.

 

W zakresie uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, gazową i energetyczną Gmina Olkusz posiada pełne uzbrojenie w te instalacje. Wszystkie miejscowości objęte obszarem Miasta i Gminy Olkusz posiadają sieci gazowe, wodociągowe i zasilanie energetyczne.

Łączność telekomunikacyjną na obszarze gminy zapewnia centrala telefoniczna urzędu pocztowego w Olkuszu, zabezpieczająca obecne potrzeby gminy w tym zakresie. Ponadto na terenie gminy działają operatorzy telefonii stacjonarnej NETIA i TELEKOMUNIKACJA oraz mają swoje przedstawicielstwa trzej operatorzy telefonii komórkowej ERA, PLUS, IDEA.

 

Dostępność komunikacyjna - miasto posiada doskonałe położenie komunikacyjne. W chwili obecnej miasto i region posiada dostępność komunikacyjną kolejową i drogową. Dostępność komunikacyjna ma charakter zarówno wewnętrzny, lokalny jak i wojewódzki, ogólnopolski i międzynarodowy.

 

2.5.3   Stan zasobów nieruchomości gminy:

 

1.  W zakresie Planu Rozwoju Lokalnego obiekty i tereny objęte projektami realizowanymi przez gminę w latach 2004-2006 i planowanymi do realizacji w latach 2007-2013 mają uregulowany stan własności. Podstawą realizacji projektu jest zatwierdzona dokumentacja techniczna oraz wydane pozwolenie na budowę. Zgodnie z Prawem budowlanym  aby uzyskać pozwolenie na budowę należy wykazać prawo dysponowania terenem lub obiektem na cele budowlane. W przeciwnym wypadku pozwolenie na budowę nie może zostać wydane.

Opis stanu własności w zakresie:

 

Projektów do realizacji w latach 2004-2006:

 

-   kanalizacja sanitarna w Witeradowie - gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę

-   modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olkusz - tereny wiejskie - oświetlenie jest zlokalizowane w pasie drogowym do którego gmina posiada prawo własności, modernizacja odbywać się będzie w zakresie istniejących punktów oświetleniowych

-   rekonstrukcja węzła bramnego w Rabsztynie - gmina posiada prawomocne pozwolenie na budowę, zamek w Rabsztynie stanowi własność gminy.

-   renowacja istniejącej zabudowy parkowej z poszerzeniem spełnianej funkcji I etap - Park Miejski ul. Mickiewicza - Park Miejski zlokalizowany na terenie stanowiącym własność gminy.

-   kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. piaski I etap  -  projekt techniczny jest w trakcie opracowania i uzgodnień. Projektowane trasy kanalizacji umiejscowione są w pasie dróg lokalnych, wewnętrznych i osiedlowych lub przyległych chodnikach będących na stanie zasobów drogowych gminy Olkusz. Ulica Powstańców Śląskich w której znajduje się zlewnia dla projektowanej kanalizacji jest w zarządzie Starostwa Powiatowego w Olkuszu, w tym zakresie gmina pozyska zgodę na prowadzenie robót w tej ulicy.

-   modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Olkusza - oświetlenie zarówno w zakresie dróg gminnych jak i powiatowych, wojewódzkich i krajowych należy do kompetencji gminy w pełnym zakresie eksploatacji, konserwacji i remontu. Modernizacja odbywać się będzie w zakresie istniejących tras oświetleniowych.

 

Projektów do realizacji w latach 2007-2013:

 

W zakresie projektów planowanych do realizacji w latach 2007-2013 większość uzyskanych produktów będzie wynikiem cyklu inwestycyjnego objętego koniecznością posiadania dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę. W zakresie pozwolenia na budowę gmina uzyska prawo do dysponowania terenem lub obiektem na cele budowlane.

Trzy projekty tzn.:

1. Budowa obwodnicy dla miasta Olkusza

2. Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Trzebinia - Wolbrom

3. Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu kolejowego toru

    LHS,

których zakres będzie się zazębiał o tereny stanowiące własność Polskich Kolei Państwowych i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, uzyskają porozumienia dotyczące wspólnej realizacji projektów bądź też w zakresie udostępnienia terenów dla potrzeb realizacji projektu. Zostanie to określone w rozeznaniu własnościowym sporządzonym na etapie mapy do celów budowlanych i opracowania dokumentacji technicznej dla projektu.

 

2.  W zakresie obszaru Miasta i Gminy rynek nieruchomości jest przede wszystkim rynkiem indywidualnych właścicieli i nabywców, głównie działek budowlanych, budynków mieszkalnych, mieszkań i lokali usługowych. Ceny na rynku nieruchomości są zmienne, zależne od szeregu czynników obiektywnych i subiektywnych takich jak: położenie nieruchomości w obrębie układu przestrzennego, wyposażenie, sąsiedztwo, a w przypadku budynków ich stan techniczny. Na ceny mają także wpływ takie czynniki, jak chęć szybkiego przeprowadzenia transakcji, ze strony sprzedającego lub kupującego.

Istotną przeszkodą w transakcjach kupna-sprzedaży jest bardzo często nieuregulowany stan własności i nie przeprowadzone do końca podziały spadkowe.

Ostatnie badania w ruchu cen na rynku nieruchomości zostały przeprowadzone w 1995 roku. Obecnie oraz dla potrzeb niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego takich badań nie przeprowadzano.

 

2.5.4  Stan obiektów dziedzictwa kulturowego.

 

W odniesieniu do planu zagospodarowania przestrzennego, wartościowe zasoby dziedzictwa kulturowego i krajobrazu skupiły w obrębie miasta i gminy Olkusz w kilku wyodrębniających się przestrzennie obszarach. Są to:

 

Stare Miasto  -  charakteryzujące się cennym układem urbanistycznym, stanowiącym przykład wzorcowej realizacji planu, z pierścieniem ulic obwodowych, zespołami i obiektami zabytkowymi, fragmentami systemu obronnego, wartościowym krajobrazem zabytkowym i historycznym.

Na terenie starego miasta bardzo pilnie zachodzi potrzeba wykonania prac naprawczych i konserwatorskich budynku byłego Starostwa położonego na południowej stronie rynku od strony Bazyliki. Budynek wymaga pełnego zakresu prac remontowych i konserwatorskich. W poprzednich latach zostały wykonane niezbędne prace tylko zabezpieczające przed zawaleniem, w chwili obecnej ze względu na stan techniczny praktycznie nie użytkowany. W budynku tym zachowały się pozostałości po mennicy królewskiej powstałej w 1579 roku.

Zajmujący centralną część zachodniej ściany rynku budynek magistratu z 1833 roku, do dziś będący siedzibą władz miejskich również wymaga prac renowacyjnych. Planowana jest również jego rozbudowa od strony zaplecza dla wykorzystania brzydkiego i zaniedbanego w chwili obecnej podwórza.

Zjawiska krasowe, trzy poziomowe piwnice pod domami mieszczańskimi oraz pozostałości do końca nie zbadanych i częściowo zasypanych przejść podziemnych i korytarzy pod płytą rynku, sprawiają że płyta rynku, ciągi piesze i przyległe uliczki bardzo często ulegają zapadnięciu w obszarach 2,0 m x 2,0 m. Doraźnie naprawy i uzupełnienia w dłuższym okresie czasu nie są wystarczające. Dlatego też nawierzchnie w ponad 80% całego starego miasta wymagają nowych nawierzchni.

 

Śródmieście  -  (część obszaru) charakteryzujące się czytelnym układem urbanistycznym z pojedynczymi obiektami zabytkowymi, cennymi zespołami zieleni, wartościowym krajobrazem historycznym.

Na tej przestrzeni w najbliższym czasie wymagane są prace renowacyjne zieleni parkowej Parku Miejskiego przy ul. Mickiewicza, odnowa ulic Górniczej, Mickiewicza oraz Szpitalnej okalających zabudowę rynku i obejmujących położone przy nich pojedyncze obiekty i zespoły obiektów. Przebudowa ulic jest również niezbędna w celu wyeksponowania położonej przy nich zabudowy i ułatwienia dostępu do ich zabudowy ( dojścia i parkingi dla ruchu turystycznego).

Obecnie dobiegają końca prace przy realizacji Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej obejmujące: budowę nowych pawilonów, restaurację Domu Sióstr Szarotek, Dworku Machnickich i Sztolnię Pilecką.

 

Stary Olkusz  -  osada i tereny górnicze, stanowiące przykład średniowiecznej działalności górniczej. Wymaga ciągłej bieżącej konserwacji zieleni na terenie tego obszaru w celu ochrony przed zarastaniem i zalesieniem z uwagi na bliskie położenie przy kompleksie leśnym.

 

Zespół zamku w Rabsztynie wraz z terenami otaczającymi  -  stanowiący cenny element krajobrazu kulturowego gminy. Od kilku lat objęty pracami zmierzającymi do rekonstrukcji i zapobieżeniu dewastacji. Do chwili obecnej odtworzono fragment fosy z drewnianym mostem. Opracowano i uzyskano pozwolenie na rekonstrukcję węzła bramnego: budynku bramnego, budynku straży oraz mostu.

 

Wsie : Gorenice, Niesułowice, Osiek, Zimnodół, Troks, Braciejówka, Pazurek  -  stanowiące układy przestrzenne o wartościach zabytkowych i cennym krajobrazie otwartym.

W ostatnim czasie zakończono modernizację budynku Remizy w Zimnodole, renowację drogi wojewódzkiej z chodnikami i odwodnieniem w Niesułowicach. Rozpoczęto starania utworzenia rezerwatu "Pazurek", "Januszkowa Góra" i "Sasanka Stary Olkusz".

 

W mieście ochroną prawną są objęte: układ urbanistyczny Starego Miasta, również pod względem archeologicznym, zespoły zabudowy sakralnej, municypalnej i mieszkalnej. Formy tej ochrony są jednak nie wystarczające. Zachodzi konieczność poszerzenia obszarów objętych ochroną ( poszczególne obiekty, zespoły zabudowy i zieleni, krajobraz miejski) oraz zwiększenie rygorów ochronnych ( zwłaszcza w strefach "A" - ścisłej ochrony konserwatorskiej i "K" - ochrony krajobrazu miasta).

 

Historię i dorobek kulturalny regionu uzupełniają i charakteryzują istniejące szlaki turystyczne:

1.  piesze szlaki turystyczne:

-   czerwony - "Orlich Gniazd" (Kraków - Częstochowa) przebiegający od wschodu na wysokości wsi Kosmolów przez Rabsztyn, Januszkową Górę do Jaroszowca. Ciekawe miejsca na tym szlaku to: ruiny zamku w Rabsztynie, Januszkowa Góra z projektowantym Rezerwatem "Januszkowa Góra" i projektowany Rezerwat "Pazurek".

-   niebieski - ( Olkusz - Jaworz\no) przez teren gminy przebiega odcinek Olkusz - Stary Olkusz. Ciekawe miejsca na trasie to: starówka w Olkuszu, grodzisko w Starym Olkuszu.

-   żółty - (Olkusz - Sosnowiec) teren gminy obejmuje odcinek Olkusz - Pustynia Starczynowska - Bukowno.

2. szlaki rowerowe:

-   czerwony - "Orlich Gniazd" (Kraków - Częstochowa) przebiega od południowego wschodu w okolicach wsi Pierwsza Zawada w kierunku północnym przez wieś Zimnodół, miasto Olkusz, wsie Rabsztyn, Bogucin. W okolicach Rabsztyna szlak pokrywa się na niewielkim odcinku ze szlakiem pieszym.

-   niebieski - (Olkusz - Olkusz) szlak biegnący po południowych rejonach gminy i częściowo przez teren gminy Bukowno. Ciekawe miejsca to starówka w Olkuszu, kanał kopalniany i leśniczówka Wapiennik.

-   zielony - ( Olkusz - Klucze - Olkusz) w południowej części przebiegający przez gminę Olkusz a w północnej przez gminę Klucze. Ciekawe miejsca: starówka w Olkuszu, ruiny zamku w Rabsztynie, Kościół Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia w Jaroszowcu (gmina Klucze), Pustynia Błędowska (gmina Klucze), Skalne Wrota.

3. szlaki konne:

Transjurajski Szlak Konny - PTTK Częstochowa - Nielepice koło Krakowa. Przez teren gminy szlak przebiega od południowego-wschodu, wzdłuż wschodniej granicy Gminy, za wsią Kosmolów na zachód do granic Olkusza, następnie na północ przez Rabsztyn i Bogucin. Ciekawe miejsca: poza widokowymi i przyrodniczymi to ruiny zamku w Rabsztynie.

 

 

4. pozostałe szlaki:

Szlak Architektury Drewnianej - trasa I szlaku prowadzi przez tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Wielickiego. Na terenie gminy Olkusz szlak przebiega od północy (granica gminy Klucze) przez centrum miasta Olkusza, następnie drogą krajową nr 94 na południowy wschód do Przegini. Najciekawsze miejsce to olkuska starówka.

 

Z powyższego opisu wynika iż trudno wymienić zabytki, obszary i obiekty ujęte w rejestrze zabytków bądź objęte ochroną gdyż cały region olkuski z uwagi na swoje położenie, charakter i krajobraz oraz dorobek historyczny i kulturowy jest objęty ochroną lub należy go objąć ścisłą ochroną pod każdym względem. Nie ma tu obszaru czy miejscowości, który nie posiadałby choćby waloru jak nie historycznego to przynajmniej krajobrazowego. Wszędzie snują się też rzeczy nie do zobaczenia ale usłyszenia, są to bardzo ciekawe opowiastki, opowieści, podania i legendy związane z prawie każdym miejscem na tej ziemi. Wszystkie te elementy ujęte są w opracowaniach książkowych, przewodnikach i folderach na temat regionu olkuskiego

 

2.5.5   Działalność gospodarcza na terenie gminy - problemy gospodarcze regionu.

 

 Dotychczasową podstawę rozwoju miasta i gminy oraz bytu jej mieszkańców stanowił przemysł, w tym tradycyjne dla tego regionu gałęzie tj. górnictwo ryd metali i ich przetwórstwo. Drugą dziedziną gospodarczą była i jest administracja i sektor usług dla ludności z uwagi na centrum administracyjne jakie stanowi Olkusz również dla okolicznych gmin. Jest to miasto powiatowe, skupiające instytucje administracyjne i publiczne, edukacyjne i służby zdrowia. Ta strona regionu nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie.

Perspektywy dalszego funkcjonowania przemysłu górniczego i przetwórstwa rud cynkowo-ołowianych są niepewne. Wynika to z wyczerpania się dotychczas eksploatowanych złóż. W tych warunkach następuje zahamowanie rozwoju i regres gałęzi przemysłu.  Ograniczenie produkcji i restrukturyzacja przemysłu powoduje spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia. Stanowi to największe zagrożenie dla rozwoju gminy.

Przystąpienie do dalszej eksploatacji złóż, stanowiące podstawę dla przemysłu wydobywczego i przetwórczego surowców, zależy od strategicznych decyzji podejmowanych na szczeblu centralnym. W tej sytuacji górnictwo i hutnictwo nie może stanowić pewnej podstawy ekonomicznego rozwoju miasta i gminy.

Ograniczenie znaczenia przemysłu wydobywczego jest czynnikiem bardzo korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowotnych warunków życia mieszkańców.

Istniejące zakłady i podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają znaczenie lokalne i bez perspektywy rozwoju dla całego regionu również nie mają większych możliwości rozwojowych.

Położenie regionu olkuskiego pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami gospodarczymi i naukowymi jakimi są Katowice i Kraków, sprzyja kształceniu ludzi młodych z terenu gminy oraz stanowi dobry rynek zbytu dla drobnego przemysłu wytwórczego.

Dlatego też jedną z dziedzin mających dużą szansę rozwoju jest drobny przemysł o wysokiej technologii oparty na dobrze wykształconej kadrze ludzi młodych. Drugą rozwój przemysłu lekkiego dającego zatrudnienie dla kobiet, stanowiących duży procent bezrobotnych na terenie gminy.

Poza kierunkiem rozwoju drobnego przemysłu wytwórczego największym potencjałem gospodarczym jest położenie gminy na terenie cennym krajobrazowo z dużymi walorami turystycznymi z bardzo bogatym dorobkiem historycznym i kulturowym. Jest to bardzo dobra baza dla rozwoju turystycznego regionu i dziedzin tzw. "przemysłu czasu wolnego".

Funkcja wypoczynkowo-turystyczna dotychczas nie posiadała istotnego znaczenia gospodarczego. Degradacja i zanieczyszczenie środowiska z powodu położenia w rejonie przemysłowym śląska i Krakowa oraz dostępność innych atrakcyjnych dla nich terenów rekreacyjnych, stanowiły bariery dla intensywniejszego rozwoju tej funkcji na obszarze gminy Olkusz.

Poprawa stanu środowiska naturalnego, podniesienie znaczenia funkcji wypoczynkowo-turystycznej i stworzenie zaplecza dla tej funkcji z bazą na wysokim poziomie usługowym, połączone z silną i szeroko rozpropagowaną promocją są podstawowymi działaniami jakie należy przedsięwziąć dla rozwoju tego kierunku gospodarczego. Rozwój turystyczny regionu powinien zostać połączony z rozwojem agroturystyki w gminie na terenach wiejskich. Rolnictwo w gminie Olkusz ma ograniczone , lokalne znaczenie. Wynika to z niekorzystnych warunków rozwoju tej funkcji terenów wiejskich:

- niekorzystne warunki glebowe

- skażenie gleb

- rozdrobnienie gospodarstw.

Brak programu restrukturyzacji rolnictwa określającego właściwe kierunki i metody prowadzenia produkcji rolnej na tak trudnym i specyficznym terenie. Programu restrukturyzacji rolnictwa należałoby opracować łącznie z programem rozwoju gospodarki leśnej zajmującej powierzchniowo duży obszar gminy. Gospodarka rolna wymaga połączenia z zalesianiem terenów zdegradowanych przez działalność przemysłową. W połączeniu z funkcją turystyczno-wypoczynkową mogłyby stanowić dodatkowy walor turystyczno krajobrazowy i zaplecze produkcji lokalnej żywności dla bazy i zaplecza turystycznego.

Tworzyłoby to gospodarkę o zrównoważonym rozwoju bez eksponowania jednej i zaniedbywania drugiej dziedziny gospodarczej. rozwój turystyki kreowałby wielkość i rozwój produkcji rolnej i agroturystyki.

 

2.5.6   Strefa społeczna

 

Po okresie dynamicznego rozwoju miasta i gminy w powojennym czterdziestoleciu i jego ponad pięciokrotnym wzroście ( od 12 tys. w 1939 r. i 8 tys. w 1945 r. do 52,5 tys. obecnie) miasto i gmina weszło w okres stabilizacji. Wiąże się to z zahamowaniem rozwoju przemysłu, który był główną przyczyną wzrostu liczby mieszkańców. Tendencję spadkową wykazuje również wysoki dotychczas przyrost naturalny ludności.

Tereny wiejskie w okresie wspomnianego dynamicznego rozwoju przemysłu traciły mieszkańców na rzecz miasta. Ludność w wieku produkcyjnym mająca zatrudnienie w przemyśle, przenosiła się do miast zyskując tam mieszkania w powstających osiedlach mieszkaniowych. w takich warunkach wsie stawały się nie doinwestowane w zakresie infrastruktury i w usługi. W regionie gminy wyraźnie kształtują się wsie będące lokalnymi ośrodkami usługowymi ( te bliżej miasta) i wsie pozbawione sfery usługowej. W tym zakresie ostatnie lata przyniosły zmiany z inicjatywy samych mieszkańców, w tej sferze szukających źródła dochodu po utracie pracy w przemyśle. Przebudowie i budowie na wsi towarzyszy poszukiwanie i budowanie budynków pozwalających pozyskać powierzchnię na działalność gospodarczą.

Istotnym elementem branym pod uwagę przez władze samorządowe w planowanych projektach, jest rozmieszczenie ludności na obszarze gminy. Miasto skupia około 76 % mieszkańców a gmina 24% całej ludności gminy. Na obszarze gminy z kolei występuje podział na dwa obszary:

-  obszar obejmujący południową część gminy (Żurada, Witeradów, Niesułowice, Osiek, i Gorenice) skupiający 44% ogólnej liczby mieszkańców

-  obszar we wschodniej części gminy (Sieniczno, Kosmolów, Zederman) skupiający 24% tej liczby

-  pozostały obszar obejmuje ludność terenów wiejskich bardziej rozproszonych.

Takie rozmieszczenie ludności jest czynnikiem korzystnym z uwagi na koncentrację siły roboczej i rynku zbytu jak i odbiorców usług.

Struktura wieku ludności zwraca uwagę na bardzo wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym około 60% i w wieku przedprodukcyjnym około 30%. Rozwój lokalny i przyjęte kierunki gospodarcze mają więc odpowiednią bazę siły roboczej.

obecnie oferowane miejsca pracy na rynku nie są korzystne, zapotrzebowanie obejmuje mało wykwalifikowaną prace fizyczną, przy braku miejsc pracy dla ludzi posiadających średnie kwalifikacje i wysokokwalifikowanych.

Bardzo wysoka stopa bezrobocia ( 19,4% jeszcze w roku 2002 wynosząca 18,8%) wykazująca tendencję wzrostową, w połowie obejmuje bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 1 roku. Nie wykorzystanie potencjału czynnika ludzkiego stanowi bardzo poważne zagrożenie, sprzyjające powstaniu zjawiska niedostatku społecznego.

 

III   ZADANIA  ZMIERZAJĄCE  DO  POPRAWY  SYTUACJI  W  GMINIE

 

3.1   Zmiany i zasady kształtowania struktury gospodarczej w gminie.

 

Zmiany i zasady kształtowania struktury gospodarczej w gminie związana jest z dążeniem do realizacji przyjętych celów:

1.  Cele ekonomiczne - kształtowanie mechanizmów w dziedzinach rozwoju regionalnego pozwalających na uzyskanie efektu ekonomicznego. Ukierunkowanie działalności gospodarczej na nowe kierunki rozwoju gospodarczego jakim jest rozwój sektora turystycznego i usługowego stanowiącego jego zaplecze, z uwzględnieniem dużego zróżnicowania.

2.  Cele społeczne - poprawa standardu życia mieszkańców, stworzenie miejsc pracy, zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania z dostępem do infrastruktury technicznej i pełnego zakresu usług.

3.  Cele przyrodnicze - ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego, stanowiące podstawowy warunek wzrostu atrakcyjności regionu, będącego podstawowym walorem rozwoju ruchu turystycznego. Tworzenie nowych obszarów i wykorzystanie istniejących w nowych sposobach wykorzystania środowiska przyrodniczego.

4.  Cele kulturowe - ochrona i zachowanie dorobku historycznego i kulturowego, zachowanie tożsamości i rozwój w kierunku wykorzystania istniejących zasobów historycznych i kulturowych. Rozszerzenie prawnej ochrony obiektów i zespołów zabytkowych. Odbudowa zabytków i budowa infrastruktury towarzyszącej wykorzystaniu obiektów w ruchu turystycznym.

5.  Cele przestrzenne - zapewnienie ładu przestrzennego składającego się na walory estetyczne i uporządkowanie z efektywnym wykorzystywaniem istniejących zasobów

( terenów, budynków, budowli ), nie naruszając przy tym stanu środowiska naturalnego lecz z tendencjami zmierzającymi do jego poprawy.

Przyjęcie celów i ich realizacja może zostać przyjęta pod warunkiem przeanalizowania ich uwarunkowań w zakresie szans powodzenia realizacji i zagrożeń utrudniających realizację. Pełne wykorzystanie szans z likwidacją barier i zagrożeń oraz przyjęcie właściwych kierunków działań, szybka reakcja na zmianę działania w przypadku powstania nieprzewidzianych uwarunkowań, może przynieść pozytywny oczekiwany rezultat.

W zakresie realizacji przyjętych celów przeanalizowano czynniki działające w kierunku osiągnięcia pożądanych celów w zakresie:

 

I. Czynniki sprzyjające osiąganiu celów:

a)  szanse i uwarunkowania zewnętrzne niezależne od gminy, wynikające z warunków

     otoczenia

b)  mocne strony gminy, zależne od gminy rozumiane jako uwarunkowania wewnętrzne.

II. Czynniki zagrażające osiągnięciu celów:

a)  zagrożenia zewnętrzne

b)  zagrożenia wewnętrzne, słabe strony gminy.

Ad. I a. 

-  zgodność polityki i strategii regionu olkuskiego z polityką i strategią województwa

    małopolskiego

-  zgodność przyjętych celów z celami Narodowego Planu Rozwoju i Zintegrowanym

    Planem Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego, co umożliwia gminie

    aplikowanie o środki finansowe Unii Europejskiej co pozwoli na realizację projektów

    w krótszym okresie i w większym zakresie rzeczowym

-   bardzo dobra dostępność komunikacyjna w zakresie komunikacji drogowej, kolejowej,

     z dostępem do komunikacji lotniczej

-   bardzo korzystne położenie centralne pomiędzy dwoma ośrodkami gospodarczymi

     południowej Polski - Krakowem i Katowicami

-   tradycyjnie wykształcony układ Olkusza jako centrum administracyjnego, edukacyjnego,

     handlowo-usługowego

-   dogodne położenie Olkusza na "Szlaku Orlich Gniazd" i duży dorobek historyczny

-   dogodne położenie Olkusza na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z walorami

     przyrodniczo-krajobrazowymi i dobrym stanem środowiska przyrodniczego

-   prężne środowisko twórców i artystów lokalnych.

Ad. II b.

-   szeroki profil funkcji o znaczeniu gospodarczym z dalszą tendencją do różnicowania się

-   wyraźnie wykształcony charakter miejski Olkusza z centralną częścią ośrodka usługowego

-   atrakcyjność miasta z uwagi na zabytki i sprawowaną funkcję

-   atrakcyjność gminy z uwagi na bogate walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz układ

     ludności

-   bogata infrastruktura społeczna i techniczna

-   znaczne rezerwy terenów bezpośrednio sąsiadujące z terenami zagospodarowanymi

     mogące zostać wykorzystane do zróżnicowanych celów (mieszkaniowych, usługowych,

     innych inwestycyjnych)

-   znaczne rezerwy siły roboczej

-   potencjał wysoko wykwalifikowanej kadry z wyższym i średnim wykształceniem

    powiązany z dogodnymi warunkami doskonalenia i kształcenia zawodowego

-  walory środowiska przyrodniczego i krajobrazowego w tym duża liczba obszarów cennych

    i  objętych ochroną.

Ad. II. a.

-   peryferyjne położenie rejonu olkuskiego w stosunku do województwa małopolskiego

-   przynależność do 1999 roku do województwa katowickiego i kojarzenie rejonu olkuskiego

    bardziej z rejonem przemysłowym niż turystyczno-wypoczynkowym

-   trudność pozyskiwania inwestorów zewnętrznych przy dużej konkurencji turystyczno-

    wypoczynkowej ofert województwa małopolskiego i blisko-położonego rejonu

    podbeskidzia

-   pogorszenie stanu gospodarczego przemysłu poza regionem olkuskim (Huta Katowice,

    Nowa Huta) zwiększa poziom bezrobocia rejonu olkuskiego z uwagi na istniejące osiedla

    mieszkaniowe stanowiące zaplecze dla tych ośrodków.

Ad. II b.

-   zły stan infrastruktury drogowej, brak miejsc parkingowych i postojowych przy drogach

    głównych i wewnętrznych

-   brak dostatecznej infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w zakresie dróg i

    uzbrojenia terenu ( sieci kanalizacyjnych, chodników, ciągów pieszych i rowerowych )

-   brak informacji i pomocy w zakresie zachęty do rozpoczynania i rozwijania działalności

    gospodarczej

-   zmniejszające się corocznie wpływy do budżetu gminy z tytułu pogarszającej się sytuacji

    gospodarczej w rosnącego bezrobocia

-   brak dostatecznej promocji regionu o zasięgu ponadlokalnym, krajowym i zagranicznym

-   zbyt mały zakres ofert inwestycyjnych kierowanych do zbyt małego kręgu potencjalnych

    inwestorów

-   za małe wykorzystywanie kontaktów zagranicznych w promowaniu regionu jako ośrodka

    turystyczno-wypoczynkowego i inwestycyjnego.

 

Wyżej wymienione i sprecyzowane warunki korzystne jak i nie korzystne, muszą zostać uwidocznione lub wyeliminowane, w prowadzonej polityce gospodarczej w najbliższych latach. Przyjęte do realizacji w Planie Rozwoju Lokalnego mają za zadanie rozpocząć realizację szans i eliminację barier w gminie.

 

3.2   Sposób użytkowania terenów i zasobów gminy.

 

Tereny miejskie:

 

Ukształtowana już struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta stwarza konkretne uwarunkowania dla dalszego rozwoju szczególnie w zakresie zagospodarowania istniejącego.

W zakresie podziału miasta zmiany polityki przestrzennej dokonywane będą w następujących zakresach :

 

Strefa śródmiejska, mieszkaniowo-usługowa -  z uwagi na centrum gospodarcze i handlowe jakie spełnia ta część miasta, jest najbardziej narażona na ruch komunikacyjny, bardzo często niewydolny w tym zakresie. Duże natężenie ruchu komunikacyjnego negatywnie wpływa na infrastrukturę urbanistyczną i techniczną Starego Miasta i Śródmieścia, objętych ochroną konserwatorską stref A i B. W zakresie ustalonych kierunków zagospodarowania, nowych rozwiązań wymagać będzie:

-   rewitalizacja Starego Miasta uwzględniająca potrzeby rozwoju funkcji usługowych z uwzględnieniem możliwości przekształceń,

-   określenie warunków kształtowania form zabudowy oraz zespołów zieleni,

-   rozwiązanie problemów niewydolności komunikacyjnej centralnej części dzielnicy, z rozważeniem ewentualności wyłączenia tej części z ruchu samochodowego ( czyli tzw. uspokojenia ruchu ),

-   uzupełnienie istniejących braków w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów i obiektów.

 

Strefa południowa, mieszkaniowo-usługowa -  istniejące zagospodarowanie mieszkaniowo-usługowe wymaga zachowania i wzbogacenia wartości użytkowych o elementy zmierzające do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wolne przestrzenie zostaną zagospodarowane na cele mieszkaniowe ( zabudowę o niskiej intensywności ) oraz pod usługi publiczne o charakterze lokalnym.  W zakresie tej strefy zmiany dotyczyć będą:

-   urządzenia terenów leśnych i zadrzewionych, położonych w obrębie strefy, jako parków leśnych na potrzeby bliskiego wypoczynku mieszkańców ( z przejęciem tych terenów pod zarząd miasta ),

-   kształtowanie terenów biologicznie aktywnych w nawiązaniu do fizjograficznych warunków terenu.

 

Strefa północna, mieszkaniowo-usługowa - istniejące zagospodarowanie mieszkaniowo-usługowe wymaga zachowania i wzbogacenia wartości użytkowych o elementy zmierzające do podniesienia jakości życia mieszkańców, a także warunków do uruchomienia działalności gospodarczych, usługowych jako jednej z podstaw ekonomicznego rozwoju miasta. W zakresie tej strefy zmiany dotyczyć będą:

-   przeznaczenie możliwie dużych powierzchni terenów w centralnej części tej strefy pod działalność gospodarczą o charakterze lokalnym i ponadlokalnym oraz wytwórczą nieuciążliwą opartą na wysokich technologiach, bez naruszenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

-   urządzenie terenów leśnych i zadrzewionych, położonych w obrębie strefy, jako parków leśnych na potrzeby wypoczynku mieszkańców, z przejęciem tych terenów pod zarząd miasta,

-   rekultywacja terenów zdegradowanych i kształtowanie terenów biologicznie aktywnych w nawiązaniu do fizjograficznych warunków terenu,

-   rozwiązanie elementów głównego układu komunikacyjnego miasta ( północna trasa obwodnicowa z węzłami drogowymi).

 

Strefa zachodnia, przemysłowa - stworzenie możliwości funkcjonowania istniejącego przemysłu oraz lokalizacja nowego przemysłu i innej działalności gospodarczej oraz komunalnej w tej strefie jest zasadniczym kierunkiem działania. W zakresie tej strefy zmiany obejmować muszą:

-   wykorzystanie na cele działalności gospodarczej oraz na cele komunalne, terenów przydatnych do tego typu zagospodarowania, w tym głównie zwalnianych terenów poprzemysłowych,

-   rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym likwidacja istniejącej hałdy z niezbędną rekultywacją terenu,

-   ochrona terenów projektowanego rezerwatu przyrody "Sasanka - Stary Olkusz",

-   ochrona i wyeksponowanie stanowiska archeologicznego "Grodziska Stary Olkusz",

-   rozbudowa istniejącego cmentarza ( ewentualnie uruchomienie drugiego cmentarza ),

-   rozwiązanie elementów głównego układu komunikacyjnego miasta ( zachodni fragment trasy obwodnicowej z węzłem drogowym ),

-   dążenie do wyeliminowania metod zawałowych w polityce gospodarczej ZGH, w celu ochrony powierzchni ziemi przed degradacją.

 

Strefa wschodnia, przemysłowo-mieszkaniowa - stworzenie możliwości funkcjonowania istniejącego oraz lokalizacji nowego przemysłu i zróżnicowanej działalności gospodarczej, jako podstaw rozwoju ekonomicznego miasta.  W zakresie tej strefy planowane zmiany dotyczyć mają :

-   przeznaczenie możliwie dużych powierzchni terenów pod działalność gospodarczą, głównie typu produkcyjnego, z zachowaniem odpowiednich warunków funkcjonowania istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej ( wsi Olewin i Sieniczno ) z ich rozbudową i ewentualnym uzupełnieniem,

-   zapewnienie obsługi komunikacyjnej tych terenów oraz wyposażenie ich w niezbędne urządzenia z zakresu infrastruktury technicznej, w tym - w miarę możliwości i potrzeb - wyposażenie w bocznicę kolejową,

-   utrzymanie i uzupełnienie istniejących zespołów leśnych i zadrzewień,

-   rozwiązanie elementów głównego układu komunikacyjnego miasta ( wschodni fragment trasy obwodnicowej, węzły drogowe, urządzenia obsługi komunikacji.

 

Tereny wiejskie :

 

W zakresie terenów wiejskich przyjęto dwa zasadnicze kierunki zagospodarowania zabudowanych terenów wsi i obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przyjęte kierunki to :

Strefy wiejskie obejmują następujące kategorie obszarów osadniczych:

-   istniejące zespoły osadnicze proponowane do rozwoju,

-   istniejące zespoły osadnicze o ograniczonym rozwoju, obejmujące małe zespoły zabudowy wiejskiej o charakterze przysiółków,

-   potencjalne tereny rozwojowe funkcji osadniczych w strefach wiejskich, położone w zasięgu projektowanej rozbudowy centralnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków,

-   potencjalne tereny rozwojowe w strefach wiejskich, których zabudowa jest uwarunkowana podłączeniem do centralnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

W zakresie obszarów o funkcjach osadniczych zmiany w kierunkach zagospodarowania obejmować będą:

-  adaptowanie istniejącej zabudowy i umożliwienie wykorzystania wolnych terenów pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową i usługową,

-  tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, przy zachowaniu warunku nie uciążliwości dla mieszkalnictwa,

-  uzupełnienie wyposażenia w urządzenia usługowe i tworzenie centrów usługowych wsi w zespołach osadniczych proponowanych do rozwoju,

-  wyposażenie terenu w niezbędne urządzenia z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej,

- zachowanie i ochronę przed niekontrolowanym przekształcaniem historycznie ukształtowanych układów wsi,

-  kształtowanie nowej zabudowy przy uwzględnieniu tradycyjnej formy architektonicznej oraz modernizacja i stopniowe przekształcenie w tym kierunku zabudowy istniejącej.

 

W odniesieniu do obszarów o funkcjach rolnych zmiany w kierunkach gospodarowania będą obejmować:

-  ochronę zwartych kompleksów gleb, o najwyższych klasach bonitacyjnych,

-  wyłączanie z produkcji rolnej terenów o najniższej produkcyjności oraz wysokim poziomie skażenia gleb,

-  ukierunkowanie gospodarki rolnej na terenach wymagających rekultywacji gleb skażonych, z eliminacją produkcji żywności na tych terenach,

-  zapobieganie degradacji gleb przez zastosowanie zabiegów agrotechnicznych,

-  zachowanie otwartych przestrzeni o wybitnych walorach ekspozycji krajobrazu,

-  tworzenie gospodarstw specjalistycznych w oparciu o lokalne warunki produkcji rolniczej, z uwzględnieniem stopnia skażenia gleb,

-  rozwój działalności gospodarczej związanej z rolnictwem,

-  różnicowanie działalności gospodarczej na terenach wiejskich z poszerzeniem funkcji usługowych.

 

Planowane zmiany w sposobie zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych strefach wiejskich :

 

Strefa  Pomorzany - Bogucin

-  wyłączenie z jakiejkolwiek zabudowy tereny pomników przyrody, tereny otwarte o najwyższych walorach środowiska przyrodniczego i krajobrazu, tereny zieleni izolacyjnej

-  ochrona obiektu zabytkowego ruin zamku w Rabsztynie wraz ze strefą archeologiczną, z zakazem zagospodarowania i użytkowania terenów otaczających te obiekty, w sposób mogący spowodować degradację wartości kulturowych tego obiektu - w szczególności wyklucza się działalność gospodarczą, z wyjątkiem usług związanych z turystyką, sytuowanie nowej zabudowy w obrębie strefy archeologicznej oraz tworzenie nowych dominant - należy utrzymać ekspozycję widokową zamku z drogi do Wolbromia,

-  podłączenie do centralnego systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków terenów osadniczych północnej części Pomorzan, tereny Bogucina Małego, Podgrabia Parczewskiego, Rabsztyna i Sikorki.

 

Strefa  Żurada - Witeradów

-  tereny ciągu ekologicznego wzdłuż potoku Witerdówka powinny być wyłączone spod zabudowę, objęte wprowadzeniem zadrzewień i zakrzewień,

-  objęcie terenów osadniczych Żurady podłączeniem do centralnego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków.

 

Strefa  Osiek - Zimnodół

-  warunkiem zabudowy potencjalnych terenów rozwojowych funkcji osadniczych Osieka jest podłączenie terenów osadniczych Osieka do centralnego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków,

-  tereny osadnicze Zimnodołu należy podłączyć do centralnego systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków lub alternatywnego systemu oczyszczania,

-  budowa pompowni dla zaopatrzenia w wodę z systemu centralnego południowej części Osieka oraz Gorenic i Zawady,

-  zachowanie historycznie ukształtowanych terenów tych wsi.

 

Strefa  Zederman - Kosmolów

-  tereny rozwojowe funkcji osadniczych do zabudowy Zedermana, jest wyposażenie ich w centralny system odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych,

-  tereny miejscowości Wiśliczka i Kosmolów wymagają podłączenia do centralnego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych,

-  tereny osadnicze Zadola Kosmolowskiego należy podłączyć do centralnego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych.

 

Strefa  Troks - Braciejówka

-  budowa pompowni i zbiorników wyrównawczych jest niezbędna w celu zaopatrzenia wsi Troks w wodę ze względu na zanik wody z ujęć lokalnych w miejscowościach Troks i Braciejówka,

-  podłączenie terenów osadniczych Troksu i Braciejówki do centralnego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych lub alternatywne wyposażenia ich w system lokalny z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Białej Przemszy,

-  ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru wsi Pazurek i przysiółka Zimkówka w ramach Rezerwatu Przyrodniczego "Pazurek".

 

Strefa  Zawada

-  podłączenie terenów osadniczych wsi Zawada do systemu centralnego odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych lub alternatywnego lokalnego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych,

-  ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku krajobrazowego "Dolinki Krakowskie".

Strefa  Gorenice

-  podłączenie terenów osadniczych wsi Gorenice do systemu centralnego odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych oraz alternatywnego lokalnego systemu odprowadzania i oczyszczenia ścieków komunalnych,

-  ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku krajobrazowego "Dolinki Krakowskie",

-  ochrona obiektu zabytkowego kościoła w Gorenicach, z zakazem zagospodarowania i użytkowania tego obiektu w sposób mogący spowodować degradację jego wartości kulturowych.

 

Strefa  Niesułowice

-  podłączenie wsi Niesułowice do centralnego systemu odprowadzania i oczyszczenia ścieków komunalnych oraz alternatywnie wyposażenie w lokalny system odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych,

-  koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmująca obszar 16 ha. zakłada utworzenie "terenu aktywności gospodarczej" w południowo - zachodniej części tej strefy obszarowej na terenach jurajskich parków krajobrazowych. Utworzenie terenu aktywności gospodarczej powiązane będzie z działaniami zmian w zakresie infrastruktury drogowej strefy Niesułowice z uwzględnieniem walorów  turystycznych i rekreacyjno-wypoczynkowych strefy.

 

Strefa  Leśna

Celem podstawowym w tej strefie jest ochrona lasów jako ważnego elementu, warunkującego funkcjonowanie środowiska, w skali regionalnej, kształtującego warunki bioklimatyczne oraz walory krajobrazowe i turystyczne regionu.

W odniesieniu do tej strefy kierunki zagospodarowania zmierzały będą do:

-  utrzymanie istniejących lasów wraz z kompleksem leśnym w strefie południowej mieszkaniowo-usługowej, zagrożonej zamierzeniami eksploatacji piasków podsadzkowych,

-  zalesianie terenów rolnych o najniższej przydatności dla rolnictwa, a także rekultywowanych nieużytków poprzemysłowych,

-  zagospodarowanie lasów zgodnie z planami urządzania lasów, zgodnie z przepisami gospodarki ochronnej,

-  urządzanie terenów leśnych, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stref mieszkaniowo-usługowych lub w ich obrębie, jako parków leśnych na potrzeby bliskiego wypoczynku mieszkańców,

-  udostępnianie pozostałych lasów, w zakresie nie kolidującym z wymaganiami gospodarki leśnej, dla turystyki i wypoczynku,

-  zakaz zabudowy na terenach leśnych,

-  objęcie ochroną lasów poprzez utworzenie rezerwatów "Pazurek" i "Januszkowa Góra".

 

3.3   Kierunek rozwoju infrastruktury technicznej we wszystkich dziedzinach.

 

Systemy infrastruktury technicznej mają za zadanie obsługę mieszkańców i wszystkich podmiotów działających w obrębie miasta i gminy, na poziomie akceptowanych standardów jakościowych i ilościowych, z możliwie jak największą niezawodnością.

 

3.3.1   Zaopatrzenie w wodę - podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę Gminy Olkusz są kopalniane wody dołowe, centralny system miejskiej sieci wodociągowej zasilany przez Stację Uzdatniania Wody uzdatniającą kopalniane wody dołowe, dodatkowo zasilany z ujęcia wód głębinowych w Witeradowie.

Wody dołowe występują w ilości pokrywającej zapotrzebowanie Miasta i Gminy Olkusz, a także tereny gmin sąsiednich. Poza wodami kopalnianymi na obszarze gminy nie ma alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę. W zakresie przydatności wód powierzchniowych jako wody gospodarczej przeznaczonej do celów komunalnych, gmina pozbawiona jest tego typu wód. Obszar charakteryzuje się bardzo głębokim zaleganiem zwierciadła wód wynoszącym powyżej 50 m ppt.

W najbliższej przyszłości zajdzie konieczność wyłączenia ujęć lokalnych z powodu postępującego ponadnormatywnego zanieczyszczenia wody azotanami, skażenia bakteriologicznego lokalnych ujęć głębinowych oraz spadku wydajności studni głębinowych, a nawet wręcz zaniku wody w niektórych ujęciach lokalnych. Na zaopatrzeniu w wodę ze studni głębinowych w chwili obecnej bazują miejscowości Gorenice ( dodatkowo jest z nich zasilana wieś Zawada i częściowo Osiek ), Podlesie Rabsztyńskie, Troks, Braciejówka, Kosmolów, Zadole Kosmolowskie. Najbardziej zagrożone z uwagi na niewielką wysokość słupa wody oraz przekroczenie zawartości azotanów, są studnie w Podlesiu i Troksie. Powoduje to konieczność podłączenia do centralnego systemu zaopatrzenia w wodę w pierwszej kolejności zespołów osadniczych Podlesie - Pazurek i Troks - Braciejówka.

Do centralnego systemu zaopatrzenia w wodę powinny być sukcesywnie podłączane wszystkie miejscowości gminy, gdyż jedynie takie rozwiązanie może zapewnić ciągłość zaopatrzenia w wodę o odpowiedniej jakości i ilości. Poza systemem centralnym może pozostać jedynie wieś Gorenice, jeżeli nie nastąpi zanik wody w ujęciach miejscowych oraz  Niesułowice, korzystające z zaopatrzenia z wodociągu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie.

Dostawę wody z centralnego systemu, w chwili obecnej limitują obecne rzędne zbiorników wyrównawczych "Parcze". istniejące rurociągi przesyłowe posiadają połączenia pierścieniowe, co stwarza doskonałe warunki dla przełączania w zależności od potrzeb. Przyłączenie poszczególnych miejscowości wiejskich do systemu centralnego wymaga szereg inwestycji wodociągowych, takich jak :

-  wydajność ujęcia ( obecnie na poziomie 42 tys. m³/d. ) z możliwością rozbudowy ( do około 60 tys. m³/d. ), umożliwia dostawę wody dla całego miasta i gminy Olkusz,

-  wybudowanie zbiorników wyrównawczych ( V = 300 m³ ) dla zaopatrzenia wsi Troks, Braciejówka, Podlesie, Pazurek oraz rurociągu doprowadzającego ( Ø 200 ),

-  wybudowanie pompowni dla zaopatrzenia miejscowości Troks,

-  wybudowanie pompowni w miejscowości Osiek i pompowania wody do zbiorników w Gorenicach dla zaopatrzenia Gorenic, zawady i południowej części Osieka. Taki system przepompowywany byłby najpierw przez pompownię w Witeradowie, a następnie w Osieku. Drugim alternatywnym rozwiązaniem jest wybudowanie pompowni w Sienicznie.

 

3.3.2   Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków - ze względu na to, iż powstały na skutek eksploatacji górniczej lej depresyjny, obejmujący prawie cały obszar miasta i gminy Olkusz, jest traktowany jako strefa ochronna ujęcia wody pitnej, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z terenu gminy i miasta staje się najważniejszym problemem infrastruktury technicznej w tym zakresie w ścisłym powiązaniu z zaopatrzeniem w wodę.

W chwili obecnej teren miasta jest skanalizowany w 80%, natomiast tereny wiejskie nie posiadają żadnego systemu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków poza sporadycznymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Stanowi to ogromną barierę w rozwoju wsi, biorąc pod uwagę iż są one zaopatrzone w systemy wodociągowe.

Podstawową trudność w rozwiązaniu problemu kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki socjalno-bytowe, jest brak powierzchniowych wód płynących, mogącymi być odbiornikami ścieków oczyszczanych w lokalnych wiejskich oczyszczalniach. Taka sytuacja narzuca rozwiązanie skanalizowania wszystkich wsi w ramach jednego centralnego systemu kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków w istniejącej miejskiej oczyszczalni. Oczyszczalnia istniejąca posiada rezerwy przepustowości ( do 9 000 m³/dobę )

oraz możliwości rozbudowy i modernizacji.

W chwili obecnej istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia do istniejącego systemu kanalizacyjnego miejscowości : Bogucin Mały, Żurada, Witerdów, Osiek, Sieniczno, Kosmolów, Wiśliczka, Olewin i Rabsztyn.

Dalsze rozszerzenie zasięgu systemu centralnego kanalizacji może spowodować powstanie długich, kilkukilometrowych części kolektorów pracujących na niewielkich ilościach ścieków oraz dużych i zmiennych ładunkach zanieczyszczeń. Dlatego też, jako rozwiązanie alternatywne, rozpatrywane jest wyposażenie tych wsi w lokalne systemy rozdzielcze, z odprowadzeniem ścieków do wysokoefektywnych oczyszczalni mechaniczno-biologicznych. Taki system należałoby przyjąć dla wsi :

-  Podlesie i Pazurek - z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Białej Przemszy,

-  Troks i Braciejówka

-  Zimnodół i Zederman

-  Gorenice

-  Zawada - układ grawitacyjny

-  Niesułowice - układ grawitacyjny.

Takie rozwiązanie wymagałoby spełnienia określonych warunków przez lokalne wiejskie oczyszczalnie ścieków. Muszą one spełniać wymagania techniczne :

-  uwzględniać nowoczesne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych,

-  charakteryzować się energooszczędnością, prostotą wykonawstwa, montażu i eksploatacji,

-  uwzględniać etapowanie realizacji inwestycji w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy,

-  charakteryzować się dużą niezawodnością eksploatacyjną,

-  zapewnić możliwie bezobsługową pracę oczyszczalni.

 

W obrębie stref miejskich rozbudowa systemu kanalizacyjnego polegać będzie głównie na uzupełnieniu brakujących fragmentów sieci kanalizacyjnych, w tym :

-  w strefie południowej  mieszkaniowo-usługowej na obszarze Czarna Góra - Mazaniec,

-  w strefie północnej usługowo - mieszkaniowej głównie osiedli Sikorka i Skalskie,

-  w strefie zachodniej przemysłowej

-  w strefie wschodniej przemysłu i działalności gospodarczej.

3.3.3   Elektroenergetyka  -  W mieście i gminie Olkusz rozwój elektroenergetyki powinien uwzględniać :

-  przebudowę i rozbudowę istniejącego układu wysokiego napięcia w technologiach energooszczędnych

-  modernizację sieci i przebudowę sieci kablowych średniego i niskiego napięcia w technologiach energooszczędnych,

-  budowę miejskich sieci transformatorowych.

 

3.3.4   Gazownictwo  -  rozszerzenie zakresu zaopatrzenia miasta i gminy w sieć dostawy gazu, wymaga rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej oraz rozbudowy stacji redukcyjno-pomiarowych. Rozbudowa sieci dostawy gazu ma ogromne znaczenie dla zmiany źródeł energii do ogrzewania i zmiany sposobu zabezpieczenia potrzeb gospodarczych, w zakresie zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego głównie w okresie jesienno-zimowym.

Dla rozszerzenia zakresu zaopatrzenia w gaz, zachodzi potrzeba realizacji magistrali przesyłowej Ø 700 6,4 MPa, relacji Tarnów-Dąbrowa Górnicza, przebiegającej po północnej stronie miasta Olkusza.

 

3.3.5   Ciepłownictwo  -  istniejąca ciepłownia miejska po modernizacji i rozbudowie oraz po rozbudowie sieci zasilających może pokryć potrzeby grzewcze miasta Olkusza dzielnicy Śródmieście. Pozostałe tereny, nie objęte zakresem zasilania z ciepłowni miejskiej, będą ogrzewane w oparciu o indywidualne urządzenia grzewcze.

Zalecane jest stopniowe likwidowanie systemów grzewczych indywidualnych opalanych węglem i koksem, z przechodzeniem na systemy grzewcze ekologiczne i energooszczędne.

Istnieje możliwość pokrywania zapotrzebowania w energię cieplną poprzez grupowe systemy grzewcze dla poszczególnych miejscowości lub osiedli czy dzielnic. Jednakże wspólne lokalne ciepłownie muszą spełniać kryteria ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza i zagospodarowania odpadów.

 

3.3.6    Telekomunikacja  -  istniejąca nowa centrala oraz rozbudowa centrali śródmiejskiej, bardzo poprawiła możliwość aktywizacji miasta i gminy. Pomimo to stan telekomunikacji w obrębie gminy jest niewystarczający. W celu poprawy istniejącej sytuacji należy :

-   zmodernizować i rozbudować istniejące urządzenia i sieci, w tym kanalizowanie i

    kablowanie linii,

-   rozbudować istniejącą sieć kablową na terenie miasta,

-   połączyć wszystkie wiejskie miejscowości gminy kablowymi z centralą telekomunikacyjną

     w Olkuszu,

-   wprowadzić dodatkowe automatyczne połączenia międzymiastowe z Krakowem,

-   budowa sieci internetowej obejmująca cały teren miasta i gminy, poszerzona na punkty

     infomatów ogólnie dostępnych,

-   rozbudowa sieci telekomunikacyjnej poszerzona o budowę sieci automatów telefonicznych

    dostępnych zarówno dla mieszkańców jak i turystów, szczególnie na terenie gminy.

 

3.3.7    Gospodarka  odpadami  -  w tym zakresie podstawowym kierunkiem jest przyjęcie segregacji odpadów i recyklingu odpadów stałych. Z przyjęciem takiego kierunku wiąże się zorganizowanie sprawnie działającego systemu gromadzenia odpadów stałych i ich systematyczne wywożenie. Taki kierunek zmniejszyłby korzystanie z obecnie jedynego w okolicy wysypiska odpadów komunalnych w Bolesławiu, przynajmniej w zakresie ilościowym.

Niezbędnym kierunkiem działań w zakresie gospodarki odpadami jest zlikwidowanie "dzikich wysypisk" i zrekultywowanie terenów po tych wysypiskach.

 

3.4   Poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

Bardzo ważnym kierunkiem działania samorządu miasta i gminy jest wysoka jakość życia mieszkańców zarówno poprzez stan środowiska jak i dobrobyt mieszkańców, ich zdrowie, bezpieczeństwo a także uczestnictwo w życiu społecznym miasta i gminy.

Podstawowym działaniem w realizacji tego celu jest systematyczne eliminowanie i ograniczanie uciążliwości, i wzmacnianie korzyści wynikających z istniejących lokalnych walorów. Aby zapewnić harmonijny rozwój wszystkich sfer życia zbiorowego rzutujących na jego jakość, należy realizować zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla tych sfer oraz te,  które zostały zaniedbane w przeszłości. W tym celu opracowano Lokalny Plan Działań na rzecz Środowiska i Zdrowia dla miasta i gminy Olkusz na lata 2004-2007.

W ramach realizowanego Programu Wieloletniego Środowisko a Zdrowie przeprowadzono ankiety w oparciu o które zidentyfikowano obszary problemowe i wytypowano kierunki działań poprzez przyjęte cele. Główne problemy miasta i gminy Olkusz przedstawia poniższy wykres :

 

Za cel nadrzędny planu przyjęto poprawę stanu zdrowia oraz jakości życia mieszkańców przez eliminację uciążliwości i zagrożeń oraz zrównoważony rozwój miasta i gminy Olkusz. Wprowadzono dwa równorzędne cele główne:

 

Pierwszy z celów głównych "poprawa stanu zdrowia poprzez poprawę jakości środowiska" obejmuje działania zapobiegawcze i naprawcze w zakresie środowiskowych uwarunkowań zdrowia mieszkańców Olkusza, poprzez następujące cele bezpośrednie:

 

1.  Podniesienie jakości wody do picia wraz z kompleksowym rozwiązaniem gospodarki

     wodno - ściekowej :

ü      Cykliczne informowanie mieszkańców o jakości wody do picia w mieście i gminie Olkusz,

ü      Działania zakładów w zakresie poprawy gospodarki wodno - ściekowej,

ü      Sukcesywne skanalizowanie obszaru miasta i gminy Olkusz - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

ü      Budowa oczyszczalni w zakładach przemysłowych.

 

2.   Poprawa jakości powietrza i zwiększenie komfortu aerosanitarnego i akustycznego:

ü      Modernizacja uciepłownienia miasta, a w szczególności osiedli Skalskie, Krakowskie Przedmieście,

ü      Modernizacja i usprawnienie procesów technologicznych skutkujące zmniejszeniem emisji pyłowych i gazowych w zakładach przemysłowych miasta i gminy Olkusz,

ü      Poprawa jakości autobusów miejskich,

ü      Analiza i ocena wyników pomiaru hałasu drogowego drogi krajowej nr 94 i w śródmieściu oraz kolejowego z uwzględnieniem wibracji wynikającej z ruchu kolejowego na linii LHS.

 

3.   Ochrona potencjału przyrodniczo - krajobrazowego i rozwój infrastruktury turystyczno -

      rekreacyjnej:

ü      Dolesianie, odnowa, modernizacja, przebudowa i utrzymanie drzewostanu i terenów zieleni miejskiej,

ü      Zagospodarowanie cennych krajobrazowo terenów dla potrzeb turystyczno - rekreacyjnych ( włączenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ),

ü      Opracowanie kompleksowej waloryzacji przyrodniczej gminy.

 

4.   Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadowej:

ü      Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Olkusz.

 

Drugi z celów głównych "poprawa stanu zdrowia przez zmianę uwarunkowań społeczno ekonomicznych" obejmuje działania zapobiegawcze i naprawcze w zakresie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zdrowia i życia mieszkańców Olkusza, poprzez następujące cele bezpośrednie:

 

1.   Eliminacja uciążliwości i rozwój infrastruktury technicznej:

ü      Przygotowanie do budowy obwodnic Olkusza ( włączenie do planu zagospodarowania przestrzennego ),

ü      Modernizacja drogi w kierunku Trzebini,

ü      Modernizacja wiaduktu i drogi krajowej nr 94,

ü      Modernizacja dróg gminnych i powiatowych.

 

2.   Poprawa warunków miejsca zamieszkania i uporządkowanie przestrzenne:

ü      Uporządkowanie i zazielenienie wokół i na terenie szkół i przedszkoli,

ü      Rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych,

ü      Studium wykonalności budowy krytej pływalni w ramach rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej,

ü      Modernizacja parków miejskich przy ul. Sławkowskiej i Czarna Góra,

ü      Budowa ścieżek rowerowych.

 

3.   Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie patologiom i wyrównywanie szans:

ü      Utworzenie monitoringu bezpieczeństwa publicznego,

ü      Wzmocnienie działania Straży Miejskiej,

ü      Modernizacja oświetlenia w mieście i gminie,

ü      Powołanie Centrum Integracji Społecznej,

ü      Budowa Powiatowej Komendy Policji.

 

4.   Zróżnicowanie form opieki zdrowotnej i ułatwienie dostępu do usług medycznych:

ü      Ułatwienie tworzenia specjalistycznych i niepublicznych placówek medycznych.

 

 

3.5    Poprawa  stanu  środowiska  kulturowego, turystyki i rekreacji.

 

Dążąc do osiągnięcia poprawy stanu środowiska kulturowego, turystyki i rekreacji, ustala się następujące warunki i zasady działania :

1.   Ochronę - poprzez wyznaczenie stref ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, poprawę stanu - poprzez remont, renowację istniejących obiektów i zespołów zabytkowych prawnie chronionych i postulowanych do objęcia ochroną, z wyeksponowaniem ich i udostępnieniem dla turystyki z odpowiednim zagospodarowaniem terenów otaczających.

2.   Utrzymanie historycznej struktury przestrzeni Starego Miasta i części śródmieścia - poprzez rewitalizację Starego Miasta i części śródmieścia jako miejskiego centrum usługowego, z zachowaniem i ochroną jego wartości kulturowych i zwiększeniem wartości użytkowej w tym turystycznej wraz z podniesieniem atrakcyjności krajobrazu kulturowego miasta jako centrum kulturowe, turystyczne i rekreacyjne.

3.   Ochronę, kształtowanie wartości kulturowych i krajobrazowych - poprzez wyznaczenie nowych obszarów ochrony i parków krajobrazowych, obszarów gminy w tym zachowanie zabytkowych układów wsi, wnętrz krajobrazowych, przedpól ekspozycji zespołów zabytkowych - poprzez plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.

4.   Ochronę naukowo-konserwatorskiej wartości archeologicznej obiektów prawnie chronionych i postulowanym do objęcia ochroną - poprzez objęcie wzmożonym nadzorem archeologicznym.

5.   Kształtowanie współczesnej zabudowy wsi w nawiązaniu do zabudowy tradycyjnej i przeciwdziałanie tendencjom do rozpraszania zabudowy - poprzez plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.

6.   Przeciwdziałanie dewastacji krajobrazu elementami infrastruktury technicznej - poprzez warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

7.   Promowanie wykorzystywania i przystosowania obiektów o wartościach kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych na cele przemysłu turystycznego, rekreacyjnego i przemysłu "czasu wolnego" - poprzez preferowanie działalności gospodarczych i inicjatyw lokalnych z tych dziedzin zachęcając inwestorów stosowaniem ulg podatkowych, czasowych zwolnień od podatków itp.

 

3.6    Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz zmiany w strukturze

         zamieszkania.

Celem harmonijnego rozwoju jest zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców, warunki umożliwiające wzrost poziomu jakości życia, a także warunki umożliwiające zaspokojenie przyszłych potrzeb następnych pokoleń.

Wzrost poziomu jakości życia to szeroko rozumiane warunki życia i uzyskiwane dzięki nim obiektywne, wymierne efekty, odbierane bezpośrednio przez jednostki i grupy społeczne. Istotny wpływ na warunki i jakość życia mają warunki środowiska przyrodniczego, w tym tworzone przez człowieka, warunki ekonomiczne, warunki życia społecznego i możliwość realizacji aspiracji jednostkowych i grupowych. Poziom jakości życia przejawia się w stanie zdrowotności mieszkańców, ich bezpieczeństwie, osiąganym poziomie oświaty i kultury, aktywności społecznej. Odbiór warunków życia przez jednostki i grupy społeczne ustala odczuwalny poziom dobrobytu i satysfakcji z życia mieszkańców. Doprowadzenie do obecnie naruszonej równowagi między społeczną, ekologiczną, gospodarczą, przestrzenną i kulturową sferą rozwoju lokalnego jest podstawowym kierunkiem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. W chwili obecnej zasadniczym kierunkiem działania Plan Rozwoju Lokalnego przyjmuje poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez rozwój zrównoważony, przebiegający równocześnie poprzez realizację celów głównych :

1.   Cel ekonomiczny - kształtowanie mechanizmów generujących efektywny rozwój ekonomiczny, zapewniające dobrobyt mieszkańców w drodze rozwoju gospodarczego.

Cel ten ma dać mieszkańcom wiele szans na sukces ekonomiczny i zatrudnienie, zapewniając lokalnej społeczności źródła utrzymania o zróżnicowanym profilu w rejonie miejsca zamieszkiwania. Działaniami zmierzającymi do osiągnięcia tego celu będą:

2.   Cel  społeczny    -   poprawa standardu cywilizacyjnego społeczności lokalnej poprzez zapewnienie przyjaznych warunków życia i rozwoju. Dążenie do osiągnięcia tego celu będzie realizowane poprzez rozwijanie infrastruktury publicznej oraz harmonijne i bezpieczne kształtowanie przestrzeni i tym samym sprawnego funkcjonowania miasta i gminy jako miejsca zamieszkania, pracy, obsługi, wypoczynku i aktywności jego mieszkńców. szczegółowymi działaniami zmierzającymi do osiągnięcia tego celu będą :

·        zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania, ze zróżnicowaniem tych warunków w zakresie typów i standardów w dostosowaniu do potrzeb i aspiracji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeb najuboższej części lokalnej społeczności,

·        zapewnienie wyposażenia w usługi, zaspokajającego potrzeby lokalne, oraz zapewnienie dostępności do usług na terenach wiejskich, w zakresie :

      -  szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego,

      -  opieki przedszkolnej,

      -  ochrony zdrowia i opieki społecznej,

      -  kultury,

      -  sportu i wypoczynku,

      -  handlu i gastronomii,

      -  łączności,

      -  administracji,

      -  wyznań i kultu religijnego,

·    zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej miasta i gminy, w tym :

     -   komunikacji tranzytowej, przy maksymalnym zminimalizowaniu jej uciążliwości

         dla mieszkańców,

     -   powiązań miasta i gminy z terenami zewnętrznymi o znaczeniu regionalnym,

     -   obsługi ruchu wewnętrznego - połączenie wszystkich miejscowości gminy z

          centralnym Olkuszem, powiązanie wewnątrzmiejskie pomiędzy poszczególnymi

          dzielnicami miasta transportem zbiorowym, transportem indywidualnym, ruchem

          pieszym,

·     zapewnienie możliwie wysokiego standardu wyposażenia w infrastrukturę

      techniczną i komunalną oraz wynikających z tego zadań :

      -   modernizowanie zasobów komunalnych i spółdzielczych oraz tworzenie

           warunków sprzyjających modernizowaniu zasobów indywidualnych i

           podnoszeniu standardów ich wyposażenia,

      -   tworzenie rezerw terenów pod nową zabudowę mieszkaniową o wysokiej i niskiej

           intensywności, wyposażonych w infrastrukturę techniczną i z uporządkowanym

           statusem prawno-własnościowym,

       -   stosowanie udogodnień dla budownictwa indywidualnego jednorodzinnego,

       -   podejmowanie inicjatyw i przygotowanie terenów pod skoncentrowane

            budownictwo jednorodzinne,

        -   pozyskiwanie i budowa tanich mieszkań dla najuboższych ( mieszkania

            komunalne, komunalne mieszkania rotacyjne na cele socjalne ),

        -   przejmowanie przez gminę i dofinansowywanie placówek i instytucji

             tworzących infrastrukturę społeczną miasta i gminy,

        -   remonty, modernizacja i rozbudowa istniejących szkół podstawowych i

             ponadpodstawowych,

        -   tworzenie placówek kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb

             lokalnego i regionalnego rynku pracy,

        -   rozwijanie placówek i działalności w zakresie kultury,

        -   urządzanie terenów zieleni przystosowanymi do celów rekreacyjnych w obrębie

             miasta i w jego najbliższym otoczeniu,

        -   odnowa i rozbudowa bazy sportowej miejskiej, osiedlowej oraz szkolnej,

        -   uporządkowanie komunikacji w regionie z przebudową i uzupełnieniem układu

            komunikacyjnego gminy,

        -   rozbudowa sieci zaopatrzenia w wodę ze szczególnym uwzględnieniem ochrony

             zasobów wód pitnych, uzdatniania wody zmierzających do poprawy jakości

             wody,

        -   rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej głównie terenów wiejskich i

            uzupełnienie sieci na terenach miejskich,

        -   rozbudowa i modernizacja sieci gazowej i ciepłowniczej, sieci i urządzeń

            energetycznych,

        -   rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej i informatycznej,

        -   zorganizowanie usuwania i selekcji odpadów komunalnych z utrzymaniem

             czystości terenów gminnych w tym ulic, dróg i terenów otwartych,

        -   restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych i zwiększenie efektywności ich

             działania,

         -   rozbudowa cmentarza,

         -   podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.

3.   Cel  przyrodniczy  -  ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego mające na celu ochronę przyrodniczych wartości środowiska jako jednego z podstawowych ogniw zrównoważonego rozwoju i atrakcyjności miasta i regionu. Dla osiągnięcia tego celu przyjęto realizacje następujących zadań :

·        przeciwdziałanie eksploatacji powierzchniowej piasków, kruszyw i dolomitów oraz przeciwdziałanie skutkom eksploatacji rud cynku i ołowiu,

·        ochrona zasobów wody pitnej poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej,

·        objecie ochroną terenów z wodami powierzchniowymi i podmokłych,

·        ochrona powietrza poprzez likwidację lokalnych palenisk domowych opalanych węglem oraz usprawnienie ruchu kołowego,

·        kontrolowany rozwój działalności gospodarczej z rozwiązaniem infrastruktury technicznej wodno-ściekowej i energetycznej,

·        ochrona gleb przed dalszymi skażeniami, rekultywacja gleb zdegradowanych, określenie kierunków ich wykorzystania,

·        ochrona zieleni i lasów, uregulowanie granic rolno-leśnych, utrzymanie i zwiększenie lesistości obszaru, zrekultywowanie leśnych terenów zdegradowanych, zwiększenie powierzchni terenów zielonych głównie w obszarach miasta,

·        ochrona terenów otwartych biologicznie zróżnicowanych występującą florą i fauną,

·        kontrola wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne z działaniami zapobiegawczymi jego degradacji.

4.   Cel  kulturowy  -  zachowanie dziedzictwa kulturowego w ścisłym powiązaniu z ochroną środowiska i krajobrazu. Realizacja tego celu będzie dążyła w kierunku zachowania tożsamości kulturowej, ochronę obiektów i zespołów zabudowy, zieleni i krajobrazu wiejskiego i miejskiego poprzez rozszerzenie ich prawnej ochrony oraz utrzymanie i poprawę ich stanu istniejącego. Przyjętymi zadaniami dla realizacji tego celu są :

5.   Cel  przestrzenny  -  zapewnienie ładu przestrzennego rozumianego jako zespół cech, składających się na walory estetyczne i uporządkowanie z efektywnym wykorzystaniem zasobów Gminy Olkusz. Dla osiągnięcia tego celu przyjęto realizację zadań :

       ( termomodernizacja, zieleń towarzysząca, przestrzenie publiczne z miejscami

       wypoczynku, gier i zabaw, ulice i ciągi piesze, parkingi itp.).

 

Przyjęte zadania dla realizacji tych celów mają podstawowe zadanie poprawę jakości oraz bezpieczeństwa życia mieszkańców. Poprzez poprawę standardów i jakość życia mieszkańców zostanie zmniejszona liczba ludności odpływającej z gminy. Zmniejszająca się liczba ludności miasta jest podyktowana migracją ludności zmieniającej miejsce zamieszkania w mieście i wracająca na tereny rodzinne wiejskie lub zmieniająca zamieszkiwanie z mieszkań w budownictwie wielorodzinnym na jednorodzinne na terenach wiejskich. Obserwuje się również w ostatnim okresie wzrost zainteresowania budownictwem jednorodzinnym na terenach peryferyjnych miasta i w miejskich dzielnicach jednorodzinnych. Dużą migrację ludności, w wieku produkcyjnym, szczególnie wśród ludzi młodych z wyższym wykształceniem, obserwuje się z powodu migracji do dużych aglomeracji miejskich Krakowa i Katowic, w poszukiwaniu jakiejkolwiek pracy lub pracy atrakcyjniejszej o wyższych kwalifikacjach zawodowych.

IV     REALIZACJA  ZADAŃ  I  PROJEKTÓW  W  RAMACH  PLANU

         ROZWOJU  LOKALNEGO.

 

4.1    Opis planowanych do realizacji projektów w latach 2004 - 2006.

 

Projekt nr 1  -  Kanalizacja sanitarna w Witeradowie 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witeradów z możliwością podłączenia do niej okolicznych wsi Żurady i częściowo Osieka. Realizowana kanalizacja sanitarna obejmie całą wieś Witeradów ( 937 mieszkańców ), będzie odprowadzać ścieki sanitarne do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Ø 300 mm w ul. Biema w Olkuszu, a poprzez nią do istniejącej oczyszczalni ścieków (posiadającej rezerwy) w Olkuszu. Projekt jest przedsięwzięciem wchodzącym w program ochrony środowiska oraz program oczyszczania ścieków komunalnych szczebla wojewódzkiego i krajowego.

Projekt został podzielony na III etapy realizacyjne, które będą realizowane w latach 2004-2006 z następującym podziałem na źródła finansowania :

I etap realizowany w latach 2004-2005 przy finansowaniu przez Gminę Olkusz oraz pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II etap realizowany w latach 2004-2005 przy finansowaniu przez Gminę Olkusz, współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

III etap będzie realizowany w latach 2005 - 2006 roku przy finansowaniu ze środków Gminy Olkusz oraz Funduszu Spójności.

 

Projekt  nr 2   -  Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki

Celem projektu jest ograniczenie ruchu kołowego w dzielnicy Starego Miasta i ochrona zabytków w nim zlokalizowanym. W zamian należy zorganizować ruch kołowy i miejsca postojowe poza obszarem "strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej". Jednocześnie projekt obejmuje rewitalizację infrastruktury drogowej i pieszej dzielnicy Starego Miasta.

Zakres projektu uwzględnia również remont i modernizację ulic i ciągów pieszych w tym:

Ø      płyta Rynku i ciągi piesze okalające Rynek

Ø      ulica Augustiańska i uzbrojenie w sieci instalacji wraz z chodnikami, oświetleniem i małą architekturą

Ø      ulica Bóżnicza i uzbrojenie w sieci instalacji wraz z chodnikami, oświetleniem i małą architekturą

Ø      ulica Floriańska i uzbrojenie w sieci instalacji wraz z chodnikami, oświetleniem i małą architekturą

Ø      ulica Mickiewicza i uzbrojenie w sieci instalacji pasa drogowego wraz z chodnikami, oświetleniem, zazielenieniem z elementami małej architektury i miejscami postojowymi

Ø      ulica Górnicza wraz z chodnikami, oświetleniem, zazielenieniem z elementami małej architektury i miejscami postojowymi

Ø      ulica Szpitalna wraz z chodnikami, oświetleniem, zazielenieniem z elementami małej architektury i miejscami postojowymi.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2004 - 2006, przy czym roboty zostały rozpoczęte w zakresie ulicy Górniczej w roku 2004 zgodnie z zasadami Prawa zamówień publicznych po 09.03.2004 r. Środki finansowe niezbędne na realizację projektu zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy oraz planowanym pozyskaniu środków finansowych Unii Europejskiej z programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.1. i 1.4.  Priorytet III Działanie 3.2. i 3.3.1.

 

Projekt nr 3  -  Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla północnej części miasta Olkusza

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla północnej części miasta Olkusza w tym :

Ø      Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu Pomorzany w Olkuszu - I etap

Ø      Kanalizacja sanitarna w ulicy Jasnej w Olkuszu.

Realizacja projektu ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a także poprawę zarządzania środowiskiem. Efektem realizacji projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Realizowane działanie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów jako terenów inwestycyjnych uzbrojonych w sieci infrastruktury instalacyjnej. Jest to spełnienie jednych z podstawowych założeń Planu Rozwoju Lokalnego. Projekt realizowany będzie w latach 2005 - 2008 zgodnie z zasadą n+2, ze środków finansowych budżetu Gminy z planowanym pozyskaniem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.2. i Priorytet III Działanie 3.2. i 3.3.1.

Etap II realizowany będzie w latach 2007 - 2013 również z alokacją o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa Małopolskiego analogicznie jak dla I etapu.

 

Projekt nr 4  -  Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olkusz - tereny

                        wiejskie

Projekt ma za zadanie zmodernizować i uzupełnić sieć oświetlenia ulicznego i terenów użyteczności publicznej w zakresie ochrony środowiska. Przedmiotem projektu będzie wymiana sieci na energooszczędną w nowych technologiach oraz z wymianą źródeł zasilania na energooszczędne i odnawialne. Jednocześnie zostaną objęte projektem miejscowości i ulice, oraz place i boiska w chwili obecnej nie posiadające oświetlenia. Celem projektu jest podniesienie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Projekt realizowany będzie w roku 2006 ze środków Gminy Olkusz oraz planowanym pozyskaniem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.2. i Priorytet III Działanie 3.1.

 

Projekt nr 5  -  Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie

Projekt zakłada pełną odbudowę budynku bramnego, budynku straży oraz mostu. Odtwarzane będą cała ściana tylna i piętrowe fragmenty ścian bocznych bramy oraz wszystkie ściany budynku straży w poziomie piwnicy, parteru i piętra wraz z mostem drewnianym prowadzącym do bramy. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu jest elementem planu udostępnienia rabsztyńskich ruin dla zwiedzających. Pozwoli stworzyć warunki do dywersyfikacji działalności gospodarczej jak również przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich o najmniejszej perspektywie rozwojowej w Gminie.

Termin realizacji projektu obejmuje lata 2005 - 2006 i przewiduje jego realizację ze środków finansowych budżetu Gminy przy planowanym pozyskaniu środków finansowych Unii europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.1. lub Priorytet I Działanie 1.4. w zależności od ogłoszonych terminów naboru projektów.

 

 

 

 

Projekt nr 6  -  Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego

W ramach projektu planowana jest rewitalizacja osiedli budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Osiedla objęte projektem to :

Ø      osiedle przy ul. Skalskiej

Ø      osiedle przy ul. Sławkowskiej

Ø      osiedle pomiędzy ulicami Francesco Nullo i Krakowskie Przedmieście

Osiedla objęte projektem są położone w strefie sąsiadującej ze Starym Miastem w dzielnicy Śródmieście. Zakres rzeczowy projektu to prace termomodernizacyjne budynków mieszkalnym w zakresie zmiany źródeł ogrzewania budynków z piecowego na centralne ogrzewanie z energooszczędnym źródłem zasilania, docieplenie stropodachów i zagospodarowanie poddaszy, docieplenie elewacji z wymianą okien na termoizolacyjne. Poza samymi budynkami rewitalizacją objęto tereny osiedli z infrastrukturą drogową, osiedlową oraz modernizacją uzbrojenia infrastruktury technicznej instalacyjnej i społecznej. Planuje się budowę boisk osiedlowych, placów zabaw oraz skwerów i parków zielonych pobliskiego wypoczynku popołudniowego i sobotnio-niedzielnego, promujący sport i wypoczynek czynny.

Celami projektu jest ochrona środowiska i poprawa zdrowia mieszkańców oraz poprawa wizerunku osiedli i miasta poprzez termomodernizację, oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców osiedli w kierunku zapobiegania zjawiskom patologii społecznej oraz marginalizacji i wykluczeniu z życia społecznego mieszkańców tych osiedli w tym dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie w latach 2005 - 2006 przy finansowaniu prac termomodernizacyjnych przez Gminę Olkusz, wspólnoty mieszkaniowe, planowanych pożyczek z funduszu na termomodernizację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii w Warszawie. Planowana jest też aplikacja o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i 3.3. W latach 2005 - 2006 planowany jest etap I, etap II planowany jest do realizacji w latach 2007 - 2013 przy takich samych źródłach finansowania.

 

 

 

Projekt nr 7  -  Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową

                        i modernizacją oświetlenia dla miasta - I etap

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych i miejsc postojowych na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego dzielnicy Śródmieście miasta Olkusza. Jednocześnie planowana jest rozbudowa infrastruktury drogowej na nowych terenach inwestycyjnych i terenach objętych zmianą zagospodarowania i przeznaczenia terenów pod nowe kierunki ich wykorzystania. W ramach infrastruktury drogowej przewiduje się budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego z nowymi rozwiązaniami technicznymi jako nowoczesne i energooszczędne pod względem ekonomicznym, poszanowania energii i ochrony środowiska. Efektem realizacji tego projektu będzie wzrost atrakcyjności terenu, jego wizerunku oraz poziomu życia mieszkańców w zakresie społecznym i bezpieczeństwa życia.

Realizację projektu przewiduje się na lata 2004 - 2006 I etapu, przy finansowaniu z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działania 3.2. i 3.3. Etap II będzie realizowany w latach 2007 - 2013 sukcesywnie w stosunku do rozwoju lokalnego miasta jego przekształceń i zmian wynikających z kierunków jego zagospodarowywania.

 

Projekt  nr  8  -  Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (zmiana sposobu

                          przeznaczenia budynku OFNE na mieszkania socjalne)

Projekt obejmuje zagospodarowanie budynku poprzemysłowego przejętego przez Gminę w ramach oddłużenia zakładu przemysłowego Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych za zaległości płatnicze i zagospodarowanie zgodnie z potrzebami gminy i oczekiwaniami społecznymi. Przejęty budynek zostanie zagospodarowany z przeznaczeniem na cele socjalne. Zmiana sposobu użytkowania obejmie adaptację części budynku na biura Ośrodka Pomocy Społecznej, jadłodajnię ( i świetlicę) dla ludzi bezdomnych i potrzebujących pomocy socjalnej oraz pozostała powierzchnia przeznaczona zostanie mieszkania socjalne ludzi o najniższym standardzie życia w tym dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu obejmuje lata 2004 - 2006 przy finansowaniu z budżetu gminy i alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1.

 

 

Projekt  nr  9  -  Modernizacja obiektów edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - I etap

Projekt przewiduje realizację dwóch zamierzeń, tj. :

Ø      Przystosowanie Zespołu Szkół przy ul. Kochanowskiego dla potrzeb niepełnosprawnych w Olkuszu

Ø      Modernizacja i remont Hali Widowiskowo-Sportowej w Olkuszu.

Projekt ten w ramach I etapu przewiduje realizację remontu i modernizacji Zespołu Szkół przy ul. Kochanowskiego w Olkuszu z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych, w tym remont i modernizacja obiektu pływalni. Drugim zadaniem inwestycyjnym w ramach projektu jest realizacja I etapu remontu i modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej w zakresie przygotowania projektu technicznego remontu i modernizacji hali. II etap remontu i modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej obejmujący roboty budowlane będzie przedmiotem odrębnego projektu przewidzianego do realizacji w latach 2007 - 2013.

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2005 - 2006 w zakresie I etapu przy finansowaniu przez Gminę i aplikacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR województwa małopolskiego Priorytet III Działanie 3.3.1. i 3.5.1.

 

Projekt nr 10  -  Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza oś. Piaski -

                         I etap.

W ramach I etapu przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania wraz z pozwoleniem na budowę. Przedmiotem projektu będzie budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla południowo-zachodniej dzielnicy miasta Olkusza osiedla Piaski. Kanalizacja sanitarna przejmie ścieki komunalne z budynków jednorodzinnych tej dzielnicy i odprowadzi je na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Olkuszu. Kanalizacja deszczowa projektowana będzie jako infrastruktura techniczna dla wewnętrznych dróg osiedlowych, chodników i miejsc postojowych.

Przedmiotem II etapu będzie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziana do realizacji w latach 2007-2013 stanowiąca oddzielny projekt.

Termin realizacji I etapu przewiduje się na lata 2005 - 2006 przy finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.3.1. i 3.2.

 

Projekt  nr  11  -  Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Olkusza

Zakres rzeczowy projektu to modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego miasta Olkusza z uwzględnieniem przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej i osiedlowej, przy jednoczesnym przystosowaniu oświetlenia istniejącego do aktualnego poziomu technicznego z uwzględnieniem energooszczędności w zakresie i oświetlenia i źródeł zasilania. Cel projektu uwzględnia potrzeby w zakresie wzrostu poziomu życia mieszkańców i podniesienie stopnia bezpieczeństwa życia mieszkańców. Uwzględniono również ogromne znaczenie projektu dla ochrony środowiska i rozwoju turystycznego regionu z miastem Olkusz jako jego centrum.

Czasokres realizacji to lata 2004 - 2006 przy wykorzystaniu środków finansowych Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2.

 

Projekt  nr  12  -  Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do drogi krajowej

                            nr 94

Projekt obejmuje odwodnienie drogi krajowej nr 94 z jednoczesnym podłączeniem kanalizacji deszczowej z północnej części miasta Olkusza osiedla Parcze Dolne.

Wybudowany kolektor odprowadzał będzie ścieki deszczowe do zbiorników retencyjnych a następnie po oczyszczeniu do rzeki Baby. Cel projektu to podniesienie standardu oraz bezpieczeństwa drogi krajowej nr 94 jako głównej trasy krajowej łączącej dwie aglomeracje miejskie Kraków i Katowice. Podniesienie poziomu drogi zwiększy jej przelotowość oraz przyczyni się do korzystania z niej większej grupy kierowców, a więc i osób przejeżdżających przez region. Ma to ogromny wpływ na rozwój regionu w zakresie gospodarczym jako terenu inwestycyjnego oraz jego rozwój turystyczny i jego elementy promocji.

Termin realizacji obejmuje lata 2005-2006 przy finansowaniu z budżetu gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1.

 

Projekt  nr  13  -  Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Rabsztyn - I etap

Projekt obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego biegnącego od oś. Słowiki do ruin zamku w Rabsztynie. Szlak turystyczny jest jednym z kilku planowanych do realizacji zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz kierunkami polityki przestrzennej miasta zmierzającą do podniesienia rangi regionu w dziedzinie rozwoju turystyki i wykorzystania jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W zakresie planowanych do realizacji ciągów pieszo-rowerowych po trasach istniejących szlaków turystycznych, projekt ten jest pierwszym w kolejności do realizacji w ramach tego typu planowanych zamierzeń.

Termin realizacji zaplanowano na lata 2005 - 2006 ze środków finansowych budżetu Gminy przy planowanym pozyskaniu środków finansowych Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.4. i Priorytet III Działanie 3.2. i 3.3.1.

 

Projekt  nr  14  -  Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Januszkowa Góra

                            - I etap

Projekt obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego biegnącego od oś. Słowiki do Januszkowej Góry z utworzeniem nowego szlaku turystycznego. Jest to kolejny z kilku planowanych do realizacji i utworzenia szlaków turystycznych regionu olkuskiego. Jest to projekt zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i polityką Gminy Olkusz, zmierzającą do rozwoju regionalnego opartego na rozwoju turystyki z wykorzystaniem posiadanego potencjału turystyczno-krajobrazowego, przyrodniczego i dziedzictwie kulturowym.

Projekt będzie realizowany w latach 2005 - 2006 w zakresie I etapu, przedmiotem którego jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z dokumentacją geodezyjną i własnościową.

Budowa ciągu, wraz z wytyczeniem tras i oznakowaniem, realizowana będzie w latach 2007 - 2013 jako etap II stanowiący odrębny projekt.

Realizacja I etapu projektu przewidziana jest do realizacji w latach 2004 - 2006 przy finansowaniu z budżetu Gminy oraz alokacji o pozyskanie środków z unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.3.1. Priorytet I Działanie 1.4.

 

Projekt  nr  15  -  Modernizacja terenów zielonych z poszerzeniem funkcji - I etap

W ramach projektu przewidziana jest modernizacja z poszerzeniem spełnianych funkcji terenów zielonych miasta w tym :

Ø      Modernizacja Parku Czarna Góra z poszerzeniem spełnianej funkcji : przebudową ulicy Parkowej, przebudową stadionu, budową parkingów przy

      ul. 29-go Listopada,

Ø      Modernizacja Parku przy ul. Sławkowskiej.

Z uwagi na planowany do realizacji zakres rzeczowy, czasokres realizacji oraz możliwości finansowe, projekt podzielono na dwa etapy. W ramach etapu I planowane jest zrealizowanie "Modernizacji Parku przy ul. Sławkowskiej" oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla "Modernizacji Parku Czarna Góra". Przedmiotem projektu realizowanego w II etapie będą roboty "Modernizacyjne Parku Czarna Góra".

Celem projektu jest stworzenie zaplecza czynnego wypoczynku mieszkańców w obszarach blisko położonych, z dużym zróżnicowaniem jego form. W ramach projektu zostanie przebudowana i zmodernizowana istniejąca infrastruktura, w tym sportowa, oraz utworzenie nowych możliwości wykorzystania terenów parkowych ( ścieżki zjazdowe dla rolek i desko-rolek, zróżnicowanie roślinności z wzbogaceniem roślinami kwiatowymi, zwiększenie i zróżnicowanie elementów małej architektury ). Projekt wkracza również w sfery ochrony środowiska i rozwoju turystyki z poszerzeniem bazy turystycznej i ochrony krajobrazu. Termin realizacji I etapu przewiduje się na lata 2005 - 2006 przy finansowaniu ze środków Gminy oraz przy alokacji o środki finansowe Unii europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i 3.3.1.

 

Projekt  nr  16  -  Restauracja Starego Miasta

W ramach tego projektu realizowane będą:

Ø      Restauracja budynku dawnego Starostwa przy Rynku

Ø      Zagospodarowanie terenu Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej

Ø      Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej w strefie Starego Miasta

Projekt przewiduje restaurację dawnego budynku Starostwa zlokalizowanego przy Rynku w Olkuszu, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Mniejszej oraz odbudowanej Baszty warownej wraz z fragmentem murów obronnych. Restauracja budynku jest bardzo znaczącym elementem ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony jego zabytków. Jest to budynek remontowany i przebudowywany na bazie budynku z XIV wieku z ocalałymi fragmentami mennicy królewskiej w XVI wieku bijącą monety dla Królestwa Polskiego.

Elementem towarzyszącym restauracji budynku dawnego Starostwa i nierozerwalnie związanym z rewitalizacją Starego Miasta jest Zagospodarowanie Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej oraz zakończenie realizacji Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej.

Termin realizacji projektu przewiduje się na lata 2005 - 2008 zgodnie z zasadą n+2. Źródłem finansowania projektu będzie budżet Gminy oraz alokacja o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III Działanie 3.2 i Działanie 3.3.1.

 

Z uwagi na wymagania programowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie wartości finansowych projektów mogących aplikować do poszczególnych działań, zakłada się możliwość łączenia poszczególnych projektów w jeden wniosek składający się z kilku projektów mających ten sam cel, oddziaływanie rezultaty dla regionu, społeczeństwa i rozwoju lokalnego. W tym zakresie przewiduje się następujące połączenie projektów:

·        Projekt nr 15 i Projekt nr 16 jako jeden projekt aplikujący do ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. pn. Rewitalizacja Starego Miasta i Śródmieścia miasta Olkusza.

·        Projekt nr 13 i Projekt nr 14 jako jeden projekt aplikujący do ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.4. pn. Pieszo-rowerowe ciągi turystyczne.

 

4.2    Sektory projektów planowanych do realizacji w latach 2007 - 2013

 

Projekt  nr  1  -  Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza -

                         III etap

Projekt jest kolejnym etapem Projektu nr 3 planowanego do realizacji w latach 2005 - 2008.

Zakres realizacji oraz oczekiwane rezultaty są takie same jak dla Projektu nr 3 realizowanego w I etapie. Projekt realizowany będzie ze środków budżetu Gminy przy aplikacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, w latach 2009 - 2012.

Dziedziną interwencji projektu jest ochrona środowiska wraz z szeroko pojętym rozwojem lokalnym poprzez tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, a także, z uwagi na położenie dzielnicy miasta, rozwój turystyki.

 

Projekt nr 2  -  Restauracja murów zamku w Rabsztynie

Projekt jest kontynuacją zadań podjętych w ramach Projektu nr 5 w latach 2005 - 2006. Po rekonstrukcji węzła bramnego oraz ściany bramnej i drewnianego mostu, podejmowane będą zamierzenia rekonstrukcji kolejnych najlepiej zachowanych części zamku. Projekt jest elementem ochrony dziedzictwa kulturowego zmierzających do stworzenia kolejnego obiektu atrakcyjnego dla rozwoju turystyki i rozwoju obszarów wiejskich gminy zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego. Z uwagi na położenie regionu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zachowanie zamku leżącego na Szlaku Orlich Gniazd jest strategicznym celem regionu i województwa w dziedzinie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego będącego bazą dla działań rozwoju turystycznego. Termin realizacji projektu obejmował będzie lata 2007 - 2009. Jednocześnie podejmowane będą działania zmierzające do odgruzowania terenu zamku, będącego warunkiem rozpoczęcia prac restauracyjnych nie tylko na murach zewnętrznych, ale także wewnątrz twierdzy. Prace pozwolą na odtworzenie części piwnic pod zamkiem.

Źródłem finansowania będzie budżet Gminy oraz ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.1. Priorytet I Działanie 1.4.

 

Projekt  nr  3  -  Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego  -  II etap

Projekt jest kontynuacją Projektu nr 6 realizowanego w okresie planowania 2004 - 2006. Po zakończeniu realizacji zakresu termomodernizacji i zmiany sposobu ogrzewania przedmiotem kolejnych podejmowanych działań będzie remont o modernizacja w zakresie uzbrojenia podziemnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu. Wykonanie tych prac warunkuje przystąpienie do rewitalizacji terenów osiedli w zakresie zagospodarowania, dróg dojazdowych i wewnątrz osiedlowych, miejsc postojowych oraz zagospodarowania w place zabaw, zazielenienie i poszerzenie zabudowy małej architektury z funkcją wypoczynku popołudniowego. Działania mają na celu podnieść atrakcyjność osiedli i wizerunku miasta, z jednoczesnymi działaniami zapobiegającymi zjawiskom marginalizacji społecznej i patologii obserwowanym w obszarach "blokowisk" ze względu na duże bezrobocie mieszkańców oraz ubożenie społeczeństwa tych dzielnic mieszkaniowych.

Terminem realizacji będą lata 2007 - 2010 przy finansowaniu z budżetu Gminy, współfinansowaniu przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz aplikacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1.

 

Projekt  nr  4  -  Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową

                          i modernizacją oświetlenia dla miasta - II etap.

Projekt jest kontynuacją zadań podjętych w projekcie nr 7 okresu planowania 2004 2006 stanowi jego II etap. Działania projektu mają na celu poprawę układu komunikacyjnego miasta w celu poprawy jego centralnej funkcji w regionie. Jednocześnie działania mają na celu stworzyć warunki dla rozwoju regionalnego, rozwoju turystyki oraz sfery gospodarczej przyciągając potencjalnych inwestorów. Zwiększający się ruch kołowy wymaga jednoczesnego rozwoju dróg ich modernizacji i remontu oraz komfortu korzystania z nich. Ogromnym problemem dla miasta głównie dzielnic Starego Miasta i Śródmieścia jest brak miejsc postojowych. Nowa polityka przestrzenna i komunikacyjna ma rozwiązać i uzupełnić występujące w tej dziedzinie braki.

Termin realizacji obejmuje lata 2007 - 2013 przy finansowaniu z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1. W zakresie terenów wiejskich alokacja sięgać będzie Działania 3.1.

 

Projekt  nr  5  -  Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji

Projekt jest kontynuacją zadania jako jego II etap, podjętego w latach 2004 - 2006, w zakresie realizacji projektów na kolejnych terenach zielonych miasta. Przedmiotem działania tego projektu będzie drugi park Śródmieścia Olkusz, Park Czarna Góra. W zakresie tego projektu poza renowacją terenów zielonych, będzie poszerzenie spełnianej funkcji w zakresie rekreacyjno-sportowym i wypoczynku popołudniowego. Planowana jest przebudowa znajdującego się na terenie parku stadionu, oraz wybudowanie nowych elementów rekreacji sportowej np. ścieżki zdrowia, torów dla "deskorolkarzy" i "rolkarzy". Źródła finansowania tego projektu przewiduje się analogicznie jak dla I etapu. Lata realizacji przewiduje się w okresie planowania 2007 - 2013, przy finansowaniu z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. Działanie 3.3.1.

 

Projekt  nr  6  -  Budowa "zbiorczej drogi obszarowej" obwodnica dla miasta Olkusza

Realizacja tego projektu ma rozwiązać problem niewydolności komunikacyjnej Centrum Olkusza - dzielnic Stare Miasto i Śródmieście. Jednocześnie wybudowane obwodnice mają wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, kierunku zachód - wschód. Działanie te są niezbędne również z uwagi na ochronę Starego Miasta z XI wiecznymi zabytkami i XIII wiecznym Rynkiem i jego zabudową. Projekt będzie obejmował dwie obwodnice lokalne :

Ø      Zbiorczą drogę obszarową od drogi krajowej nr 94 ( obszar Cmentarza) wzdłuż istniejącej trasy kolejowej do drogi krajowej nr 94 ( obszar Bazy PKS ),

Ø      Dokończenie budowy drogi Z-0 oś. Słowiki do ul. Rabsztyńskiej.

Z uwagi na nasilający się ruch kołowy, ochronę zabytków, ochronę środowiska i ochronę zdrowia mieszkańców jest to działanie dla miasta priorytetowe. Odległość terminowa zadanie na lata 2007 - 2013 podyktowana jest trudnym procesem projektowym i formalno-prawnym oraz związanymi z tym wysokimi kosztami przygotowania projektu do realizacji. Finansowanie z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1. oraz Priorytet I Działanie 1.1.

 

 

Projekt  nr  7  -  Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza oś. Piaski - II etap

Kontynuacja zadań w mieście w zakresie ochrony środowiska i rozwoju lokalnego. Projekt uzupełnia braki infrastruktury technicznej o kanalizację sanitarną i deszczową oraz idącą za tym drogową lokalną, ciągi piesze oraz miejsca postojowe. W latach 2007 - 2013 zostanie rozpoczęta realizacja projektu jako II etapu, którego przygotowanie nastąpi w okresie 2005 - 2006 jako etap I. Finansowanie z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1. oraz Priorytet I Działanie 1.2.

 

Projekt  nr  8  -  Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Trzebinia - Wolbrom

Projekt ten stanowi kontynuację działań i zamierzeń oraz celu podjętego w projekcie nr 6, planując do realizacji kolejną obwodnicę dla miasta w kierunku południe - północ. Do tej obwodnicy dochodzić będzie planowana w projekcie nr 6 droga Z-0. Cele i oddziaływania projektu są takie same jak dla projektu nr 6. Termin realizacji obejmuje lata 2007 - 2009 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i dokumentów formalno-prawnych, oraz lata 2010 - 2013 w zakresie realizacji budowy przedsięwzięcia i projektu.

Finansowanie z budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1. oraz Priorytet I Działanie 1.1.

 

Projekt  nr  9  -  Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu

                          kolejowego toru LHS

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącego toru LHS szerokotorowego, z połączeniem międzynarodowym do stacji rosyjskiej Magnitogorsk. Jest to tor kolejowy pozostały z czasów budowy Huty Katowice oraz powiązany ze stacją przeładunku rud w Sławkowie i stanowi element sieci kolejowej biegnącej przez miasto oraz obsługującej zarówno ruch pasażerski jak i towarowy ( głównie Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych ). Z uwagi na brak możliwości technicznych, lokalizacyjnych rozbudowy istniejącego dworca kolejowego towarowo-pasażerskiego, projekt zakłada budowę nowego dworca towarowego w okolicy wschodniej miasta na wysokości osiedli Słowiki i Skalskie  a przed wsią Olewin. Taka lokalizacja zapewniłaby również komunikację samochodową z drogą krajową nr 94, dla obsługi załadunku lub przeładunku towarowego.

Projekt przewidziany do realizacji w latach 2007 - 2013 przy finansowaniu z budżetu Gminy, poszukiwaniu inwestorów zewnętrznych i alokacji o środki Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2.i Działanie 3.3.1.Priorytet I Działanie 1.1. Jednocześnie władze samorządowe oraz lokalni przedstawiciele parlamentarni czynią starania, aby projekt został projektem na skalę kraju jako przedsięwzięcie współfinansowane z budżetu państwa.

 

Projekt  nr  10  -  Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Rabsztyn - II etap

Projekt  nr  11  -  Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Januszkowa Góra -

                            II etap

Projekt przewiduje realizację ciągów pieszo-rowerowych jako kolejnej oferty turystycznej, wykorzystującej szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu. Jednocześnie realizacja budowy szlaków wędrówek pieszych i rowerowych daje możliwość przedstawienia i wyeksponowaniu dorobku historycznego i kulturalnego ziemi olkuskiej. Projekt jest kolejnym etapem działań podjętych w realizacji etapu I w latach 2005 - 2006. Z uwagi na złożoność spraw formalno-prawnych przy realizacji inwestycji liniowych, podzielono projekt na etapy przygotowania projektu i jego realizacji. Realizacja obejmuje lata 2007 - 2013 w zakresie zarówno projektu nr 9 jak i projektu nr 10. Finansowanie projektu planowane jest ze środków budżetu Gminy oraz alokacji o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet I Działanie 1.4. lub Priorytet III Działanie 3.3.1.

 

Projekt  nr  12  -  Rewitalizacja obszaru szkód górniczych - zabudowa rekreacyjno-

                            wypoczynkowa

Projekt przewiduje utworzenie w zachodniej części miasta Olkusza, pomiędzy osiedlem Piaski i dzielnicą Mazaniec, obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego, w chwili obecnej objętego szkodami górniczymi na obszarze leśnym i nieużytków zielonych. W ramach projektu zostanie zagospodarowany obszar zdegradowany działalnością przemysłu wydobywczego rud cynkowo-ołowianych. Z uwagi na duże zagrożenie szkodami górniczymi zabudowa z przeznaczeniem dla budownictwa kubaturowego nie jest możliwa. Pozwoli to na zagospodarowanie terenu w chwili obecnej całkowicie wyłączonego z użytkowania, poprawiając tym samym estetykę urbanistyczną oraz walory krajobrazowe miasta. Zagospodarowanie przestrzenne terenu z przeznaczeniem na blisko położone tereny wypoczynkowe jest działaniem społecznym, gospodarczym oraz ochrony środowiska zmierzającymi do osiągnięcia celu jakim jest rozwój lokalny poprzez poprawę wizerunku oraz poziomu życia mieszkańców.

Termin realizacji projektu przewidywany jest w latach 2007 - 2013, przy finansowaniu ze środków budżetu Gminy oraz planowanym pozyskaniu środków finansowych Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1. Priorytet I Działanie 1.2.

 

Projekt  nr  13  -  Modernizacja i rozbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej - II etap

Projekt przewiduje modernizację i rozbudowę istniejącej Hali Widowiskowo-Sportowej z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów w zakresie tego typu obiektów, oraz wymaganych standardów użytkowych i funkcjonalnych. Z uwagi na położenie budynku przy największym w mieście Centrum Handlowym oraz trasie tranzytowej krajowej, jaką jest droga krajowa nr 94, obiekt ten jest wizytówką miasta oraz jednym z głównych obiektów kultury fizycznej i sportowej w Gminie Olkusz. Z myślą o rozwoju lokalnym poprzez poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców, rozwój gospodarczy oraz rozwój turystyczny, modernizacje obiektu o charakterze wielofunkcyjnym jest w tym zakresie priorytetowym zadaniem społecznym o zasięgu regionalnym.

Termin realizacji projektu przewidywany jest na lata 2007 - 2013 w zakresie realizacji projektu jako II etap. I etap polegający na przygotowaniu dokumentacji projektowej założono na lata 2004 - 2006. Finansowanie projektu zakłada planowane pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.3.1 i 3.5.1 oraz  finansowanie z budżetu Gminy.

 

Projekt  nr  14 - Rewitalizacja terenu Ośrodka Harcerskiego z poszerzeniem funkcji

Istniejący Ośrodek Harcerski jest kolejnym obszarem zielonym nie zagospodarowanym z uwagi na położenie na terenie objętym szkodami górniczymi. Położony jest pomiędzy torami kolejowymi i oś. Piaski i ciągnie się aż do terenu cmentarza. Teren przylega do osiedla budownictwa jednorodzinnego osiedla Piaski, przez co posiada dogodny dojazd komunikacyjny. Funkcja terenu była związana z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego i stanowiła ulubione miejsce spotkań i organizacji zbiórek, capstrzyków i zlotów harcerskich, stąd też wzięła się jego potoczna nazwa. Planowane jest dalsze wykorzystywanie terenu pod kątem korzystania z niego przez młodzież. Zagospodarowanie i wykorzystanie terenu obejmować ma elementy zgodne ze sposobem użytkowania przez młodzież np. amfiteatr letni, campus biwakowania w dni wolne od nauki i pracy, itp. W latach 2007-2008 planowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, realizację przewiduje się na lata 2010-2013. Środki finansowe pochodzić będą z budżetu Gminy oraz przy planowanym pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2. i Działanie 3.3.1. Priorytet I Działanie 1.2. i 1.4.

 

Projekt  nr  15  -  Zagospodarowanie terenu po Spółdzielni Inwalidów "Laski"

                            w Witeradowie

Jest to teren wraz z zabudowaniami po zakładzie przemysłowym spółdzielni dającej kiedyś zatrudnienia inwalidom z terenu olkuskiego. Zmiany gospodarcze spowodowały likwidację zakładu jako nie ekonomicznego, a majątek przekazano Gminie. Teren położony jest na terenie wiejskim, pomiędzy dzielnicą Pakuska miasta Olkusza i początku wsi Witeradów, tuż za pasem leśnym. Lokalizacja z bardzo bliskim położeniem w stosunku do miasta i przy drodze powiatowej w kierunku miejscowości Gorenice oraz Gminy Krzeszowice, sugeruje wykorzystanie tego terenu z przeznaczeniem pod działalność związaną z obsługą turystyczną np schronisko młodzieżowe turystyczne z wypożyczalnią rowerów. Takie przeznaczenie wymaga uporządkowania terenu, wyburzenia budynków przemysłowych i zagospodarowania nowymi domkami kempingowymi jako przystań, schronisko turystyczne dla tranzytowego ruchu turystycznego.

Termin realizacji obejmuje lata 2007 - 2013 przy finansowaniu z budżetu Gminy, pozyskaniu inwestorów zewnętrznych oraz alokacji o środki finansowe z Unii Europeskiej w ramach ZPORR Województwa Małopolskiego Priorytet III Działanie 3.2.

 

 

V    POWIĄZANIA  PROJEKTÓW  Z  INNYMI  DZIAŁANIAMI

       REALIZOWANYMI  NA  TERENIE  GMINY

 

Projekty za zakresu rozwoju lokalnego "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów" jakimi są projekty planowane do realizacji w latach 2004 - 2006:

      projekt nr 14

są projektami powiązanymi z realizowanymi w chwili obecnej zadaniami inwestycyjnymi i działaniami w kierunku już w chwili obecnej przyjętymi w planie inwestycyjnym wieloletnim i dokumentach strategicznych gminy. Realizowanymi zadaniami w tym zakresie obecnie są :

-   budowa "Kanalizacji sanitarnej w Witeradowie" etap I i II,

-   budowa "Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej w Olkuszu",

-   budowa "Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej" w Olkuszu,

-   budowa "Kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Olkuszu,

-   budowa "Kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej, Wiejskiej i Witosa w Olkuszu",

-   budowa "Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kopernika i Dygasińskiego w Olkuszu",

-   Modernizacja remizy w Zimnodole,

-   Adaptacja budynku żłobka na oś. Słowiki dla potrzeb Przychodni Zdrowia i lokali

     użytkowych.

 

Projekty z zakresu "Rozwoju lokalnego"  jakimi są projekty planowane do realizacji w latach 2004 - 2006:

      projekt nr 9

      projekt nr 10

są projektami kontynuującymi zadania i zamierzenia inwestycyjne realizowanymi przez Gminę w ostatnich latach, takimi jak:

-   Odwodnienie drogi krajowej nr 94

-   Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 773

-   Budowa chodnika z zatoką autobusową w Niesułowicach

-   Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 z drogą powiatową w Żuradzie

-   Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu

-   Przystosowanie Zespołu Szkół przy ul. Kochanowskiego dla potrzeb osób

     niepełnosprawnych

-   Adaptacja budynku Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych na mieszkania socjalne

     i biura Ośrodka Pomocy Społecznej  w Olkuszu

-   Adaptacja segmentu stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 na przedszkole

-   Chodnik przy drodze krajowej nr 94 w Sienicznie

-   Budowa chodnika i oświetlenie ul. Rabsztyńskiej w Olkuszu

-   Modernizacja ul. Kościuszki w Olkuszu

-   budowa "Ulicy Zielonej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową" w Olkuszu

-   Modernizacja kąpieliska MOSiR na Czarnej Górze w Olkuszu.

Wszystkie wymienione zadania inwestycyjne i działania władz samorządowych były realizowane w latach 2001 - 2004 przy finansowaniu w współfinansowaniu z budżetu Gminy Olkusz.

Ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego projekty są kontynuacją celów, kierunków i priorytetów wyznaczonych przez władze samorządowe zmierzających do poprawy wizerunku, sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Olkusz. Podjęte działania wyznaczają również kierunki oddziaływania ponadlokalnego na skalę regionu, województwa i kraju.

 

 

VI    OCZEKIWANE  WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘĆ  PLANU  ROZWOJU

         LOKALNEGO

 

6.1    Wskaźniki produktu  -  w chwili obecnej możliwe do zidentyfikowania dla planowanych do realizacji projektów w latach 2004 - 2006. Dla tych projektów będą to :

-  sieć kanalizacji sanitarnej Ø 300, 250, 200, 160 wraz ze studniami rewizyjnymi - mb

-  dodatkowa oferta turystyczna :

    Olkuska Starówka  -  szt  (  m2   )

    Zamek w Rabsztynie z zrekonstruowanym węzłem bramnym  -  obiekt - szt  ( m3 )

-   ochrona zabytków :

     Olkuska Starówka -  obiekt - szt  (  m2   )

     Zamek w Rabsztynie z zrekonstruowanym węzłem bramnym  -  obiekt - szt  ( m3 )

-   drogi gminne  -  mb  (  m2   )

-   ciągi piesze  -  mb    (  m2   )

-   energooszczędne punkty oświetleniowe oświetlenia ulicznego  -  szt

-   ciągi pieszo-rowerowe  (  m2   ) - mb

-   parki i tereny zielone   (  m2   )  -  szt. dla małej architektury

-   obiekty sportowe   (  m2   )  powierzchni użytkowej

-   obiekty rekreacyjne   (  m2   )   powierzchni użytkowej

-   obiekty muzealne i wystawiennicze  (  m2   )  powierzchni lub mkubatury

-   obwodnice  mpowierzchni, mb drogi,  szt dla węzła komunikacyjnego

 kubatura  budynków mieszkalnych wielorodzinnych - m3.

-   współczynnik termomodernizacyjny - kcal/m2

- lokale socjalne - m2

- ośrodki pomocy społecznej - m2

 

6.2    Wskaźniki  rezultatu  -  podstawowym rezultatem dla Planu Rozwoju Regionalnego jest szeroko pojęty rozwój lokalny we wszystkich sferach : sfery gospodarczej, sfery społecznej, sfery ekonomicznej, sfery kulturowej, sfery ochrony środowiska.

Szczegółowymi wskaźnikami rezultatu będą cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte w wyniku realizowanych projektów:

-   powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu   -   ha

-   ilość gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej   -  szt.

-   ilość ścieków oczyszczonych   -  m3 / rok

-  ilość ulic i terenów zielonych objętych kanalizacją deszczową - m2 , ha

-   wskaźnik przestępczości  -  %

-   ilość podmiotów działalności gospodarczej na terenach rewitalizowanych   -  szt.

-   wskaźnik bezrobocia   -  %

-   ilość uczniów i wychowanków korzystających z obiektów  -  osoby

-   ilość mieszkańców korzystających z obiektów:

           sportowych   -   osoby

           rekreacyjnych  -  osoby

           terenów zielonych     -   osoby

-   dodatkowa oferta turystyczna - szt.

-    ilość osób odwiedzających muzeum   -  szt. sprzedanych biletów

-   ilość osób uczestniczących w imprezach i benefisach  -  sprawozdanie z MOK roczne,

-   powierzchnie zrewitalizowanych osiedli budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego  -  ha.

- pomoc społeczna - % potrzebujących

 

6.3    Wskaźniki oddziaływania  -  wpływ na aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów miejskich i wiejskich Gminy Olkusz, rozwój turystyki jako nowego kierunku działalności i wizerunku regionu olkuskiego, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska i bezpieczeństwa, rozwój gospodarczy związany z nowymi kierunkami działania, to podstawowe oddziaływania na środowisko jakie ma przynieść realizacja projektów przyjętych w Planie Rozwoju Lokalnego. Szczegółowe wskaźniki oddziaływania to :

-   wsparcie lokalnych centrów, które wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność otoczenia

-   poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnej

-   wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej oraz stanu obiektów kulturowych

-   oferty turystyczne

-   zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych

-   tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw

-   poprawa jakości środowiska

-   zapobieganie problemom społecznym

-   wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

 

6.4    Tabela zestawienia wszystkich wskaźników  -  obejmuje zestawienie wszystkich wskaźników dla poszczególnych projektów przewidzianych do realizacji w okresie planowania 2004 - 2006.

 

L.p.

Projekt nr, nazwa

Wskaźniki

Produkt

Rezultatu

Oddziaływanie

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Projekt nr 1 - Kanalizacja sanitarna w Witeradowie

 

 

 

 

Projekt nr 2  -  Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki

 

 

 

 

Projekt nr 3 - Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 4 -

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olkusz - tereny wiejskie

 

 

 

 

Projekt nr 5 -

Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie

 

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 6 - Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego

 

 

 

 

Projekt nr 7 -

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla miasta

 

 

Projekt nr 8 -

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (zmiana sposobu przeznaczenia budynku OFNE na mieszkania socjalne)

 

 

Projekt nr 9 -

Modernizacja i remont obiektów sportowo rekreacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 10 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. Piaski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 11 -

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Olkusza

 

 

 

 

 

Projekt nr 12 - Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do drogi krajowej nr 94

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 13 -

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Rabsztyn

 

 

 

 

Projekt nr 14 -

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki Rabsztyn

 

 

 

 

Projekt nr 15 -

Modernizacja Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 16 -

Restauracja budynku dawnego Starostwa

 

 

 

 

 

-  sieć kanalizacji sanitarnej Ø 300, 250, 200, 160  wraz ze studniami rewizyjnymi - mb

 

 

- dodatkowa oferta turystyczna - szt. (m2)

- ochrona zabytku  - obszar  (ha)

 

 

 

 

-  sieć kanalizacji sanitarnej Ø 300, 250, 200, 160  wraz ze studniami rewizyjnymi - mb

 

 

 

 

 

 

- energooszczędne punkty oświetleniowe - szt

 

 

 

 

 

 

 

- dodatkowa oferta turystyczna - szt.

- ochrona zabytku - szt

 

 

 

 

 

 

 

 

- kubatura budynków mieszkalnych wielorodzinnych - m3

- współczynnik termomodernizacyjny - kcal/m2

 

 

- drogi gminne - mb

- ciągi piesze - mb

- punkty oświetlenia ulicznego - szt

 

 

 

 

 

 

- kubatura budynków mieszkalnych wielorodzinnych - m3

- lokale socjalne - m2

- ośrodki pomocy społecznej - m2

 

 

 

- powierzchnia użytkowa obiektu - m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  sieć kanalizacji sanitarnej Ø 300, 250, 200, 160  wraz ze studniami rewizyjnymi - mb

-  sieć kanalizacji deszczowej Ø 350, 300,  wraz ze studniami rewizyjnymi - mb

 

 

 

 

- energooszczędne punkty oświetlenia ulicznego - szt

 

 

 

 

 

 

 

-  sieć kanalizacji deszczowej Ø 1000, 600 wraz ze studniami rewizyjnymi - mb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ciągi pieszo-rowerowe - mb

 

 

 

 

 

 

- ciągi pieszo-rowerowe - mb

 

 

 

 

 

 

- drogi gminne - mb

- ciągi piesze - mb

- punkty oświetlenia ulicznego - szt

- parki i tereny zielone -m2  (ha)

- elementy małej architektury - szt

- obiekty sportowe - m2

- obiekty rekreacyjne - m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- powierzchnia użytkowa odrestaurowanego budynku - m2

- ochrona zabytku - szt

- obiekty muzealne i wystawiennicze - m2

-  ilość gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji  -  szt

-  ilość oczyszczonych ścieków  -  m3/rok

 

- oferta turystyczna - szt

 

 

 

 

 

 

-  ilość gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji  -  szt

-  ilość oczyszczonych ścieków  -  m3/rok

 

 

 

 

 

- powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji uzbrojenia terenu - ha

- zmniejszenie wskaźnika przestępczości - %

 

- dodatkowa oferta turystyczna - szt

- rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej, kulturowej, historycznej

 

 

 

 

- powierzchnia zrewitalizowanych osiedli budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego - ha

- wskaźnik bezrobocia - %

 

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu

 

 

 

- wskaźnik przestępczości - %

- wskaźnik bezrobocia - %

- pomoc społeczna - % potrzebujących

 

 

 

- obiekt sportowy - m2

- obiekt rekreacyjny - m2

- ilość uczniów i wychowanków korzystających z obiektów - osoby

- ilość mieszkańców korzystających z  obiektów :

sportowych - osoby

rekreacyjnych - osoby

 

-  ilość gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji  -  szt

-  ilość oczyszczonych ścieków  -  m3/rok

sanitarnych

deszczowych

-  ilość ulic i terenów zielonych objętych kanalizacją deszczową - m2 , ha

 

- powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji uzbrojenia terenu - ha

- zmniejszenie wskaźnika przestępczości - %

 

- ilość oczyszczonych ścieków deszczowych - m3

-  ilość dróg, ulic i terenów zielonych objętych kanalizacją deszczową - m2 , ha

 

 

 

 

 

 

- ilość mieszkańców korzystających z obiektów : rekreacyjnych - osoby

zielonych - osoby

- dodatkowa oferta turystyczna - szt.

 

- ilość mieszkańców korzystających z obiektów : rekreacyjnych - osoby

zielonych - osoby

- dodatkowa oferta turystyczna - szt.

 

- ilość mieszkańców korzystających z obiektów :

sportowych - osoby

rekreacyjnych - osoby

terenów zielonych - osoby

- powierzchnie terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu

- wskaźnik przestępczości - %

- wskaźnik bezrobocia - %

 

 

 

 

 

 

 

- oferta turystyczna - szt

- nowa oferta inwestycyjna - m2

 

 

 

 

- zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych

- poprawa jakości środowiska

 

 

- wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury turystycznej oraz stanu obiektów kulturowych

 

- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnej

- zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych

- poprawa jakości środowiska

 

- zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych

- poprawa jakości środowiska

zapobieganie problemom społecznym

 

 

 

- wsparcie lokalnych centrów, które wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność otoczenia

- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia

- wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego

 

- zapobieganie problemom społecznym

- poprawa infrastruktury wpływająca na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa społeczności lokalnej

- poprawa jakości środowiska

 

- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie mobilności zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnej

- tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw

- poprawa jakości środowiska

 

- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa społeczności lokalnej

- zapobieganie problemom społecznym

 

- wsparcie lokalnych centrów, które wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność otoczenia

- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnej

- zapobieganie problemom społecznym

 

 

- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnej

- zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych

- poprawa jakości środowiska

 

 

 

- zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych

- poprawa jakości środowiska

-zapobieganie problemom społecznym

 

 

 

- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnej

- zwiększenie atrakcyjności obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych

- poprawa jakości środowiska

- zapobieganie problemom społecznym

 

- wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego, przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej  oraz stanu obiektów kulturowych

 

- wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego, przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej  oraz stanu obiektów kulturowych

 

- wsparcie lokalnych centrów, które wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność otoczenia

- tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw

- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa społeczności lokalnej

- wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej oraz stanu obiektów kulturowych

- poprawa jakości środowiska

- zapobieganie problemom społecznym

 

- wsparcie lokalnych centrów, które wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność otoczenia

- poprawa infrastruktury wpływająca na zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa społeczności lokalnej

- wykorzystanie posiadanego potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej oraz stanu obiektów kulturowych

- tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw

 

 

 

VII     PLAN   FINANSOWY

 

7.1    Plan finansowy na lata 2004 - 2006

 

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Wartość finansowa

w  zł

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

Kanalizacja sanitarna w Witeradowie - III etap

 

Rewitalizacja i ochrona Olkuskiej Starówki

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza - I etap

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olkusz - tereny wiejskie

 

Rekonstrukcja węzła bramnego zamku w Rabsztynie

 

Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego (oś. Skalska, oś. Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie Przedmieście ) - I etap

 

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla miasta -

I etap

 

Rewitalizacja terenów po przemysłowych (zmiana sposobu przeznaczenia budynku OFNE na mieszkania socjalne).

 

Modernizacja i remont obiektów edukacyjnych i sportowo rekreacyjnych w tym krytej pływalni przy Zespole szkół im. Kochanowskiego

Hali Widowiskowo-Sportowej - I etap

 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Olkusza - oś. Piaski - I etap

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Olkusza w tym drogi krajowej nr 94

 

Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do drogi krajowej nr 94

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Rabsztyn

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Januszkowa Góra - I etap

 

Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji - Park Czarna Góra przebudowa stadionu, ul. Parkowej, budowa parkingów - I etap

Park przy ul. Sławkowskiej

 

Restauracja budynku dawnego Starostwa

 

Razem :

w tym środki UE 60%

budżet państwa 10%

Gmina Olkusz  30%

 

Razem :

w tym środki UE 75%

budżet państwa 10%

Gmina Olkusz 15%

 

OGÓŁEM :

w tym środki UE

budżet państwa

Gmina Olkusz

 

2005-2006

 

 

2004-2006

 

 

2004-2006

 

 

2006

 

 

2005-2006

 

 

 

 

2004-2006

 

 

 

2004-2006

 

 

 

 

2004-2006

 

 

2004-2006

 

 

 

 

 

2005-2006

 

 

 

2004-2006

 

 

2004-2006

 

 

2004-2006

 

 

 

2004-2006

 

 

 

 

2004-2006

 

 

2004-2006

 

1.200.000,-

 

 

4.200.000,-

 

 

5.730.000,-

 

 

300.000,-

 

 

953.000,-

 

 

1.800.000,-

 

 

 

 

1.000.000,-

 

 

 

 

2.000.000,-

 

 

 

 

400.000,-

 

 

10.000,-

 

100.000,-

 

 

 

800.000,-

 

 

800.000,-

 

 

50.000,-

 

 

 

50.000,-

 

 

 

 

100.000,-

450.000,-

 

50 000,-

 

 

2.853.000,-

1.711.800,-

    285.300,-

    855.900,-

 

17.140.000,-

12.855.000,-

  1.714.000,-

 2.571.000,-

 

19.993.000,-

14.566.000,-

  1.999.300,-

  3.426.900,-

 

7.2.    Plan finansowy na lata 2007 - 2013

 

L.p.

Nazwa zadania

Czas realizacji

lata

Wartość finansowa

w zł.

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

Kanalizacja deszczowa i sanitarna dla północnej części miasta Olkusza -

II etap

 

Restauracja murów zamku w Rabsztynie

 

Rewitalizacja osiedli budownictwa wielorodzinnego -  (oś. Skalska, oś. Sławkowska, oś. Nullo-Krakowskie Przedmieście) - II etap

 

Budowa i modernizacja dróg gminnych, ciągów pieszych wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla miasta -

II etap

 

Renowacja terenów zielonych z poszerzeniem spełnianej funkcji

II etap - Park Czarna Góra

 

Budowa "Zbiorczej Drogi Obszarowej" obwodnica dla miasta Olkusza

 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla  miasta Olkusza oś. Piaski - II etap

 

Budowa obwodnicy dla miasta w kierunku Trzebinia - Wolbrom

 

Rozbudowa infrastruktury transportowej z wykorzystaniem transportu kolejowego toru LHS

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki-Rabsztyn

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego oś. Słowiki - Januszkowa Góra - II etap

 

Rewitalizacja obszaru szkód górniczych - zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa

 

Modernizacja i rozbudowa Hali Widowiskowo - Sportowej - II etap

 

Renowacja z poszerzeniem funkcji Ośrodka Harcerskiego

 

Zagospodarowanie terenu po Spółdzielni Inwalidów "Laski" w Witeradowie

 

 

OGÓŁEM :

w tym środki UE 75%

budżet państwa 10%

Gmina Olkusz 15%

 

 

2007-2009

 

 

2007-2009

 

 

 

2007-2010

 

 

 

 

2007-2013

 

 

 

2007-2013

 

 

 

2007-2013

 

 

2007-2009

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

 

2007-2008

 

 

2007-2008

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

2007-2013

 

 

 

2007-2013

 

15.000.000,-

 

 

 

100.000,-

 

 

 

18.300.000,-

 

 

 

 

1.500.000,-

 

 

 

2.100.000

 

 

 

4.000.000,-

 

 

3.000.000,-

 

 

5.000.000,-

 

 

1.000.000,-

 

 

 

600.000,-

 

 

200.000,-

 

 

2.000.000,-

 

 

20.100.000,-

 

 

500.000,-

 

 

 

2.000.000,-

 

 

75.400.000,-

56.550.000,-

  7.540,000,-

11.310,000,-

 

 

 

VIII    SYSTEM  WDRAŻANIA  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO

 

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego przewiduje kilka etapów jego analizy, wdrażania i aktualizacji.  Etapy obejmować będą:

-  komunikację społeczną

-  proces oceny i zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego w formie prawa miejscowego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu

-  proces realizacji poprzez Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Olkusz i Plan Wieloletni stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej

-  powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz osoby lub zespołu mającego za zadanie monitorowanie realizacji programu, sprawozdawczość z jego realizacji i przedstawianie analizy i oceny wynikającej z monitoringu, łącznie z propozycją zmian wynikających w trakcie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

-  analizę wymaganych zmian oraz przygotowanie Uchwał aktualizujących Plan Rozwoju Lokalnego  oraz przedstawienie ich Radzie Miejskiej w Olkuszu celem dokonania konsultacji społecznych poprzez przedstawicieli  społeczeństwa lokalnego

-  aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego poprzez dokonanie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Olkuszu.

Wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego nastąpi poprzez podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu po uprawomocnieniu się Uchwały rozpocznie się jego realizacja. Jakiekolwiek zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego wymagają wprowadzenia poprzez zmianę Uchwały podjętej przez Radę Miejską.

Procedura formalno-prawna została przyjęta na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.).

 

IX    SPOSOBY  MONITOROWANIA,  OCENY  I  KOMUNIKACJI  SPOŁECZNEJ

        PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO.

 

9.1    System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Plan Rozwoju Lokalnego jest otwartym dokumentem planistycznym. Plan Rozwoju Lokalnego poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie, ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań występujących w Mieście i Gminie Olkusz. Podstawowe znaczenie w monitorowaniu i wdrażaniu Planu Rozwoju Lokalnego posiadać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, oraz pod jego nadzorem poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, którym powierzone zostaną poszczególne zadania wynikające z planu. Nad całością, z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, czuwać będzie osoba lub zespół powołany do tego celu.

Powierzenie obowiązków monitorowania realizacji Planu Rozwoju Lokalnego odbędzie się Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy. W przypadku stwierdzenia opóźnień, odstępstw lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania, prawo kontroli posiadać będzie Rada Miejska w Olkuszu, na podstawie nadzoru nad realizacją podjętych przez Radę Uchwał, oraz poprzez kontrolę realizacji budżetu Miasta i Gminy Olkusz.

Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy i konsultacji w szerokim gronie zainteresowanych partnerów. Na ten system komunikacji społecznej składają się:

1.   osoba lub zespół zadaniowy do spraw monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

2.    partnerzy : 

Celem komunikacji społecznej jest zaktywizowanie i rozpowszechnienie udziału mieszkańców w rozwoju lokalnym, jej współudział w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu tego procesu, między innymi poprzez wdrażanie i monitorowanie Plan Rozwoju Lokalnego. Komunikacja społeczna ma zapewnić :

W celu spełnienia tych warunków Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zapewni :

-   powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych związanych z rozwojem lokalnym, wszystkim zainteresowanym na terenie objętym konkretnym projektem

-   czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów do realizacji oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach

-   bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach podjętych działań na poziomie gminy

-   współpracę w monitorowaniu i realizowaniu Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, poprzez wymianę informacji i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć

-   inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

-   wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak: internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji PRL.

 

9.2   Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego.

Podstawowym elementem oceny Planu Rozwoju Lokalnego, będzie jego ocena wraz z innymi dokumentami programowymi Gminy Olkusz, w powiązaniu z realizacją budżetu Miasta i Gminy Olkusz. Odbywać się będzie raz do roku na początku kolejnego roku kalendarzowego przy podsumowaniu roku budżetowego. Wraz z podsumowaniem realizacji zamierzeń budżetowych, zostanie dokonana ocena realizacji zamierzeń i projektów inwestycyjnych wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego.

Oceny takiej będą dokonywać odpowiedzialni za monitoring PRL wspólnie z komórkami organizacyjnymi UMiG Olkusz, przedstawiać go Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego poza oceną w powiązaniu z budżetem zawierać będzie wyniki prowadzonego monitoringu oraz konsultacji społecznych i zostanie raz w roku przedstawiona do konsultacji Radzie Miejskiej. Wynik konsultacji Rada Miejska odzwierciedli w akceptowaniu Uchwały wprowadzającej zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego.

Wnioski z oceny zostaną powiązane z harmonogramem aplikowania o środki Unii Europejskiej oraz stosownie do potrzeb, znajdą odzwierciedlenie w ewentualnych propozycjach zmian w odniesieniu do Planu Rozwoju Lokalnego, pod warunkiem ich akceptacji przez Radę Miejską.

Przyjęty system oceny jest systemem opracowanym zgodnie z założeniami zawartymi w przyjętym Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2004 - 2006 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. ( Dz. U.

z 2004 r. nr 200 poz. 2051 ).

 

9.3    Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorami publicznymi, prywatnymi

         i organizacjami pozarządowymi.

Plan Rozwoju Lokalnego wskazuje obszary w sferach ekonomicznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych i ochrony środowiska konieczne do wsparcia z punktu widzenia mieszkańców gminy oraz sektora podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy, Małych i Średnich Przedsiębiorstw a także organizacji pozarządowych.

Kontakt z wszystkimi sferami życia społecznego, do których jest skierowany Plan Rozwoju Lokalnego odbywał się będzie poprzez :

Osoby odpowiedzialne za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego zachęcać będą wszystkie wymienione sektory społeczne do aktywnego udziału w systemie wdrażania poprzez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

9.4    Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.

 

Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego - to publiczne upowszechnianie rezultatów realizacji Planu i zachęcenie do pełnego korzystania z udostępnionych dzięki niemu możliwości.

Podstawowym elementem jaki zostanie wykorzystany w tym celu będzie :

            -  Przegląd Olkuski

            -  Dodatek Małopolski Gazety Krakowskiej

Za Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego odpowiedzialne będą osoby d/s wdrażania i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego powołane Zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Jednostką wykonawczą wdrażania systemu skierowanego do odbiorców Planu Rozwoju Lokalnego którymi jest społeczeństwo lokalne i ponadlokalne, będzie Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz działający w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             w Olkuszu

        (-) Leszek Szota

 

 

 

X     LITERATURA

 

  1. "Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji" Opracowanie: GTZ Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit przy współpracy Instytut fur Wohnen Umwelt Darmstad, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta  -  Warszawa  2003.

 

  1. "Odnowa miast europejskich" T. Sumień, J. Furman - Michałowska, K. Ufnalewska,

      W. Wąs,  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej  -  Warszawa 1989.

 

3.   "Zarządzanie rozwojem miast" T. Markowski  -  PWN  Warszawa 1999.

 

4.   "Przewodnik po ziemi okluskiej" tom I  - Gmina Olkusz, O. Dziechciarz  - Olkusz 2002.

 

5.        Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

 

6.        Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego - dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego - Kraków 2000.

 

7.        Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz - dokument uchwalony przez Radę Miejską w Olkuszu - Olkusz 2000.

 

8.        Seminarium - Rewitalizacja Obszarów Miejskich - materiały szkoleniowe MGPiPS - Warszawa 2004.

 

9.        Planowanie regionalne w UE - od strategii do projektu - materiały szkoleniowe - Kraków 2004.

 

10.    Materiały szkoleniowe - Plan Rozwoju Lokalnego - podstawą aplikowania o środki z funduszy Unii europejskiej - Centrum Funduszy Europejskich Warszawa 2004.

 

11.    Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz - cz. 1 i 2  - Kraków 1996.

 

12.    Lokalny Plan Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  -  Katowice 2004.

 

13.    Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz w latach 2003 - 2007  - Urząd Miasta i Gminy Olkusz 2003.* Wykaz powiatów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Działania 3.2. sporządzony został zgodnie z podziałem terytorialnym obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r. Obszary, które po tej dacie zmieniły swoją przynależność administracyjną (ze względu na utworzenie nowego powiatu czy zmianę granic administracyjnych), a przed wprowadzeniem zmiany podziału terytorialnego kwalifikowałyby się do wsparcia w ramach Działania 3.2. ZPORR zgodnie z załączoną mapą, mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ww. Działania.