Załącznik do Uchwały nr XXXIII/397/2004                                                                      

Rady Miejskiej w Olkuszu

z dnia 24.11.2004 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH

MIASTA OLKUSZA

 

 

 

 

Miasta nie składają się tylko z domów i ulic,

                                                                  ale z ludzi i ich nadziei.

                                     św. Augustyn

 

 

 

OLKUSZ 2004

 

 

 

 

 

Program został przygotowany przez zespół autorski ds. Programu Rewitalizacji,

w skład, którego wchodzili:

 

1.       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olkuszu

        ul. Kluczewska 2

 

        Prezes Zarządu                                                     Członek Zarządu

           (-) Janusz Dudkiewicz                                         (-) Mirosław Kamionka

 

                

2.      Łucja Dąbrowska – p. o. Kierownik Referatu Integracji Europejskiej UMiG Olkusz,

 

      p.o. Kierownik Referatu

       Integracji Europejskiej

               (-) Łucja Dąbrowska

 

3.      mgr Daniel Hickiewicz – referent w Referacie Integracji Europejskiej UMiG Olkusz.

 

             Referat Integracji Europejskiej

                  (-) Daniel Hickiewicz

                             Referent

 

 

 

 

I WSTĘP.. 5

1.     Pojęcie rewitalizacji. 6

II MISJA PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH MIASTA OLKUSZA. 9

III CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE. 15

1. Zagospodarowanie przestrzenne. 15

2. Gospodarka. 34

3. Strefa społeczna. 38

4. Analiza SWOT. 46

IV NAWIĄZANIA DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO –SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU. 51

1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego. 52

2. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz. 53

3. Program ochrony środowiska Miasta i Gminy Olkusz. 54

4. Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Olkusz. 54

5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz w latach 2003 -2007. 55

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. 56

7. Analiza Zasobów Miasta i Gminy Olkusz. 57

V ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 58

1. Podokresy programowania. 58

2.     Identyfikacja potrzeb w poszczególnych dzielnicach miasta Olkusza. 58

3. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć. 62

VI ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU, UZASADNIENIE. 64

1. Obszary miasta Olkusza objęte rewitalizacją wraz z uzasadnieniem. 68

2. Podział na projekty i działania inwestycyjne. 73

VII PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2004 – 2006 NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM. 76

VIII PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM. 78

IX PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA 2004-2006 I NA LATA 2007-2013. 81

1. Plan finansowy dla okresu programowania 2004 – 2006. 81

1.1       Plan finansowy projektów przewidzianych do aplikacji ZPORR, lata 2004-2006.   82

1.2 Plan finansowy przygotowania inwestycji, przewidzianych do aplikacji, ZPORR, lata 2004-2006 (dokumentacja techniczna i formalno - prawna). 83

2. Plan finansowy dla okresu programowania 2007 – 2013 (w tysiącach złotych). 84

X SYSTEM WDRAŻANIA.. 87

XI SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. 88

1.Monitorowanie, ocena i aktualizacja. 88

2. Komunikacja społeczna. 89

XII EFEKTY PROGRAMU. 90

XIII Literatura.. 91

 

 

 

 

 

I WSTĘP

 

 

 

            Czynnikiem inicjującym powstanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wynikające z tego zmiany w sposobie szeroko rozumianej polityki regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania poziomu rozwoju wszystkich regionów w ramach

Celu 1 wspólnotowej polityki strukturalnej (Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju

z dnia 20 kwietnia 2004 r.).

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza, opracowany został

w związku z pozyskiwaniem środków europejskich przez Gminę Olkusz.

Pozyskiwanie dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3 – „Rozwój Lokalny”, działanie 3.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, poddziałanie 3.3.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”, uwarunkowane jest wymogiem posiadania przez gminę Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich stanowi niezbędny załącznik do projektów aplikujących w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza jest dokumentem planistycznym, mającym na celu określenie i wskazanie głównych zamierzeń inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji na terenie miasta Olkusza w latach programowania Unii Europejskiej 2004 – 2006 i perspektywie 7-letniej tj. 2007 – 2013.

Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza ma duże znaczenie dla kierunków rozwoju miasta jak i dla całej społeczności lokalnej, gdyż pozwala na szczegółowe określenie zamierzeń i celów miasta, zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców jak i określenie możliwych źródeł finansowania celów i zamierzeń z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

1.      Pojęcie rewitalizacji.

 

Współczesne rozumienie rewitalizacji wymaga zebrania w jedną całość wielu różnorodnych dziedzin, które składają się na funkcjonowanie organizmu miejskiego.

Są to przede wszystkim sfery: ekonomiczna, społeczna, ekologiczna, ale również prawna, finansowa i planistyczna.

Realizacja programów rewitalizacji jest szczególnie istotna nie tylko ze względu

na poprawę warunków życia w miastach i jakości przestrzeni publicznej, ale również

ze względu na jej znaczący czynnik w  podnoszeniu konkurencyjności miasta w skali ponadlokalnej, a nawet ponadnarodowej.

 

Definicja rewitalizacji mówi, że jest to proces przemian przestrzennych, społecznych

i ekonomicznych, które mają na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysu

i prowadzących do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, poprawy stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Wprowadzenie Programu Rewitalizacji w życie ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego

w zagrożonych patologiami obszarach miast.

Rewitalizacja odnosi się również do całościowego procesu odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znaczenie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru jak

i zrównoważony rozwój całego miasta.

Realizacja Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w wytypowanych dzielnicach miasta ma na celu:

- tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- poprawę estetyki przestrzeni miejskiej,

- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

- renowacje zabudowy budynków, w tym: obiektów infrastruktury społecznej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz ich adaptacja

na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne,

- poprawę funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych,

- przebudowę i remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą.

 

Systematyzując terminologię rewitalizacji można stwierdzić, że:

„ Termin „odnowa miast” odnosi się do procesu przystosowania stanu zagospodarowania miasta do zmiennych potrzeb społeczności miejskich i jednostek, które je tworzą. Generalnym celem odnowy miast jest zapewnienie harmonijnego

 i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów. (…) Jako działalność planistyczna powinna być ona skierowana na obszar całego miasta oraz sukcesywnie na wybrane obszary miasta. (…) Odnowa jest procesem społecznym, dotyczącym architektury miasta, infrastruktury technicznej, zagadnień prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i politycznych oraz powinna być realizowana metodą bezpośrednich konsultacji z mieszkańcami.”[1]

 

Na procesy rewitalizacji można spojrzeć również z drugiej strony, strony ekonomicznej. Istotne znaczenie ma właśnie ekonomiczna definicja procesów rewitalizacji.

Według Tadeusza Markowskiego, twórcy „Zarządzania rozwojem miast”, problem rewitalizacji ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny, decydujący o powodzeniu

lub porażce programów rewitalizacji. Łączy on problem rewitalizacji z procesem marginalizacji terenów „wypadających” z obszarów innowacji, względnie z procesów rozwojowych i w ten sposób pozostających „poza nawiasem wydarzeń”. Dotyczy to

nie tylko obszarów peryferyjnych, ale obecnie coraz częściej terenów położonych centralnie.

„Podejmując się polityki rewitalizacyjnej obszarów problemowych w miastach należy sobie zdawać sprawę ze związków, jakie zachodzą pomiędzy generowaniem wartości ziemi, jej ceną, rentą, efektami zewnętrznymi, a systemem podatków od wartości nieruchomości. Zrozumienie istoty generowania wartości ziemi jest podstawą koncepcji rewitalizacji obszarów miejskich. Pojawienie się korzyści zewnętrznych na przekształcanym obszarze jest możliwe tylko przy dużej skali tych przekształceń. Przekształcanie tkanki miejskiej jest czasochłonne, a korzyści ujawniają się tylko

w długim okresie. Zatem indywidualne, nie skoordynowane w czasie inwestycje nie

są w stanie przywrócić możliwości generowania wysokiej renty na danym terenie.

Wynika to między innymi ze specyficznych fizycznych cech przestrzeni i struktur społecznych miasta, gdyż potencjalne korzyści są niwelowane przez negatywne efekty zewnętrzne.”[2]

W definicji Markowskiego ważna jest konieczność „dużego skumulowania inwestorów”, jako warunek powodzenie procesu rewitalizacji oraz „niezbędnego

dla niego udziału władzy publicznej”.

Rewaloryzacja w ujęciu urbanistycznym polegać będzie na wsparciu kompleksowych działań technicznych, takich jak: modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

W zakresie społecznym rewaloryzacja obejmować będzie wszelkie działania dotyczące podjęcia walki ze zjawiskiem wykluczenia społecznego grup, które znalazły się na marginesie życia społecznego.

Podsumowując można powiedzieć, że proces rewitalizacji może zakończyć się porażką,

jeśli nie uwzględni się w dostatecznym stopniu potrzeby koncentracji wysiłków

i podejmowania przekształceń o odpowiedniej skali przeobrażeń.

Gwarantem w powodzeniu programów rewitalizacyjnych jest dobra wizja przestrzennego zagospodarowania oraz konsekwentny i czytelny mechanizm zwrotu poniesionych nakładów.

 

                                                                                                                                            

Zasadniczym, więc celem Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego

i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno – gospodarczych, zgodnym z potrzebami zidentyfikowanymi na obszarze miasta Olkusza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II MISJA PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH MIASTA OLKUSZA.

 

 

 

            Na skutek zmian polityczno - gospodarczych ostatnich lat wiele miast w Polsce utraciło swoją dotychczasową bazę ekonomiczną i charakter ośrodków przemysłowych. Nowym zjawiskiem jest degradacja obszarów miejskich, która wiąże się z problemami degradacji społecznej jak i degradacji majątku trwałego o wartości kulturowej

i społecznej, które uzewnętrzniają się w skali „sypialnianych” oraz poprzemysłowych dzielnic.

Takie problemy, często bardzo skutecznie, wpływają na obniżenie zainteresowania inwestorów całym miastem. Zjawisko takie ma również duże konsekwencje dla rynku pracy jak i szeroko rozumianego rozwoju miasta. Cechami wspólnymi dla takich obszarów jest niestety, długotrwałe bezrobocie, niskie dochody, niski poziom wykształcenia i co za tym idzie wszelkiego typu patologie społeczne.

Cała infrastruktura takich obszarów, choć rozwinięta, wymaga znacznych nakładów modernizacyjnych.

 

Obecna sytuacja gospodarczo-społeczna Olkusza, brak perspektyw powrotu

do rozwijania się na dużą skalę dużej działalności przemysłowej, a wręcz powolna likwidacja dużych zakładów przemysłowych (Emalia S A, Kopalnie Rud Cynku

i Ołowiu, Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław”) oraz z drugiej strony możliwości, jakie tworzą walory środowiska kulturowego (średniowieczna zabudowa starego miasta) i naturalnego Olkusza i całej Ziemi Olkuskiej (położenie w centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej) jak i bardzo dobre położenie komunikacyjne miasta (między aglomeracją śląską i krakowską) skłaniają do poszukiwania nowych możliwości tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta.

 

W ostatnich latach na obszarach miejskich polskich miast pojawiły się nowe problemy, związane ze skutkami procesów transformacji i globalizacji. W ich wyniku większość miast w Polsce zagrożonych jest zjawiskiem trwałej marginalizacji, jak również wykluczenia dużych grup społecznych, zamieszkujących przede wszystkim stare zasoby mieszkaniowe. Dotyczy to przede wszystkim tych obszarów, na których w ciągu ostatnich lat zaszły czy też zachodzą procesy restrukturyzacji gospodarki.

Są to z reguły dzielnice o charakterze robotniczym oraz całe miasta o dotąd jednolitej funkcji miastotwórczej, których fundamentem były najczęściej likwidowane wielkie zakłady przemysłowe. Procesy te wywołują negatywne skutki dla rynku pracy

oraz możliwości rozwojowych, zarówno całych dzielnic jak i całych regionów.

Potrzeba rewitalizacji wynika z deficytu prac remontowych i związanego z nim wysokiego stopnia dekapitalizacji niektórych dzielnic miasta Olkusza. Potrzeba zmiany tej sytuacji wymaga zorganizowania kompleksowego programu działania na terenie miasta Olkusza.

Ze względu na skalę problemów technicznych, finansowych i społecznych miasta, konieczne jest ujęcie i wdrożenie ich w zintegrowanym, społeczno - gospodarczo - przestrzennym programie rewitalizacji.

Zważywszy na fakt, iż polska praktyka dotycząca rozwoju osadnictwa, ciągle za mało uwagi, (m. in. ze względów ekonomicznych), poświęca na potrzeby odnowy substancji miast, konieczne jest rozpoczęcie i wprowadzenie w życie działań zmierzających do jak najszybszej zmiany tego stanu.

 

Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania przestrzenne, społeczne i ekonomiczne, miasta Olkusza, mające na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców, konieczne jest opracowanie i wprowadzenie w życie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza, którego celem jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza

i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta Olkusza. Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza swym zasięgiem obejmuje całe miasto Olkusz z podziałem na wytypowane obszary, obejmujące poszczególne dzielnice miasta.

 

 

III CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ SYTUACJI

W MIEŚCIE.

 

 

   1. Zagospodarowanie przestrzenne.

 

            Miasto Olkusz położone jest w zachodniej części województwa małopolskiego,

w centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy dwoma wielkimi aglomeracjami; Śląską i Krakowską. W odległości ok. 40 km od Olkusza znajdują

się dwa duże międzynarodowe porty lotnicze: Kraków - Balice i Katowice – Pyrzowice. Gmina Olkusz jest gminą miejsko-wiejską liczącą 51.431 mieszkańców, w tym na terenie miasta zamieszkuje 38.673 osoby, a na terenach wiejskich gminy 12.758 osób. Gmina zajmuje powierzchnię 12.502 ha, z których 2.563 ha to tereny samego miasta.

Od 1 stycznia 1999 r. Olkusz jest miastem powiatowym, w którym znajdują się siedziby organów administracji powiatowej i instytucji związanych z obsługą ludności.

W mieście mieszczą się: Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Sąd i Prokuratura Rejonowa. Ponad to w Olkuszu istnieją cztery licea ogólnokształcące i cztery

Zespoły Szkół o różnym profilu nauczania (budowlany, mechaniczno – samochodowy, elektryczny). W mieście ma również swoją siedzibę filia krakowskiej Akademii Ekonomicznej.

Miasto Olkusz posiada doskonałe położenie komunikacyjne, kolejowe jak i drogowe.

Przez miasto przebiega Droga Krajowa nr 94 Olszyna – Przemyśl, która łączy Olkusz

z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym i aglomeracją krakowską. Ponad to w rejonie krzyżują się inne ważne szlaki komunikacyjne dróg krajowych północ – południe, wschód – zachód. W odległości 20 km od miasta znajduje się autostrada

A – 4 łącząca Kraków i Katowice. Dobrze rozwinięta jest również sieć kolejowa wschód – zachód z bezpośrednim połączeniem międzynarodowym relacji Olkusz – Hrubieszów – Moskwa – Magnitagorsk. Komunikacja kolejowa oparta jest na trakcji łączącej się na zachodzie z Sosnowcem, a na wschodzie z linią kolejową Kraków – Tunel. Przez miasto przebiega również linia hutniczo- siarkowa (szerokotorowa), stanowiąca układ transportowy powstały dla dostaw rud do Huty Katowice oraz eksportu siarki i węgla w kierunku wschodnim.

Miasto Olkusz posiada również walory przyrodniczo – krajobrazowe.

Jako miasto leżące w środkowej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej ma duży potencjał turystyczny. Olkusz leży na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

i Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. W mieście dobrze rozwinięta jest sieć szlaków turystycznych pieszych jak i rowerowych. Ważniejsze z nich to Szlak Orlich Gniazd, Warowni Jurajskich, Szlak Powstańców 1863 r., itd. Ważny element stanowi również dobrze rozwinięta turystyka miejska z licznymi zabytkami i obiektami kulturalnymi (miejsca historyczne i archeologiczne, muzea, zamki, galerie, obiekty sakralne). Olkusz posiada również dobrze rozwiniętą bazę turystyczną. Składa się na nią ponad 300 miejsc noclegowych w sześciu hotelach i motelach oraz kilkanaście kawiarni i restauracji. Ponad to w Olkuszu istnieje możliwość korzystania z całej bazy sportowo – wypoczynkowej: kompleksu basenów, krytej pływalni kortów tenisowych, siłowni, sauny i solarium.

 

 

 

 

Rys historyczny.

 

Olkusz jest miastem, która posiada dobre perspektywy do rozwoju turystyki miejskiej

i kulturowej, a dostępne w mieście zabytki stanowią szeroką ofertę kulturalną.

Miasto Olkusz zaliczane jest do najstarszych miast Małopolski. Na podstawie źródeł historycznych można stwierdzić, że pierwsza parafia istniała już w 1184 roku (Stary Olkusz). Najstarsze potwierdzenie posiadania przez Olkusz praw miejskich pochodzi

z 1299 roku. Tą właśnie datę przyjęto za pierwszy zapis o mieście.

Miasto związane było z wydobywaniem rudy cynku i ołowiu, z których uzyskiwano również duże ilości srebra. Stąd właśnie wzięła się zwyczajowa nazwa Olkusza,

„Srebrne Miasto”. Miasto za czasów Króla Kazimierza Wielkiego tworzyło czworobok i było otoczone murami obronnymi wyposażonymi w 15 baszt. Do miasta prowadziły dwie bramy: krakowska i sławkowska. W Olkuszu mieściło się też wiele kościołów. Największym z nich, był pochodzącym z XIV wieku, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, istniejący do dziś kościół św. Andrzeja Apostoła (obecnie podniesiony do rangi Bazyliki). W 1356 roku Olkusz obok Krakowa, Wieliczki, Bochni, Kazimierza

i Nowego Sącza, wszedł do tzw. Sądu Sześciu Miast, najwyższej instancji sądowniczej w sprawach miejskich dla Małopolski. Pod koniec XIV wieku miasto zamieszkiwało ok. 1000 mieszkańców, a Olkusz stanowił wówczas jedno z najludniejszych miast diecezji krakowskiej. Zabudowę miasta stanowiły kamienne, murowane domy, które

w liczbie 94 dawały obraz wielkości i zamożności miasta (ówczesny Kraków liczył wtedy 150 domów). O świetności Olkusza świadczy również fakt, iż w XVI wieku istniała tutaj Mennica Królewska „bijąca” monety dla państwa polskiego.

W Olkuszu swą siedzibę mieli również Augustianie. Klasztor wraz z kościołem Najświętszej Marii Panny ufundował w 1387 roku król Władysław Jagiełło.

Klasztor podobnie jak wiele innych zabytków Olkusza, takich jak Staromiejski Ratusz, czy kościół św. Ducha, nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Olkusz zamieszkiwali również wielcy ludzie z Marcinem Bylicą na czele, który jest znanym polskim astronomem. Proboszczem parafii św. Andrzeja był sam Jan z Kęt, późniejszy święty Jan Kanty – patron ubogich i żebraków. W mieście Olkuszu powstała również jedna

z najstarszych, profesjonalnych straży pożarnych w Europie.

Na przełomie XV i XVI wieku Olkusz był jednym z największych miast pogranicza śląsko-małopolskiego. Liczył wtedy ok. 1750 mieszkańców. Większym miastem

w tamtym czasie był tylko Bytom, liczący 2250 mieszkańców. Ze względu na swoje bogactwa naturalne (srebro, ołów, cynk), Olkusz cały czas pozostawał w kręgu zainteresowań polskich władców. Upadek miasta związany był z licznymi wojnami, kiedy to miasto było cyklicznie rabowane (np.: Wojna Północna 1702-1721). Ożywienie nastąpiło w 1815 roku, kiedy to olkuskim górnictwem zajął się Stanisław Staszic. Powołano wówczas gminę olkusko-siewiersko mającą na celu scalenie gospodarcze regionu. Przełom XIX i XX wieku to okres, w którym coraz większe znaczenie miał rozwijający się przemysł. Duże znaczenie dla miasta Olkusza miało wybudowanie w 1883-85 roku Iwanogrodzko - Dąbrowskiej linii kolejowej.

Ważne znaczenie dla Olkusza miało również powstanie Fabryki Westena, produkującej garnki (fabryka istnieje do dziś pod nazwą OFNE „Emalia” S A). Lata powojenne to wzrost ludności Olkusza spowodowany powstaniem przemysłu wydobywczego, związanego z wydobywaniem rud cynku i ołowiu.(Kopalnie „Olkusz”, „Pomorzany”). W chwili obecnej Olkusz jest miastem powiatowym, pełniącym funkcje ośrodka ponadlokalnego.

 

Potrzebą podniesienia i pełnego wykorzystania funkcji turystycznych miasta Olkusza jest właśnie zrewitalizowanie jego obszarów. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie wszystkich funkcji turystycznych miasta, zarówno historycznych, kulturowych jak

i przyrodniczo-krajobrazowych.

 

Rejon Olkusza, jak na obszar o małej powierzchni, jest bardzo zróżnicowany pod względem przyrodniczym, pokrycia i użytkowania terenu. W gminie Olkusz występują rozległe kompleksy leśne, które dzielą obszary zurbanizowane i uprzemysłowione oraz rolnicze.

Na obszar miasta Olkusza istotny wpływ mają występujące w tym rejonie złoża rud cynku i ołowiu oraz złoża piasków posadzkowych. W teren miasta Olkusza wchodzą również tereny górnicze, które związane są z eksploatacją rud cynku i ołowiu.

 

 

Granice stref ochrony konserwatorskiej.

 

Wartościowe zasoby środowiska kulturowego i krajobrazu skupiły się w obrębie miasta,

w kilku wyodrębniających się przestrzennie obszarach:

 

Stare Miasto - charakteryzujące się cennym układem urbanistycznym, stanowiącym przykład wzorcowej realizacji planu, pierścieniem ulic obwodowych, zespołami z obiektami zabytkowymi, fragmentami systemu obronnego, wartościowym krajobrazem zabytkowym i historycznym,

 

Śródmieście (część obszaru) - charakteryzujące się czytelnym układem urbanistycznym z pojedynczymi obiektami zabytkowymi, cennymi zespołami zieleni, wartościowym krajobrazem historycznym,

 

Stary Olkusz - osada i tereny górnicze, stanowiące przykład średniowiecznej działalności górniczej, objęty wpływami eksploatacji górniczej,

 

Zespół Zamku w Rabsztynie wraz z terenami otaczającymi - stanowiący cenny element krajobrazu kulturowego gminy.

 

W mieście ochroną prawną objęte są:

 

 

 

 

W celu zachowania zasobów środowiska i krajobrazu miasta Olkusza jak i potrzeby ochrony zabytkowego kompleksu miejskiego, wyodrębniono obszary objęte ochroną konserwatorską:

 

1)      obszar objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną, obrębie

      ul. Mickiewicza, ul. Górniczej, ul. Kościuszki, ul. Szpitalnej

2)      obszary objęte ochroną archeologiczną położone w :

 

a)      Starym Olkuszu,

b)      W obrębie wzgórza zamkowego w Rabsztynie,

 

      3) obszary objęte ochroną krajobrazu kulturowego – tereny położone wzdłuż

            ul. K. K. Wielkiego.

 

W ramach ochrony całości krajobrazu miejskiego Olkusza, jako zabytkowego, a nie tylko poszczególnych obiektów i zespołów zabytkowych opracowano szczegółowe propozycje zakresu ochrony i kierunku działań w formie stref ochrony.

 

Strefa A

 

1)      zasięg: obszar staromiejski w granicach ulicy Górniczej, Kościuszki, Szpitalnej, Mickiewicza, Rynek, park poduchacki z zespołem ulicy Gęsiej, Dworek Machnickich z Centrum Kultury, zabudowę dawnego przedmieścia krakowskiego, stary cmentarz.

2)      zasady działania: ochrona zabudowy i krajobrazu oraz zachowanie tradycyjnych funkcji, a także pełna ochrona autentycznej substancji istniejącej.

 

Strefa B

 

1)      zasięg: zespół zabudowy przy ul. Górniczej, zespół szkolny przy ul. J, Kantego, teren dawnego przedmieścia olkuskiego, zabudowa tradycyjna przy ul. Kościuszki, F. Nullo, plac dworcowy, ul. Przemysłowa oraz częściowo Słowackiego i Olewińska.

2)      Zasady działania: ochrona rozplanowana skali i gabarytów zabudowy, krajobrazu, dążenie do utrzymania tradycyjnych funkcji, dopuszczalna wymiana substancji.

 

Katalog zabytków miasta znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej objętej ulicami: Rynek, Górnicza, Mickiewicza, Szpitalna, Kościuszki, obejmuje następujące zespoły i obiekty:

 

 1. Zespól Bazyliki Mniejszej p.w. św. Andrzeja Apostoła; kościół gotycki trójnawowy halowy, poł. XIV w.; dzwonnica z czerwonego piaskowca Parczewskiego 1903 – 1906, kaplica św. Jana Kantego z XVIII w.,

 

 1. Kamienica (Muzeum Regionalne) gotycka z XV w, odbudowana w XVIII w., piętrowa z portalem, Rynek 20,

 

 1. Kamienica gotycka, piętrowa z portalem wczesnobarokowym, Rynek 25,

 

 1. Kamienica piętrowa z fasadą neorenesansową i portalem z XVI/XVII w. z czerwonego piaskowca, Rynek 26,

 

 1. Kamienica Myszkowskich, piętrowa z portalem renesansowym z poł.. XVI w.,

 

      Rynek 29,

 

 1. Kamienica z XIX w., piętrowa, Rynek 30,

 

 1. Kamienice mieszczańskie przyrynkowe, zawierające gotyckie relikty, przebudowane w XVII, XIX w., piętrowe, Rynek 1,3,7,8,11,12,16,17,18,19,21,22,23,24,27,28, 34,

 

 1. Kamienica piętrowa późnoklasycystyczna , Rynek 32,

 

 1. Magistrat XIX w. klasycystyczny, Rynek 2,

 

 1. Gmach dawnego Starostwa, 1826 r. klasycystyczny, Rynek 4,

 

 1. Domy parterowe z XIX w., ul. Augustiańska 7, ul. Sławkowska róg Mickiewicza 12, ul. Mickiewicza 8

 

 1. Dworek Machnickich, klasycystyczny, parterowy, ul. Szpitalna 34,

 

 1. Budynek klasztorny z dawną kaplicą szpitalną, ul. Szpitalna 32,

 

 1. Fragment murów obronnych przy Bazylice, odcinek z basztą,

 

 1. Zespoły zieleni:

 

- park miejski założony na terenie niezachowanego kościoła i szpitala św. Ducha   przy ul. Sławkowskiej,

- stary cmentarz przy ul. K.K. Wielkiego, ze starodrzewiem i nagrobkami XIX w.

 

      Na podstawie weryfikacji przedstawionego katalogu, proponuje się uzupełnienie wykazu o:

 

- obiekty związane z najstarszym układem urbanistycznym, zawierające relikty średniowieczne, obiekty XIX w. i z przełomu wieków oraz z okresu dwudziestolecia międzywojennego jak:

 

·        Rynek nr 6, 9, 10, 12,

·        ul. Krakowska 1, 4, 6, 8, 18,

·        ul. Żuradzka 2,5

·        ul. Górnicza 3, 5, 11a, 13, 15, 12,

·        ul. Szkolna 10,

·        ul. Kamionki 6,

·        ul. Sławkowska 3,

·        ul. Mickiewicza 9, 10, 12, 14, 16

·        ul. Szpitalna 1, 9, 11 i obiekty sąsiednie 16, 18, 20 i 22,

·        zespoły zieleni: szpalery drzew przy ulicach jako element kompozycji XIX w. Plant,

·        rezerwaty archeologiczne: teren dawnego kościoła i klasztoru Augustianów, tereny w rejonie murów miejskich i Bram Sławkowskiej, Krakowskiej, furt, teren gotyckiego ratusza i wieży ciśnień na rynku.

 

 

 

 

Ponad to obszarem strefy konserwatorskiej objęte jest stanowisko archeologiczne

nr 1 Stary Olkusz – grodzisko wczesnośredniowieczne.

 

 

W związku z brakiem środków publicznych na rewitalizację tego zespołu urbanistyczno-architektonicznego, szanse na ich uzyskanie upatruje się właśnie

w pozyskaniu środków finansowych z Funduszy Strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 3 – „Rozwój Lokalny”, działanie 3.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, podziałanie 3.3.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

 

 

 Uwarunkowania ochrony środowiska.

 

Miasto i Gmina Olkusz położone jest na terenach Wyżyny Krakowsko –Częstochowskiej, zwanej również Jurą Krakowską – Częstochowską, w środkowej

 jej części. Teren ten ukształtował się w czasie okresu geologicznego zwanego Jurą

(180 – 130 mln lat temu). Olkusz leży na, wrzynającym się w Jurę, składającym

się z dolomitów, progu tektonicznym powstałym w starszym okresie geologicznym – triasie (220 – 180 mln lat temu). Tereny zachodnie Gminy Olkusz stanowią część makroregionu Wyżyny Śląskiej.

Gmina i Miasto Olkusz leży na styku dwóch dużych jednostek geomorfologicznych (makroregionów): Wyżyny Krakowskiej i Wyżyny Śląskiej. Wschodnia i centralna część gminy leży w obrębie Wyżyny Krakowskiej, zachodnie zaś krańce należą

do Wyżyny Śląskiej. Długi okres formowania rzeźby, zmienne warunki klimatyczne

(od paleogeńskiego klimatu subtropikalnego po plejstoceński klimat glacjalny

i peryglacjalny), a także zróżnicowana odporność skał podłoża, dały w efekcie urozmaicony zespół form, o często nie do końca wyjaśnionej genezie.

Oprócz naturalnych czynników i procesów morfogenetycznych, na rzeźbę tego obszaru

w znacznym stopniu wywiera wpływ działalności człowieka. Jej efektem jest zespół form antropogenicznych. Charakterystyczne elementy krajobrazu Olkusza i jego okolic to jurajskie ostańce skalne. Największe nagromadzenie tego typu tworów występuje

w dzielnicy Olkusza Pomorzany. (Skałki Pomorzańskie o wysokości 427 m n. p. m.)

oraz na wzgórzu zamkowym w Rabsztynie. Ważnym elementem środowiska są również powstałe w wyniku zjawisk krasowych jaskinie i wywierzyska, które stanowią częste elementy budowy geologicznej.Tereny Olkusza i okolic są obfite w występowanie złóż minerałów. W Olkuszu i jego okolicy występują zasoby rud, srebra i cynkowo – ołowianych. Obszar obfituje też w galman (cynk metaliczny z tlenkowych rud cynkonośnych).Współcześnie wydobywa się również ubogie rudy blendowe.

Z uwagi na duże występowanie wapieni w Olkuszu istnieje przemysł wapienniczy. Innymi surowcami występującymi na terenie miasta i gminy są piaski i dolomity.

Klimat obszaru, na którym leży miasto Olkusz zakwalifikowany został do klimatu Wyżyn Środkowych, krainy Śląsko – Krakowskiej. Klimat ten charakteryzuje się skróceniem pośrednich pór roku oraz zaznaczającymi cechami kontynentalizmu.

Na teren miasta Olkusza napływa powietrze polarno – morskie (64 % przypadków)

oraz powietrze polarno – kontynentalne w 31% przypadków. Przez około 4 % roku docierają tu masy powietrza zwrotnikowo – morskiego, a 1% powietrza arktycznego.

Średnia temperatura roku wynosi 8 º C. Średnia roczna temperatura maksymalna wynosi 12,4 º C, zaś średnia roczna temperatura minimalna 3,0 º C.

Roczna suma opadów jest zróżnicowana i w okresie wieloletnim wynosi 750 mm.

Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi przeciętnie 60 – 75 dni i jest bardzo zmienna w poszczególnych latach. Warunki litograficzne panujące na terenie miasta

i gminy Olkusz ukształtowały gleby zmienne. Na stosunki glebowe tego obszaru wyraźny wpływ wywarła też wielowiekowa działalność, głównie przemysłowa, prowadząca do przesuszania terenu oraz zmian składu chemicznego gleb.

Zaznacza się tu wyraźnie podział na gleby leśne, związane w dużej mierze z ubogimi utworami piaszczystymi oraz gleby użytkowane rolniczo, związane z zasobniejszymi utworami wapiennymi oraz bogatszymi piaskami gliniastymi. Dominującymi typami gleb są rędziny brunatne oraz gleby bielicoziemne.

Na terenie miasta i gminy Olkusz występują trzy zasadnicze piętra wodonośne: czwartorzędowe, jurajskie, triasowe. Miasto i gmina położone są niemal w całości

w zlewni rzeki Białej Przemszy. Jedynie niewielka część obszaru w rejonie wsi Gorenice należy do zlewni rzeki Rudawy. Miasto i region leży w dorzeczu Wisły. Centralna część obszaru należy do zlewni rzeki Baby będącej tu głównym ciekiem wodnym. Obszar miasta i gminy pozbawiony jest większych cieków powierzchniowych, a sieć rzeczna jest bardzo rzadka. Drenaż górniczy wraz z eksploatacją wód podziemnych dla potrzeb wodociągowych spowodował istotne zaburzenia w naturalnych stosunkach wodnych. Istniejące jeszcze oraz zanikające koryta cieków powierzchniowych są obecnie w obrębie licznych odcinków, głównie odbiornikami ścieków. Dotyczy to przede wszystkim Baby, która na znacznym odcinku jest zamieniona w kanał. Na terenie miasta jak i całej gminy nie występują stojące wody powierzchniowe. Występują tylko nieliczne pojedyncze stawy i bagniska, będące wynikiem specyficznej budowy geologicznej podłoża oraz ukształtowania terenu.

Pod względem geobotanicznym, przeważająca część obszaru olkuskiego położona jest

w obrębie Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej, zaś część zachodnia w Krainie Wyżyny Śląskiej. Obszar ten charakteryzuje naturalne zróżnicowanie gleb, siedlisk i mikroklimatu, które powodowało występowanie gatunków i zbiorowisk o różnorodnych wymaganiach pokarmowych, termicznych, wilgotnościowych. Zróżnicowanie to ma często charakter mozaikowaty. Roślinność złożona jest z przedstawicieli wielu elementów geograficznych. Występują tu zarówno elementy północne, jak i południowe, a także oceaniczne i kontynentalne. Spotykane są również gatunki górskie

i kserotermiczne. Teren ten odznacza się dużymi walorami naturalnej roślinności.

Można tu obserwować m. in. charakterystyczną dla tego terenu zmienność szaty roślinnej. Licznie występują stanowiska cennych, rzadkich i chronionych gatunków. Stwierdzono występowanie ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych. Do roślin chronionych należą m. in. warzucha polska, paproć języcznik zwyczajny, sasanka

i wiele innych. Po wielkich pożarach lasów w początku lat 90., na terenach, okolic Olkusza posadzono wiele drzew liściastych, zwłaszcza brzozy.

 

 

Własność gruntów i budynków.

 

Działając na mocy przepisów prawnych wprowadzonych od 1990 roku gmina podjęła czynności zmierzające do komunalizacji mienia Skarbu Państwa tj. nieruchomości

i mienia ruchomego. Mienie Skarbu Państwa na terenie Gminy Olkusz zostało skomunalizowane do chwili obecnej w ok. 95%.

Efektem prac komunalizacji jest pozyskanie znacznego majątku ruchomego

i nieruchomego. Wg stanu na koniec 1999r. – w Gminie Olkusz, skomunalizowanych zostało 2 040 działek o łącznej powierzchni 414,7850 ha, z czego 1 862 działki o łącznej pow. 351,708 ha znajdują się na terenie miasta.

W związku z koniecznością powiększania przez gminę zasobu gruntów pod niezbędne inwestycje lub też w celu uregulowania stanu prawnego gruntów użytkowanych przez Gminę - nabyto 85 działek o łącznej pow. 9,4652 ha, z czego 65 działek o pow. 6,6231 ha leży na terenie miasta.

W wyniku komunalizacji i nabycia mienia Gmina Olkusz w 1999r. stała się właścicielem 2 125 działek o łącznej pow. 424,2502 ha. Przeważająca część gruntów gminnych (ok. 60%) takich jak: drogi, ulice, tereny zielone, rekreacyjne i użyteczności publicznej, tereny budownictwa jednorodzinnego - pozostaje w bezpośrednim zarządzie Gminy, natomiast pozostałe tereny są w użytkowaniu lub dzierżawie.

Realizowana przez gminę polityka gospodarowania gruntami gminy zabezpiecza dochody budżetu gminy nie tylko z tytułu zbywania mienia gminnego, ale także

z tytułu opłat za dzierżawy i najem, zwrotu nieruchomości. Osiągnięte przez Gminę dochody z obrotu i gospodarowania mieniem w 1999r. - wyniosły 4 179 975 zł

a wydatki osiągnęły kwotę 540 000 zł. Gmina jest właścicielem szeregu obiektów komunalnych (budynków, budowli).

Listę tych obiektów zaprezentowano w poniższym zestawieniu (w poziomie cen z 1999r.):

 

 

 

Wykaz obiektów komunalnych (budynki, budowle) na terenie gminy

Rodzaj obiektu

Ilość

Wartość w zł

Budynki mieszkalne budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego

100

25 601 424

Budynki niemieszkalne i budowle

33

1 358 384

Dom Przedpogrzebowy

1

1 034 856

Przedszkola, szkoły

27

14 177 076

Ośrodki kultury

1

484 493

Ośrodki sportu i rekreacji

2

2 463 955

Pawilon usługowo-handlowy

1

172 108

Inne

15

6 112 910

Ogółem

180

51 405 206

 

W poniższych zaprezentowano wykaz gruntów będących własnością miasta Olkusza w poziomie cen gruntów 2000 r.:

 

Wykaz gruntów będących własnością Gminy Olkusz z terenu miasta Olkusza wg sposobu zagospodarowania.

 

Rodzaj użytku.

Ilość działek.

Powierzchnia

w ha.

Wartość gruntu w zł.

Sposób zagospodarowania.

Drogi i ulice

329

35,8

1 872 702

Pozostają w bezpośrednim zarządzie miasta

Tereny zielone

161

38,5

1 978 764

j.w.

Lasy i tereny leśne

42

21,5

1 078 685

j.w

Tereny budowlane

W tym:

Budownictwo jednorodzinne

Budownictwo wielorodzinne

 

 

 

Garaże

 

 

Budownictwo inne (przedszkola, szkoły, dom kultury, OSiR)

814

 

99

 

242

 

 

 

 

435

 

 

38

 

116,9

 

12,8

 

73,7

 

 

 

 

2,6

 

 

27,7

 

5 848 650

 

643 305

 

3 687 535

 

 

 

 

129 140

 

 

1 388 670

 

 

 

Użytkowanie wieczyste,

Użytk. wieczyste (osm)

uż. wieczyste (osm)

w administr. pgk

uż. wiecz. Przez spółdzielnie mieszkaniowe

 

dzierżawa

uż. wieczyste

 

w zarządzie miasta

Tereny przemysłowo-handlowe

223

 

75,1

 

3 757 850

 

Różne formy: dzierżawa-najem, w bezpośrednim zarządzie miasta, użytkowane przez przedsiębiorstwa (por. komunalne)

Inne

358

70,3

3 062 310

Pozostawione w bezpośrednim zarządzie miasta lub dzierżawa

OGÓŁEM

1 927

358,3311

17 598 961

 

 

 

 

 

W zakresie budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Olkusz (dane UMiG w Olkuszu) znajdują się następujące zasoby mieszkalne:

6 259 mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych (Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa”),

5 994 mieszkania prywatne jednorodzinne,

2 781 mieszkań komunalnych,

1 027 mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

258 mieszkań w budynkach należących do Skarbu Państwa,

52 mieszkania w budynkach prywatnych czynszowych,

Łączna liczba mieszkań na terenie miasta i gminy Olkusz wynosi, więc 16 371.

Przy założeniu, że przeciętnie pozostaje wolnych ok. 3% mieszkań prywatnych, a lokale komunalne i spółdzielcze pozostają w pełni zamieszkałe, liczba zamieszkałych mieszkań jest następująca:

mieszkania prywatne 97% (5 994) = 5 814,

pozostałe mieszkania 10 377.

Łączna liczba zamieszkanych mieszkań wynosi, więc 16 191.

 

Opierając się na wynikach symulacji obejmującej poziom łącznego zapotrzebowania

na mieszkania w gminie ze względu na zmianę liczby ludności i zmiany wielkości gospodarstwa domowego w okresie 1999 – 2003 stwierdzono, że obecna liczba lokali mieszkalnych jest niewystarczająca w stosunku do prognozowanych potrzeb.

W analizie uwzględniono również zapotrzebowanie na lokale mieszkalne wynikające

z przewidywanej skali rozbiórek (szacuje się, że rozbiórki w latach 1999-2003 obejmą łącznie 25 lokali mieszkalnych) oraz liczby bezdomnych na terenie gminy (8 bezdomnych).

Oszacowano, że łączne zapotrzebowanie na mieszkania na terenie gminy w latach

1999-2003 wyniesie 1 844 lokale, w tym:

928 lokali – ze względu na współzamieszkiwanie,

883 lokale– ze względu na zmianę liczby ludności i zmian w wielkości gospodarstwa domowego,

25 lokali – ze względu na rozbiórki,

8 lokali – dla bezdomnych.

Wydaje się, że zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy będzie

w najbliższych latach jednym z poważniejszych problemów do rozwiązania, wymagającym aktywnego wsparcia ze strony władz samorządowych.

 

 

Tabela przedstawiająca zasoby mieszkaniowe w mieście Olkusz wg. stanu na czerwiec 2003:

 

 

Lp.

Budynki

Powierzchnia

Kubatura

Ilość szt.

1.

Osiedle nr 5 „Pomorzany”

-

-

430

2.

Osiedle nr 6 „Glinianki”

-

-

786

3.

Osiedle nr 10

-

-

350

4.

Osiedle nr 3, „Pakuska”

-

-

50

5.

OTBS, Osiedle Młodych, ul. Kochanowskiego

1 816,8

8 586

1

 

RAZEM

 

 

1 617

6.

Osiedle nr 3, „Pakuska”

 

 

72

7.

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. K.K. Wielkiego

255 667

835 036

121

8.

Osiedle nr 9, Spóldzielnia Mieszkaniowa „Nowa”

76 140

-

32

9.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

76 140

 

40

10.

ul. Strzelców Olkuskich

15 433,3

66 180

6

11.

ul. Legionów Polskich

23 542,7

103 588

9

12.

Osiedle Młodych, ul. Nałkowskiej-Krasińskiego.

4 827,7

21 301

2

13.

Al. 1000-lecia

7 839,3

35 853

5

14.

ul. Sosnowa

5 351,8

26 809

3

15.

ul. M. C. Skłodowskiej

690

4 830

1

16.

ul. Bylicy

1 964

8 712

1

17.

ul. Mickiewicza, Kantego

4 511,2

28 033

5

18.

ul. Krakowskie Przedmieście

3 584,8

24 130

5

19.

ul. Nullo, Kościuszki, K.K. Wielkiego

5 073,2

32 318

3

20.

WAM/o Kraków 3 i 4

2 699,6

12 190

2

21.

ul. Polna 12

 

6 900

1

22.

ul. Korczaka 2

 

7 900

1

23.

PKP, ul. Dworcowa 12

 

16 300

1

24.

ul. M. C. Skłodowskiej

 

16 870

1

 

RAZEM

 

 

271

 

RAZEM – MIASTO

 

 

1 888

 

 

 

 

Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz w latach 2003 – 2007.

 

Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy Olkusz.

 

1 372

(-50)

 

1 342

(-50)

 

1 338

(-50)

 

1 338

(-50)

 

1 298

(-50)

Pozyskanie nowych lokali

 

20

 

46

 

 

50

 

10

 

12

OGÓŁEM

1 342

1 338

1 338

1 298

1 260

 

 

 Infrastruktura techniczna.

 

Na terenie miasta i gminy Olkusz istnieją obecnie trzy podstawowe źródła zaopatrzenia

w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Są to:

 

 

Na wyżej wymienionym ujęciu wód kopalnianych bazuje wodociąg grupowy, który oprócz miasta i gminy Olkusz zaopatruje w wodę gminy: Bolesław, Klucze oraz miasto Bukowno.

Woda pochodząca z ujęcia zlokalizowanego na terenie kopalni Olkusz poddawana jest procesom technologicznym, (koagulacja wody w akceleratorach, przy zastosowaniu siarczanu żelazawego i wapna hydratyzowanego, filtracji pospiesznej na złożu z piasku kwarcowego, dezynfekcji wody chlorem gazowym).

Centralny system miejskiej sieci wodociągowej zasilany jest z SUW i ujęcia

w Witeradowie. Ponadto na terenie gminy Olkusz istnieje sześć lokalnych ujęć głębinowych, zasilających w wodę tereny wiejskie gminy.

 

 

a) Sieć wodociągowa.

 

Miasto i Gmina Olkusz posiada sieć wodociągową rozdzielczą i tranzytową w 100 % zapewniającą dostawy wody dla całej jej powierzchni. Długość sieci wodociągowej wynosi 288,5 km, w tym w mieście – 174 km problemów gminie – 114,5 km. Woda ze Stacji Uzdatniania Wody tłoczona jest rurociągami magistralnymi oraz przewodami głównymi i rozdzielczymi do miasta i części gminy. Rurociągi te współpracują ze zbiornikami wyrównawczymi – Parcze. Pojemność zbiorników wynosi 12.000 m³ wody, rzędna dna zbiorników 419,2 m n.p.m., a rzędna przelewu 424,6 m n.p.m.

Ze zbiorników – Parcze zaopatrywana jest w wodę gmina Klucze. Zbiorniki wody, oprócz funkcji technicznej, zapewniają rezerwę wody na wypadek krótkotrwałych postojów Stacji Uzdatniania Wody. Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze posiadają połączenia pierścieniowe, co stwarza możliwość odpowiedniego przełączenia w zależności od potrzeb.

 

 

b) Sieci kanalizacyjne.

 

Na terenie miasta funkcjonuje 41 800 m kanalizacji sanitarnej oraz 8 710 m przyłączy sanitarnych, co daje wskaźnik skanalizowania na poziomie 80% w stosunku do potrzeb

i powierzchni miasta.

Długość sieci kanalizacyjnej:

 

W ostatnich latach gmina wybudowała tranzytowy kolektor sanitarny od oczyszczalni ścieków do ul. Rabsztyńskiej o długości ok. 6 km. Umożliwia ona podłączenie poszczególnych ulic z północnej części Olkusza. W chwili obecnej przygotowywany jest projekt całkowitego skanalizowania północnej części miasta. Sieć ogólno spławną posiada tylko zabudowa starego miasta. Pozostała część miasta objęta jest systemem kanalizacji rozdzielczej.

 

 

 

 

 

 

c) Oczyszczalnia ścieków.

 

Ścieki z terenów miasta Olkusza odprowadzane są na oczyszczalnię komunalną, pracującą w układzie mechaniczno – biologiczno - chemicznym o przepustowości 11.900 m³/dobę, zlokalizowaną w sąsiedztwie kopalni Olkusz. Dopływające na oczyszczalnię ścieki, w ok. 90% są pochodzenia bytowo – gospodarczego, natomiast pozostałe 10% stanowią ścieki przemysłowe z Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych „Emalia”. Jakość ścieków kontrolowana jest przez laboratorium zakładowe. Oczyszczone ścieki odprowadzane są poprzez kanał „Roznos” do rzeki Białej Przemszy. Strefa ochronna wokół oczyszczalni wynosi 300 m.

 

 

d) Gospodarka odpadami.

 

Gmina Olkusz nie posiada własnego wysypiska odpadów komunalnych. Gmina korzysta z międzygminnego wysypiska odpadów komunalnych zlokalizowanego

w Ujkowie (Gmina Bolesław).Od 1995 r. na koszt gminy prowadzony jest wywóz odpadów komunalnych z terenów wiejskich (19 sołectw) oraz z terenu osiedli domów jednorodzinnych w mieście.Okresowo prowadzona jest także zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy oraz wiosenno – jesienne sprzątanie miasta. W 1995 r. na terenie miasta i gminy Olkusz na koszt gminy został wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który w październiku 1997 r. został rozszerzony na jedną miejscowość wiejską (Osiek). W rejonie osiedli wielorodzinnych w mieście segregacja obejmuje rozdział na frakcje: papier, szkło, plastik + baterie; w rejonie osiedli domów jednorodzinnych w mieście na frakcje: papier, szkło, plastik, metale a w miejscowości wiejskiej na frakcje: plastik i szkło. Osiedla wielorodzinne zostały wyposażone w kolorowe, odpowiednio oznakowane pojemniki. Natomiast każda posesja w rejonie osiedli domów jednorodzinnych została wyposażona w komplet: wieszak + 4 kolorowe, odpowiednio oznaczone worki foliowe. Wyposażenie w pojemniki jak i komplety wieszaków z workami zostało sfinansowane przez gminę. Również koszty obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ponosi gmina. Od 1994 r. – corocznie we wrześniu - organizowane

i koordynowane jest sprzątanie gminy w ramach kampanii "Sprzątanie Świata - Polska". Zebrane podczas kampanii odpady wywożone są na wysypisko.

Koszty wywozu i składowania tych odpadów ponosi samorząd.

W 1998 r., w celu ograniczenia zjawiska niekontrolowanego rozprzestrzeniania odpadów farmaceutycznych w środowisku, został wprowadzony przez gminę system zbiórki przeterminowanych leków od ludności. 10 aptek z terenu miasta zostało wyposażonych w specjalne pojemniki na przeterminowane leki. Odbiór leków wraz

z utylizacją prowadzony jest przez specjalistyczną firmę. Całość systemu finansowana jest ze środków gminy. W 1998 r. zinwentaryzowano w gminie “dzikie” wysypiska.

W przypadku powstającego wysypiska właściciel terenu zostaje zobowiązany do jego zlikwidowania. Zdecydowana większość “dzikich” wysypisk na terenach będących własnością gminy została już zlikwidowana. Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwały regulujące w sposób kompleksowy postępowanie zarówno z odpadami komunalnymi jak i powstającymi w wyniku działalności gospodarczej.

Wytwarzający odpady mają obowiązek uzyskania decyzji gminy uzgadniającej sposób postępowania z wytworzonymi odpadami oraz ich ewidencjonowania. Po przedłożeniu szczegółowych informacji nt. ilości i rodzaju wytworzonych odpadów oraz udokumentowania sposobu postępowania z nimi, zostaje wydana decyzja, której postanowienia są nadzorowane przez służby ochrony środowiska.

Gmina wydaje zgodę na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów przeznaczonych

do wykorzystania lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, po spełnieniu określonych ustawą szczegółowych warunków. Wytwarzający odpady z terenu gminy Olkusz, po uzyskaniu takiej zgody zobowiązani są do dostarczania gminie informacji

na temat ilości i sposobu gospodarczego ich wykorzystania. Służby ochrony środowiska weryfikują te dane. Sukcesywnie prowadzone są kontrole podmiotów gospodarczych

w zakresie gospodarki odpadami oraz kontrole w zakresie utrzymania czystości

i porządku na terenie gminy.

 

 

e) Zaopatrzenie w gaz.

 

Miasto i Gmina Olkusz posiada sieć gazową na całym obszarze. Przez teren miasta

i gminy Olkusz przechodzą dwie tranzytowe magistrale gazowe:

·        magistrala wysokoprężna, relacji Kraków – Dąbrowa Górnicza, biegnąca wzdłuż wschodniej i północnej granicy miasta,

·        gazociąg wysokoprężny, biegnący od stacji redukcyjno – pomiarowej

      I – go stopnia do północnej granicy gminy,

·        magistrala średnioprężna, biegnąca na znacznym odcinku równolegle

      do magistrali wysokoprężnej i odchodząca w kierunku północnym, za             linią PKP kierunku Klucz,

·        gazociąg średnioprężny, biegnący od magistrali średnioprężnej

      w kierunku zachodnim.

 

Sieć gazowa średnioprężna, o długości 13,10 km poprzez 3 stacje redukcyjne zasila sieć gazową niskoprężną (rozdzielczą), która dostarcza gaz bezpośrednio do odbiorcy. Długość sieci rozdzielczej na terenie miast Olkusza wynosi 39,6 km. Potrzeby dostawy gazu na terenie miasta zapewnione są w 100 %.

 

 

f) Ciepłownictwo.

 

Około 95% gospodarstw na terenie osiedli wielorodzinnych podłączonych jest

do Centralnej Ciepłowni bądź posiada ogrzewanie gazowe. Ciepło dostarczane jest mieszkańcom Olkusza przy pomocy grupowych stacji wymiennikowych na osiedlach: Wschód, Młodych, Pakuska, Słowiki. Oprócz grupowych stacji wymiennikowych istnieją w tych osiedlach indywidualne stacje wymienników, a w osiedlu Pakuska dodatkowo 56 węzłów hydroelewatorowych. Ciepłownia ma moc 96 MW i posiada rezerwę cieplną w wysokości 20,7 MW.

Liczba gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania gazowego wynosi:

-       miasto Olkusz – 1 105 szt.

-       tereny wiejskie – 596 szt.

Pozostali mieszkańcy Olkusza zaopatrują się w energię cieplną indywidualnie, wykorzystując w tym celu piece węglowe, piece centralnego ogrzewania opalane koksem, gazem, ewentualnie używając do ogrzewania energie elektryczną.

Zasoby mieszkaniowe Gminy Olkusz na terenie miasta tylko w 50 % posiadają ogrzewanie centralne. Osiedla mieszkaniowe powstałe w latach 50-tych i 60-tych, posiadają ogrzewanie piecowe. Obecne standardy i przepisy ochrony środowiska, wymagają zmiany sposobu ogrzewania, na niezanieczyszczające atmosfery.

Wyeliminowanie ogrzewania piecowego jest istotnym elementem w polityce rozwoju lokalnego ukierunkowanego na rozwój turystyki z wykorzystaniem dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

 

 

g) Elektroenergetyka.

 

Miasto i Gmina Olkusz jest zaopatrywane w energię elektryczną z dwóch Głównych Punktów Zasilających (GPZ) 110/30/6 kV: „Sławkowska” i „Pakuska” (należących do trzech regionów zasilania energetycznego GPZ-ów: Olkusz, Miechów, Wola Filipowska) przy pomocy napowietrznej i kablowej sieci średnich napięć, głównie 6 kV oraz w części 15 kV i 30 kV.

Długość sieci średnich napięć wynosi:

- 30 kV – 28,6 km sieci napowietrznej i 0,54 km sieci kablowej,

- 15 kV – 16,6 km sieci napowietrznej i 3,7 km kablowej,

- 6 kV – 20,0 km sieci napowietrznej i 68,0 km sieci kablowej.

Z sieci średniego napięcia poprzez rozdzielnie sieciowe SN (2 szt.) i stacje transformatorowe SN/nn (w ilości 205 szt.), będące z kolei środkiem zasilania dla sieci niskiego napięcia (n.n.), następuje zaopatrywanie odbiorców bezpośrednio w energię elektryczną. Przez obszar Miasta i Gminy Olkusz przechodzą również tranzytowe, napowietrzne linie wysokiego napięcia 110 kV, jedno i dwutorowe, o łącznej długości 37,5 km. Śródmieście i dzielnice mieszkaniowe do lat 90-tych były zasilane

z napowietrznych linii n/n. Linie te w chwili obecnej wymagają remontów

i przebudowy z uwagi na zmianę norm i przepisów w zakresie zasilania energetycznego. Wysoka awaryjność instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wymaga objęcia programem rewitalizacji głównie dzielnic osiedli mieszkaniowych wybudowanych w latach 50-tych i 60 –tych.

 

 

h) Sieć drogowa i kolejowa.

 

Podstawowa sieć drogowa na terenie gminy Olkusz składa się z czterech kategorii dróg.

 

Drogi krajowe.

 

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 94, (Przemyśl – Kraków – Olkusz – Bytom – Zgorzelec), której administratorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Oddział Południowo - Wschodni, Kraków, ul. Mogilska 25.

 

Drogi wojewódzkie.

 

Przez gminę przebiegają 4 odcinki dróg o znaczeniu wojewódzkim:

 

nr 791 Zawiercie - Olkusz,

nr 783 Olkusz - Miechów,

nr 782 Olkusz - Trzebinia,

nr 773 Sieniczno - Skała,

 

których administratorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56,

Olkusz jest położony w węźle dróg o znaczeniu regionalnym.

 

Drogi powiatowe

 

Na terenie Gminy znajduje się 39 odcinków dróg powiatowych w tym 14 w granicach administracyjnych miasta.

 

Drogi powiatowe – miasto Olkusz

Długość

Ulica Biema

1,341

Ulica Osiecka

1,466

Ulica Żuradzka

0,740

Ulica Mazaniec

1,428

Ulica Jasna

0,199

Ulica Podgrabie

1,909

Ulica Długa

3,708

Ulica K. Wielkiego

1,589

Aleja 1000-lecia

2,196

Ulica Dworska

0,938

Ulica Kruszcowa

0,145

Ulica Powstańców Śląskich

0,670

Ulica J. Kantego

0,332

Ulica Szpitalna

0,355

 

 

 

Drogi gminne.

 

 

Nazwa ulicy

Długość w mb

 

Nazwa ulicy

Długość w mb

Armii Krajowej

893

 

Nowowiejska

1460

Asnyka

105

 

Nullo - Boczna, Nullo A

340

Astrów

173

 

Ogrodowa

245

Augustiańska

144

 

Okrzei

112

Baczyńskiego

290

 

Olewińska I (od Pakuski do Rataja)

420

Basztowa

80

 

Olewińska II (od Rataja do E-4)

330

Batalionów Chłopskich

400

 

Ołowiana

160

Biała

331

 

Orzeszkowej

460

Boczna

103

 

Pakuska

742

Bohaterów Westerplatte

461

 

Parcówka

184

Bóżnicza

182

 

Parcze

1072

Broniewskiego

244

 

Parkowa

435

Budowlanych

115

 

Partyzantów

167

Bylicy

370

 

Piaskowa

127

Cegielniana

865

 

Piłsudskiego

543

Chopina

289

 

Piłsudskiego - Boczna

105

Czarnogórska

949

 

Płonowskiej

279

Dąbrowskiego

158

 

Podgrabie - Boczna

500

Dygasińskiego

121

 

Polna

342

Floriańska

49

 

Pomorska

1081

Francesco Nullo

900

 

Ponikowska

594

Gęsia

182

 

Północna

160

Głowackiego

1031

 

Przemysłowa

516

Górnicza

391

 

Pułaskiego

183

Gwarecka

368

 

Rataja

494

Gwarków

333

 

Reja

301

Harcerska

147

 

Różana

120

Hardego

461

 

Rydla

292

Hutnicza

340

 

Rynek

320

Jana Pawła II

861

 

Rzemieślnicza

220

Jasna

2217

 

Sienkiewicza

278

Jaśminowa

130

 

Skalska

492

Jesionowa

258

 

Skarbnika

197

Kamyk

1086

 

Składowa

274

Kantego (od Budowlanych do Skarbnika)

280

 

Skośna

90

Kasztanowa

133

 

Skwer

433

Klonowa

161

 

Sławkowska

900

Kluczewska

387

 

Słowackiego

246

Kochanowskiego

1120

 

Słowackiego A

276

Kochana

270

 

Sobieskiego

121

Kolberga

268

 

Sosnowa

443

Kolejowa

551

 

Spółdzielcza

413

Kolorowa

212

 

Stary Olkusz

740

Kołatają

461

 

Staszica

194

Konopnickiej

306

 

Storczykowa

235

Kopalniana

321

 

20 Straconych - Boczna

164

Kopernika

226

 

Strzelców Olkuskich

506

 

 

 

Charakterystyka dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez miasto i gminę Olkusz przedstawia poniższe zestawienie:

 

 

Numer drogi

Długość (km)

Nawierzchnia

Kierunek

94

13.260

asfaltowa

Przemyśl – Kraków – Olkusz -Zgorzelec

773

4.810

asfaltowa

Olkusz - Skała

782

5.290

asfaltowa

Olkusz - Trzebinia

783

9.720

asfaltowa

Olkusz - Miechów

791

3.950

asfaltowa

Olkusz – Klucze - Zawiercie

RAZEM

37.030

 

 

 

 

 Wymienione drogi, pełnią jednocześnie funkcje obsługi ruchu lokalnego, jako drogi główne, bądź ulice zbiorcze, obsługujące miasto i gminę Olkusz.

 

Przez Olkusz przebiega linia kolejowa relacji Katowice – Dęblin oraz linia hutniczo –siarkowa (LHS). Kolej, która obsługuje pasażerów ma częstotliwość ok. 20 par pociągów na dobę i jest często wykorzystywana przez mieszkańców Olkusza dojeżdżających do pracy i szkół, zwłaszcza w kierunku Katowic. W komunikacji

z Krakowem, główne potrzeby zaspokaja obsługa autobusowa i prywatna komunikacja zbiorowa.

     

 

i) Dostępność w ruchu lotniczym.

 

Olkusz charakteryzuje się znakomitą dostępnością w ruchu lotniczym. Jest on położony w pobliżu dwóch najważniejszych portów lotniczych południowej Polski:

Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice odległego o ok.40 km,

Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice odległego o ok.40 km.

 

 

I Identyfikacja problemów.

 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego, ochrony konserwatorskiej, uwarunkowań ochrony środowiska, własności gruntów i budynków.

 

Podstawowym problemem jest rozwój miasta oraz wzrost jego atrakcyjności bez naruszenia istniejącej cennej zabudowy historycznej i z zachowaniem zaleceń służb konserwatorskich:

 

1)      Dostosowanie się do wymogów w zakresie ochrony zabytków, wymaga zastosowania rozwiązań architektonicznych i technologicznych dopasowanych formą do istniejącego układu. Rozwiązania te są rozwiązaniami droższymi, co często odstrasza ewentualnych inwestorów. Konieczność realizacji zamierzeń kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich branż, co również podnosi koszty całości przedsięwzięcia.

 

2)      Podniesienie atrakcyjności jako ośrodka turystycznego, wiąże się z zachowaniem środowiska naturalnego i przestrzeganie rygorystyczne wymogów w zakresie ochrony środowiska.

      Stosowanie rozwiązań najmniej naruszających i zanieczyszczających nasze                 środowisko, również związane jest z przyjęciem rozwiązań bardziej           zaawansowanych technologicznie i kosztowo. Znacznie wydłuża to czas       realizacji lub powoduje trudniejsze pozyskanie ewentualnego inwestora.

 

3)      Do chwili obecnej brak ostatecznego ustalenia własności nieruchomości

      z powodu zgłaszania się byłych właścicieli o zwrot nieruchomości,       wywłaszczonych w różnych okresach historycznych kraju. Prowadzenie wielu                 inwestycji wymaga zgody właścicieli sąsiednich posesji lub pozyskanie terenów           od osób prywatnych. Procedura ta, jest procedurą trudną, wymagającą dłuższego      okresu czasu, co często spowalnia przebieg inwestycji i wydłuża czas jej   realizacji.

 

Kolejnym problemem jest również kwestia związana z zasobami mieszkaniowymi – socjalnymi, jak również z odpowiednim zagospodarowaniem osiedli mieszkaniowych.

W chwili obecnej w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy wykorzystywanych jest 28 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na cele socjalne.

Na podstawie złożonych wniosków o najem lokali socjalnych i wyroków sądowych wynika, że obecnie gmina zobowiązana jest do dostarczenia 72 lokali socjalnych. Przyjęte w programie założenia, iż w latach 2003-2007 zaopatrzenie na lokale socjalne wynikać będzie:

 

- z tytułu wydawanych w poszczególnych latach orzeczeń sądowych o uprawnienie

do lokalu socjalnego – 20 rocznie,

- z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru – średnio 2 rocznie,

- z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i niskich dochodów – średnio 3 rocznie, przyjęto znaczny wzrost zapotrzebowania na lokale socjalne w latach 2005-2007 z 30 do 40 lokali rocznie.

 

Ponadto na podstawie obecnie zgromadzonej dokumentacji można powiedzieć,

że z roszczeniem odszkodowawczym od Gminy wystąpi dwóch przedstawicieli

(dwie działające w mieście spółdzielnie mieszkaniowe), wobec których miasto,

nie wywiązało się z zrealizowania orzeczeń sądowych eksmisyjnych, nie zapewniając uprawnionym lokalu socjalnego. Każda spółdzielnia mieszkaniowa posiada po kilkadziesiąt takich orzeczeń już z tytułem wykonawczym, a następne są jeszcze

w trakcie orzekania. Rosnąca stopa bezrobocia oraz idące za tym zubożenie społeczeństwa zwiększa również zapotrzebowanie na mieszkania komunalne z zasobów miasta dla rodzin osiągających niskie dochody, niepozwalające na uzyskanie własnego mieszkania bez pomocy miasta i gminy. Aktualnie na pomoc w tym zakresie oczekuje 90 wnioskodawców. Planowane i rozpoczęte budowy mieszkań komunalnych w ramach TBS, pozwolą na przeniesienie najemców mających aktualnie wyższe dochody,

z mieszkań komunalnych o najniższym standardzie do nowo realizowanych.

Odzyskany w ten sposób zasób mieszkaniowy przekwalifikowany zostanie

na lokale socjalne, powiększając tym samym zasób lokali socjalnych w mieście.

Jednym z przyjętych sposobów pozyskania lokali socjalnych jest zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego poprzemysłowego, pozyskanego w drodze częściowego oddłużenia, działającej na terenie miasta Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych z zobowiązań finansowych wobec miasta. Rewitalizowany teren poprzemysłowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego

w dzielnicy Olkusz – Pakuska.

Opisane powyżej sposoby rozwiązywania problemów mieszkaniowych miasta, dotyczą również dzielnic Skalska, Sławkowska i Fr. Nullo – Krakowskie Przedmieście.

Aby osiedla te nie zmieniły się w getta należy je rewitalizować, podnosząc ich wizerunek oraz poziom zamieszkania, wplatając ludność wymagającą pomocy socjalnej w obszary dobrze zagospodarowane.

 

 

II W zakresie infrastruktury technicznej.

 

Podstawowymi problemami, jest uzupełnienie i remont sieci kanalizacji sanitarnej

i deszczowej, remont i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie sieci grzewczej przy likwidacji ogrzewania piecowego. Wykonanie remontów i rozbudowy podziemnej infrastruktury technicznej warunkuje remont, przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej z rozbudową parkingów i miejsc postojowych. Wymagania zakresu ochrony środowiska w pierwszym rzędzie obejmują problem związany

z modernizacją systemów grzewczych i termomodernizacją budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, budynki użyteczności publicznej) oraz budynków mieszkalnych, głównie wielorodzinnych. Termomodernizacja w zakresie remontu elewacji jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wizerunek miasta, głównie najstarszych osiedli mieszkaniowych, położonych w śródmieściu i przy Drodze Krajowej nr 94.

 

 

2. Gospodarka

 

Główni pracodawcy.

 

W mieście funkcjonują duże zakłady produkcyjne, które zatrudniają dużą liczbę pracowników. Największymi zakładami są:

 

1.      Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Emalia” S. A., (która zatrudniała 1690 osób, w chwili obecnej 320 pracowników),

2.      Fabryka Wentylatorów „Owent”, (zatrudniając 104 pracowników, obecnie 95 pracowników),

3.      Kopalnia „Olkusz” należąca do Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” w pobliskim Bukownie, obecnie w likwidacji.

4.      Przedsiębiorstwa komunalne w tym:

·        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o.,

·        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,

·        Rozdzielnia Gazu w Olkuszu, GZG Zabrze,

·        Placówka Energetyczna RE Będzin.

 

5.      Prywatne firmy handlowo – usługowo - produkcyjne:

 

·        „Baso” Olkusz,

·        Centrum Handlowe „Echo”,

·        „Euronit” Sp. z o. o.,

·        „Complex Cabała”,

·        „Superdrew”,

·        „Metalplast”.

 

 

Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta/trendy.

 

Przemysł w tym przede wszystkim górnictwo rud metali i ich przetwórstwo stanowiło podstawę ekonomiczną rozwoju miasta i gminy Olkusz. Tradycyjnymi gałęziami przemysłu rejonu Olkusza było górnictwo i hutnictwo. Rejon Olkusza jest jednym z czterech regionów występowania złóż rud cynku i ołowiu. Eksploatację złóż prowadzi się na tym terenie od XII w. Współczesne wydobycie prowadzone jest od 1945 roku. Roczne pozyskanie 3 mln ton rud w rejonie Olkusza stanowi to 56 % wydobycia rud cynkowo – ołowiowych w Polsce. Złoża występujące na terenie Olkusza należały

do złóż strategicznych o znaczeniu krajowym. Zaprzestanie wydobycia i restrukturyzacja górnictwa, praktycznie zlikwidowało ten rodzaj przemysłu na terenie regionu. Spośród zakładów przemysłowych położonych w obrębie miasta Olkusza można wyszczególnić dwa, które mają znaczenie ogólnokrajowe. Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Emalia” S A i Fabryka Wentylatorów „OWENT”.

Jako miasto powiatowe od 1999 r., Olkusz swym zasięgiem oddziaływania obejmuje ponad stutysięczną wspólnotę lokalną. Jest centralnym ośrodkiem, skupiającym administrację samorządową i państwową, ośrodki edukacji stopnia podstawowego, gimnazjalnego i średniego. Jest również centrum usług medycznych, handlowych, gospodarczych. W mieście funkcjonują także duże zakłady produkcyjne: Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Emalia” S A (320 zatrudnionych), Fabryka Wentylatorów „OWENT” (95 zatrudnionych)[3], Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław P.P. w pobliskim Bukownie (2 718 zatrudnionych)[4] oraz przedsiębiorstwa komunalne, takie jak: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zakładem Rozdzielnia Gazu, Placówka Energetyczna, Zakład Usług Wodnych, PEC oraz coraz liczniej powstające prywatne firmy handlowo - usługowe i produkcyjne. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyja rozwinięta sieć instytucji wspierających biznes (oddziały Banku Śląskiego, Banku Gospodarki Żywnościowej, BIG Banku, Banku Przemysłowo Handlowego, PKO BP).

Początkowo mała i średnia przedsiębiorczość nastawiona była głównie na rynek lokalny (handel, usługi), jednakże od kilku lat zauważalny jest rozwój firm produkcyjnych

i usługowych, które swym zasięgiem wykraczają poza rynek miejscowy. Coraz więcej marek produktów przez niewytwarzanych jest rozpoznawanych poza Olkuszem.

Olkusz posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną z rezerwami zapewniającymi możliwości do inwestowania (zapasy mocy elektrycznej, rozwinięta sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, drogowa i kanalizacyjna). Przy planowaniu wszelkiego rodzaju inwestycji rozwojowych Gmina Olkusz przyjęła nadrzędność celów ochrony środowiska. Dlatego w minionym okresie ogromną wagę przywiązywano do rozwoju infrastruktury technicznej miasta. Duży potencjał wykwalifikowanych kadr

i bliskość ośrodków naukowych w Krakowie i Katowicach, stwarzają możliwości doskonalenia zawodowego mieszkańców i ewentualnej zmiany kwalifikacji.

 

 

Ilość podmiotów gospodarczych.

 

Do końca września 2004 r. w ramach ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

w gminie zarejestrowano 9 516 podmiotów gospodarczych, zaś wykreślone zostały 6025 jednostki. Tak, więc obecnie działalność prowadzi 3491 podmiotów gospodarczych. Na podstawie szacunkowych danych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz

z ogólnej liczby istniejących obecnie podmiotów można wyszczególnić:

 

2 676   podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność gosp. związaną

            z handlem (dominuje handel detaliczny),

666      podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność gosp. związaną

            z budownictwem (dominują tu usługi remontowo-budowlane),

555      podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność gosp. związaną

            z różnymi formami produkcji (dominuje produkcja artykułów spożywczych, wyrobów z drewna i mebli, tkanin i wyrobów włókienniczych),

562      podmioty gospodarcze prowadzące głównie działalność gosp. związaną z transportem gospodarką magazynową i łącznością (dominuje transport osobowy i ciężarowy),

311      podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność gosp. związaną

            z obsługą nieruchomości, wynajmem i prowadzeniem interesów,

260      podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność gosp. związaną

            z pozostałą działalnością usługową, komunalną, socjalną i indywidualną,

182      podmioty gospodarcze prowadzące głównie działalność związaną z ochroną zdrowia i opieką socjalną (dominują tu prywatne praktyki lekarskie),

155      podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność gosp. związaną

            z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniowym,

112      podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność związaną

            z hotelarstwem i gastronomią (dominują bary i drobna gastronomia),

52        podmioty gospodarcze prowadzące głównie działalność związaną z rolnictwem, łowiectwem bądź z leśnictwem,

89        podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność związaną z edukacją,

6          podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność związaną

            z zaopatrzeniem w wodę gaz i energię,

3          podmioty gospodarcze prowadzące głównie działalność związaną z adm. publ., obronną narod., gwarantowaną prawnie opieką socjalną,

2          podmioty gospodarcze prowadzące działalność głównie jako gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników.

 

Największą grupę zarejestrowanych podmiotów stanowią od lat osoby fizyczne. Największy odsetek w tej grupie mieści się w następujących sekcjach: działalność produkcyjna, budownictwo, handel naprawy pojazdów i sprzętu agd, transport gosp. magazynowa i łączność, obsługa nieruchomości, wynajem działalność związana z prowadzeniem interesów.

 

 

 Identyfikacja problemów.

 

Głównym problemem jest likwidacja dużego przemysłu, działającego na terenie miasta

i stanowiącego do chwili obecnej podstawę zatrudnienia lokalnej ludności, takich

jak górnictwo i przemysł metalowy (Kopalnia „Olkusz” i „Pomorzany” oraz Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych).

Istotnym elementem jest restrukturyzacja przemysłu zlokalizowanego w pobliżu Górnego Śląska, takich zakładów jak Huta „Katowice” i Zakłady Koksownicze „Przyjaźń”. W tych zakładach do tej pory znajdowali zatrudnienie mieszkańcy osiedla Słowiki, wybudowanego w latach 80 - tych jako „sypialnia śląska”. Ludność ta, jest ludnością napływową z lat prężnie rozwijającego się przemysłu, w chwili obecnej stanowi duży procent bezrobotnych z terenu miasta. Wśród tych bezrobotnych dominują kobiety w wieku produkcyjnym. Drugim bardzo ważnym problemem jest rozgospodarowanie terenów poprzemysłowych. Tereny te, to tereny szkód górniczych, nienadające się do zabudowy, położone na peryferiach miasta. OFNE położona jest praktycznie „centralnie” w stosunku do obecnego obszaru miasta, przy głównych trasach komunikacji samochodowej i kolejowej, zakłócając walory turystyczno-krajobrazowe i przyczyniając się do negatywnego wizerunku miasta.

 

3. Strefa społeczna.

 

 

Struktura demograficzna i społeczna.

 

Miasto i Gmina Olkusz liczy 51.540 mieszkańców, w tym na terenie miasta zamieszkuje 38.853 osoby, a na terenach wiejskich gminy 12.687 osób. (dane wg. stanu na dzień 31.12.2003 r.) W mieście zamieszkuje 75 % ludności całego obszaru miasta czterech gminy razem, a na trenach wiejskich obejmujących 19 sołectw 25 % ludności miasta czterech gminy Olkusz. Ludność w gminie Olkusz to 42 % ludności powiatu olkuskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności przeprowadzonego

w 2002 r., liczba ludności miasta w wieku produkcyjnym wyniosła 25.552, co stanowi 65 % ludności zamieszkującej w mieście, a w wieku poprodukcyjnym 4.362 co stanowi 11 % ludności miasta.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Miasto

Liczba mieszkańców

 

Pow.

(km ²)

 

 

 

Gęstość zaludnienia (osoby/ km ²)

 

 

2001

2002

2003

 

2001

2002

2003

 

1.

 

Miasto

 

 

39.382

 

39.103

 

38.853

 

26

 

1514,7

 

1504

 

1494,3

 

 

 

 

W ostatnich czterech latach zaznacza się stopniowy spadek liczby ludności na terenie gminy, w stosunku do roku 2001 – w 2002 r. o 0,48 %, a w 2003 r. o 0,78 %. Wiąże się to zjawiskiem większą liczbą zgonów niż narodzin, obniżeniem dzietności kobiet, wysokim wskaźnikiem migracji, zwłaszcza w mieście Olkusz (- 6,5 promila). Charakterystycznym zjawiskiem jest obniżanie się liczby ludności w granicach administracyjnych miasta przy jednocześnie niewielkim jej przyroście na obszarach wiejskich.

 

 

Ludność w wieku produkcyjnym na terenie gminy Olkusz* - perspektywa lat 2005 i 2010.

 

 

 

Perspektywa 2005

Miasto i Gmina ogółem (w osobach)

w tym miasto

w tym tereny wiejskie

Odpływ zasobów (-)

2 103

1 469

634

Napływ nowych zasobów (+)

5 019

4 021

988

Bilans (+/-)

(+) 2 916

(+) 2 552

(+) 364

Ludność w wieku produkcyjnym w osobach (%)

36 187

(68,8%)

28 392

(71,1%)

7 795

(61,6%)

 

Perspektywa 2010

Miasto i Gmina ogółem (w osobach)

w tym miasto

w tym tereny wiejskie

Odpływ zasobów (-)

1 926

1 396

530

Napływ nowych zasobów (+)

4 278

3 305

973

Bilans (+/-)

(+) 2 352

(+) 1 909

(+) 443

Ludność w wieku produkcyjnym w osobach (%)

38 539

(73,3%)

30 301

(75,9%)

8 238

(65,1%)

* - bez uwzględnienia tempa wzrostu gospodarczego, osób studiujących, migracji

 

 

 

 

Badając zjawiska w sferze demograficznej zwrócono uwagę na zmniejszający się przyrost naturalny na terenie gminy, skutkujący spadkiem liczby dzieci i młodzieży. Proces ten jest szczególnie widoczny w granicach administracyjnych miasta Olkusza.

Obecnie liczba 15-latków w gminie (ostatnia klasa szkoły podstawowej) wynosi ok.960, podczas gdy liczba 7-latków (dzieci rozpoczynające naukę w szkołach) wynosi ok.640, zaś liczba 2-latków już tylko 545. Zjawiska te mają podstawowe znaczenie zwłaszcza w procesie programowania kształtu bazy opiekuńczo-wychowawczej i oświatowej, zarówno zaplecza materialnego jak i kadrowego.

 

 

 

 

Bezrobocie

 

W początkowym okresie transformacji gospodarki narodowej (lata 1990-93) na terenie gminy szybko wzrastała liczba bezrobotnych, osiągając na koniec 1993 roku najwyższy w historii poziom 4 210 osób. W kolejnych latach, aż do roku 1997 zaznaczyła się spadkowa tendencja zjawiska (2 294 bezrobotnych w końcu roku). Od roku 1998 na terenie gminy notuje się jednak ponowny przyrost liczby osób pozostających bez pracy. W chwili obecnej (stan na dzień 30.09.2004 r.) liczba bezrobotnych wynosi ogółem 4199 osób.

 

W strukturze bezrobotnych dominują:

 

bezrobotni ogółem : 4199

- w tym kobiety 2421,

- z prawem do zasiłku 624,

- zamieszkali na wsi 871,

- niepełnosprawni 74,

- poszukujące pracy 126

 

Struktura wiekowa:

 

 

Wiek

 

 

Liczba

15 - 17

0

18 - 24

1239

25 - 34

1239

35 - 44

804

45 - 54

828

55 - 59

81

60 i 64

8

 

 

 

Struktura wg. wykształcenia.

 

 

 

Wykształcenie

 

 

Liczba

wyższe

369

policealne i średnie zawodowe

1499

średnie LO

399

zasadnicze

1198

gimnazjum i poniżej

734

 

 

Struktura wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach.

 

 

 

Miesiące

 

 

Liczba

do 1

300

1 - 3

475

3 - 6

428

6 - 12

731

12 - 24

819

Powyżej 24

1446

 

 

Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji.

 

W tym zakresie można wyszczególnić grupy społeczne wymagające wsparcia wynikającego z programu rewitalizacji:

 

Grupa I

 

- osoby ze stażem pracy w tym głównie kobiety pozostające bez pracy przez dłuższy okres. Grupa ta, to głównie osoby, które utraciły pracę w wyniku restrukturyzacji OFNE oraz Huty „Katowice” i Koksowni „Przyjaźń”. Dla tej grupy nie ma zatrudnienia w większym podmiocie gospodarczym. Zatrudnienie znajdują pojedyncze jednostki

i głównie poza naszym rejonem.

 

Grupa II

 

- osoby z wykształceniem średnim i zawodowym.

Grupę tą tworzą głównie osoby ze stażem pracy w górnictwie, budownictwie oraz przemyśle metalowym. W większości są to osoby w wieku średnim, niewykazujące większego zainteresowania zmianą kwalifikacji zawodowych lub uzupełnianiem wykształcenia.

 

Grupa III

 

- osoby młode,

- absolwenci wyższych uczelni,

- absolwenci szkół średnich, kontynuujących naukę systemie wieczorowym

   lub zaocznym.

 

Jest to grupa nieznajdująca zatrudnienia (wysokie kwalifikacje zawodowe), niepodejmująca prac dorywczych czy doraźnych.

Drugą grupę stanowią osoby o niskich dochodach, poszukujących pracy na pokrycie kosztów kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji. Jest to grupa poszukująca pracy dorywczej lub doraźnej do czasu zakończenia nauki, licząc na lepszą lub stałą pracę jako osoba z wykształceniem wyższym.

 

Tak zidentyfikowane grupy społeczne mogłyby w naszym regionie znaleźć zatrudnienie

w sektorze turystycznym i sektorach gospodarczych towarzyszących rozwojowi

i obsłudze turystyki – głównie grupa I i II. Grupa III mogłaby znaleźć zatrudnienie

w przemyśle opartym na wysoko zaawansowanych technologiach

w restrukturyzowanym i modernizowanym przemyśle metalowym, hutniczym

i elektronicznym. Dla tej grupy konieczne jest poszukiwanie inwestorów zewnętrznych i strategicznych, mogących uzupełnić lub wykorzystać atuty lokalizacyjne

i transportowe regionu Olkusza.

 

 

Struktura organizacji pozarządowych.

 

Mieszkańcy Olkusza, chcąc uczestniczyć w rozwoju swojego miasta i całego regionu pod względem gospodarczym, społecznym i kulturalnym organizują się, tworząc różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje. Do najaktywniejszych organizacji można zaliczyć:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Olkusz rozwija swoje kontakty zagraniczne od wielu już lat.

Początki współpracy datuje się od pierwszych kontaktów przedstawicieli lokalnej społeczności Olkusza z duńskimi działaczami Y’s Men Clubu z miasta, Bjerringbro, które z upływem czasu coraz bardziej się umacniały, również na szczeblu władz lokalnych. Podobnie rzecz miała się z niemieckim miastem Schwalbach am Taunus, gdzie pierwsze kontakty osobiste z czasem przerodziły się we współpracę na różnych płaszczyznach władz samorządowych. Inny charakter nawiązania kontaktów miało miejsce ze Saffordshire Moorlands w Wielkiej Brytanii, gdyż współpraca została nawiązana poprzez wyspecjalizowane biuro w Londynie pośredniczące w kojarzeniu miast partnerskich. Pierwsza wizyta angielskich przedstawicieli w 1997 roku w Olkuszu i późniejsza w 1999 r. polskich władz w Staffordshire Moorlands doprowadziły do zacieśnienia współpracy. Wszystkie kontakty zostały uwieńczone podpisaniem umów partnerskich. Z Duńczykami 27 września 1997 roku, z Niemcami 4 lipca 1997 i roku,

a z Anglikami 16 października 1999 r. Miasto Schwalbach am Taunus położone jest

w odległości około 20 km od Frankfurtu nad Menem. Ulokowane są tu dwa duże zakłady Procter & Gamble oraz Samsung. Miasto liczy około 15 tys. mieszkańców,

a jego obszar wynosi 6,5 km kwadratowego. Schwalbach administracyjnie należy

do powiatu Main-Taunus leżącego w Hesji. Geograficzne położenie miasta w okręgu przemysłowym Niemiec sprawia, że rozwijało się ono bardzo dynamicznie. Gęsta sieć połączeń autobusowych z Frankfurtem, w którym zlokalizowany jest jeden

z największych portów lotniczych na świecie, dobrze rozwinięta sieć kolejowa, drogowa, a nawet wodna sprawiają, iż miasto jest obiektem dużego zainteresowania potencjalnych inwestorów.

Bjerringbro jest miasteczkiem położonym w Danii na półwyspie Jutland. Cała gmina zamieszkała jest przez 13 tys. mieszkańców, z czego na samo Bjerringbro przypada około 6,5 tys. Gmina ciągnie się na przestrzeni około 20,5 tys. hektarów i należy

do gmin przemysłowo- rolnych. Do największych zakładów przemysłowych w mieście należą zakłady: elektroniczny, mięsny oraz największy zakład produkcyjny nie tylko

w mieście, ale także w całym regionie o nazwie Grundfos zajmujący się produkcją wysokiej jakości pomp, w którym zatrudnienie znajduje ponad 4 tys. osób.

Staffordshire Moorlands jest okręgiem położonym w południowej części Wielkiej Brytanii, 60 km od Manchesteru. Tradycyjnymi gałęziami przemysłu w Staffordshire Moorlands było górnictwo oraz przemysł tekstylny. Głębokie wydobycie węgla zostało zaprzestane na tym terenie, natomiast przemysł tekstylny pozostał jednym z bardzo ważnych sektorów lokalnej gospodarki. Po II wojnie światowej gościnne schronienie znaleźli tu liczni polscy żołnierze z sił zbrojnych na Zachodzie. Do dzisiaj istnieje

w Staffordshire Moorlands duże i prężne skupisko Polonii. W latach 80-tych cały region przechodził trudny proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (zlikwidowano 3 kopalnie). Od tego czasu cały okręg uległ przeobrażeniu, władze lokalne za priorytet uznały rozwój turystyki a ponadto rozwinęły się nowe gałęzie gospodarki takie jak: usługi związane z rekreacją i rozrywką, turystyka oraz usługi inżynierskie, finansowe, przemysł chemiczny. Stworzone przez nie nowe miejsca pracy dały szanse zatrudnienia zwalnianym górnikom. Obecnie turystyka jest coraz prężniej rozwijającym się sektorem gospodarki. Staffordshire Moorlands posiada doskonałą bazę turystyczną - hotelową, usługową, rekreacyjną a przez cały rok organizowanych jest wiele imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych o ponadlokalnym charakterze. Podpisana umowa partnerska ze Staffordshire Moorlands pozwoli na skorzystanie z doświadczeń w restrukturyzacji górnictwa, w szczególności na poznanie oddziaływania samorządu lokalnego na rozwój turystyki, na kreowanie nowego wizerunku okręgu i pobudzenie rozwoju małej

i średniej przedsiębiorczości oraz stworzy Polonii brytyjskiej możliwość nawiązania kontaktu z krajem ojczystym, umożliwi wymianę młodzieży i rodzin z naszych krajów.

Kontakty zagraniczne od pewnego czasu utrzymywane są także z miastami: Spisska Nowa Ves na Słowacji, Kazincbarcika na Węgrzech i Bruay-La-Buissiere we Francji, które są także potencjalnymi partnerami Olkusza.

 

 

 

 

 Identyfikacja problemów.

 

Problemem w sferze społecznej jest przede wszystkim, brak organizacji i stowarzyszeń

okołobiznesowych. Brak doradztwa ekonomicznego i gospodarczego dla ludności chcącej bardziej zaangażować się w rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. W samym regionie i mieście bark doradców w zakresie promocji przedsiębiorczości mającej charakter ciągły, a nie tylko cyklicznych szkoleń.

 

Powoduje to:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analiza SWOT.

 

 

MOCNE STRONY

 

 

SŁABE STRONY

 • POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE MIEDZY DWOMA AGLOMERACJAMI

- szlak komunikacyjny wschód – zachód (droga krajowa E-94),

- bliskość portów lotniczych (Kraków-Balice, Katowice - Pyrzowice),

- linia kolejowa szerokotorowa do Magnitogorska.

 • BRAK DOBREGO POŁĄCZENIA Z AGLOMERACJĄ KRAKOWSKĄ
 • MIGRACJA LUDNOŚCI ZWŁASZCZA Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM
 • POTENCJAŁ LUDZKI W WIEKU PRODUKCYJNYM, ZWŁASZCZA Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM
 • MAŁA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIOCZOŚCI
 • OGRANICZONA LICZBA MIEJSC PRACY
 • BRAK MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA DLA DOBRZE WYSZKOLONEJ KADRY

 

MOCNE STRONY

 

 

SŁABE STRONY

 • DOBRY STAN INFRASTRUKTURY WODNOŚCIEKOWEJ, ODPADOWEJ, GAZYFIKACYJNEJ, TELEFONICZNEJ
 • BRAK ALTERNATYWNEGO ŹRÓDŁA WODY PITNEJ
 • BRAK INFRASTRUKTURY NA TERENACH INWESTYCYJNYCH
 • BRAK UZBROJENIA ZNACZNEJ CZĘŚCI MIASTA (GŁÓWNIE NA TERENACH PERYFERYJNYCH, ROZWOJOWYCH)
 • UKŁAD KOMUNIKACYJNY WŁĄCZONY W GŁÓWNE SZLAKI
 • BRAK NOWYCH INWESTYCJI, ZWŁASZCZA ŚREDNICH I DUŻYCH
 • ZŁY STAN DRÓG
 • MAŁE WYKORZYSTANIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO (SZCZEGÓLNIE LINII LHS)
 • DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I MOŻLIWOŚĆ JEJ WYKORZYSTANIA BEZ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
 • NIEWYDOLNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY WEWNĘTRZNY I TRANZYTOWY CENTRUM MIASTA
 • MOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG PONADLOKALNYCH
 • BRAK INSTYTUCJI I OTOCZENIA BIZNESU
 • MAŁA PROMOCJA W ZAKRESIE PONADLOKALNYM I PONADNARODOWYM

 

 • DOBRE OTOCZENIE BIZNESU (BANKI, FIRMY)
 • BRAK UZBROJONYCH I SCALONYCH TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE
 • BRAK USŁUG DORADCZYCH
 • UZBROJONE GRUNTY O UREGULOWANYM STANIE PRAWNYM PO ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
 • SKAŻENIE TERENU METALAMI CIĘŻKIMI
 • BRAK KONKRETNYCH OFERT PROMOCYJNYCH PONADLOKALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH
 • DUŻA PODAŻ TERENÓW INWESTYCYJNYCH
 • LIKWIDACJA KOPALŃ RUD CYNKOWO-OŁOWIANYCH

 

 

 

MOCNE STRONY

 

 

 

 

SŁABE STRONY

 • ZAAWANSOWANE PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 • DEGRADACJA OBSZARÓW SKUTKIEM SZKÓD GÓRNICZYCH
 • PROCES ZATWIERDZANIA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSTRZYMUJE PROCES INWESTYCJI
 • DOSTOSOWANIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO AKTUALNYCH POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH INFRASTRUKTURALNYCH SPOŁECZNYCH
 • BRAK WOLNYCH TERENÓW DLA INWESTYCJI PRZY LHS
 • BRAK UZBROJONYCH TERENÓW DLA INWESTYCJI PRZY LHS
 • WŁASNOŚĆ PRYWATNA WSTRZYMUJE CYKL INWESTYCYJNY
 • DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO ORAZ MOTYWACJA D0O DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

 • BRAK DZIAŁAŃ GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
 • BRAK KANALIZACJI SANITARNEJ NA 20 % TERENÓW
 •  
 • BRAK KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 • DUŻE KOSZTY ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
 • BRAK KOMPLETU PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

 

 

 

 

SZANSE

 

 

ZAGROŻENIA

 • MODERNIZACJA DROGI E-94
 • REGRES PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO, METALOWEGO: ZGH, OFNE
 • PONADLOKALNY CHARAKTER MIASTA
 • BRAK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
 • BRAK INFRASTRUKTURY NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE
 • WALORY KARAJOBRAZOWE
 • NIEWYKORZYSTANE ZASOBY HISTORYCZNE
 • BRAK ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
 • POWOLNE INWESTOWANIE W TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • WALORY HISTORYCZNE I KULTUROWE
 • ROSNĄCE ZAINTERESOWANIE „TURYSTYKĄ SKAŁKOWĄ”
 • DEGRADACJA ZABYTKÓW Z TYTUŁU BRAKU NAKŁADÓW FINANSOWYCH
 • POWSTAWANIE OFERT KONKURENCYJNYCH W REGIONIE
 • BLISKOŚĆ CENTRÓW TURYSTYCZNYCH
 • SŁABA PROMOCJA PONADLOKALNA I MIĘDZYNARODOWA
 • LUDNOŚĆ - SPOŁECZEŃSTWO
 • WYSOKA STOPA BEZROBOCIA – SPOŁECZEŃSTWO ZAGROŻONE PATOLOGIAMI
 • BLISKOŚĆ CENTRÓW GOSPODARCZYCH, PRZEMYSŁOWYCH
 • POWOLNY PROCES ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

 

 

 

Dotychczasowe działania na terenach miejskich w Olkuszu.

 

Od początku lat 90 – tych, po transformacji ustrojowej i gospodarczej, władze samorządowe miasta Olkusza, dostrzegały i brały udział w podejmowaniu działań mających na celu odnowę terenów miejskich W miarę możliwości posiadanych środków finansowych, podejmowano działania zmierzające do odbudowy i poprawy szeroko rozumianej infrastruktury miejskiej np.: w latach 2001 – 2002 wspólnie

z Zarządem Dróg Wojewódzkich przeprowadzono remont wiaduktu na trasie Drogi Wojewódzkiej Nr 791 Zawiercie – Olkusz, zmodernizowano leżącą na trasie Drogi Wojewódzkiej Nr 791 ulicę Kościuszki. Wybudowano również chodniki na odcinku Drogi Krajowej Nr 783 Olkusz – Miechów do Rabsztyna. Zakończono realizację zadania polegającego na modernizacji kąpieliska „Czarna Góra”, jednego

z najnowocześniejszych obiektów tego typu w województwie małopolskim.

Od 2000 roku realizowana jest największa inwestycja w zakresie odnowy i ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, Budowa Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej. Realizowana jest również inwestycja Budowa Muzeum Straży Pożarnej, mająca na celu udostępnienie zbiorów jednej z najstarszych straży ogniowych w Europie. Staraniem władz i przy współudziale z budżetu miasta, opracowano projekt modernizacji

Drogi Krajowej nr 94 wraz z budową nowego wiaduktu na odcinku, od

ul. K. K. Wielkiego do granic miasta w kierunku Krakowa. Realizacja tej inwestycji, została rozpoczęta w roku 2004 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Wymienione powyżej działania to jedne z najważniejszych przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować na terenie miasta Olkusza.

Opracowany Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza, będzie kontynuacją zamierzeń, jakie stoją przed władzami samorządowymi miasta Olkusza.

 

 

 

IV NAWIĄZANIA DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO –SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU.

 

Wsparcie dla programów rewitalizacji i nadanie temu procesowi dynamizacji ma podłoże w dokumentach rządowych, które określają strategię rozwoju i politykę zagospodarowania przestrzennego. Jednym z zasadniczych celów Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest „tworzenie warunków konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską”. Jednym z priorytetów polityki rozwoju regionalnego do 2006 roku, jest wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i obszarów zagrożonych marginalizacją.

Gmina Olkusz od lat prowadzi szeroko horyzontalną politykę dotyczącą miasta Olkusza. Odzwierciedleniem tej polityki jest wykorzystywanie wcześniej opracowanych dokumentów strategiczno-planistycznych, jakim jest m. in. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz czy Wieloletnie Plany, dotyczące różnych dziedzin miasta Olkusza. Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza jest dokumentem planistycznym dotyczącym miasta Olkusza. W swych założeniach jest zgodny z priorytetami i celami rozwojowymi, zapisanymi w szeregu dokumentach strategicznych i długookresowych,

a w szczególności w:

 

1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego.

 

2. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Olkusz, Wrzesień 2000.

 

3. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz.

 

4. Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Olkusz.

 

5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz

    w latach 2003 -2007.

 

            6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

      i Gminy.

 

7. Analiza Zasobów Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

 

1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego.

 

Koncepcja Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza zawiera się

w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w następujących polach i celach zadaniowych:

 

 

1.)

·        POLE: Pejzaż – środowisko i krajobraz.

·        Cel nadrzędny: B. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego

      i kulturowego.

·        Cel strategiczny: B.4: Kształtowanie Krajobrazu Kulturowego

 

1. Rozwiązanie B.4.5 Ochrona zabytków i rewitalizacja starej zabudowy

 

Rozwiązanie obejmuje między innymi zwiększenie zakresu prac konserwatorskich, szczególnie w obiektach mających potencjał turystyczny, wsparcie prac modernizacyjnych w historycznych centrach miast (w tym szczególnie w zakresie przestrzeni publicznych) itp.

 

      2. Rozwiązanie B.4.6 Humanizacja blokowisk.

 

Rozwiązanie obejmuje między innymi zintensyfikowanie remontów, zwłaszcza osiedli mających więcej niż 30 lat, poprawę elewacji zwłaszcza w trakcie prac związanych z docieplaniem, poprawę architektoniczną, zainwestowanie w małą architekturę i lepsze urządzenie terenów zielonych itp.

 

 

2.)

·        POLE: Gospodarstwo – kapitał, kreatywność, technologie

·        Cel nadrzędny: C. Trwały rozwój gospodarczy.

·        Cel strategiczny: C.4: Rozwinięte przemysły „regionalnej szansy”.

 

1. Rozwiązanie C.4.2. Wspieranie rozwoju „przemysłu czasu wolnego”.

 

            Rozwiązanie obejmuje między innymi modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rozrywkowej (ośrodki sportowe) itp.

 

 

            3.)

 

·        POLE: Więzi – komunikacja i współpraca.

·        Cel nadrzędny: D. Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu.

·        Cel strategiczny: D.2. Sprawny system transportu wewnętrznego

 

1. Rozwiązanie D.2.1. Modernizacja dróg regionalnych i lokalnych, w tym budowa obwodnic miast.

 

            Rozwiązanie obejmuje, oprócz modernizacji dróg wojewódzkich modernizację dróg gminnych w celu polepszenia funkcjonowania układu komunikacyjnego.

 

           

            4.)

           

·        KONTEKST: Integracja regionalna.

·        Cel nadrzędny: K.1. Harmonijny rozwój całej Małopolski.

·        Cel strategiczny: K.1.2. Rozwinięte małe i średnie miasta Małopolski.

 

 

 

2. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz.

 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusz Olkusza jest również zgodny

z kluczowymi obszarami i priorytetami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

1.) 

 

·        OBSZAR II: Środowisko naturalne.

·        Kierunek strategiczny B: Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska naturalnego.

·        Cel taktyczny B.2.1.1. Gmina w pełni skanalizowana.

 

            Cel ten obejmuje kontynuację budowy kanalizacji w północno-zachodniej części        miasta Olkusza.

 

 

2.)

 

·        OBSZAR V: Turystyka, sport, rekreacja.

·        Kierunek strategiczny E: Tworzenie atrakcyjnych miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku dla mieszkańców

      i przyjezdnych.

·        Cel taktyczny E.1.2 Stworzenie systemu szlaków turystycznych pieszych

      i rowerowych na terenie gminy.

·        Cel taktyczny E.1.4 Rozwinięte ośrodki MOSiR i MOK

 

Cel ten obejmuje remont obiektu na Czarnej Górze w zakresie umożliwiającym stworzenie z niego centralnego ośrodka wypoczynkowo - rekreacyjnego, jak również przygotowanie ścieżek rowerowych na trasie Olkusz – Rabsztyn.

 

 

3.)

 

·        OBSZAR VII: Dostępność komunikacyjna.

·        Kierunek strategiczny G: Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej dostępności komunikacyjnej w ruchu kołowym i kolejowym.

·        Cel strategiczny G. Budowa obwodnicy dla Olkusza

·        Cel taktyczny G 3.1. Modernizacja dróg gminnych

 

Cele te obejmują budowę obwodnicy Zbiorczej Drogi Obwodowej wzdłuż torów kolejowych w środkowej części miasta Olkusza, odciążającej centralny układ komunikacyjny miasta Olkusza oraz modernizację wydzielonych ulic Parkowej, Wiejskiej, Nowowiejskiej, Jasnej.

 

 

3. Program ochrony środowiska Miasta i Gminy Olkusz

 

Kluczowe założenia Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza zawarte są w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

1.)    NADRZĘDNY CEL DŁUGOTERMINOWY: I. Ochrona zasobów wód podziemnych.

 

·        Cel krótkoterminowy I.1: Uporządkowanie gospodarki ściekowej

·        Cele szczegółowe:

- I.1.1 Budowa kanalizacji na terenach nieskanalizowanych,

 

 

 

2.)    NADRZĘDNY CEL DŁUGOTERMINOWY: III. Ochrona krajobrazu

      i unikalnych walorów przyrodniczych gminy.

 

·        Cel krótkoterminowy III.1: Respektowanie norm jakości środowiska przy rozbudowie i modernizacji obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

·        Cel krótkoterminowy III.3: Sukcesywna restytucja środowiska przyrodniczego.

 

 

4. Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Olkusz

 

Cel nadrzędny do 2015 roku obejmuje – minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie zgodnego z normami europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwienia.

Podany cel jest również zgodny z polityką ekologiczną państwa w odniesieniu

do gospodarki odpadami. Cel ten jako nadrzędny został również wskazany

w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.

 

 

 

 

 

5. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olkusz w latach 2003 -2007.

 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza jest zgodny z kierunkami działań zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania w zakresie pomocy

w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Program zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Olkusz zawiera prognozy działań w latach 2003 -2007, zmierzających do pozyskiwania lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu oraz działań nakierowanych na poprawę stanu technicznego i standardu zasobu mieszkaniowego. Program obejmuje również kierunki działań Miasta i Gminy Olkusz podejmowane w zakresie tworzenia warunków zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty przy wykorzystywaniu innego zasobu.

 

W programie przyjęto następujące kierunki działań zakresie pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych:

 

- wspieranie realizacji inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw społecznych,

 

- kontynuacja działań w zakresie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustanawiających nowe tereny budowlane,

 

- tworzenie systemów wsparcia finansowego w zakresie pomocy (pożyczki)

  dla wspólnot mieszkaniowych,

 

- pozyskiwanie kolejnych lokali poprzez zakup lokali lub budynków na wolnym rynku,

 

- remont i modernizacja istniejących zasobów mieszkaniowych gminy i miasta Olkusz,

 

- zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych i lokali socjalnych,

 

- energooszczędność w istniejących zasobach mieszkaniowych polegająca na podejmowaniu zadań termomodernizacyjnych połączone z podniesieniem standardu

 i wizerunku osiedli poprzez remont elewacji,

 

- przeciwdziałanie marginalizacji i patologii społecznych poprzez zapobieganie powstawaniu getta w osiedlach mieszkaniowych objętych procesem degradacji

z powodu niskich nakładów finansowych na remonty i modernizację,

 

- podnoszenie wizerunku osiedli mieszkaniowych zapobiegające migracji ludności

   o większych dochodach do budynków o wyższym i lepszym wizerunku.

 

 

 

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy.

 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza oparty został na zagadnieniach zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz. Z uwagi na rok opublikowania Studium, Program rewitalizacji zawiera wciąż aktualne priorytety Studium związane

z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta Olkusza. Ze względu na datę opracowania, podane w Studium zagadnienia zostały zweryfikowane i uaktualnione zgodnie z nowymi zapisami dotyczącymi uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz.

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza jest zgodny z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz.

 

 

 

Cele główne:

 

1.      Osiągnięcie rozwoju harmonijnego (zrównoważonego, wszechstronnego) oraz trwałego (stabilnego), w którym zachowane byłyby właściwe relacje między społecznymi, ekologicznymi, kulturowymi, gospodarczymi i przestrzennymi aspektami rozwoju.

 

2.      Odbudowanie funkcji Olkusza jako subregionalnego ośrodka życia gospodarczego, kulturalnego oraz usług ponadlokalnych.

 

 

3.      Zachowanie i przywrócenie wartości przyrodniczych i kulturowych, stanowiących kapitał miasta i gminy.

 

 

 

Program rewitalizacji jest zgodny ze strefami polityki przestrzennej.

 

    

Obszar I – związany z rozwojem funkcji miejskich Olkusza.

 

 

Strefa I-A, śródmiejska:

 

Celem polityki przestrzennej w tej strefie jest zachowanie wartości kulturowych

i użytkowych istniejącego zagospodarowania usługowo – mieszkaniowego.

 

- ochrona historycznej struktury przestrzennej wraz z istniejącymi obiektami zabytkowymi i zespołami zieleni,

 

- rewitalizacja Starego Miasta uwzględniająca potrzeby rozwoju funkcji usługowych

z uwzględnieniem możliwości przekształceń,

 

- modernizacja, porządkowanie i uzupełnianie zabudową istniejącego układu przestrzennego, w celu uzyskania dogodniejszych warunków zamieszkania, podniesienia atrakcyjności obszaru,

 

- ustalenie –w planach miejscowych – warunków kształtowania form zabudowy oraz zespołów zieleni,

 

- rozwiązanie problemów niewydolności komunikacyjnej centralnej części dzielnicy,

 z rozważeniem ewentualności wyłączenia z tej części ruchu samochodowego,

 

- uzupełnienie istniejących braków w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenów i obiektów.

 

 

Strefa I-B, południowa:

 

Celem polityki przestrzennej w tej strefie jest ukształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy miejskiej, z zachowaniem i wzbogaceniem wartości użytkowych istniejącego zagospodarowania mieszkaniowo-usługowego i stworzenia warunków

do podniesienia jakości życia mieszkańców.

 

- adaptacja istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej i urządzeń usługowych,  uporządkowaniem i uzupełnieniem ich nową zabudową oraz towarzyszącą  jej zielenią urządzoną,

 

- wyposażenie strefy w niezbędne urządzenia z zakresu komunikacji i infrastruktury   technicznej.

 

 

Strefa I-C

 

Celem polityki przestrzennej w tej strefie jest ukształtowanie struktury funkcjonalno - przestrzennej zachowaniem wartości użytkowych istniejącego zagospodarowania usługowo-mieszkaniowego oraz stworzeniem warunków do podniesienia jakości życia mieszkańców, a także do uruchomienia działalności gospodarczych, usługowych, jako jednej z podstaw ekonomicznego rozwoju miasta.

 

 

7. Analiza Zasobów Miasta i Gminy Olkusz.

 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza zawiera się w zapisach Analizy Zasobów Miasta i Gminy Olkusz w stopniu aktualnych i długofalowych danych z uwagi na datę powstania Analizy. Dane zawarte w Analizie zostały zweryfikowane

i uaktualnione, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

 

 

 

 

 

V ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI.

 

 

 

      1. Podokresy programowania

 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza opracowano na lata 2004 – 2013. Gmina Olkusz, opracowując Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza, przyjęła założenie dwóch okresów realizacji zakresu zadaniowego. Za pierwszy okres przyjęto lata 2004-2006, za drugi lata 2007-2013.

Okres 2004-2006 obejmuje szczegółowe projekty i zadania inwestycyjne już realizowane, bądź, których realizacja nastąpi w niedługim czasie. Jednocześnie

w latach 2004 – 2006 nastąpi przygotowanie do realizacji zadań na lata 2007 – 2013. Zadania do realizacji w latach 2007 – 2013 w chwili obecnej przyjęto koncepcyjnie. Ich realizacja zależeć będzie od poziomu ich przygotowania w latach 2004 – 2006.

 

 

2.      Identyfikacja potrzeb w poszczególnych dzielnicach miasta Olkusza.

 

Rozpoczynając prace nad Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza, zostały wyszczególnione problemy i zagadnienia, które weszłyby w zakres rewitalizacji.

Rewitalizowany obszar to całe miasto Olkusz. Podział został dokonany na podstawie analizy przedmiotowej dotyczącej stanu całej infrastruktury społeczno – gospodarczo – technicznej na danym obszarze.

 

 

I Stare Miasto.

 

- modernizacja dróg wewnętrznych, lokalnych z chodnikami,

- miejsca postojowe,

- uporządkowanie małej architektury (ławki, kosze),

- modernizacja parku przy ul. Sławkowskiej,

- modernizacja oświetlenia,

- budynek byłego Starostwa,

- prace badawczo – archeologiczne związane z odtworzeniem tras podziemnych   korytarzy pod Starym Miastem,

- ochrona olkuskiej starówki przed negatywnym wpływem ruchu kołowego.

 

 

II Osiedle mieszkaniowe przy ul. Sławkowskiej.

 

- modernizacja linii energetycznej niskiego napięcia z napowietrznej na kablową,

- uciepłownienie osiedla (zamiana z ogrzewania piecowego, na c.o zasilane

  z gazowej kotłowni lokalnej),

- zmiana pokryć dachowych i remont elewacji,

- modernizacja ciągów pieszo - jezdnych wewnątrz osiedlowych,

- miejsca postojowe,

- renowacja terenów zielonych,

- modernizacja oświetlenia.

 

 

III Osiedle przy ul. Jana Kantego.   

 

- ocieplenie stropodachów z wymianą pokrycia dachowego,

- remont elewacji,

- modernizacja ciągów pieszo - jezdnych wewnątrz osiedla,

- modernizacja oświetlenia.

 

 

IV Dzielnica Czarna Góra.

 

- modernizacja parku „Czarna Góra” z przebudową ul. Parkowej,

- modernizacja stadionu na Czarnej Górze,

- modernizacja ciągów pieszych na odcinku dzielnica Mazaniec – dzielnica      Śródmieście,

- budowa miejsc parkingowych przy ul. 29 listopada (lokalizacja pod wiaduktem),

- modernizacja oświetlenia.

 

 

V Osiedle Mazaniec

 

- budowa infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągowa, energetyczna,

- budowa ciągów pieszo - jezdnych,

- modernizacja oświetlenia.

 

 

VI Osiedle Piaski.

 

      - rozbudowa infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna i deszczowa,

      - modernizacja wewnętrznych ulic lokalnych z ciągami pieszymi,

      - renowacja terenów zielonych (Ośrodek Harcerski) z rozszerzeniem funkcji   rekreacyjnej,

      - modernizacja oświetlenia.

 

 

VII Osiedle mieszkaniowe przy ul. Nullo i Krakowskie Przedmieście.

 

- modernizacja linii energetycznej niskiego napięcia z napowietrznej na kablową,

- uciepłownienie osiedla (zamiana z ogrzewania piecowego, na c.o zasilane z PEC),

- zmiana pokryć dachowych i remont elewacji,

- modernizacja ciągów pieszo-jezdnych wewnątrz osiedlowych,

- miejsca postojowe,

- renowacja terenów zielonych,

- modernizacja oświetlenia.

 

VIII Osiedle Skalskie.

 

- modernizacja linii energetycznej niskiego napięcia z napowietrznej na kablową,

- uciepłownienie osiedla (zamiana z ogrzewania piecowego, na „c.o” zasilane

   z PEC),

- ocieplenie stropodachów z wymianą pokrycia dachowego i remont elewacji,

- modernizacja ciągów pieszo-jezdnych wewnątrz osiedlowych,

- miejsca postojowe,

- renowacja terenów zielonych,

- modernizacja oświetlenia.

 

 

IX Osiedle Pakuska – Osiedle 1000- lecia.

 

- remont budynków (elewacje),

- ocieplenie stropodachów z wymianą pokrycia dachowego,

- renowacja terenów zielonych (zagadnienia pod kątem rekreacji),

- modernizacja ciągów pieszo - jezdnych,

- miejsca parkingowe,

- modernizacja oświetlenia,

- zmiana sposoby przeznaczenia budynku poprzemysłowego OFNE z adaptacją

  na mieszkania socjalne i obsługę w zakresie pomocy socjalnej.

 

 

X Osiedle Młodych zakresie budynków komunalnych.

 

- modernizacja linii energetycznej niskiego napięcia z napowietrznej na kablową,

- zmiana pokryć dachowych i remont elewacji,

- modernizacja ciągów pieszo-jezdnych wewnątrz osiedlowych z miejscami        postojowymi,

- renowacja terenów zielonych,

- modernizacja oświetlenia,

- remont i modernizacja krytego basenu przy Zespole Szkół im. J. Kochanowskiego

  w Olkuszu.

 

 

XI Dzielnica Przemysłowa Olkusza (ul. Przemysłowa)

 

- modernizacja ul. Przemysłowej i ul. Zagaje budową infrastruktury technicznej,

- budowa ciągów pieszo-rowerowych,

- modernizacja oświetlenia.

 

 

XII Osiedle Słowiki i ul. Pakuska

 

- budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Pakuska,

- modernizacja oświetlenia.

 

 

 

XIII Osiedle Skalskie

 

- budowa dróg lokalnych – ul. Nowowiejska, Wiejska, Miła, Jasna,

- renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych,

- budowa infrastruktury drogowej – droga Z-0 wraz z uzbrojeniem,

- budowa kanalizacji w ul. Miłej, ul. Jasnej,

- modernizacja hali widowiskowo-sportowej i terenów przyległych.

 

 

XIV Osiedle Sikorka

 

- budowa ciągu pieszego - rowerowego do Rabsztyna.

 

 

XV Osiedle Glinianki

 

- budowa ciągów pieszo-jezdnych,

- budowa infrastruktury technicznej- kanalizacja deszczowa i sanitarna,

- modernizacja oświetlenia.

 

 

XVI Osiedle Parcze

 

      - dokończenie budowy kolektora deszczowego,

      - budowa ciągów pieszych,

      - modernizacja oświetlenia.

 

 

XVII Osiedle Pomorzany – Stary Olkusz

 

- budowa infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- budowa dróg wewnętrznych, lokalnych,

- budowa ciągów pieszo jezdnych,

- modernizacja oświetlenia.

 

 

XVIII Obwodnice miasta Olkusza

 

- budowa drogi wraz z uzbrojeniem technicznym (sieci kanalizacyjne, oświetlenie) będącą lokalną obwodnicą miasta, biegnącą od cmentarza w zachodniej części miasta poprzez śródmieście do osiedla Północ,

- budowa obwodnicy w kierunku Trzebinia – Wolbrom.

 

 

XIX Zagospodarowanie terenów zielonych, szkód górniczych – południowo-zachodnia część miasta Olkusza.

 

 

 

3. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć.

 

W opracowaniu programu rewitalizacji przyjęto następujące rodzaje wskaźników:

 

 

1.      wskaźniki produktu (m ², szt., m ³)

 

2.      wskaźniki rezultatu

 

3.      wskaźniki oddziaływania

 

 

a.) Wskaźnikami produktu w przypadku programu rewitalizacji będą:

 

- długość wbudowanych i zmodernizowanych dróg, chodników i ciągów pieszo-   jezdnych w obszarach objętych rewitalizacją, (mb, m ²)

 

- powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej, (mb, m ²)

 

- powierzchnia budynków poddana renowacji, (m ²)

 

- kubatura budynków poddanych termomodrenizacji, (m ³)

 

- powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej, (m ²)

 

- liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej bądź aktywnego  wypoczynku, (m ³, m ²)

 

- długość zrealizowanej sieci kanalizacyjnej, (mb, ǿ)

 

- długość zrealizowanej sieci cieplnych, (mb)

 

- długość zrealizowanej sieci energetycznej, (mb)

 

- długość zrealizowanej sieci wodociągowej, (mb, ǿ)

 

- liczba nowych punktów oświetlenia ulicznego, (szt, mb)

 

- powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych, (ha, m ²)

 

- powierzchnia zagospodarowanych szkód górniczych, (ha, m ²)

 

- powierzchnia budynków przeznaczonych na mieszkania socjalne, (3000 m ²)

 

- powierzchnia budynków przeznaczona na mieszkania komunalne m ²

 

- powierzchnia wybudowanych boisk z przystosowaniem dla osób    niepełnosprawnych

 

 

b.) Wskaźnikami rezultatu w przypadku programu rewitalizacji będą:

 

- powierzchnia terenów objętych rewitalizacją, (całe miasto Olkusz tj. 2563 ha)

 

- nowa powierzchnia przeznaczona na cele społeczne, kulturalne i turystyczne,

 

- nowe miejsca parkingowe,

 

- wyeliminowanie pieców węglowych, (wskaźnik redukcji niskiej emisji mt/rok)

 

- wyeliminowanie linii napowietrznych

 

- długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej

 

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu,

 

- nowe miejsca pracy powstałe w wyniku realizacji projektów,

 

 

c.) Wskaźnikami oddziaływania w przypadku programu rewitalizacji będą:

 

- liczba mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją (ludność miasta 38.673  mieszkańców),

 

- wskaźnik bezrobocia,

 

- migracje z terenów poddanych rewitalizacji,

 

- wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych,

 

- liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w obszarze oddziaływania

 

- liczba patologii, przestępczość na terenach rewitalizowanych.

 

 

 

 

VI ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU, UZASADNIENIE.

 

 

            Powstanie programu, który obejmie swym zasięgiem całe miasto Olkusz, pozwoli na stworzenie szansy jak najszybszego starania się i „sięgnięcia” (już w latach 2004 – 2006) po środki z europejskich funduszy, zawartych w Priorytecie 3, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rewitalizacja terenów miejskich miasta Olkusza, jest szansą na ożywienie społeczno – gospodarcze, terenów, które w ostatnich latach, straciły podstawy rozwoju ekonomicznego, zaś ich mieszkańcy ze względu na niskie kwalifikacje i umiejętności zagrożeni są bezrobociem, ubóstwem i marginalizacją. Program rewitalizacji daje szansę na poprawę stanu środowiska naturalnego, ograniczenie zagrożeń, a także może pozwolić (poprzez realizację przygotowanych projektów) na wzrost znaczenia całego obszaru, rewitalizowanego, który charakteryzował się będzie, dużym stopniem odnowy

i modernizacji infrastruktury zabudowy (obiekty zabytkowe o wartości architektonicznej i historycznej, zasoby mieszkaniowe). Realizacja programu, poprzez odpowiednie przygotowanie projektów dotyczących zagadnień społecznych, pozwoli również na walkę z różnego rodzaju patologiami, wynikającymi z funkcjonowania w środowisku zdegradowanym, bądź bliskim degradacji. Wysokie bezrobocie,

w połączeniu z niskim wykształceniem, oraz niskimi dochodami, w otoczeniu zdegradowanych zasobów mieszkaniowych, powoduje powstawanie zachowań

i tendencji ogólnie rozumianych za patologiczne.

Inicjatywa powstania i wdrożenia Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza, to także spojrzenie na miasto Olkusz kompleksowo – biorąc pod uwagę

nie tylko budynki, ale również systemy komunikacyjne, tereny zielone, rekreacyjne,

 i obiekty kulturalne i zabytkowe. Kompleksowy proces rewitalizacji terenów miejskich

w Olkuszu, ukierunkowany jest przede wszystkim na podniesienie standardu życia

i sytuacji mieszkaniowej mieszkańców Olkusza oraz odnowę gospodarczą i społeczną.

W szczególności dotyczy on podwyższenia i odzyskania wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej, a także konserwacji – szczególnie zabytkowej – substancji mieszkaniowej oraz kompleksowego zagospodarowania i wprowadzenia ładu przestrzennego wokół nieruchomości. Proces rewitalizacji obejmie też likwidację patologii, jak również szeroko rozumiane zachowanie dziedzictwa kulturowego

i unikatowych walorów architektoniczno – kompozycyjnych miasta Olkusza, utrzymując jego kameralne zagospodarowani, specyficzny klimat oraz duże wartości kulturowe.

 

 

 

W celu sprawnego wprowadzenia i realizowania programu rewitalizacji proponuje się wyszczególnienie obszarów, które zostały by objęte programem. Przy określaniu obszarów do rewitalizacji wzięto pod uwagę następujące czynniki dotyczące danych obszarów:

 

·        poziom degradacji jak i brak infrastruktury technicznej na rewitalizowanym obszarze:

 

      - sieci kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe) – brak lub remont

         i modernizacja,

 

      - mała architektura (ławki, kosze, palce zabaw) – zdewastowane lub        niezagospodarowane,

 

      - tereny zielone (skwery, parki) – zdewastowane, niezagospodarowane,

 

      - ciągi pieszo-jezdne – zdewastowane, remont, wymiana,

 

      - miejsca parkingowe – brak.

 

·        poziom degradacji budynków osiedli mieszkaniowych:

 

      - brak termomodernizacja budynków,

 

      - brak ocieplenia stropodachów,

 

      - brak ogrzewanie piecowego,

 

      - oświetlenie,

 

      - zasilanie energetyczne starymi niewydolnymi liniami napowietrznymi.

 

·        trudne warunki mieszkaniowe,

·        poziom bezrobocia (wpływa na zaległości czynszowe),

·        poziom wykształcenia mieszkańców (utrudnia znalezienie pracy),

·        zwiększenie zapotrzebowania na pomoc socjalną (proponowanych powodu zubożenia społeczeństwa).

 

Określeniu proponowanych granic przyświecały zróżnicowane cele i z tego powodu objęto nimi:

 

·        tereny historycznej zabudowy miejskiej, objęty równocześnie ochroną konserwatorską,

 

·        teren o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

 

·        teren niewykorzystanych i zdegradowanych „pustych przestrzeni” poprzemysłowych o dużym potencjale (Ośrodek Harcerski), teren szkód górniczych, teren przy hali widowiskowo-sportowej,

·        tereny „blokowisk”, obejmujące osiedla mieszkaniowe,

 

·        budynki zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych i ich infrastruktura techniczna.

 

 

 

 

W celu lepszego rozplanowania zadań związanych z Programem rewitalizacji, miasto Olkusz zostało podzielone geograficznie na sześć obszarów (zgodnie z mapką).

 

 

 

 

Obszar I umiejscowiony jest w północno-zachodniej części miasta Olkusza. Ograniczony jest na południu Drogą Krajową E-94,a od wschodu drogą wojewódzką 783 (ul. Rabsztyńska, Sikorka). Kończy się na północno-zachodnich granicach miasta.

 

Obszar II położony jest w północno - wschodniej części miasta Olkusza. Ograniczony jest od wschodu droga wojewódzką 783 (ul. Rabsztyńska, ul. Sikorka),a od południa Drogą Krajową E-94. Kończy się na północno-wschodnich granicach miasta.

 

Obszar III znajduje się w południowo - zachodniej części miasta Olkusza i jest ograniczony od północy Drogą Krajową E-94,a na południu linią PKP. W kierunku zachodnim kończy się na wschodnich granicach miasta, a w kierunku wschodnim kończy się na ulicy Kościuszki.

 

Obszar IV leży we wschodnio - południowej części miasta Olkusza i ograniczony jest

od zachodu ulicą Kościuszki, od północy Drogą Krajową E-94, a od południa linią PKP. Kończy się na skrzyżowaniu się Drogi Krajowej nr 94 z linią kolejową.

 

Obszar V umiejscowiony jest w południowo - zachodniej części miasta Olkusza i ograniczony jest od północy linią PKP, a od południa granicami miasta, a od zachodu ulicą 29 listopada.

 

Obszar VI leży w południowo - wschodniej części miasta Olkusza i ograniczony jest od zachodu ulicą 29 listopada, od północy linią PKP, kończy się na południowych i wschodnich granicach miasta.

 

 

 

Przy podziale i wyodrębnieniu danych obszarów kierowano się następującymi przesłankami:

 

·        zadania objęte programem wyznaczono na terenach stanowiących własność miasta,

 

·        wybór terenów miasta, charakteryzujących się dużym stopniem degradacji,

 

·        wybór terenów reprezentatywnych dla najszerszego zaprezentowania możliwych efektów rewitalizacji,

 

·        możliwość przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

      ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

 

·        zadania, które są położone na terenach zatwierdzonych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

 

Oprócz wyżej wymienionych zadań realizowane będą również działania, mające charakter wspomagający proces rewitalizacji tj.: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości na terenach rewitalizowanych, pobudzanie środowisk lokalnych

i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta, w tym poprzemysłowych i mieszkaniowych budownictwa wielorodzinnego.

 

 

 

1. Obszary miasta Olkusza objęte rewitalizacją wraz z uzasadnieniem.

 

 

OBSZAR REWITALIZACYJNY I

 

·        osiedle Parcze,

·        osiedle Pomorzany – Stary Olkusz,

·        osiedle Glinianki.

 

Uzasadnienie dla obszaru I.

 

Obszar rewitalizowany I położony jest w północno – zachodniej części miasta Olkusza.

Teren ten jest zdominowany przez budownictwo jednorodzinne, charakteryzuje

się dużym stopniem degradacji przez szkody górnicze. Jest to teren wpływu eksploatacji rud cynku i ołowiu w pobliskiej Kopalni „Olkusz”. Na obszarze I występuje również duże stężenie ołowiu wśród mieszkańców tej części miasta Olkusza (szczególnie osiedle Pomorzany). Osiedle Pomorzany, jako jedne z nielicznych nie posiada kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Poprzez budowę kanalizacji na osiedlu Pomorzany i osiedlu Glinianki, likwidacji ulegną przydomowe szamba, które w dużej części są nieszczelne.

 

Zaprzestanie działalności górniczej i zaniechanie odpompowania wód przez kopalnie podnosi poziom wód gruntowych. Powoduje to wzrost zanieczyszczenia gleb ściekami z nieszczelnych szamb.

W wyniku podjętych działań na tym terenie, nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, zniszczonego działaniem przemysłu, a tym samym poprawią się warunki życia mieszkańców. Zrealizowane działanie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru, a co za tym idzie do powstawania nowych inwestycji. Oddziaływanie tych zamierzeń obejmie swym zasięgiem całe miasto Olkusz.

Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do Drogi Krajowej nr 94 - jest to kolektor odwadniający między innymi Drogę Krajową nr 94, główną trasę komunikacji krajowej przebiegającej przez miasto w kierunku Kraków – Katowice.

Zły stan infrastruktury ciągów pieszo – jezdnych oraz oświetlenia powoduje stałe zagrożenie dla mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa drogowego jak również zagrożenia przestępczością (brak oświetlenia sprzyja rozwijaniu się przestępczości). Budowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami i infrastrukturą oświetleniową pozwoli na poprawę tego stanu. Podniesie również poziom rewitalizowanych terenów pod względem rozwojowym i inwestycyjnym.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Skałki Pomorzańskie, odnosi się do zagospodarowania terenów, które charakteryzują się dużym potencjałem turystycznym, a które do tej pory nie zostały wykorzystane. Wykorzystanie tego potencjału pozwoli

na wzrost atrakcyjności tego terenu, w przemyśle czasu wolnego w skali lokalnej

i krajowej.

 

 

      OBSZAR REWITALIZACYJNY II

 

·        dzielnica przemysłowa Olkusza (ul. Przemysłowa),

·        osiedle Słowiki,

·        osiedle Skalskie,

·        osiedle Sikorka,

·        obwodnica północna część wschodnia.

 

 

Uzasadnienie dla obszaru II.

 

Obszar rewitalizowany II położony jest w północno – wschodniej części miasta Olkusza. Podstawowym zagrożeniem dla rozwoju tego obszaru jest stale rosnące bezrobocie wśród mieszkańców osiedla Słowiki będącego „sypialnią śląska” (miejsce zamieszkania byłych pracowników pobliskich śląsko – dąbrowskich zakładów przemysłowych m. in. Huty „Katowice”, Koksowni „Przyjaźń”). Zubożenie tego obszaru powoduje patologie społeczne, wzrost przestępczości, marginalizację wśród młodzieży, nie mającej pozytywnych wzorców oraz brak perspektywy pomocy ze strony dorosłych.

Pozostałe tereny tego obszaru, kiedyś wiejskie, stanowią niewykorzystany potencjał dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z towarzyszącymi usługami oraz dla rozwoju drobnych działalności gospodarczych typu usługowego, rzemieślniczego i turystycznego.

Przez teren ten przebiegają szlaki historyczno – krajobrazowe na zamek w Rabsztynie

i na Januszkową Górę. Poprawa niedostatecznej infrastruktury technicznej i drogowej, wzmocni obszar jako inwestycyjny oraz zapobiegnie dalszej degradacji dzielnicy. Stworzy możliwości większej aktywności społecznej i gospodarczej na tym terenie. Zmiany muszą objąć również teren obecnej Hali Widowiskowo – Sportowej, posiadającej część hotelową i restauracyjną. Stanowi to bardzo istotny element

dla nowego wizerunku tej części miasta.

 

 

     OBSZAR REWITALIZACYJNY III

 

·        Stare Miasto,

·        osiedle mieszkaniowe przy ul. Sławkowskiej,

·        osiedle przy ul. Jana Kantego – Mickiewicza,

·        osiedle Piaski,

·        obwodnica część zachodnia.

 

 

Uzasadnienie dla obszaru III.

 

Obszar rewitalizowany III położony jest w południowo – zachodniej części miasta Olkusza. Znajduje się na terenie śródmieścia miasta i cechuje się zróżnicowanym charakterem zabudowy i struktury społeczno – gospodarczej, począwszy od zabytkowych kamieniczek olkuskiego rynku w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, poprzez blokowiska „starej” zabudowy przy ul. Sławkowskiej, na budownictwie jednorodzinnym kończąc w zachodniej strefie obszaru osiedla Piaski. Obszar obejmuje swym działaniem zagadnienia termomodernizacji zbudowanych w latach 50 – tych budynków mieszkaniowych przy ulicy Sławkowskiej wraz z odbudową infrastruktury osiedlowej i wymianą zasilania energetycznego budynków oraz zmianą sposobu ogrzewania z piecowego na c. o. z kotłowni gazowych. Zachowanie walorów Starego Miasta wymaga rewitalizacji zabytków tj. budynku dawnego Starostwa, Parku Miejskiego przy ulicy Sławkowskiej, który stanowi oazę zieleni dla mieszkańców Starego Miasta. Aby to w pełni zrealizować należy przyśpieszyć prace archeologiczno – badawcze, które pozwolą na wykorzystanie walorów turystycznych i gospodarczych Starego Miasta.

Teren osiedla Piaski to teren charakteryzujący się zabudową jednorodzinną. Teren ten to obszar po zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach państwowych („Transbud”, Kopalnia „Olkusz”). Mieścił się tu również Ośrodek Harcerski, w chwili obecnej zdegradowany. Istnieje tam niewykorzystana przestrzeń miejska, zdegradowana szkodami górniczymi oraz niewykorzystana w wyniku braku zagospodarowania.

 

 

     OBSZAR REWITALIZACYJNY IV

 

·        osiedle mieszkaniowe przy ul. Nullo i Krakowskie Przedmieście,

·        osiedle mieszkaniowe przy ul. Skalskiej,

·        obwodnica część środkowa południowa Zbiorcza Droga Obszarowa.

 

Uzasadnienie dla obszaru IV.

 

Obszar rewitalizowany IV położony jest we wschodnio – południowej części miasta Olkusza.

 

Obszar ten został zlokalizowany w sąsiedztwie Starego Miasta.

Teren biegnący od Starego Miasta, wzdłuż Drogi Krajowej nr 94 stanowi dla każdego odwiedzającego i przejeżdżającego przez Olkusz wizytówkę miasta, w chwili obecnej bardzo negatywną. Stare, zaniedbane blokowiska przy drodze krajowej oraz znikoma

i chaotycznie rozmieszczona zieleń powodują, że teren ten wymaga ponownego zagospodarowania. Osiedla z uwagi na ich niski standard, zamieszkałe są przez osoby

o najniższym standardzie życia. W ostatnich latach zaobserwowano marginalizację tych środowisk przy całkowitym braku aktywności społecznej ich mieszkańców. Największego nakładu wymagają budynki od wielu lat nieremontowane. Konieczne jest przeprowadzenie ich termomodernizacji z odnowieniem elewacji oraz praktycznie całkiem nowego zagospodarowania terenu wewnątrz osiedli, od budowy dróg

i parkingów zaczynając, a na zazielenieniu kończąc. Zmodernizowane w zakresie instalacji elektrycznej i grzewczej (zmiana z ogrzewania piecowego na c. o.) osiedla wpłyną na wizerunek miasta oraz poprawi atrakcyjność tych osiedli w zakresie zainteresowania mieszkańców o wyższym standardzie życia. Tereny te są bardzo atrakcyjne ze względu na swoje położenie lokalizacyjne.

 

 

OBSZAR REWITALIZACYJNY V

 

·        dzielnica Czarna Góra,

·        osiedle Mazaniec,

·        zagospodarowanie terenów zielonych, szkód górniczych, część południowo -zachodnia.

 

Uzasadnienie dla obszaru V.

 

Obszar rewitalizowany V położony jest w południowo – zachodniej części miasta Olkusza.

W zachodniej części tego obszaru, teren ten odznacza się wysokim stopniem zdegradowania przez szkody górnicze związane z eksploatacją rud cynku i ołowiu.

Ze względu na duży poziom degradacji konieczne jest przeprowadzenie rewitalizacji obszarów szkód górniczych w wyniku, której powstanie zabudowa rekreacyjno – wypoczynkowa dla mieszkańców miasta Olkusza. Teren ten nie jest terenem zabudowy kubaturowej z uwagi na kategorię szkód górniczych. Przyczyni się to do ożywienia tego terenu z przeznaczeniem na działalność wypoczynkową i jak i usługowo - inwestycyjną (nowe działalności gospodarcze w zakresie wypoczynku sobotnio – niedzielnego).

Zmian wymaga również zaniedbany park „Czarna Góra”. Modernizacja parku wraz ze stadionem i całą infrastrukturą m. in. miejscami postojowymi w pobliżu stadionu, ciągami pieszo – jezdnymi, infrastrukturą oświetlenia, alejkami i trasami sportowymi, pozwoli na pełne wykorzystanie tego terenu, nie tylko przez mieszkańców miasta,

ale również przez turystów odwiedzających miasto Olkusz. Na osiedlu Mazaniec, występują duże braki infrastruktury technicznej, związanej z ochroną środowiska. Osiedle pozbawione jest kanalizacji sanitarnej i deszczowej, potrzebą jest również wykonanie remontów na liniach wodociągowych i energetycznych. Tereny te stanowią duży potencjał rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Rewitalizacja tego obszaru przyczyni się do podniesienia standardów mieszkaniowych, ochrony środowiska, poprzez wyeliminowanie nieszczelnych szamb, jak i podniesienie atrakcyjności tych terenów w zakresie inwestycyjnym dla budownictwa jednorodzinnego z drobną działalnością gospodarczą, usługową i rzemieślniczą.

  OBSZAR REWITALIZACYJNY VI

 

·        osiedle Pakuska – Osiedle 1000-lecia,

·        Osiedle Młodych w zakresie budynków komunalnych.

 

Uzasadnienie dla obszaru VI.

 

Obszar rewitalizowany VI położony jest w południowo – wschodniej części miasta Olkusza.

Obszar jest terenem objętym zabudową mieszkaniową budownictwa wielorodzinnego

w technologii „wielkiej płyty” i „KDK”. Na obszarze tym znajdują się wielkie osiedla mieszkaniowe miasta Olkusza takie jak: osiedle Tysiąclecia i Osiedle Młodych. Podstawowym problemem tego obszaru jest przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji „blokowisk”. Pierwszym krokiem jest poprawa tego wizerunku poprzez przedsięwzięcie termomodernizacji obejmującej również zagadnienie ochrony środowiska. Zagadnienia termomodernizacji na tym obszarze wymagają wyeksploatowane budynki na osiedlu Pakuska i cztery budynki Osiedla Młodych. Teren ten charakteryzuje się bardzo słabą lub zdegradowaną (wymagającą remontu i modernizacji) infrastrukturą drogową z miejscami parkingowymi, zagospodarowaniem terenów zielonych i placami zabaw. Oświetlenie osiedlowe musi zostać objęte modernizacją energooszczędną z przyjęciem nowych rozwiązań technicznych.

Ze względu na wysoki wskaźnik zagrożenia przestępstwami na terenie tego obszaru, modernizacja oświetlenia pozwoli na opanowanie niebezpieczeństwa związanego z tzw. „wieczorną przestępczością” na tym obszarze. Przebudowy wymaga również wyeksploatowana napowietrzna linia energetyczna.

Na obszarze tym znajdują się również tereny poprzemysłowe po Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych. W celu wykorzystania i poprawienia wizerunku tego obszaru planuje się zmianę sposobu przeznaczenia byłego budynku Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych na mieszkania socjalne.

Na obszarze tym znajduje się kryta pływalnia, która wymaga kapitalnego remontu wraz

z przystosowaniem dla korzystania przez osoby niepełnosprawne. Pozwoli to na integrację społeczną osób niepełnosprawnych, które ulegają wykluczeniu społecznemu z powody braku odpowiedniej infrastruktury. Modernizacji w zakresie korzystania przez osoby niepełnosprawne, wymagają również boiska zlokalizowane przy szkole podstawowej, mieszczącej się na tym obszarze. Obecny stan obszaru VI nie sprzyja poprawie warunków społeczno – przestrzenno – infrastrukturalnych, dlatego też istnieje potrzeba wykonania wszystkich przedsięwzięć rewitalizacji ujętych w tym programie.

 

Podsumowanie:

 

Tak zdefiniowane i opisane obszary w celu wprowadzenia zmian poddane będą konkretnym działaniom inwestycyjnym, których celem jest zlikwidowanie opisanych

w niniejszym programie problemów.

 

 

 

 

 

 

2. Podział na projekty i działania inwestycyjne.

 

 

Dla obszaru I przewidziano następujące projekty i działania inwestycyjne:

 

1) Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

 

- Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do Drogi Krajowej nr 94.

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla osiedla Pomorzany.

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla osiedla Glinianki.

 

2) Rewitalizacja wewnętrznych dróg lokalnych, ciągów pieszych i ciągów pieszo-jezdnych.

 

- Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z chodnikami i oświetleniem.

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego Skałki Pomorzańskie.

 

 

Dla obszaru II przewidziano następujące projekty i działania inwestycyjne:

 

1) Budowa ciągów pieszo-rowerowych.

 

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego z osiedla Słowiki do Rabsztyna.

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego z osiedla Słowiki na Januszkową Górę wzdłuż

ulicy Pakuska, Zagaje.

 

2) Modernizacja wewnętrznych ulic lokalnych w tym trasa „Z - 0” oraz ulic: Przemysłowej, Zagaje, Pakuska, Nowowiejska, Wiejska, Miła, Jasna wraz

      z infrastrukturą techniczną tj.: kanalizacja sanitarna, częściowo deszczowa,      oświetlenie i chodniki.

 

3)      Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych (hala widowiskowo-sportowa

w Olkuszu).

 

- Zagospodarowanie terenów zielonych przy hali widowiskowo - sportowej.

 

4) Obwodnica część wschodnia. Zbiorcza Droga Obszarowa.

 

 

Dla obszaru III przewidziano następujące projekty i działania inwestycyjne:

           

1) Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sławkowskiej.

 

2) Renowacja budynku dawnego Starostwa.

 

- Uciepłownienie osiedli (zmiana sposobu ogrzewania z piecowego, na co, termomodernizacja elewacji i termomodernizacja dachów.

 

3) Modernizacja wewnętrznych dróg osiedlowych, chodników i ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych w tym modernizacja linii energetycznej

      z napowietrznej na kablową, budowa elementów małej architektury, skwerów            zielonych.

 

4)      Renowacja terenów zielonych.

 

- Renowacja parku przy ul. Sławkowskiej.

- Renowacja z poszerzeniem funkcji Ośrodka Harcerskiego wraz z budową oświetlenia i elementami małej architektury.

 

5)      Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedla Piaski.

 

6)      Prace badawczo – archeologiczne związane z odtworzeniem tras podziemnych korytarzy pod Starym Miastem.

 

7)      Ochrona olkuskiej starówki przed negatywnym wpływem ruchu kołowego.

 

 

 Dla obszaru IV przewidziano następujące projekty i działania inwestycyjne:

 

1) Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Nullo i Krakowskie Przedmieście i ul. Skalskiej.

 

      - Uciepłownienie osiedli (zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c. o,     termomodernizacja elewacji i termomodernizacja dachów).

 

2) Modernizacja wewnętrznych dróg osiedlowych, chodników i ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych w tym modernizacja linii energetycznej napowietrznej na kablową, budowa elementów małej architektury, skwerów zielonych.

 

3) Budowa środkowej części południowej Zbiorczej Drogi Obszarowej.

 

 

 Dla obszaru V przewidziano następujące projekty i działania inwestycyjne:

 

1) Modernizacja Parku Czarna Góra z poszerzeniem funkcji.

 

- Przebudowa ul. Parkowej i stadionu.

- Budowa miejsc parkingowych dla parku pod wiaduktem- ul. 29 listopada

 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i energetycznej

      na osiedlu Mazaniec.

 

3) Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych, ciągów pieszo - jezdnych

      i chodników wraz z budową i modernizacją oświetlenia.

 

4)      Rewitalizacja obszaru szkód górniczych, zabudowa rekreacyjno - wypoczynkowa.

 

 Dla obszaru VI przewidziano następujące projekty i działania inwestycyjne:

 

1) Termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Pakuska i budynków komunalnych na Osiedlu Młodych w tym termomodernizacja            elewacji i stropodachów.

 

2) Modernizacja i budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z budową ciągów         pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, modernizacja oświetlenia i przebudowa        linii energetycznej z napowietrznej na kablową oraz uporządkowanie

      i zagospodarowanie terenów zielonych (place, miejsca zabaw).

 

3)      Zmiana sposobu przeznaczenia budynku OFNE – przeznaczenia na mieszkania socjalne.

 

4)      Modernizacja obiektu krytej pływalni w zakresie kapitalnego remontu

      i przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

 

     - Budowa boisk z przystosowaniem ich do korzystania przez osoby     niepełnosprawne.

 

VII PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2004 – 2006 NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa planowanego działania

Czas realizacji

Etapy realizacji

Obszar

1.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

 

 

2004-2006

- Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do Drogi Krajowej nr 94.

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla osiedla Pomorzany.

I

2.

Budowa ciągów pieszo-rowerowych.

 

 

2004-2006

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego z osiedla Słowiki do Rabsztyna.

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego z osiedla Słowiki na Januszkową Górę wzdłuż ul. Pakuska i Zagaje.

 

II

3.

Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Olkuszu.

2004-2006

- Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych – Hala widowiskowo-sportowa w Olkuszu.

-

II

 4.

Renowacja terenów zielonych.

 

 

 

 

 

2004-2006

- Renowacja parku przy ul. Sławkowskiej.

 

III

 5.

Uciepłownienie i termomodernizacja osiedla przy ul. Sławkowskiej

 

2004-2006

- Sławkowska, termomodernizacja i uciepłownienie.

III

 6.

Ochrona olkuskiej starówki przed negatywnym wpływem ruchu kołowego.

 

2004 - 2006

 

III

7.

Renowacja budynku dawnego Starostwa.

2004 - 2006

 

III

Lp.

 

 

Nazwa planowanego działania

Czas realizacji

Etapy realizacji

Obszar

 8.

Uciepłownienie i termomodernizacja osiedli.

 

2004-2006

- Nullo - Kr. Przedmieście, termomodernizacja.

- Skalska - termomodernizacja i uciepłownienie

 

 

IV

 9.

Modernizacja parku „Czarna Góra” z poszerzeniem funkcji.

2004-2006

- Przebudowa ul. Parkowej i stadionu.

- Budowa miejsc parkingowych dla parku pod wiaduktem – ul. 29 listopada.

V

 10.

Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych, ciągów pieszo-jezdnych i chodników wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla obszaru V.

2004-2006

 

V

11.

Zmiana sposobu przeznaczenia budynku OFNE – przeznaczenie na mieszkania socjalne.

2004-2006

 

VI

12.

Modernizacja obiektu krytej pływalni w zakresie kapitalnego remontu i przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

2004-2006

 

VI

VIII PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2013 NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM.

Lp.

 

 

Nazwa planowanego działania

Czas realizacji

Etapy realizacji

Obszar

1.

Rewitalizacja wewnętrznych dróg lokalnych, ciągów pieszych elementów ciągów pieszo-jezdnych dla obszaru I.

2007-2013

- Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z chodnikami i oświetleniem.

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego - Skałki Pomorzańskie.

I

2.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla osiedla Glinianki.

2007-2013

 

I

3.

 Modernizacja wewnętrznych ulic lokalnych.

 

 

 

 

 

 

 

2007-2013

- Trasa „Z-0” oraz ulice: Przemysłowa, Zagaje, Pakuska, Nowowiejska, Wiejska, Miła, Jasna wraz z infrastrukturą techniczną tj.: kanalizacja sanitarna, częściowo deszczowa, oświetlenie i chodniki.

II

4.

Budowa części wschodniej „Zbiorczej Drogi Obszarowej” – obwodnica miasta Olkusza.

2007-2013

 

II

5.

Zagospodarowanie terenów zielonych przy hali widowiskowo sportowej.

 

 

II

6.

 Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Sławkowskiej.

 

 

 

2007-2013

-Uciepłownienie osiedli (zmiana sposobu ogrzewania z piecowego, na c. o., termomodernizacja elewacji i termomodernizacja dachów).

 

III

7.

 Modernizacja wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą.

 

 

 

 

 

 

 

2007-2013

- Budowa chodników i ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych w tym modernizacja linii energetycznej z napowietrznej na kablową, budowa elementów małej architektury, skwerów zielonych.

 

III

8.

Renowacja z poszerzeniem funkcji Ośrodka Harcerskiego wraz z budową oświetlenia i elementów małej architektury.

 

 

III

Lp.

 

 

Nazwa planowanego działania

Czas realizacji

Etapy realizacji

Obszar

9.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedla Piaski.

 

 

III

10.

Prace badawczo – archeologiczne związane z odtworzeniem tras podziemnych korytarzy pod Starym Miastem.

 

2007-2013

 

III

11.

Modernizacja wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą dla obszaru IV.

 

 

 

2007-2013

- Budowa chodników i ciągów pieszo - jezdnych, miejsc postojowych w tym modernizacja linii energetycznej z napowietrznej na kablową, budowa elementów małej architektury, skwerów zielonych.

IV

12.

Budowa części środkowej „Zbiorczej Drogi Obszarowej” – obwodnica miasta Olkusza.

2007-2013

 

IV

13.

Rewitalizacja obszaru szkód górniczych – zabudowa rekreacyjno - wypoczynkowa.

2007-2013

 

V

14.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i energetycznej na osiedlu Mazaniec.

2007-2013

 

V

 

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwa planowanego działania

Czas realizacji

Etapy realizacji

Obszar

15.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Pakuska i budynków komunalnych na Osiedlu Młodych w tym termomodernizacja elewacji i stropodachów.

2007-2013

 

VI

16.

Modernizacja i budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z budową ciągów pieszo - jezdnych, miejsc postojowych, modernizacja oświetlenia i przebudowa linii energetycznej z napowietrznej na kablową oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych (place zabaw) dla obszaru VI.

2007-2013

 

VI

17.

Budowa boisk z przystosowaniem ich do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

2007 - 2013

 

VI

 

 

 

IX PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA 2004-2006 I NA LATA 2007-2013.

 

 

Źródłami finansowania zadań zawartych w Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Olkuszu będą:

 

·        Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

·        Środki własne z Budżetu miasta,

·        Środki z Budżetu państwa,

·        Środki z Budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

·        Środki z Budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Fundusze strukturalne, których środki mogą być wykorzystane za zadania z zakresu rewitalizacji:

 

·        Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

·        Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

 

 

    Programy operacyjne, które zawierają zapisy dotyczące bezpośrednio lub pośrednio rewitalizacji w okresie programowania 2004-2006 są to:

 

·        Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

·        Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO - RZL)

·        Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP)

 

 

1. Plan finansowy dla okresu programowania 2004 – 2006.

 

Z uwagi na bardzo duży zakres finansowy projektów przewidzianych do realizacji

w okresie programowania 2004 - 2006, plan finansowy został podzielony na dwa zakresy. Jeden zakres obejmuje już gotowe projekty, przewidziane do aplikacji, drugi, obejmuje przygotowanie inwestycji do późniejszego aplikowania w funduszach strukturalnych. (Przygotowanie dokumentacji technicznej i formalno – prawnej).

 

1.1        Plan finansowy projektów przewidzianych do aplikacji ZPORR, lata 2004-2006.

 

Lp

 

 

Nazwa zadania

 

 

Przewidywany koszt realizacji

 

Przewidywane koszty w latach realizacji.

 

 

 

2004

 

2005

 

 

2006

 

1.

 

Budowa kolektora deszczowego od ul. Spółdzielczej do Drogi Krajowej nr 94.

 

800.000

 

 

800.000

 

2.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla osiedla Pomorzany.

 

5.730.000

 

2.865.000

2.865.000

3.

 

 

Uciepłownienie i termomodernizacja osiedli.

 

 

 

 

 

3.1

 

 

- Nullo - Kr. Przedmieście, termomodernizacja.

 

 

600.000

 

 

300.000

 

300.000

3.2

 

 

- Skalska, termomodernizacja i uciepłownienie.

 

 

600.000

 

 

300.000

 

300.000

3.3

 

 

- Sławkowska, termomodernizacja i uciepłownienie.

 

600.000

 

 

300.000

 

300.000

4.

Zmiana sposobu przeznaczenia budynku OFNE – przeznaczenie na mieszkania socjalne.

 

2000.000

 

 

2000.000

 

5.

Modernizacja obiektu krytej pływalni w zakresie kapitalnego remontu i przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

 

400.000

 

 

200.000

 

200.000

6.

Ochrona olkuskiej starówki przed negatywnym wpływem ruchu kołowego.

 

2.340.400

 

 

1.170.200

 

1.170.200

 

RAZEM

w tym środki UE 75%

budżet państwa 10%

Gmina Olkusz 15%

13.070.400

9.802.800

1.307.040

1.960.560

-

-

-

-

7.935.200

5.951.400

793.520

1.190.280

5.135.200

3.851.400

513.520

770.280

 

 

 

 

1.2 Plan finansowy przygotowania inwestycji, przewidzianych do aplikacji, ZPORR, lata 2004-2006 (dokumentacja techniczna i formalno - prawna).

 

Tabela ta uwzględnia projekty, które należy przygotować pod względem formalno – prawnym w celu sprawnego złożenia na określony i ogłoszony nabór w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zakres przygotowań obejmuje przygotowanie odpowiedniej dokumentacji

i wszelkiego rodzaju pozwolenia i zgody. Tak sprecyzowane zadanie pozwoli

na szybkie wpasowanie się z gotowymi projektami w ogłaszane nabory przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Lp

 

 

Nazwa zadania

 

 

Przewidy-

wany koszt zadania

 

Przewidywane koszty w latach realizacji.

 

 

 

2004

 

2005

 

 

2006

 

1.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego z osiedla Słowiki, do Rabsztyna.

 

50 000

(PT, ZDW)

 

 

50 000

2.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego z osiedla Słowiki, na Januszkową Górę wzdłuż ul. Pakuska i Zagaje.

50 000

(PT, ZDW)

 

50 000

 

3.

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych – hala widowiskowo-sportowa w Olkuszu.

10 000

(PT)

 

 

10 000

4.

Modernizacja Parku „Czarna Góra” z poszerzeniem funkcji - przebudowa ul. Parkowej i stadionu wraz z budową miejsc parkingowych dla parku pod wiaduktem – ul. 29 listopada.

100 000

(PT)

 

20 000

80 000

5.

Renowacja budynku dawnego Starostwa.

50 000

(PT)

 

 

50 000

6.

Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych, ciągów pieszo-jezdnych i chodników wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla obszaru V.

30 000

(PT)

 

 

30 000

 

RAZEM

w tym środki UE 75%

budżet państwa 10%

Gmina Olkusz 15%

290.000

217.500

29.000

43.500

 

70.000

52.500

7.000

10.500

220.000

165.000

22.000

33.000

 

PT – projekt techniczny.

ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 

2. Plan finansowy dla okresu programowania 2007 – 2013 (w tysiącach złotych).

 

 

Lp

 

 

Nazwa zadania

 

 

Przewidywany koszt realizacji

 

Przewidywane koszty w latach realizacji.

 

 

 

2007

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

2013

 

1.

 

Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z chodnikami i oświetleniem w obszarze I.

 

3 000

 

300

 

300

 

300

 

2100

2.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego – Skałki Pomorzańskie.

 

500

 

50

 

50

 

50

 

350

3.

Traza „Z - 0” oraz ulice: Przemysłowa, Zagaje, Pakuska, Nowowiejska, Wiejska, Miła, Jasna wraz z infrastrukturą techniczną tj.: kanalizacja sanitarna, częściowo deszczowa, oświetlenie i chodniki.

 

 

 

3000

 

 

100

 

 

500

 

 

500

 

 

1900

4.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla osiedla Glinianki.

 

1000

 

200

 

200

 

200

 

400

5.

Zagospodarowanie terenów zielonych przy hali widowiskowo sportowej.

 

1000

 

100

 

200

 

200

 

500

6.

Renowacja z poszerzeniem funkcji Ośrodka Harcerskiego wraz z budową oświetlenia i elementów małej architektury.

 

500

 

60

 

100

 

100

 

240

7.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedla Piaski.

 

3000

 

1000

 

1000

 

1000

 

8.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i energetycznej na osiedlu Mazaniec.

 

5000

 

1000

 

1000

 

1000

 

2000

9.

 

Budowa części wschodniej „Zbiorczej Drogi Obszarowej” – obwodnica miasta Olkusza.

 

2000

 

500

 

500

 

500

 

500

10.

Rewitalizacja obszaru szkód górniczych – zabudowa rekreacyjno - wypoczynkowa.

 

2000

 

 

 

 

2000

 

Lp

 

 

Nazwa zadania

 

 

Przewidy-wany koszt realizacji

 

Przewidywane koszty w latach realizacji.

 

 

 

2007

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

2013

 

11.

Uciepłownienie osiedli przy ul. Sławkowskiej (zmiana sposobu ogrzewania z piecowego, na c.o, termomodernizacja elewacji i termomodernizacja dachów).

 

 

4800

 

 

1200

 

 

1200

 

 

1200

 

 

1200

12.

Budowa chodników i ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych w tym modernizacja linii energetycznej z napowietrznej na kablową, budowa elementów małej architektury, skwerów zielonych w obszarze III.

 

 

 

1500

 

 

500

 

 

500

 

 

500

 

13.

Budowa chodników i ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych w tym modernizacja linii energetycznej z napowietrznej na kablową, budowa elementów małej architektury, skwerów IV.

 

 

1500

 

 

500

 

 

500

 

 

500

 

14

Budowa części środkowej „Zbiorczej Drogi Obszarowej” – obwodnica miasta Olkusza.

 

4000

 

500

 

500

 

500

 

2500

15.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Pakuska i na Osiedlu Młodych w tym termomodernizacja elewacji i stropodachów.

 

 

4000

 

 

500

 

 

500

 

 

500

 

 

2500

16.

Modernizacja i budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z budową ciągów pieszo - jezdnych, miejsc postojowych, modernizacja oświetlenia i przebudowa linii energetycznej z napowietrznej na kablową oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych (place zabaw) dla obszaru VI.

 

 

 

1500

 

 

 

200

 

 

 

200

 

 

 

200

 

 

 

900

 

 

 

 

Lp

 

 

Nazwa zadania

 

 

Przewi-dywany koszt realiza- cji

 

Przewidywane koszty w latach realizacji.

 

 

 

2007

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

2013

 

17.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego z osiedla Słowiki, do Rabsztyna.

 

 

600

 

200

 

200

 

200

 

18.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego z osiedla Słowiki, na Januszkową Górę wzdłuż ul. Pakuska i Zagaje.

 

200

 

50

 

50

 

50

 

50

19.

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych – hala widowiskowo -sportowa w Olkuszu.

 

19100

 

100

 

5000

 

5000

 

9000

20.

Renowacja parku przy ul. Sławkowskiej.

 

300

 

50

 

50

 

50

 

150

21.

Przebudowa ul. Parkowej i stadionu wraz z budową miejsc parkingowych dla parku pod wiaduktem – ul. 29 listopada.

 

2100

 

400

 

400

 

400

 

900

22.

Renowacja budynku dawnego Starostwa.

 

5000

 

1000

 

1000

 

1000

 

2000

23.

Budowa wewnętrznych dróg osiedlowych, ciągów pieszo - jezdnych i chodników wraz z budową i modernizacją oświetlenia dla obszaru V.

 

2000

 

200

 

200

 

200

 

1400

24.

Prace badawczo – archeologiczne związane z odtworzeniem tras podziemnych korytarzy pod Starym Miastem.

 

 

500

 

50

 

50

 

50

 

 

350

 

RAZEM

 

w tym środki UE 75%

 

budżet państwa 10%

 

Gmina Olkusz 15%

68.100

 

51.075

 

6.810

 

10.215

8.760

 

6.570

 

876

 

1.314

14.200

 

10.650

 

1.420

 

2.130

14.200

 

10.650

 

1.420

 

2.130

30.940

 

23.205

 

3.094

 

4.641

 

 

 

 

 

 

X SYSTEM WDRAŻANIA

 

 

Zagadnienia zawarte w Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza, realizowane będą w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej z Unii Europejskiej.

Gmina Olkusz, korzystając z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które określa Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999, wprowadzające ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzenia odnoszące się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia (krajowych i unijnych).

 

 

 

 

XI SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY

I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.

 

1.Monitorowanie, ocena i aktualizacja.

 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza stanowi otwarty dokument planistyczny. Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie ocenie oraz będzie w razie potrzebny aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań na obszarach rewitalizowanych.

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Programu rewitalizacji posiadać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczył będzie powołany przez Burmistrza horyzontalny zespół do spraw rewitalizacji. Ich głównym zadaniem będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby aktualizowanie programu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy i konsultacji w szerokim gronie zainteresowanych partnerów. Do monitorowania, oceny realizacji programu rewitalizacji i jego uaktualnienia służyć będzie system analizy, monitorinu wskaźników aktualizacji osiąganych wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania.

 

Na system ten składają się:

 

1)  zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji,

 

2)  partnerzy:

 

·        partnerzy indywidualni i zbiorowi (ludność):

 

- mieszkańcy rewitalizowanych i budynków,

 

- wspólnoty mieszkaniowe,

 

- najemcy mieszkań komunalnych,

 

- właściciele nieruchomości.

 

·        mieszkańcy dzielnicy (samorządy dzielnicowe),

 

·        mieszkańcy miasta.

 

 

 

 

2. Komunikacja społeczna.

 

Celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej

w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu. Informowanie mieszkańców ma wyjaśnić korzyści, jakie płyną z procesu rewitalizacji, w zamian za ewentualne, tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia.

 

Komunikacja społeczna ma zapewnić:

 

- dostęp do informacji na temat celów i problemów,

 

- pobudzenie do wyrażania własnych opinii,

 

- nawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a zespołem zadaniowym.

 

Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami,

a zespołem do spraw rewitalizacji w procesie komunikacji społecznej.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, jako zarządzający systemem komunikacji i monitorowania zapewni:

 

- powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ramach funduszy strukturalnych związanych z rewitalizacją dla wszystkich zainteresowanych na terenach objętych Programem rewitalizacji,

 

- czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach,

 

- bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej

dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie miasta,

 

- współpracę z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie  programu rewitalizacji w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,

 

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,

 

- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu rewitalizacji.

 

 

 

 

 

 

 

XII EFEKTY PROGRAMU.

 

 

Realizacja założonego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Olkuszu przyczyni się do:

 

- poprawy estetyki przestrzeni miejskiej,

 

- zatrzymania degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską,

 

- podwyższenie standardu zasobów mieszkaniowych,

 

- wzmocnienia identyfikacji mieszkańców z miastem oraz ich integracji,

 

- poprawy stanu środowiska kulturowego miasta,

 

- poprawy stanu środowiska naturalnego miasta.

 

 

 

Realizacja założeń i celów Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Olkuszu przyczyni się do zintegrowanego rozwoju społeczno - gospodarczo - przestrzennego miasta Olkusza.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Olkuszu

 

 (-) Leszek Szota

 

 

 

 

         XIII Literatura

 

 

1) „Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji” Opracowanie: GTZ Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit przy współpracy Instytut fur Wohnen Umwelt Darmstad, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast., Warszawa 2003,

 

2) „Odnowa miast europejskich” T. Sumień, j. Furman - Michałowska,

      K. Ufnalewska, W. Wąs, Instytut Gospodarki Przestrzennej

      i Komunalnej, Warszawa 1989,

 

3) „Zarządzanie rozwojem miast” T. Markowski, wyd. PWN, Warszawa 1999

 

4) „Przewodnik po ziemi olkuskiej, Tom I, Gmina Olkusz, Olgierd Dziechciarz, Olkusz 2002,

 

5) „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Uzupełnienia Programu”, Dokument rządowy, Warszawa 2004,

 

6) „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego”, Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego, Kraków 2000,

 

 

7) „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz”, Dokument uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Olkusz, Olkusz 2000,

 

8) „Seminarium – Rewitalizacja Obszarów Miejskich”, materiały szkoleniowe MGPiPS, Warszawa 2004

 

9) „Planowanie regionalne w UE. Od strategii do projektu”, materiały szkoleniowe, Kraków 2004

 

10) „Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – Część 1, Charakterystyka stanu, diagnoza”, Kraków 1996,

 

11) „Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – Część 2 Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego”, Kraków 1996,

 

12) „Analiza zasobów Miasta i Gminy Olkusz”, Kraków 2000.

 

 

 

 [1] Zob. T. Sumień, j. Furman - Michałowska, K. Ufnalewska, W. Wąs, Odnowa miast europejskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1989, por. też: K. Skalisk, Problem rewitalizacji (w:) Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik T. III, Fundusz Współpracy – Brytyjski Fundusz Know – How, Kraków 1998, s. 135-136.

[2] Zob. T. Markowski Zarządzanie rozwojem miast, wyd. PWN, Warszawa 1999

[3] Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie od miesięcy utrzymuje się na stałym poziomie. Obecnie firma przygotowuje się do restrukturyzacji zatrudnienia polegającej na zwolnieniu części pracowników bez przeprowadzania zwolnień grupowych oraz na wymianie pracowników o najniższym wykształceniu i kwalifikacjach. Po przeprowadzeniu restrukturyzacji majątkowej na bazie zbędnego mienia przedsiębiorstwa mogą powstać nowe podmioty gospodarcze. Przedmiot działania firmy to produkcja wentylatorów przemysłowych oraz części zamiennych, działalność usługowa w zakresie remontów i napraw wentylatorów, montaż i usługi serwisowe, działalność handlowa, eksport i import.

[4] W związku z toczącym się procesem restrukturyzacji ZGH „Bolesław” oraz postępującym procesem likwidacji Kopalni „Olkusz - Pomorzany” nie planuje się przyjęć do Zakładu. Realizowana jest polityka kadrowa zmierzająca do zmniejszenia zatrudnienia w sposób naturalny (odejścia na emerytury, osłony socjalne – urlopy górnicze). Zakłada się sukcesywne zmniejszanie zatrudnienia o ok.150 pracowników rocznie w latach 2001-2006.