STRATEGIA ROZWOJU

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2000


 

 

 

 

Przygotowanie i realizacja programu sesji strategicznej oraz opracowanie materiałów  wstępnych i strategii:

 

Fundacja Promocji Gospodarczej

Regionu Krakowskiego

ul. Mrozowa 20a, 30-969 Kraków

Tel. (012) 642 16 70, Fax: (012) 644 53 06

E-mail promocja@fpgrk.krakow.pl

http://www.fpgrk.krakow.pl

 

 

 

 

 

przy współpracy:

 

Urzędu Miasta i Gminy Olkusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spis treści:

 

1        Wstęp............................................................................................................................................................................ 4

2        Diagnoza aktualnego stanu Miasta i Gminy Olkusz................................................................... 7

2.1      Wyniki analizy SWOT – wewnętrzne uwarunkowania rozwoju.................................... 7

2.2      Wyniki analizy SWOT – zewnętrzne uwarunkowania rozwoju..................................... 8

3        Strategia rozwoju Miasta i Gminy Olkusz..................................................................................... 10

3.1      Podstawy strategii..................................................................................................................................... 10

3.2      Wizja Miasta i Gminy Olkusz.................................................................................................................. 12

3.3      Misja Miasta i Gminy Olkusz.................................................................................................................. 12

3.4      Obszary kluczowe........................................................................................................................................ 13

3.5      Kierunki strategiczne................................................................................................................................ 13

3.6      Ścieżki postępowania w kierunkach strategicznych i osiągania celów  w  obszarach kluczowych oraz listy zadań...................................................................................................................................................... 13

Obszar I: INWESTYCJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ............................................................................................... 14

3.6.2       Obszar II: ŚRODOWISKO NATURALNE................................................................................................. 16

3.6.3       Obszar III: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I PROMOCJA GMINY........................................................ 19

3.6.4       Obszar IV: EDUKACJA I KULTURA........................................................................................................ 20

3.6.5       Obszar V: TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA..................................................................................... 22

3.6.6       Obszar VI: BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE.......................................................................................... 24

Obszar VII: DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA................................................................................................... 24

3.7      Hierarchia celów strategicznych.................................................................................................... 26

3.8      Przegląd planowania projektów - lista celów i zadań oraz mierników realizacji celów             27

3.9      Plan zadań........................................................................................................................................................ 47

4        Raport z sesji strategicznej dla Miasta i Gminy Olkusz..................................................... 67

4.1      Lista uczestników warsztatów........................................................................................................ 67

4.2      Program warsztatów.............................................................................................................................. 69

4.3      Wyniki analizy SWOT................................................................................................................................... 72

4.4      Analiza zależności macierzy SWOT................................................................................................. 79

4.5      Formułowanie wizji gminy..................................................................................................................... 88

4.6      Formułowanie misji gminy...................................................................................................................... 90

4.7      Kryteria rozwojowe................................................................................................................................... 91

4.8      Tworzenie celów oraz wstępne propozycje obszarów kluczowych......................... 91

4.9      Obszary kluczowe –II weryfikacja................................................................................................... 95

4.10         Tworzenie drzew celów...................................................................................................................... 95

4.11         Hierarchia obszarów kluczowych........................................................................................... 106

4.12         Hierarchia celów strategicznych............................................................................................. 106

4.13         Lista zadań................................................................................................................................................ 108

4.14         Matryca projektu oraz harmonogram zadań................................................................ 114

5        Opis i uzasadnienie zastosowanej metody planowania..................................................... 116

5.1      Opis zastosowanej metody planowania i użytych narzędzi........................................ 116

5.2      Przegląd planowania projektu........................................................................................................ 119

5.3      Plan (harmonogram) zadań................................................................................................................ 119

5.4      Karta zadania............................................................................................................................................. 120

5.5      Karta oceny realizacji zadania...................................................................................................... 121

5.6      Monitorowanie realizacji strategii - Koncepcja.................................................................. 122

6        Podsumowanie.................................................................................................................................................. 125

7        Literatura........................................................................................................................................................... 128

8        ZAŁĄCZNIKI............................................................................................................................................................ 130


 

 

1         Wstęp

Niniejsze opracowanie jest raportem z warsztatów strategicznych Miasta i Gminy Olkusz, które odbyły się w dniach 10-11 sierpnia 2000 r. 29-30 sierpnia 2000 r. oraz 14-15 września 2000 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Warsztaty były poświęcone wdrożeniu idei zarządzania strategicznego gminą poprzez planowanie strategiczne.

Potrzeba planowania działań wynika z konieczności zajęcia stanowiska wobec przewidywanych zmian otoczenia, które cechuje duża częstotliwość i dynamika zmian. Stabilizacja rozumiana jako niezmienność przestała być źródłem sukcesu.

Na temat znaczenia planowania wypowiedział się w następujący sposób w czasie Kongresu Prowincji Polskiej, który obradował w budynku Sejmu w Warszawie dnia 15 grudnia 1998 r. Olgierd Dziekoński, Prezes Agencji Rozwoju Komunalnego:

„Mamy obecnie do czynienia z takim otoczeniem prawnym, które wymusza planowanie inwestycji z wieloletnim wyprzedzeniem. W 1999 roku gminy i powiaty powinny ustawić priorytety i zaplanować inwestycje na okres najbliższych 3-4 lat. Konieczne jest także opracowanie strategii rozwoju gospodarczego. Jednostka samorządu terytorialnego, która jej nie posiada, będzie pozbawiona dostępu do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”.

Umiędzynarodowienie życia oraz powstanie społeczeństwa informacyjnego spowodowały, że wielorodność zastąpiła jednorodność. Przetrwanie organizacji i społeczności zależy od ich zdolności do innowacyjności oraz umiejętności budowania jedności opartych na różnorodności poglądów oraz form działania.

Głównym celem warsztatów strategicznych było zbudowanie strategii rozwoju. Pobocznymi celami było:

1.      zapoznanie uczestników z metodą planowania strategicznego obszarów,

2.      zapoczątkowanie procesów integracji lokalnej społeczności w celu budowy wspólnoty gotowej do twórczej pracy,

3.      wyłonienie promotorów, sponsorów i przywódców działań.

Bazę informacyjną dla uczestników sesji stanowiły dane charakteryzujące Miasto i Gminę Olkusz, zawarte w odrębnym opracowaniu pt. “Analiza zasobów Miasta i Gminy Olkusz”, które stanowi część dorobku procesu planowania strategicznego w gminie.

Niniejszy raport obejmuje:

1.      zapis uzgodnionej strategii rozwoju gminy,

2.      opis przebiegu sesji,

3.      prezentację idei oraz metody planowania partnerskiego.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU

 

 

MIASTA I GMINY OLKUSZ

 

 

 

„WIELU SPRAW NIE ODWAŻAMY SIĘ PODJĄĆ,

PONIEWAŻ WYDAJĄ SIĘ NAZBYT TRUDNE,

A WYDAJĄ SIĘ NAM TAKIMI,

PONIEWAŻ NIE ODWAŻAMY SIĘ ICH PODJĄĆ.”

                                                            Wenzel Anton KAUNITZ

                                                                 {austr. mąż stanu, 1711 - 1794}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE - SIATKA POWIATOWA

 


POWIAT OLKUSKI

 


 

2         Diagnoza aktualnego stanu Miasta i Gminy Olkusz

 

2.1       Wyniki analizy SWOT – wewnętrzne uwarunkowania rozwoju

Tabela 1. Wyniki analizy SWOT zaprezentowane wg hierarchii ważności zapisów.


WAGA

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

WAGA

8,88

§    POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POMIĘDZY DWOMA AGLOMERACJAMI

§    WYSOKIE BEZROBOCIE

9,64

8,28

§    POTENCJAŁ LUDZKI W WIEKU PRODUKCYJNYM, A ZWŁASZCZA Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM

§    OGRANICZONA LICZBA MIEJSC PRACY

8,44

8,08

§    DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, GOSPODARKI ODPADAMI, OCHRONY POWIETRZA, GAZYFIKACJA, SIEĆ TELEFONICZNA (MIASTO)

§    BRAK ALTERNATYWNEGO ŹRÓDŁA WODY PITNEJ W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ GÓRNICTWA RUD CYNKU I OŁOWIU W PRZYPADKU ZATOPIENIA KOPALŃ

8,24

8

§    UKŁAD KOMUNIKACYJNY WŁĄCZONY W GŁÓWNE SZLAKI

§    BRAK NOWYCH INWESTYCJI, ZWŁASZCZA ŚREDNICH I DUŻYCH

8,12

7,88

§    DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ JEJ WYKORZYSTANIA, BEZ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

§    NIEWYDOLNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY WEWNĘTRZNY I TRANZYTOWY – SŁABA JAKOŚĆ DRÓG, BRAK MIEJSC PARKINGOWYCH

7,72

7,68

§    MOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG PONADLOKALNYCH

§    PROBLEMY LOKALOWE, BRAK BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

7,64

7,68

§    PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OBYWATELI WYRAŻAJĄCA SIĘ DUŻĄ ILOŚCIĄ ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

§    SŁABE PRZYGOTOWANIE INSTYTUCJI DO POZYSKANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

7,52

7,64

§    ISTNIEJE DOBRE OTOCZENIE BIZNESU (BANKI, FIRMY DORADCZE, LEASINGOWE, AGENCJA ROZWOJU)

§    BRAK UZBROJONYCH I SCALONYCH TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE

7,36

7,64

§    UZBROJONE GRUNTY O UREGULOWANYM STANIE PRAWNYM (ATRAKCYJNOŚĆ, UZBROJENIE) PO ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH: ZESPÓŁ OLEWIN, JEDNOSTKA PRZEMYSŁOWA ZGH, OFNE, OWENT

§    SKAŻENIE TERENU METALAMI CIĘŻKIMI

6,76

7,6

§    DUŻA PODAŻ TERENÓW INWESTYCYJNYCH

§    MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA ZGH BOLESŁAW NA SKUTEK WYCZERPANIA ZŁÓŻ

6,72

7,48

§    ZAAWANSOWANE PLANOWANIE PRZESTRZENNE

§    SŁABY STAN INFRASTRUKTURY NA TERENACH WIEJSKICH (DROGI, KANALIZACJA, TELEFON)

6,72

7,44

§    DUŻA INICJATYWA MIESZKAŃCÓW, ZWŁASZCZA W DZIEDZINIE HANDLU I USŁUG

§    NIEUREGULOWANY STAN WŁASNOŚCI GRUNTÓW OSÓB FIZYCZNYCH, PRZEZNACZONYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD INWESTYCJE.

6,6

7,36

§    DOSTOSOWYWANIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO AKTUALNYCH POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH I SPOŁECZNYCH

§    BRAK WOLNYCH TERENÓW DLA INWESTYCJI PRZY LHS

6,6

7,2

§    ISTNIENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ

§    TERENY ZDEGRADOWANE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZO-HUTNICZEJ

6,6

7,16

§    POŁOŻENIE WRAZ Z DOGODNYMI POŁĄCZENIAMI KOMUNIKACYJNYMI

§    BRAK PROGRAMU GOSPODARKI GRUNTAMI

6,56

7,04

§    PONADLOKALNY CHARAKTER MIASTA

§    BRAK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

6,56

6,92

§    SILNIE ROZWINIĘTA SIEĆ DROBNEGO HANDLU

§    NIEDOPASOWANA STRUKTURA KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY DO POTRZEB RYNKOWYCH

6,48

6,92

§    DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO ORAZ MOTYWACJA DO DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

§    ZŁA LOKALIZACJA TARGOWISKA W ŚRÓDMIEŚCIU – BRAK DROŻNOŚCI RUCHU

6,36

6,88

§    WYSOKIE KWALIFIKACJE KADRY NAUCZYCIELSKIEJ

§    NIEUZBROJONE TERENY INWESTYCYJNE KOŁO OLEWINA O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

6,36

6,72

§    ISTNIENIE SZEREGU PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOMUNALNE

§    NIEWYKORZYSTANE ZASOBY HISTORYCZNE

6,24

6,72

§    WALORY KRAJOBRAZOWE

§    BRAK BASENU KRYTEGO

6,16

6,68

§    DOBRA BAZA MATERIALNA SZKOLNO-DYDAKTYCZNA

§    ISTNIEJĄCA BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA JEST ZDEWASTOWANA I NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ

6,16

6,64

§    ATRAKCYJNOŚĆ HISTORYCZNA

§    MAŁA LICZBA PODMIOTÓW MŚP O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

6,12

6,4

§    ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA

§    BRAK SYSTEMU MONITORINGU MIEJSC SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH PRZESTĘPCZOŚCIĄ

6,04

6

§    DOBRZE ROZWINIĘTA BAZA HOTELOWO-GASTRONOMICZNA

§    WYSOKIE CENY GRUNTÓW

5,88

5,68

§    UMOWY PARTNERSKIE Z INNYMI MIASTAMI

§    NIEWYKORZYSTANA BAZA HOTELOWA (NIEDOINWESTOWANY HOTEL OLKUSZ)

5,88

5,6

§    DOBRZE ROZWINIĘTA BAZA MATERIALNA SŁUŻBY ZDROWIA

§    MIGRACJA LUDNOŚCI (UTRATA PRACY, BRAK MIESZKAŃ)

5,64

5,36

§    SILNE I ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO ARTYSTÓW

§    BRAK PARKU TYPU JORDANOWSKIEGO (ISTNIEJE PARK BEZ ALEJEK ŁAWEK, OŚWIETLENIA, HERBACIARNI, ITP.)

5,56

5,04

§    ATRAKCYJNOŚĆ KULTURALNA, OŚRODEK KULTURY (MIASTO, SOŁECTWA)

§    ZŁA ESTETYKA MIASTA – NIEWŁAŚCIWA KOORDYNACJA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, NIEWYSTARCZAJĄCA EGZEKUCJA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ZE STRONY STRAŻY MIEJSKIEJ

5,44

4,6

§    DOBRA I WYKORZYSTYWANA BAZA SPORTOWA

§    DUŻE ROZDROBNIENIE GOSPODARSTW ROLNYCH

5,08

 

 

§    NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ I ZŁA STRUKTURA GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ

4,88

 

 

§    PODŁOŻE GEOLOGICZNE – PUSTKI KRASOWE POWODUJĄCE UTRUDNIENIA W BUDOWNICTWIE

4,72

 

2.2       Wyniki analizy SWOT – zewnętrzne uwarunkowania rozwoju

Tabela 2 Wyniki analizy SWOT zaprezentowane wg hierarchii ważności zapisów.

WAGA

SZANSE

ZAGROŻENIA

WAGA

9,94

§         MODERNIZACJA DROGI Nr 94

§    ZMNIEJSZENIE WPŁYWÓW DO BUDŻETU GMINY W WYNIKU USTAWY UWŁASZCZENIOWEJ

9,43

8,82

§         OLKUSZ JAKO MIASTO POWIATOWE

§    REGRES PRZEMYSŁU SCHYŁKOWEGO (GÓRNICZY, METALOWY): ZGH „BOLESŁAW”, OFNE „EMALIA” S.A., ZK „PRZYJAŹŃ”, HUTA KATOWICE, KOPALNIE ŚLĄSKIE

9,18

8,71

§         ISTNIEJĄ OFERTY STWORZENIA NOWOCZESNEGO CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO UWZGLĘDNIAJĄCE INTERESY LOKALNYCH KUPCÓW

§    EWENTUALNA DEZINTEGRACJA POWIATU OLKUSKIEGO

9,0

8,47

§         OBWODNICA JAKO ZADANIE PONADGMINNE

§    NIEPOWODZENIE PROCESU RESTRUKTURYZACJI OFNE „EMALIA” S.A.

8,82

7,82

§         ISTNIENIE PROJEKTU DOTYCZĄCEGO PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ, SKANSEN – KOPALNIA OLKUSZ

§    ZAGROŻENIE ZORGANIZOWANĄ PRZESTĘPCZOŚCIĄ I SUBKULTURAMI

8,53

7,71

§         MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH UE

§    WZROST KONKURENCYJNOŚCI SĄSIEDNICH OŚRODKÓW W DZIEDZINIE KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI

6,82

7,71

§         ZAINTERESOWANIE TWORZENIEM FILII WYŻSZYCH UCZELNI PRZEZ ŚRODOWISKO AKADEMICKIE KRAKOWA

§    ZMIANY W SYSTEMIE KOMUNIKACYJNYM KRAJU POWODUJĄCE WZROST NATĘŻENIA RUCHU SAMOCHODOWEGO I INNE UTRUDNIENIA

6,47

7,53

§         REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE FINANSÓW UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY GMIN (ZA ZADANIAMI IDĄ ODPOWIEDNIE ŚRODKI)

§    ISTNIENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W SĄSIEDNICH AGLOMERACJACH

6,35

7,18

§         ISTNIEJĄ KONKRETNE OFERTY INWESTYCYJNE

§    POZYSKIWANIE PRZEZ INNE OŚRODKI NAJZDOLNIEJSZEJ KADRY Z GMINY OLKUSZ

5,88

6,88

§         ZAINTERESOWANIE KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO LOKOWANIEM INWESTYCJI W OLKUSZU

§    ZMIANY W ŚRODOWISKU WYNIKAJĄCE Z ZANIECZYSZCZENIA (HUTA KATOWICE, ZK „PRZYJAŹŃ”, PIASKOWNIA)

5,88

6,82

§         DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI W ZGH „BOLESŁAW”

§    ZAGROŻENIA DLA ŚREDNICH I MAŁYCH FIRM ZE STRONY NP.HIPERMARKETÓW

5,65

6,65

§         BLISKOŚĆ CENTRÓW GOSPODARCZYCH, PRZEMYSŁOWYCH

 

 

6,53

§         KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE UWZGLĘDNIAJĄCE REALIZACJĘ WAŻNYCH DLA GMINY INWESTYCJI

 

 

6,41

§         URUCHOMIENIE TERMINALI PRZY LHS (WOLBROM, SŁAWKÓW)

 

 

6,35

§         KOMUNIKACJA: LHS, Nr 94, BLISKOŚĆ A4

 

 

6,29

§         USTAWA O WSPIERANIU CZYNSZOWEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

 

 

6,18

§         ROSNĄCE ZAINTERESOWANIE „TURYSTYKĄ SKAŁKOWĄ” I ROWEROWĄ

 

 

5,76

§         FUNDUSZE KRAJOWE

 

 

5,41

§         BLISKOŚĆ CENTRÓW TURYSTYCZNYCH

 

 

5,18

§         ROZWÓJ E-GOSPODARKI

 

 

4,47

§         UTWORZENIE LOKALNEGO RADIA (ZŁOŻONY WNIOSEK DO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI)

 

 


 

3         Strategia rozwoju Miasta i Gminy Olkusz

 

3.1       Podstawy strategii

Długookresowy horyzont planistyczny niniejszej strategii obejmuje okres 10-15 lat (poziom określonej wizji gminy, do której przybliżać będzie osiąganie celów strategicznych).
W  przypadku celów taktycznych okres planowania wyznacza proces oraz kalendarz integracji Polski z UE i dostępność funduszy przedakcesyjnych – 5-6 lat.

Opracowując strategię rozwoju Miasta i Gminy Olkusz wykorzystano definicję pojęcia zrównoważonego rozwoju, sformułowaną przez Światową Organizację Wyżywienia (FAO) w 1990 r. Stwierdza ona, iż należy realizować zarządzanie i ochronę zasobów naturalnych oraz kierowanie zmianami technologicznymi i instytucjonalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie i zaspokojenie zarówno obecnych potrzeb człowieka jak i potrzeb przyszłych pokoleń.

Takie podejście pozwala na spełnienie warunku zgodności strategii rozwoju miasta i gminy  ze strategią ekorozwoju Polski oraz zrównoważonego rozwoju województwa. Ekorozwój należy rozumieć w sferze gospodarczej jako dążenie do takiego prowadzenia wszelkich działań produkcyjnych, aby przy możliwie małym zużyciu zasobów nieodwracalnych (nośników energii i surowców) oraz przy możliwie małej presji na środowisko - wytwarzane były wyroby trwałe, wartościowe i zaspokajające rzeczywiste potrzeby egzystencjalne człowieka[1].

Polityka państwa[2][3] zakłada odejście od wąsko rozumianej ochrony środowiska na rzecz podporządkowania potrzeb i aspiracji społeczeństwa i państwa możliwościom jakie daje środowisko, którym dysponujemy.

Priorytetowym zagadnieniem rozwojowym dla Miasta i Gminy Olkusz jest trwały rozwój gospodarczy. Jego uwarunkowaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie bezrobocia dzięki działaniom nakierowanym na pozyskiwanie inwestorów oraz dokończenie restrukturyzacji przemysłu na terenie gminy, co stanowić będzie podstawę do wejścia podmiotów przemysłowych na ścieżkę wzrostu. Jednocześnie następował będzie rozwój sektora MSP dzięki wykorzystaniu szeregu instrumentów służących jego aktywizacji. Kolejne realizowane cele związane z rozwojem gospodarczym obejmują wspieranie budownictwa mieszkaniowego oraz rozwój terenów wiejskich gminy. Rozwój tych terenów następował będzie dzięki stopniowemu odchodzeniu od funkcji rolniczej na rzecz innych form działalności (już obecnie rolnictwo nie odgrywa na tych terenach większej roli gospodarczej).

Drugim niezwykle istotnym zagadnieniem rozwojowym jest dążenie do osiągnięcia i utrzymania wysokiej jakości środowiska naturalnego. W ramach tego kierunku strategicznego w pierwszej kolejności realizowane winny być cele służące ochronie unikalnych wartości krajobrazu jurajskiego oraz ochronie zasobów wód podziemnych, zaś w dalszej kolejności porządkowaniu gospodarki odpadami oraz ochronie powietrza atmosferycznego.

 

 

Kryteria rozwoju (kryteria sukcesu Miasta i Gminy Olkusz) wybrane przez społeczność lokalną oznaczają, że realizacja celów zapisanych w strategii:

1.      Spowoduje wzrost liczby miejsc pracy

2.      Wywoła kolejne inwestycje

3.      Podniesie standard zdrowia i życia mieszkańców (infrastruktura techniczna, poziom usług, bezpieczeństwo)

4.      Nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne

5.      Da możliwość realizacji potrzeb wyższego rzędu

6.      Wzmacnia ponadlokalny charakter gminy i jej prestiż

7.      Zwiększy przychody gminy i jej grup społecznych

8.      Zmniejszy odpływ ludzi młodych z terenu gminy

9.      Ugruntuje tożsamość narodową i lokalną oraz wzmocni tradycje gminy

10.  Da poczucie bezpieczeństwa socjalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2       Wizja Miasta i Gminy Olkusz

 

MIASTO I GMINA OLKUSZ:

§        Wspólnotą ludzi aktywnych,

§        Silnym ośrodkiem nowoczesnego przemysłu, handlu, usług ponadlokalnych, a zwłaszcza administracyjnych, kulturalnych, oświatowych, zdrowotnych i komunalnych,

§        Posiadająca dobrą i w pełni wykorzystaną bazę turystyczno-rekreacyjną dzięki tworzeniu oferty konkurencyjnej wobec sąsiednich ośrodków,

§        Wiodąca w powiecie olkuskim będącym ogniwem łączącym Małopolskę ze Śląskiem,

§        Generująca miejsca pracy, przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców i turystów,

§        Przyjazna dla inwestorów i stwarzająca warunki dogodne dla inwestycji,

§        Zapewniająca obszarom wiejskim pełnię uczestnictwa w swoim rozwoju,

§        Czysta i estetyczna,

§        Uwzględniająca zasadę zrównoważonego rozwoju.

 

 

3.3       Misja Miasta i Gminy Olkusz

 

Miasto i Gmina Olkusz wysokiej klasy partnerem

dla środowisk społecznych, gospodarczych i politycznych.

 


 

3.4       Obszary kluczowe

Lista zhierarchizowanych obszarów kluczowych (I-VII – oznaczenia obszarów):

I.                    INWESTYCJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

II.                 ŚRODOWISKO NATURALNE

III.               ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I PROMOCJA GMINY

IV.               EDUKACJA I KULTURA

V.                 TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA

VI.               BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE

VII.            DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

 

 

3.5       Kierunki strategiczne

Kierunki strategiczne odpowiadające poszczególnym obszarom kluczowym wg hierarchii ważności (A-G – oznaczenia kierunków):

A.     Realizować trwały rozwój gospodarczy

B.     Osiągnąć i utrzymywać wysoką jakość środowiska naturalnego

C.     Sprawnie i kreatywnie zarządzać dla osiągania celów strategicznych

D.     Utrzymywać stale wysoki poziom usług edukacyjnych i kulturalnych

E.      Tworzyć atrakcyjne miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku dla mieszkańców i przyjezdnych

F.     Zabezpieczać podstawowe potrzeby socjalne mieszkańców.

G.     Osiągnąć i utrzymywać wysoką dostępność komunikacyjną w ruchu drogowym i kolejowym.

 

 

3.6       Ścieżki postępowania w kierunkach strategicznych i osiągania celów
w  obszarach kluczowych oraz listy zadań

Oznaczenia używane w ścieżkach dojścia do celów:

A; B....; G –kierunki strategiczne,

A.1; A.2; ......; G.4 – cele strategiczne,

A.1.1; A.1.2; ......; G.4.1 – cele taktyczne,

A.1.1.1; A.1.2.1; .......; E.1.3.1 – cele taktyczne niższego rzędu,

A.3.1.1.1; A.3.1.1.2; .........; B.4.1.3.1 – cele operacyjne.


 

3.6.1       
Obszar I: INWESTYCJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

 

 

Lista zadań:

A.1.2 Wspieranie rozwoju zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego

Zadania:

Przygotowanie programu współpracy gminy z developerem.

Znalezienie inwestora na teren przy ul. kpt. Hardego pod budownictwo szeregowe.

A.2.2 Funkcjonuje program alternatywnego zagospodarowania wsi

Zadania:

Wykonanie ekspertyzy dot. terenów wiejskich wraz z programem realizacyjnym.

A.3.2.2 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Zadania:

Zorganizowanie konkursu na najlepszy produkt Olkusza.

Stworzenie funduszu poręczeniowego i pożyczkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

A.3.1 Pozyskiwanie inwestorów

Zadania:

Pomoc w znalezieniu inwestora, który zagospodaruje hale OWENT oraz pomoc w wycenie gruntów i przy określeniu kosztów wyburzenia hal.

A.3.1.1 Funkcjonuje program aktywnego pozyskania inwestora

Zadanie:

1.      Inwentaryzacja niezagospodarowanych nieruchomości.

2.      Określenie bazy danych o dostępnych nieruchomościach.

3.      Zebranie informacji do przygotowywanej bazy danych.

4.      Przygotowanie katalogu ofert inwestycyjnych (CD-ROM, książka, Internet).

5.      Podpisanie umowy o szybką obsługę inwestora „Gorąca linia dla inwestora”.

6.      Osobiste dotarcie z ofertą do instytucji i firm.

7.      Uczestnictwo w targach i konferencjach.

8.      Podpisanie umowy z PAIZ.

9.      Przygotowanie listy instytucji i firm.

10.  Dystrybucja katalogu ofert.

11.  Przesłanie katalogu wg sporządzonej listy.

12.  Zamieszczenie ofert w Internet.

13.  Sprzedaż oferowanych nieruchomości inwestorom.

14.  Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

15.  Przeprowadzenie przetargu.

A.3.1.1.1 Przygotowana oferta uzbrojonych gruntów pod inwestycje (w tym przemysłowe) w porozumieniu z właścicielami gruntów

Zadania:

Przygotować ofertę inwestycyjną dla terenów likwidowanych zakładów OFNE i ZGH.

 

 


 

Obszar II: ŚRODOWISKO NATURALNE;

Ograniczenie emisji

Zanieczyszczeń z

Transportu i ruchu

Ulicznego B. 3.2.

 

 


Lista zadań:

B.1.1 Pełna utylizacja odpadów z gminy

Zadania:

Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów na wszystkie miejscowości wiejskie gminy Olkusz.

Kontynuacja zbiórki przeterminowanych leków od ludności.

Sukcesywne wprowadzanie zbiórki przeterminowanych leków w nowopowstałych aptekach

Inicjowanie ponadgminnego sposobu utylizacji odpadów (np. spalarnia, kompostownia) we współpracy z sąsiednimi gminami:

1.      Pełna inwentaryzacja ilości i rodzaju odpadów produkowanych na terenie gminy.

2.      Utworzenie wspólnego dla Powiatu programu gospodarki odpadami.

 Uporządkowanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi  w zakładach przemysłowych

(OFNE, ZGH „Bolesław” i inne )

-         Wzmożone kontrole gospodarki odpadami

-         Egzekwowanie od zakładów programów zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

B.1.2 Ograniczenie wytwarzania odpadów

Zadania:

Stymulowanie zakładów do wprowadzania technologii mało- i bezodpadowych (np. poprzez ulgi podatkowe) w następujący sposób:

1.      Zarząd Gminy przygotowuje propozycje pakietu ulg w podatkach i opłatach lokalnych oraz określa warunki ich udzielania.

2.      Wysłanie oferty do podmiotów.

3.      Udzielenie ulg podmiotom i monitorowanie.

Edukacja ekologiczna społeczeństwa (głównie młodzieży szkolnej) ukierunkowana na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów (pogadanki, konkursy, ulotki, informacje w prasie).

B.2.1.1 Gmina w pełni skanalizowana

Zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy w oparciu o „Program uporządkowania gospodarki ściekowej terenów wiejskich gminy Olkusz”.

Egzekwowanie budowy przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Kontynuacja budowy kanalizacji w północno-zachodniej części miasta

Pozyskanie środków pomocowych na realizację kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (fundusze przedakcesyjne, np. ISPA, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

B.2.1.3 Zapewnienie zaopatrzenia w wodę ludności po zlikwidowaniu górnictwa rud cynku i ołowiu.

Zadania:

Opracowanie ekspertyzy wpływu likwidacji kopalni Olkusz na jakość wód wykorzystywanych do celów pitnych

B.2.1.4 Poprawa jakości wody wykorzystywanej do celów pitnych

Zadania:

Uzupełnienie istniejącego programu gospodarki wodno-ściekowej o zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej

Edukacja rolników w zakresie racjonalnego stosowania nawozów i środków ochrony roślin np. za pośrednictwem ODR.

Kontrola i egzekucja szczelności szamb (zadanie Nadzoru)

B.3. Ochrona powietrza atmosferycznego

B 3.1. Sukcesywna likwidacja niskiej emisji

Zadania:

Kontynuacja uciepłownienia miasta - dokończenie budowy gazociągu srednioprężnego

Promowanie likwidacji indywidualnych palenisk domowych poprze

-         system dopłat

-         wystąpienie o obniżenie cen, paliw ekologicznych

 

B.3.2 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu i ruchu ulicznego

Zadania:

Ograniczenie emisji z transportu i ruchu ulicznego poprzez przebudowę dróg o małej

przepustowości : ul. Szpitalna , ul. Kościuszki , ul. Kazimierza Wielkiego itp.

Promowanie likwidacji indywidualnych palenisk domowych poprzez;

Ograniczenie emisji z transportu i ruchu ulicznego poprzez wprowadzenie ruchu

tranzytowego z centrum miasta: budowa drogi ZO, obwodnicy

Ograniczenie emisji z transportu i ruchu ulicznego poprzez ograniczenie rucu tranzytowego

w godzinach nocnych: Uchwała Rady

Budowa przyosiedlowych parkingów  samochodowych na Os. Młodych , Os. 1000 Lecia, Os.

Słowiki oraz wprowadzenie zakazu parkowania na uliczkach wewnątrz tych osiedli

B 3.3 Ograniczenie emisji z procesów przemysłowych.

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń z dużych zakładów  przemysłowych tj. ZGH „Bolesław” BOL-THERM Sp. z o.o. Emalia S.A.  ZC nr 5PEC w Olkuszu

Ograniczenie emisji z procesów przemysłowych.

B.4 Ochrona unikalnych wartości krajobrazu jurajskiego.

Zadania:

Wystąpienie z wnioskiem do ZGH o zazielenienie istniejących hałd.

B.4.1.1 Ścisłe przestrzeganie planu zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza zapobieganie rozpraszaniu się zabudowy.

Zadania:

Weryfikacja planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem rozproszenia zabudowy.

B.4.1.2 Budowa nowych i przebudowa istniejących terenów zieleni miejskiej

Zadania:

Modernizacja parku przy ul. Mickiewicza w Olkuszu

B.4.1.3.1 Zabezpieczenie przed degradacją zasobów naturalnych na terenach planowanych rezerwatów

Zadania:

Wniosek do nadleśnictwa o ochronę zasobów naturalnych na terenie planowanych rezerwatów przyrody.

 


 

3.6.2        Obszar III: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I PROMOCJA GMINY


 

Lista zadań:

C.1.1 Promocja wartości krajobrazowych, historycznych, inwestycyjnych

Zadania:

Gmina corocznie uczestniczy w Targach Turystyki prezentując tam wydawnictwa dotyczące Olkusza.

Muzeum PTTK udziela informacji o wydanych książkach na temat ziemi olkuskiej.

Przygotowanie oferty inwestycyjnej dla dalszych terenów przy ul. Rabsztyńskiej.

Nawiązać kontakt z telewizjami regionalnymi w celu realizacji krótkich migawek pokazujących walory miasta i gminy.

C.4.1 Sieć placówek ochrony zdrowia zgodna z potrzebami mieszkańców

Zadania:

Zlecenia wykonania analizy potrzeb medycznych mieszkańców Olkusza, a następnie przygotowanie modelowej sieci placówek medycznych zgodnej z potrzebami w tym zakresie.

Wsparcie tworzenia niepublicznych placówek medycznych.

C.2.1 instytucje gminy skutecznie absorbują środki zewnętrzne

Zadania:

Informować społeczność lokalną (w prasie lokalnej) o możliwych do uzyskania funduszach zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości.

C.3.1 Gmina wysokiej klasy partnerem dla środowisk społecznych, gospodarczych i politycznych

Zadania:

Utworzenie stowarzyszenia przedsiębiorców olkuskich (z inicjatywy samorządu gminnego)

Rozszerzenie zakresu dotowania z budżetu gminy organizacji pozarządowych.

 

 

3.6.3        Obszar IV: EDUKACJA I KULTURA


 

Lista zadań:

D. Utrzymywać stale wysoki poziom usług edukacyjnych i kulturalnych

Zadania:

Wprowadzenie i rozpowszechnienie międzyszkolnych konkursów dla dzieci i młodzieży.

Powołanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży (przedmiotowych, artystycznych, sportowych, turystycznych).

Przygotowanie systemu motywacyjnego dla nauczycieli podnoszących i rozszerzających kwalifikacje.

D.1.1.1 Funkcjonują odpowiednio wyposażone pracownie językowe i komputerowe

Zadania:

Utworzenie pracowni językowych we wszystkich gimnazjach:

1.      Wybór modelowej pracowni językowej (wyposażenie i koszt)

2.      Stworzenie systemu finansowania pracowni językowych.

Opracowanie standardu pracowni komputerowej dla szkół podstawowych i gimnazjów:

1.      Stworzenie wykazu braków wyposażenia pracowni komputerowej w porównaniu do standardu (z kosztami)

2.      Stworzenie systemu finansowania pracowni komputerowych.

D.1.1 Kierunki kształcenia dostosowane do lokalnych potrzeb

Zadania:

Stworzenie stanowiska doradcy zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a następnie organizowanie cyklicznych spotkań z uczniami w ostatnich klasach gimnazjum.

D.1.2.1 Wyremontowane szkoły, które tego wymagają

Zadania:

Opracowanie wieloletniego planu remontów budynków i terenów szkolnych.

Remont basenu w szkole podstawowej nr 2.

D.1.2.2 Wyposażenie szkół i liczba dzieci w klasach są zgodne z obowiązującymi normami w tym zakresie

Zadania:

Zbilansowanie potrzeb w zakresie sprzętu/wyposażenia, a następnie:

-         zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjum,

-         zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej dla szkół podstawowych,

-         zakup mebli szkolnych (ławki, stoliki) dostosowanych do wzrostu i wieku,

-         zakup nowoczesnych pomocy naukowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

 


 

3.6.4        Obszar V: TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA


 

Lista zadań:

E. Tworzyć atrakcyjne miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku dla mieszkańców i przyjezdnych

Zadania:

Przygotowanie strategii rozwoju produktu turystycznego Olkusza

Zorganizowania spotkania w sprawie podziemnej trasy turystycznej

E.2.2 Zagospodarowane Wzgórze Rabsztyńskie

Zadania:

Odsłonięcie Wzgórza Rabsztyńskiego poprzez wycięcie drzew.

Objęcie bieżącą opieką grodziska Stary Olkusz.

E.1.2 Stworzenie systemu szlaków turystycznych pieszych i rowerowych na terenie gminy

Zadania:

Przygotowanie kilkunastu jedno-, wielodniowych tras turystycznych po Olkuszu.

Stworzenie ścieżki rowerowej Olkusz – Rabsztyn - Czarny Las - Pomorzańskie Skałki – Olkusz.

E.1.2.1 Wykorzystanie byłego ośrodka harcerskiego na szlaki rowerowe

Zadania:

Wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej na terenie byłego ośrodka harcerskiego w Olkuszu

E.1.2.2 Włączenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej obszaru wyznaczonego na  rezerwat „Pazurek” do szlaku rowerowego

Zadania:

Ścieżka rowerowa wyznaczona na trasie ścieżki dydaktycznej „Pazurek”

E.1.3.1 Rozwiązany problem finansowania SKS opieki na terenach szkolnych w godzinach popołudniowych i czasie wolnym od zajęć szkolnych

Zadania:

Zatrudnienie instruktorów organizujących ciekawe zajęcia w godzinach popołudniowych (zajęcia sportowe w czasie wolnym od zajęć)

E.1.4 Rozwinięte ośrodki MOSiR i MOK

Zadania:

Budowa krytej pływalni.

Remont obiektu na Czarnej Górze w zakresie umożliwiającym stworzenie z niego centralnego ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego

E.3.2 Istnieje oferta zorganizowanego wypoczynku na terenie Jury oraz skuteczna informacja turystyczna

Zadania:

Utworzenie Biura (punktu) Informacji turystyczno-krajoznawczej i historycznej na Rynku.

Przygotowanie folderu turystycznego Olkusza dla szkół.

Promocja tras turystycznych Olkusza (foldery, CD-ROMy, informacja w Internet).

Przygotowanie programu nagród dla turystów odwiedzających Olkusz.

 

 


 

3.6.5        Obszar VI: BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE


 

 

 

3.6.6       
Obszar VII: DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

 

 

 


 

Lista zadań:

G. Osiągnąć i utrzymywać wysoką dostępność komunikacyjną w ruchu drogowym i kolejowym

Zadania:

Modernizacja wiaduktu oraz drogi w kierunku Trzebini.

G.1 Budowa obwodnicy dla Olkusza

Zadania:

Umieszczenie inwestycji pn. obwodnica wschód-zachód oraz północ-południe w strategii rozwoju województwa małopolskiego.

G.2 Modernizacja drogi Nr 94, docelowo jako drogi dwupasmowej

Zadania:

Modernizacja odcinka drogi krajowej  Nr 94 od wiaduktu do Sieniczna:

-         sygnalizacja świetlna przy wylocie al. 1000-lecia,

-         poszerzenie drogi o pasy dla pojazdów wolno poruszających się.

Budowa wiaduktu dla drugiego pasa drogi krajowej Nr 94 w rejonie przed skrzyżowaniem z al.1000-lecia.

G.3.1 Modernizacja dróg gminnych

Zadania:

Modernizacja następujących dróg gminnych: ul. Parkowa, ul. Witosa, ul. Narowiąska, ul. Wiejska, ul. Wapienna, ul. Jasna.

Modernizacja chodnika przy ul.Dworskiej.

G.3.2 Usprawnienie organizacji ruchu

Zadania:

Usprawnienie ruchu w centrum Olkusza: ul. Górnicza, ul. Szpitalna, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. K. Wielkiego

Oznakowanie oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al.1000-lecia z drogą Nr 94

Budowa parkingów na obrzeżach osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych.

Wprowadzenie zakazu parkowania na drogach wewnątrzosiedlowych.

Wyznaczenie miejsc do parkowania w centralnej części Olkusza.

Wprowadzenie monitoringu w najbardziej zagrożonych punktach miasta: Rynek, ul. K. Wielkiego, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza.

 


 

3.7       Hierarchia celów strategicznych

Poniżej zestawiono 22 cele strategiczne. Hierarchia celów strategicznych została ustalona w wyniku badania zależności pomiędzy nimi a kryteriami rozwoju gminy. Cele te w nierównomiernym stopniu wypełniają przyjęte kryteria rozwojowe. Zaprezentowano je w układzie hierarchicznym (A.1-G.4 – oznaczenia celów):

Cel strategiczny

Ranga

D.1 Sieć szkół i kierunki kształcenia dostosowane do rynku pracy

17

C.3 Istnieje platforma współpracy pomiędzy środowiskami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi w gminie

16

A.1 Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego

15

A.3 Tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie bezrobocia

15

E.1 Rozszerzenie bazy i działalności sportowej

15

C.1 Szeroka promocja gminy

14

G.4 Zagospodarowanie terenów przy LHS (terminale)

14

C.2 Sprawne zarządzanie środkami zewnętrznymi oraz aktywizacja instytucjonalna

13

A.2 Rozwój terenów wiejskich

12

C.4 Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i innych patologii

12

E.2 Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury turystycznej

12

F.1 Istotna grupa osób objętych pomocą socjalną przechodzi do sfery rozwoju gospodarczego

12

B.4 Ochrona unikalnych wartości krajobrazu jurajskiego

11

D.2 Zmodernizowana istniejąca baza kulturalna pełniąca funkcję ponadlokalną

11

E.3 Sprawnie funkcjonująca baza rekreacyjno-turystyczna

11

G.3 Usprawnienie ruchu kołowego w mieście i gminie

10

B.2 Ochrona zasobów wód podziemnych

8

B.1 Uporządkowana gospodarka odpadami

B.3 Ochrona powietrza atmosferycznego

6

F.2 Ograniczenie negatywnych skutków socjalnych bezrobocia

6

G.1 Budowa obwodnicy dla Olkusza

6

G.2 Modernizacja drogi Nr 94, docelowo jako drogi dwupasmowej

5

 

 


 

3.8       Przegląd planowania projektów - lista celów i zadań oraz mierników realizacji celów

Tabela 3. Lista celów i zadań oraz mierników realizacji celów.

OBSZAR STRATEGICZNY (I-VII)

Miernik realizacji celu

Źródła mierników

Kierunek strategiczny (A- G)

Cel strategiczny (A.1 – G.4)

Cel taktyczny (A.1.1 – G.4.1)

Cel taktyczny niższego rzędu (A.1.1.1 – E.1.3.1)

Cel operacyjny (A.3.1.1.1 – B.4.1.3.1)

Zadanie

 

 

 

OBSZAR I: INWESTYCJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

 

A. Realizować trwały rozwój gospodarczy

Dochody gminy w tys. zł na 1 mieszkańca i ich zmiana w stosunku do inflacji

Udział w % wydatków na opiekę społeczną w budżecie gminy i jego zmiana

Udział w % wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy

Liczba i struktura (wg sekcji EKD) zatrudnionych, w tym w MŚP, w tym w sektorze prywatnym, i zmiany ilościowe

Liczba, struktura (forma własności, forma organizacyjno-prawna, rodzaj działalności, rodzaj kapitału) oraz zmiany ilościowe podmiotów gospodarczych

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych według sekcji w mln zł i %.

Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Statystyczny

A.1 Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m2

Liczba kubatura oraz struktura oddanych do użytku wielorodzinnych i indywidualnych budynków mieszkalnych stałego zamieszkania oraz zmiany ilościowe

Liczna mieszkań oddanych do użytku w indywidualnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w tym w ramach TBS-ów.

Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 zawartych małżeństw

Urząd Miasta i Gminy, Urząd Statystyczny

A.1.1 Rozwój czynszowego budownictwa mieszkaniowego (TBS)

Liczba mieszkań oddanych od użytku w ramach TBS.

Urząd Miasta i Gminy, Urząd Statystyczny

A.1.1.1 Scalanie gruntów pod budownictwo wielorodzinne

Powierzchnia w tys. m2 terenów przygotowanych pod budownictwo mieszkaniowe.

Liczba działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Liczba i struktura przeprowadzonych procesów scaleniowych.

Urząd Miasta i Gminy

A.1.2 Wspieranie rozwoju zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego

Powierzchnia w tys. m2 terenów przygotowanych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

Liczba działek budowlanych przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo jednorodzinne.

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Przygotowanie programu współpracy gminy z developerem.

 

 

Znalezienie inwestora na teren przy ul. kpt. Hardego pod budownictwo szeregowe.

 

 

A.1.2.1 Udostępnianie terenów pod budownictwo jednorodzinne w planie zagospodarowania przestrzennego

Istnienie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierających zapisy dotyczące terenów pod budownictwo mieszkaniowe

Urząd Miasta i Gminy

A.2 Rozwój terenów wiejskich

Wskaźnik udziału użytków rolnych w użytkach ogółem na terenach wiejskich. Liczba podmiotów gospodarczych na terenach wiejskich. Wielkość wpływów z podatku rolnego, podatku od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Urząd Miasta i Gminy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy

A.2.1 Likwidacja braków z zakresu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich

Wskaźnik skanalizowania wsi.

Odsetek sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej wymagającej modernizacji.

Wskaźnik telefonizacji.

Stan techniczny dróg wiejskich – wskaźnik dróg wymagających remontów i modernizacji.

Urząd Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gazowniczy (Rozdzielnia Gazu), operatorzy telefonii, Zarząd Dróg

A.2.2 Funkcjonuje program alternatywnego zagospodarowania wsi

Istnienie programu zagospodarowania wsi.

Wielkość wydatków na realizację programu (budżet gminy, środki zewnętrzne)

 

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Wykonanie ekspertyzy dot. terenów wiejskich wraz z programem realizacyjnym.

 

 

A.3 Tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie bezrobocia

Liczba ofert pracy w stosunku do liczby bezrobotnych.

Liczba nowych miejsc pracy.

Zmiana stopy bezrobocia.

Wielkość pomocy finansowej udzielonej na tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Urząd Miasta i Gminy, Powiatowy Urząd Pracy

Zadania:

 

 

Zorganizowanie konkursu na najlepszy produkt Olkusza.

 

 

Stworzenie funduszu poręczeniowego i pożyczkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

A.3.1 Pozyskiwanie inwestorów

Liczba pozyskanych inwestorów, wielkość zainwestowanych przez nich środków.

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy oraz liczba miejsc pracy uratowanych przed likwidacją.

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Pomoc w znalezieniu inwestora, który zagospodaruje hale OWENT oraz pomoc w wycenie gruntów i przy określeniu kosztów wyburzenia hal.

 

 

A.3.1.1 Funkcjonuje program aktywnego pozyskania inwestora

Istnienie programu i procedur sprawnej obsługi inwestorów na terenie gminy

Urząd Miasta i Gminy

Zadanie:

 

 

1.        Inwentaryzacja niezagospodarowanych nieruchomości.

2.        Określenie bazy danych o dostępnych nieruchomościach.

3.        Zebranie informacji do przygotowywanej bazy danych.

4.        Przygotowanie katalogu ofert inwestycyjnych (CD-ROM, książka, internet).

5.        Podpisanie umowy o szybką obsługę inwestora „Gorąca linia dla inwestora”.

6.        Osobiste dotarcie z ofertą do instytucji i firm.

7.        Uczestnictwo w targach i konferencjach.

8.        Podpisanie umowy z PAIZ.

9.        Przygotowanie listy instytucji i firm.

10.     Dystrybucja katalogu ofert.

11.     Przesłanie katalogu wg sporządzonej listy.

12.     Zamieszczenie ofert w Internet.

13.     Sprzedaż oferowanych nieruchomości inwestorom.

14.     Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

15.     Przeprowadzenie przetargu.

 

 

A.3.1.1.1 Przygotowana oferta uzbrojonych gruntów pod inwestycje (w tym przemysłowe) w porozumieniu z właścicielami gruntów

Istnienie uregulowanych stanów geodezyjno – prawnych gruntów przeznaczonych pod inwestycje

Liczba i wielkość w ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje

Istnienie polityki i programów scalania gruntów w celu pozyskania nowych terenów inwestycyjnych o jednolitej strukturze własnościowej

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Przygotować ofertę inwestycyjną dla terenów likwidowanych zakładów OFNE i ZGH.

 

 

A.3.1.1.2 Przygotowany pakiet ulg w podatkach

Wielkość i rodzaje ulg podatkowych.

% udział podatków od podmiotów gospodarczych w dochodach gminy

Urząd Miasta i Gminy

A.3.1.1.3 Skuteczna promocja ofert

Liczba i struktura inwestorów zgłaszających się do gminy.

Liczba ofert, które zostały zagospodarowane.

Wielkość dokonanych inwestycji, liczba powstałych miejsc pracy.

Urząd Miasta i Gminy

A.3.2 Zrestrukturyzowany przemysł na terenie gminy

Zmiany liczby osób bezrobotnych wskutek restrukturyzacji zakładów pracy.

Kondycja ekonomiczna przemysłu na terenie gminy.

Urząd Miasta i Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy

A.3.2.1 Funkcjonuje strefa gospodarcza „Olewin”

Liczba i struktura podmiotów działających na obszarze strefy.

Liczba nowych podmiotów/liczba wykreśleń.

Wartość inwestycji w strefie.

Liczba miejsc pracy utworzonych w strefie.

Urząd Miasta i Gminy

A.3.2.2 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Istnienie dokumentu pt.: "Gminna polityka wspierania rozwoju  przedsiębiorstw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw".

Istnienie lokalnego programu promocji MSP w tym podmiotów promowanych na gminnej stronie WWW.

Wielkość nakładów w tys. zł przeznaczonych na promocję.

Liczba MSP tworzących miejsca pracy na terenie gminy.

 

 

Urząd Miasta i Gminy

A.3.2.3 Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości

Istnienie systemu doradztwa z zakresu przedsiębiorczości.

Liczba osób korzystających z doradztwa.

Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą.

Urząd Miasta i Gminy

A.3.2.4 Kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy

Stopa bezrobocia.

Liczba i struktura zawodowa bezrobotnych.

Urząd Miasta i Gminy, Powiatowy Urząd Pracy

A.3.2.5 Rozwój istniejących zakładów skutkujący tworzeniem miejsc pracy

Liczba nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach gospodarczych.

Urząd Miasta i Gminy

A.3.1.1 – A.3.2 Działania gminy zachęcające do zatrudnienia (ulgi podatkowe, zachęty dla inwestorów)

Istnienie systemu wsparcia dla inwestorów oraz podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.

Wielkość i rodzaje ulg podatkowych.

Zmiany w poziomie zatrudnienia, liczba bezrobotnych.

% udział podatków od podmiotów gospodarczych w dochodach gminy

Urząd Miasta i Gminy

OBSZAR:II: ŚRODOWISKO NATURALNE

 

 

B. Osiągnąć i utrzymywać wysoką jakość środowiska naturalnego

Wielkość odpadów wytwarzanych na terenie gminy, udział % odpadów posegregowanych i utylizowanych w ogólnej ilości odpadów, liczba dzikich wysypisk.

Liczba pozarządowych organizacji zajmujących się działalnością proekologiczną.

Poziom skanalizowania gminy w %, % udział ścieków odprowadzanych do oczyszczalni, długość sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej w km, Odsetek mieszkań korzystających z kanalizacji sanitarnej, Przepustowość kanalizacji sanitarnej w tys. m3 /dobę.

Jakość wody pitnej, wód podziemnych i wód powierzchniowych.

Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w tys. ton, pyłowych i gazowych: CO2, SiO2, NO, CO,  węglowodorów, tlenków cynku, innych

Immisja zanieczyszczeń powietrza (opad pyłu) w tonach/km2

Wpływy z opłat i kar na celowe fundusze ekologiczne w mln zł

Nie postępuje proces rozpraszania się zabudowy.

Powierzchnia nowo utworzonych obszarów zieleni miejskiej.

Formalne utworzenie mocą odpowiednich aktów prawnych rezerwatów przyrody: Pazurek, Januszkowa Góra oraz użytku ekologicznego „Sasanka

 

Urząd Miasta i Gminy, Urząd Statystyczny, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Fundusze Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

B.1 Uporządkowana gospodarka odpadami

% udział posegregowanych i utylizowanych odpadów w ogólnej ilości odbieranych odpadów.

Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych z mieszkań i jej zmiana.

Urząd Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

B.1.1 Pełna utylizacja odpadów z gminy

% udział utylizowanych odpadów w ogólnej ilości odbieranych odpadów.

Liczba miejscowości objętych selektywną zbiórką odpadów.

Prowadzone jest zbiórka przeterminowanych leków.

Urząd Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Zadania:

 

 

Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów na wszystkie miejscowości wiejskie gminy Olkusz.

 

 

Kontynuacja zbiórki przeterminowanych leków od ludności.

 

 

Inicjowanie ponadgminnego sposobu utylizacji odpadów (np. spalarnia, kompostownia) we współpracy z sąsiednimi gminami:

1.        Pełna inwentaryzacja ilości i rodzaju odpadów produkowanych na terenie gminy.

2.        Utworzenie wspólnego dla Powiatu programu gospodarki odpadami.

 

 

Uporządkowanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi w zakładach przemysłowych (OFNE, ZGH „Bolesław” i inne) poprzez:

-          Wzmożone kontrole gospodarki odpadami

-          Egzekwowanie od zakładów programów zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

 

 

B.1.2 Ograniczenie wytwarzania odpadów

Wielkość odpadów wytwarzanych na terenie gminy, udział % odpadów posegregowanych i utylizowanych w ogólnej ilości odpadów.

Liczba dzikich wysypisk

Istnienie programu upowszechniania i wspierania proekologicznych postaw mieszkańców gminy i inwestorów

Liczba pozarządowych organizacji zajmujących się działalnością proekologiczną

Istnienie programu edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej

Liczba programów promocji ochrony środowiska.

Wielkość rocznych nakładów finansowych w tys. zł na realizację programu

 

 

Urząd Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Zadania:

 

 

Stymulowanie zakładów do wprowadzania technologii mało- i bezodpadowych (np. poprzez ulgi podatkowe) w następujący sposób:

1.        Zarząd Gminy przygotowuje propozycje pakietu ulg w podatkach i opłatach lokalnych oraz określa warunki ich udzielania.

2.        Wysłanie oferty do podmiotów.

3.        Udzielenie ulg podmiotom i monitorowanie.

 

 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa (głównie młodzieży szkolnej) ukierunkowana na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów (pogadanki, konkursy, ulotki, informacje w prasie).

 

 

B.2 Ochrona zasobów wód podziemnych

Jakość wód podziemnych zgodna z normami ustawowymi.

Zmiany parametrów jakościowych zasobów wód podziemnych.

Urząd Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

B.2.1 Uregulowana gospodarka wodno-ściekowa

Wielkość rocznych nakładów w tys. zł przeznaczonych na ochronę środowiska

Spełnianie przez parametry opisujące czystość wód, gleby i powietrza wymagań ustawowych

Odsetek posegregowanych odpadów w ogólnej ilości odbieranych odpadów

Wielkość i struktura wykorzystania środków FOŚiGW i FOG.

Urząd Miasta i Gminy, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Fundusze Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

B.2.1.1 Gmina w pełni skanalizowana

Poziom skanalizowania gminy w %.

% udział ścieków odprowadzanych do oczyszczalni.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej w km

Odsetek mieszkań korzystających z kanalizacji sanitarnej

Przepustowość kanalizacji sanitarnej w tys. m3 /dobę.

Urząd Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Zadania:

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy w oparciu o „Program uporządkowania gospodarki ściekowej terenów wiejskich gminy Olkusz”.

 

 

Kontynuacja budowy kanalizacji w północno-zachodniej części miasta.

 

 

Pozyskanie środków pomocowych na realizację kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (fundusze przedakcesyjne, np. ISPA, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

 

 

B.2.1.2 Zapewnienie ochrony wód podziemnych przy procesie likwidacji górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w regionie olkuskim

Zmiany parametrów jakościowych zasobów wód podziemnych.

Urząd Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

B.2.1.3 Zapewnienie zaopatrzenia w wodę ludności po zlikwidowaniu górnictwa rud cynku i ołowiu.

Zmiany w poziomie zużycia wody na terenie gminy.

Zmiany poziomu jakości wody.

Urząd Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Zadania:

 

 

Opracowanie ekspertyzy wpływu likwidacji kopalni Olkusz na jakość wód wykorzystywanych do celów pitnych

 

 

B.2.1.4 Poprawa jakości wody wykorzystywanej do celów pitnych

Zmiany poziomu jakości wody pitnej.

Jakość wód w odniesieniu do obowiązujących norm krajowych w tym zakresie.

Urząd Miasta i Gminy, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Zadania:

 

 

Uzupełnienie istniejącego programu gospodarki wodno-ściekowej o zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej

 

 

Edukacja rolników w zakresie racjonalnego stosowania nawozów i środków ochrony roślin np. za pośrednictwem ODR.

 

 

Kontrola i egzekucja szczelności szamb (zadanie Nadzoru)

 

 

B.3. Ochrona powietrza atmosferycznego

Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w tys. ton, pyłowych i gazowych: CO2, SiO2, NO, CO,  węglowodorów, tlenków cynku, innych

Immisja zanieczyszczeń powietrza (opad pyłu) w tonach/km2

Wpływy z opłat i kar na celowe fundusze ekologiczne w mln zł.

Urząd Miasta i Gminy, Fundusze Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

Zadania:

 

 

Ograniczenie emisji z transportu i ruchu ulicznego poprzez przebudowę dróg o małej przepustowości: ul.Szpitalną, ul.Kościuszki, ul. Kazimierza Wielkiego itp.

 

 

 

Ograniczenie emisji z transportu i ruchu ulicznego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta: budowa drogi ZO, obwodnicy.

 

 

Ograniczenie emisji z transportu i ruchu ulicznego poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego w godzinach nocnych: uchwała Rady Gminy

 

 

Ograniczenie emisji z ruchu ulicznego poprzez budowę przyosiedlowych parkingów samochodowych na os. Młodych, os. Pakuska, os. Słowiki oraz wprowadzenie zakazu parkowania na uliczkach wewnątrz tych osiedli.

 

 

B.3.1 Sukcesywna likwidacja niskiej emisji

Wielkość niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w tys. ton, pyłowych i gazowych: CO2, SiO2, NO, CO,  węglowodorów, tlenków cynku.

Wpływy z opłat i kar na celowe fundusze ekologiczne w mln zł.

Urząd Miasta i Gminy, Fundusze Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

Zadania:

 

 

Kontynuacja uciepłownienia miasta– dokończenie budowy gazociągu średnioprężnego.

 

 

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń ZGH „Bolesław”

 

 

Promowanie likwidacji indywidualnych palenisk domowych poprzez:

-          system dopłat,

-          wystąpienia o obniżenie cen,

-          paliw ekologicznych.

 

 

Ograniczenie emisji z procesów przemysłowych.

 

 

B.4 Ochrona unikalnych wartości krajobrazu jurajskiego.

Nowa zabudowa powstaje zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Nie postępuje proces rozpraszania się zabudowy.

Liczba przebudowanych terenów zieleni miejskiej.

Liczba nowo utworzonych obszarów zieleni miejskiej.

Formalne utworzenie mocą odpowiednich aktów prawnych rezerwatów przyrody: Pazurek, Januszkowa Góra oraz użytku ekologicznego „Sasanka”.

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Wystąpienie z wnioskiem do ZGH o zazielenienie istniejących hałd.

 

 

B.4.1 Waloryzacja przyrodnicza gminy.

Nowa zabudowa powstaje zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Nie postępuje proces rozpraszania się zabudowy.

Liczba przebudowanych terenów zieleni miejskiej.

Liczba nowo utworzonych obszarów zieleni miejskiej.

Formalne utworzenie mocą odpowiednich aktów prawnych rezerwatów przyrody: Pazurek, Januszkowa Góra oraz użytku ekologicznego „Sasanka”.

Urząd Miasta i Gminy

B.4.1.1 Ścisłe przestrzeganie planu zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza zapobieganie rozpraszaniu się zabudowy.

Nowa zabudowa powstaje zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Nie postępuje proces rozpraszania się zabudowy.

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Weryfikacja planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem rozproszenia zabudowy.

 

 

B.4.1.2 Budowa nowych i przebudowa istniejących terenów zieleni miejskiej

Liczba przebudowanych terenów zieleni miejskiej.

Liczba nowo utworzonych obszarów zieleni miejskiej.

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Modernizacja parku przy ul. Mickiewicza w Olkuszu

 

 

B.4.1.3 Utworzenie rezerwatów przyrody: Pazurek, Januszkowa Góra oraz użytku ekologicznego „Sasanka”

Formalne utworzenie mocą odpowiednich aktów prawnych rezerwatów przyrody: Pazurek, Januszkowa Góra oraz użytku ekologicznego „Sasanka”.

Urząd Miasta i Gminy

B.4.1.3.1 Zabezpieczenie przed degradacją zasobów naturalnych na terenach planowanych rezerwatów

Stan zasobów naturalnych na terenie planowanych rezerwatów nie ulega pogorszeniu.

Urząd Miasta i Gminy, Nadleśnictwo

Zadania:

 

 

Wniosek do nadleśnictwa o ochronę zasobów naturalnych na terenie planowanych rezerwatów przyrody.

 

 

OBSZAR III: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM I PROMOCJA GMINY

 

 

C. Sprawnie i kreatywnie zarządzać dla osiągania celów strategicznych

 

 

C.1 Szeroka promocja gminy

Uczestnictwo w targach, innych imprezach.

Liczba osób odwiedzających gminę

Nakład i zakres tematyczny wydawanych przez gminę publikacji.

Liczba odbiorców publikacji.

Istnienie planu dystrybucji publikacji wśród jego adresatów.

Aktywność gminy w mediach: prasa, radio, telewizja.

Liczba odwiedzających stronę WWW gminy.

 

Urząd Miasta i Gminy

C.1.1 Promocja wartości krajobrazowych, historycznych, inwestycyjnych

Uczestnictwo w targach, innych imprezach.

Liczba osób odwiedzających gminę

Nakład i zakres tematyczny wydawanych przez gminę publikacji.

Liczba odbiorców publikacji.

Istnienie planu dystrybucji publikacji wśród jego adresatów.

Aktywność gminy w mediach: prasa, radio, telewizja.

Liczba odwiedzających stronę WWW gminy.

Liczba profesjonalnie przygotowanych ofert inwestycyjnych dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Gmina corocznie uczestniczy w Targach Turystyki prezentując tam wydawnictwa dotyczące Olkusza.

 

 

Muzeum PTTK udziela informacji o wydanych książkach na temat ziemi olkuskiej.

 

 

Przygotowanie oferty inwestycyjnej dla dalszych terenów przy ul. Rabsztyńskiej.

 

 

Nawiązać kontakt z telewizjami regionalnymi w celu realizacji krótkich migawek pokazujących walory miasta i gminy.

 

 

C.1.1.1 Wykorzystanie Internet, bliskości Krakowa, wydawanie publikacji o zasięgu ponadlokalnym, wykorzystanie lokalnego radia do promocji.

Istnienie gminnego informatora dla inwestorów i przedsiębiorców

Nakład informatora dla inwestorów i przedsiębiorców, częstotliwość wydawania poradnika.

Istnienie planu dystrybucji informatora wśród jego adresatów

Urząd Miasta i Gminy

C.2 Sprawne zarządzanie środkami zewnętrznymi oraz aktywizacja instytucjonalna

Wielkość pozyskanych środków zewnętrznych.

Liczba pozyskanych inwestorów.

Wielkość pozyskiwanych środków pozabudżetowych.

Liczba i wielkość zawartych kontraktów. Liczba zawartych związków.

Uczestnictwo w programach pozyskiwania środków.

Urząd Miasta i Gminy

C.2.1 Instytucje gminy skutecznie absorbują środki zewnętrzne

Wielkość pozyskanych środków zewnętrznych.

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Informować społeczność lokalną (w prasie lokalnej) o możliwych do uzyskania funduszach zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

 

C.2.1.1 Dobre przygotowanie instytucji do pozyskania funduszy zewnętrznych

Liczba złożonych wniosków o przyznanie środków zewnętrznych i ich wartość.

Liczba nieprawidłowo wypełnionych wniosków (% odrzuconych wniosków).

Wielkość przyznanej pomocy, wielkość środków, które przepadły w przyczyn leżących po stronie instytucji gminnych.

Urząd Miasta i Gminy

C.2.2 Uaktywnienie instytucji powołanych do działań na rzecz rozwoju gminy

 

 

C.2.2.1 Poszukiwanie inwestorów, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, kontrakty, związki, programy pozyskania środków

Liczba pozyskanych inwestorów.

Wielkość pozyskiwanych środków pozabudżetowych.

Liczba i wielkość zawartych kontraktów. Liczba zawartych związków.

Uczestnictwo w programach pozyskiwania środków.

Urząd Miasta i Gminy

C.3 Istnieje platforma współpracy pomiędzy środowiskami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi w gminie

Istnieje gminne forum skupiające przedstawicieli środowisk społecznych, gospodarczych i politycznych.

Liczba i odsetek lokalnych liderów - członków gminnego forum.

Istnienie obowiązującej polityki informacyjnej gminy

Istnienie procedur komunikowania się władz gminy ze środowiskiem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Urząd Miasta i Gminy

C.3.1 Gmina wysokiej klasy partnerem dla środowisk społecznych, gospodarczych i politycznych

Gmina utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami środowisk społecznych, gospodarczych i politycznych poprzez wymianę informacji i ofert, spotkania, szkolenia, inne formy współpracy.

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Utworzenie stowarzyszenia przedsiębiorców olkuskich (z inicjatywy samorządu gminnego)

 

 

Rozszerzenie zakresu dotowania z budżetu gminy organizacji pozarządowych.

 

 

C.4 Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i innych patologii

Wielkość środków w tys. zł na promowanie zdrowego stylu życia.

Zmiany liczby osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, inne patologie).

Wielkość wydatków ludności na sport i rekreację, liczba korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Powierzchnia w ha publicznych terenów rekreacyjnych

Liczba obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

C.4.1 Sieć placówek ochrony zdrowia zgodna z potrzebami mieszkańców

Istnieje program zaspokojenia zapotrzebowania na usługi medyczne dostępne na terenie gminy. Liczba pracowników medycznych służby zdrowia świadczących usługi medyczne oraz ich zmiany ilościowe.

Urząd Miasta i Gminy, placówki służby zdrowia

Zadania:

 

 

Zlecenia wykonania analizy potrzeb medycznych mieszkańców Olkusza, a następnie przygotowanie modelowej sieci placówek medycznych zgodnej z potrzebami w tym zakresie.

 

 

Wsparcie tworzenia niepublicznych placówek medycznych.

 

 

OBSZAR IV: EDUKACJA I KULTURA

 

 

D. Utrzymywać stale wysoki poziom usług edukacyjnych i kulturalnych

Odsetek uczniów szkół podstawowych kontynuujących naukę w szkołach średnich.

Odsetek uczniów szkół średnich kontynuujących naukę w szkołach wyższych.

Liczba osób korzystających z oferty placówek kultury.

Urząd Miasta i Gminy, Urząd Statystyczny

D.1 Sieć szkół i kierunki kształcenia dostosowane do rynku pracy

Liczba i struktura bezrobotnych absolwentów. Długość czasu pozostawania bez pracy.

Istnienie porozumień pomiędzy szkołami, instytucjami rynku pracy (PUP, instytucje doradcze), gminą, i potencjalnymi pracodawcami – liczba spotkań, liczba zawartych porozumień, liczba absolwentów, którzy znaleźli zatrudnienie dzięki istnieniu tej formy współpracy.

Istnienie koncepcji funkcjonowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów zapewniającej jej zdolność dostosowania się do trendów demograficznych.

Urząd Miasta i Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, placówki oświatowe

Zadania:

 

 

Wprowadzenie i rozpowszechnienie międzyszkolnych konkursów dla dzieci i młodzieży.

 

 

Powołanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży (przedmiotowych, artystycznych, sportowych, turystycznych).

 

 

Przygotowanie systemu motywacyjnego dla nauczycieli podnoszących i rozszerzających kwalifikacje.

 

 

D.1.1 Kierunki kształcenia dostosowane do lokalnych potrzeb

Istnienie koncepcji funkcjonowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów zapewniającej jej zdolność dostosowania się do trendów demograficznych oraz potrzeb edukacyjnych, kulturowych oraz zawodowych mieszkańców gminy.

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe

Zadania:

 

 

Stworzenie stanowiska doradcy zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a następnie organizowanie cyklicznych spotkań z uczniami w ostatnich klasach gimnazjum.

 

 

D.1.1.1 Funkcjonują odpowiednio wyposażone pracownie językowe i komputerowe

Wszystkie gimnazja posiadają pracownie językowe i komputerowe wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie.

We wszystkich pracowniach prowadzone są zajęcia.

Urząd Miasta i Gminy, gimnazja

Zadania:

 

 

Utworzenie pracowni językowych we wszystkich gimnazjach:

1.        Wybór modelowej pracowni językowej (wyposażenie i koszt)

2.        Stworzenie systemu finansowania pracowni językowych.

 

 

Opracowanie standardu pracowni komputerowej dla szkół podstawowych i gimnazjów:

1.        Stworzenie wykazu braków wyposażenia pracowni komputerowej w porównaniu do standardu (z kosztami)

2.        Stworzenie systemu finansowania pracowni komputerowych.

 

 

D.1.2 Zmodernizowana, dostosowana do potrzeb sieć szkół

Istnienie koncepcji funkcjonowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów zapewniającej jej zdolność dostosowania się do trendów demograficznych oraz potrzeb edukacyjnych, kulturowych oraz zawodowych mieszkańców gminy.

Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe

D.1.2.1 Wyremontowane szkoły, które tego wymagają

Istnienie wieloletniego planu remontów obiektów szkolnych.

Wielkość rocznych nakładów w tys. zł  przeznaczonych na remonty szkół.

Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe

Zadania:

 

 

Opracowanie wieloletniego planu remontów budynków i terenów szkolnych.

 

 

Remont basenu w szkole podstawowej nr 2.

 

 

D.1.2.2 Wyposażenie szkół i liczba dzieci w klasach są zgodne z obowiązującymi normami w tym zakresie

Liczba dzieci w klasach zgodna z obowiązującymi normami.

Wielkość rocznych nakładów w tys. zł  przeznaczonych na wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Wyposażenie dydaktyczne szkół zgodne z obowiązującymi normami.

Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe

Zadania:

 

 

Zbilansowanie potrzeb w zakresie sprzętu/wyposażenia, a następnie:

-          zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjum,

-          zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej dla szkół podstawowych,

-          zakup mebli szkolnych (ławki, stoliki) dostosowanych do wzrostu i wieku,

-          zakup nowoczesnych pomocy naukowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

D.2 Zmodernizowana istniejąca baza kulturalna pełniąca funkcję ponadlokalną

Istnienie uchwalonej polityki gminy w dziedzinie kultury.

Liczba i stopień wykorzystania placówek kulturalnych na terenie Gminy

Liczba i struktura uczestników imprez kulturalnych w ciągu roku w tys. osób i %.

Liczba ofert kulturalnych, dostępność informacji dot. ofert kulturalnych.

Istnienie kalendarza stałych i cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych.

Urząd Miasta i Gminy, placówki kultury

D.2.1 Racjonalizacja istniejącej bazy kulturalnej

Istniejąca baza kulturalna w pełni wykorzystana i dostosowana do potrzeb.

Liczba i stopień wykorzystania placówek kulturalnych na terenie Gminy

Liczba i struktura uczestników imprez kulturalnych w ciągu roku w tys. osób i %.

Urząd Miasta i Gminy, placówki kultury

D.2.2 Wielopodmiotowa organizacja działań kulturalnych w oparciu o systemy grantowe gminy

Istnieje program funkcjonowania bazy kulturalnej opierający się o stabilny, wielopodmiotowy  system finansowania na bazie specjalnych grantów.

Urząd Miasta i Gminy, placówki kultury

D.2.3 Wykreowanie festiwali organowych i kursów organmistrzowskich

Istnienie kalendarza stałych i cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych obejmujących festiwale organowe i kursy organmistrzowskie.

Urząd Miasta i Gminy

D.2.4 Istnieje skuteczna informacja kulturalna

Liczba i stopień wykorzystania placówek kulturalnych na terenie Gminy

Liczba i struktura uczestników imprez kulturalnych w ciągu roku w tys. osób i %.

Liczba ofert kulturalnych, dostępność informacji dot. ofert kulturalnych.

Urząd Miasta i Gminy, placówki kultury

OBSZAR V: TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA

 

 

E. Tworzyć atrakcyjne miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku dla mieszkańców i przyjezdnych

Istnieje dokument dot. „Strategii rozwoju produktu turystycznego” wraz z programem wdrażającym.

Wielkość ruchu turystycznego.

Stopień wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej.

Urząd Miasta i Gminy, Urząd Statystyczny

Zadania:

 

 

Przygotowanie strategii rozwoju produktu turystycznego Olkusza

 

 

Zorganizowania spotkania w sprawie podziemnej trasy turystycznej

 

 

E.1 Rozszerzenie bazy i działalności sportowej

Liczba kół sportowych, klubów  sportowych itp.

Liczba zaangażowanych w działalność sportową.

Wielkość bazy sportowej w tym liczba obiektów sportowych i ich powierzchnia, struktura bazy sportowej.

Liczba imprez sportowych w gminie oraz o zasięgu ponadgminnym.

Osiągnięcia, zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Urząd Miasta i Gminy, kluby sportowe, MOSiR

E.1.1 Rozwój amatorskiego sportu młodzieży

Liczba kół sportowych, klubów sportowych itp.

Liczba dzieci i młodzieży w amatorskich zespołach sportowych.

Liczba imprez sportowych w gminie oraz o zasięgu ponadgminnym.

Osiągnięcia, zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Urząd Miasta i Gminy, kluby sportowe, MOSiR

E.1.2 Stworzenie systemu szlaków turystycznych pieszych i rowerowych na terenie gminy

Liczba szlaków turystycznych i szlaków rowerowych na terenie gminy.

Długość szlaków turystycznych i szlaków rowerowych.

Liczba tras turystycznych na terenie Miasta i Gminy.

Urząd Miasta i Gminy, PTTK

Zadania:

 

 

Przygotowanie kilkunastu jedno-, wielodniowych tras turystycznych po Olkuszu.

 

 

Stworzenie ścieżki rowerowej Olkusz – Rabsztyn - Czarny Las - Pomorzańskie Skałki – Olkusz.

 

 

E.1.2.1 Wykorzystanie byłego ośrodka harcerskiego na szlaki rowerowe

Przez teren ośrodka harcerskiego przechodzi szlak rowerowy.

Urząd Miasta i Gminy, PTTK

Zadania:

 

 

Wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej na terenie byłego ośrodka harcerskiego w Olkuszu

 

 

E.1.2.2 Włączenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej obszaru wyznaczonego na rezerwat „Pazurek” do szlaku rowerowego

Przez teren edukacyjnej ścieżki przyrodniczej obszaru wyznaczonego na rezerwat „Pazurek” przechodzi ścieżka rowerowa.

Urząd Miasta i Gminy, PTTK

Zadania:

 

 

Ścieżka rowerowa wyznaczona na trasie ścieżki dydaktycznej „Pazurek”

 

 

E.1.3 Udostępnienie bazy szkolnej w godzinach popołudniowych wraz ze zorganizowaną ofertą programową

Istnieje kompleksowa oferta programowa obejmująca harmonogram udostępniania bazy szkolnej w godzinach popołudniowych.

Urząd Miasta i Gminy

E.1.3.1 Rozwiązany problem finansowania SKS oraz opieki na terenach szkolnych w godzinach popołudniowych i czasie wolnym od zajęć szkolnych

Istnieje gminny program finansowania SKS oraz opieki na terenach szkolnych w godzinach popołudniowych i czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Urząd Miasta i Gminy, SKS

Zadania:

 

 

Zatrudnienie instruktorów organizujących ciekawe zajęcia w godzinach popołudniowych (zajęcia sportowe w czasie wolnym od zajęć)

 

 

E.1.4 Rozwinięte ośrodki MOSiR i MOK

Odsetek imprez organizowanych przez ośrodki MOSiR i MOK w stosunku do imprez ogółem.

Liczba uczestników imprez organizowanych przez MOSiR i MOK.

Liczba ofert ośrodków MOSiR i MOK.

MOSiR, MOK, Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Budowa krytej pływalni.

 

 

Remont obiektu na Czarnej Górze w zakresie umożliwiającym stworzenie z niego centralnego ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego

 

 

E.2 Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury turystycznej

Wielkość infrastruktury turystycznej: liczba miejsc noclegowych, liczba i struktura obiektów oraz urządzeń towarzyszących.

Urząd Miasta i Gminy, PTTK, Urząd Statystyczny

E.2.1 Zagospodarowane niewykorzystane tereny rekreacyjne (Czarna Góra, tereny osiedlowe)

Powierzchnia terenów służących rekreacji na Czarnej Górze oraz na osiedlach (w ha).

Czarna Góra ważnym obszarem rekreacyjnym na terenie gminy – liczba odwiedzających, oferta rekreacyjna na Czarnej Górze.

Tereny osiedlowe wyposażone w obiekty służące rekreacji.

Urząd Miasta i Gminy, MOSiR

E.2.2 Zagospodarowane Wzgórze Rabsztyńskie

Wzgórze Rabsztyńskie odpowiednio wyeksponowane.

Wzgórze Rabsztyńskie objęte bieżącą opieką.

Urząd Miasta i Gminy, PTTK

Zadania:

 

 

Odsłonięcie Wzgórza Rabsztyńskiego poprzez wycięcie drzew.

 

 

Objęcie bieżącą opieką grodziska Stary Olkusz.

 

 

E.3 Sprawnie funkcjonująca baza rekreacyjno-turystyczna

Liczba korzystających z bazy rekreacyjno-turystycznej.

Urząd Miasta i Gminy, PTTK

E.3.1 Gmina Olkusz w Związku Gmin Jurajskich

Istnieje dokument stwierdzający przynależność gminy do Związku Gmin Jurajskich.

Przedstawiciele gminy uczestniczą w pracach związku.

Urząd Miasta i Gminy, Związek Gmin Jurajskich

E.3.2 Istnieje oferta zorganizowanego wypoczynku na terenie Jury oraz skuteczna informacja turystyczna

Funkcjonuje Biuro (punkt) Informacji turystyczno-krajoznawczej i historycznej na Rynku.

Szkoły posiadają materiały na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego ziemi olkuskiej oraz lokalnych atrakcji turystycznych.

Szkoły organizują wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy

Wielkość ruchu na trasach turystycznych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Urząd Miasta i Gminy, PTTK, Urząd Statystyczny

Zadania:

 

 

Utworzenie Biura (punktu) Informacji turystyczno-krajoznawczej i historycznej na Rynku.

 

 

Przygotowanie folderu turystycznego Olkusza dla szkół.

 

 

Promocja tras turystycznych Olkusza (foldery, CD-ROMy, informacja w Internet).

 

 

Przygotowanie programu nagród dla turystów odwiedzających Olkusz.

 

 

OBSZAR VI: BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE

 

 

F. Zabezpieczać podstawowe potrzeby socjalne mieszkańców

 

 

F.1 Istotna grupa osób objętych pomocą socjalną przechodzi do sfery rozwoju gospodarczego

Udział osób objętych pomocą socjalną w stosunku do osób tracących zasiłki z uwagi na podjęcie pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy

F.1.1 Istnienie skutecznego systemu edukacji i doradztwa dla pracodawców i bezrobotnych o możliwościach uzyskania pomocy na tworzenie miejsc pracy i przekwalifikowanie zawodowe

Liczba osób objętych programem edukacji i doradztwa, liczba osób przeszkolonych i zdobywających nowe kwalifikacje.

Liczba pracodawców tworzących nowe miejsca pracy.

Liczba bezrobotnych podejmujących pracę.

Urząd Miasta i Gminy, Powiatowy Urząd Pracy

F.2 Ograniczenie negatywnych skutków socjalnych bezrobocia

Udział osób objętych zasiłkami w stosunku do potrzeb ogółem.

Istnienie gminnego programu prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wielkość nakładów na prace interwencyjne i roboty publiczne.

Liczba osób objętych pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi.

Urząd Miasta i Gminy, Powiatowy Urząd Pracy

F.2.1 Adekwatny system zasiłków

Udział osób objętych zasiłkami w stosunku do potrzeb ogółem.

Ośrodek Pomocy Społecznej

F.1.1 – F.2.1 Funkcjonowanie systemu prac interwencyjnych i robót publicznych

Istnienie gminnego programu prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wielkość nakładów na prace interwencyjne i roboty publiczne.

Liczba osób objętych pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi.

Urząd Miasta i Gminy, Powiatowy Urząd Pracy

OBSZAR VII: DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

 

 

G Osiągnąć i utrzymywać wysoką dostępność komunikacyjną w ruchu drogowym i kolejowym

Miasto posiada obwodnice na kierunkach północ-południe oraz wschód-zachód.

Droga Nr 94 na terenie gminy stanowi odcinek dwupasmowy.

Liczba niebezpiecznych skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną

Liczba niebezpiecznych ulic wyposażonych w środki podnoszące bezpieczeństwo pieszych.

Wysokość nakładów na modernizację dróg gminnych.

Odsetek dróg wymagających modernizacji.

Odsetek chodników wymagających modernizacji.

Przy LHS funkcjonuje terminal.

Urząd Miasta i Gminy, Zarząd Dróg, Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych, PKP

Zadania:

 

 

Modernizacja wiaduktu oraz drogi w kierunku Trzebini.

 

 

G.1 Budowa obwodnicy dla Olkusza

Miasto posiada obwodnice na kierunkach północ-południe oraz wschód-zachód.

Urząd Miasta i Gminy, Zarząd Dróg, Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych

Zadania:

 

 

Umieszczenie inwestycji pn. obwodnica wschód-zachód oraz północ-południe w strategii rozwoju województwa małopolskiego.

 

 

G.2 Modernizacja drogi Nr 94, docelowo jako drogi dwupasmowej

Droga Nr 94 na terenie gminy stanowi odcinek dwupasmowy.

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych

Zadania:

 

 

Modernizacja odcinka drogi krajowej Nr 94 od wiaduktu do Sieniczna:

-          sygnalizacja świetlna przy wylocie al. 1000-lecia,

-          poszerzenie drogi o pasy dla pojazdów wolno poruszających się.

 

 

Budowa wiaduktu dla drugiego pasa drogi krajowej Nr 94 w rejonie przed skrzyżowaniem z al.1000-lecia.

 

 

G.3 Usprawnienie ruchu kołowego w mieście i gminie

Liczba niebezpiecznych skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną

Liczba niebezpiecznych ulic wyposażonych w środki podnoszące bezpieczeństwo pieszych.

Urząd Miasta i Gminy, Policja

G.3.1 Modernizacja dróg gminnych

Wysokość nakładów na modernizację dróg gminnych.

Odsetek dróg wymagających modernizacji.

Odsetek chodników wymagających modernizacji.

Urząd Miasta i Gminy

Zadania:

 

 

Modernizacja następujących dróg gminnych: ul. Parkowa, ul. Witosa, ul. Narowiąska, ul. Wiejska, ul. Wapienna, ul. Jasna.

 

 

Modernizacja chodnika przy ul. Dworskiej.

 

 

 

G.3.2 Usprawnienie organizacji ruchu

Zmiany organizacji ruchu w centrum Olkusza.

Liczba i rozmieszczeni miejsc parkingowych w centrum miasta.

Liczba parkingów na obrzeżach osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych.

Liczba miejsc monitorowanych na tereni Miasta i Gminy.

Liczba włamań i liczba kradzieży samochodów.

Liczba wypadków i kolizji.

Wielkość emisji spalin do powietrza ze środków transportu.

Urząd Miasta i Gminy, Policja

Zadania:

 

 

Usprawnienie ruchu w centrum Olkusza: ul. Górnicza, ul. Szpitalna, ul. Mickiewicza, ul. Kościuszki, ul. K. Wielkiego

 

 

Oznakowanie oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al.1000-lecia z drogą Nr 94

 

 

Budowa parkingów na obrzeżach osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych.

 

 

Wprowadzenie zakazu parkowania na drogach wewnątrzosiedlowych.

 

 

Wyznaczenie miejsc do parkowania w centralnej części Olkusza.

 

 

Wprowadzenie monitoringu w najbardziej zagrożonych punktach miasta: Rynek, ul. K. Wielkiego, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza.

 

 

G.4 Zagospodarowanie terenów przy LHS (terminale)

Przy LHS funkcjonuje terminal.

Urząd Miasta i Gminy, PKP

G.4.1 Wejście w posiadanie terenów umożliwiających inwestowanie

Gmina w posiadaniu tytułu prawnego do użytkowania gruntów przy LHS.

Urząd Miasta i Gminy

 

 


 

3.9       Plan zadań

Tabela 4  Plan zadań (action plan)

Cel

Odpowie-dzialność

Harmonogram działania

Budżet

Źródła finansowania

Szanse/ zagrożenia

Pole tekstowe: Działanie ciągłeZadanie

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

Partnerzy, sojusznicy

Wdrożenie strategii rozwoju gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powierzenie odpowiedzialności za realizację strategii rozwoju

Zarząd Gminy

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwalenie strategii rozwoju przez Radę Gminy

Rada Gminy, Zarząd Gminy

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie uchwalonej strategii rozwoju Staroście Powiatu Olkuskiego oraz Marszałkowi woj. małopolskiego

Zarząd Gminy

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Działanie cykliczne, okresoweWprowadzenie strategicznych celów gminy do strategii powiatu

Zarząd Gminy

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

 

 

 

Pole tekstowe: Działanie ciągłePromocja strategii rozwoju gminy na terenie gminy oraz wśród instytucji finansowych oraz potencjalnych inwestorów

Rada Gminy, Zarząd Gminy

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

 

Budżet gminy, sponsorzy, środki organ. wspieraj. rozwój lokalny

 

Szkolenie pracowników gminy w zakresie planowania strategicznego i operacyjnego oraz wdrażania strategii

Zarząd Gminy

Ú

Ú

 

 

 

 

 

 

 

Budżet gminy, sponsorzy, środki org.wspier. rozwój lokalny

 

Wprowadzenie zadań wynikających ze strategii rozwoju do budżetu gminy

Zarząd Gminy, Rada Gminy

 

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

 

 

 

Pole tekstowe: Działanie cykliczne, okresoweOcena realizacji strategii, analiza rozbieżności oraz wdrożenie zmian

Rada Gminy, Zarząd Gminy

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pole tekstowe: Priorytetowy obszar aktywności gminyOBSZAR I: INWESTYCJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Realizować trwały rozwój gospodarczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Cel realizowany w pierwszej kolejności w ramach obszaru I, w wysokim stopniu wypełniający przyjęte kryteria rozwojowe.A.1 Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.1 Rozwój czynszowego budownictwa mieszkaniowego (TBS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.1.1 Scalanie gruntów pod budownictwo wielorodzinne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2 Wspieranie rozwoju zorganizowanego budownictwa jednorodzinnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie programu współpracy gminy z developerem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znalezienie inwestora na teren przy ul. kpt. Hardego pod budownictwo szeregowe.

Wydz.Promocji UMiG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2.1 Udostępnianie terenów pod budownictwo jednorodzinne w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Cel realizowany w drugiej kolejności w ramach obszaru IA.2 Rozwój terenów wiejskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.1 Likwidacja braków z zakresu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.2 Funkcjonuje program alternatywnego zagospodarowania wsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie ekspertyzy dot. terenów wiejskich wraz z programem realizacyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Cel realizowany w pierwszej kolejności w ramach obszaru I, w wysokim stopniu wypełniający przyjęte kryteria rozwojoweA.3 Tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie bezrobocia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorganizowanie konkursu na najlepszy produkt Olkusza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stworzenie funduszu poręczeniowego i pożyczkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1 Pozyskiwanie inwestorów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc w znalezieniu inwestora, który zagospodaruje hale OWENT oraz pomoc w wycenie gruntów i przy określeniu kosztów wyburzenia hal.

Wydz. Promocji UMiG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1.1 Funkcjonuje program aktywnego pozyskania inwestora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        Inwentaryzacja nie zagospodarowanych nieruchomości.

2.        Określenie bazy danych o dostępnych nieruchomościach.

3.        Zebranie informacji do przygotowywanej bazy danych.

4.        Przygotowanie katalogu ofert inwestycyjnych (CD-ROM, książka, Internet).

5.        Podpisanie umowy o szybką obsługę inwestora „Gorąca linia dla inwestora”.

6.        Osobiste dotarcie z ofertą do instytucji i firm.

7.        Uczestnictwo w targach i konferencjach.

8.        Podpisanie umowy z PAIZ.

9.        Przygotowanie listy instytucji i firm.

10.     Dystrybucja katalogu ofert.

11.     Przesłanie katalogu wg sporządzonej listy.

12.     Zamieszczenie ofert w Internet.

13.     Sprzedaż oferowanych nieruchomości inwestorom.

14.     Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

15.     Przeprowadzenie przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1.1.1 Przygotowana oferta uzbrojonych gruntów pod inwestycje (w tym przemysłowe) w porozumieniu z właścicielami gruntów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotować ofertę inwestycyjną dla terenów likwidowanych zakładów OFNE i ZGH.

Wydz. Promocji UMiG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1.1.2 Przygotowany pakiet ulg w podatkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1.1.3 Skuteczna promocja ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.2 Zrestrukturyzowany przemysł na terenie gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.2.1 Funkcjonuje strefa gospodarcza „Olewin”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.2.2 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.2.3 Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.2.4 Kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.2.5 Rozwój istniejących zakładów skutkujący tworzeniem miejsc pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1.1 – A.3.2 Działania gminy zachęcające do zatrudnienia (ulgi podatkowe, zachęty dla inwestorów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Drugi obok, obszaru INWESTYCJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ obszar aktywności gminyOBSZAR II: ŚRODOWISKO NATURALNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Osiągnąć i utrzymywać wysoką jakość środowiska naturalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Cel realizowany w trzeciej kolejności w ramach obszaru IIB.1 Uporządkowana gospodarka odpadami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.1 Pełna utylizacja odpadów z gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów na wszystkie miejscowości wiejskie gminy Olkusz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontynuacja zbiórki przeterminowanych leków od ludności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjowanie ponadgminnego sposobu utylizacji odpadów (np. spalarnia, kompostownia) we współpracy z sąsiednimi gminami:

1.        Pełna inwentaryzacja ilości i rodzaju odpadów produkowanych na terenie gminy.

2.        Utworzenie wspólnego dla Powiatu programu gospodarki odpadami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporządkowanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi w zakładach przemysłowych (OFNE, ZGH „Bolesław” i inne) poprzez:

-          Wzmożone kontrole gospodarki odpadami

-          Egzekwowanie od zakładów programów zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.2 Ograniczenie wytwarzania odpadów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stymulowanie zakładów do wprowadzania technologii mało- i bezodpadowych (np. poprzez ulgi podatkowe) w następujący sposób:

4.        Zarząd Gminy przygotowuje propozycje pakietu ulg w podatkach i opłatach lokalnych oraz określa warunki ich udzielania.

5.        Wysłanie oferty do podmiotów.

6.        Udzielenie ulg podmiotom i monitorowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Cel realizowany w drugiej kolejności w ramach obszaru IIEdukacja ekologiczna społeczeństwa (głównie młodzieży szkolnej) ukierunkowana na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów (pogadanki, konkursy, ulotki, informacje w prasie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Ochrona zasobów wód podziemnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.1 Uregulowana gospodarka wodno-ściekowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.1.1 Gmina w pełni skanalizowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy w oparciu o „Program uporządkowania gospodarki ściekowej terenów wiejskich gminy Olkusz”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontynuacja budowy kanalizacji w północno-zachodniej części miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskanie środków pomocowych na realizację kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (fundusze przedakcesyjne, np. ISPA, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.1.2 Zapewnienie ochrony wód podziemnych przy procesie likwidacji górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w regionie olkuskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.1.3 Zapewnienie zaopatrzenia w wodę ludności po zlikwidowaniu górnictwa rud cynku i ołowiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie ekspertyzy wpływu likwidacji kopalni Olkusz na jakość wód wykorzystywanych do celów pitnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.1.4 Poprawa jakości wody wykorzystywanej do celów pitnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzupełnienie istniejącego programu gospodarki wodno-ściekowej o zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja rolników w zakresie racjonalnego stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

ODR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola i egzekucja szczelności szamb

zadanie Nadzoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Cel realizowany w czwartej kolejności w ramach obszaru II, w niewielkim stopniu wypełniający przyjęte kryteria rozwojowe.B.3. Ochrona powietrza atmosferycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie emisji z transportu i ruchu ulicznego poprzez przebudowę dróg o małej przepustowości: ul. Szpitalną, ul. Kościuszki, ul. Kazimierza Wielkiego itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie emisji z transportu i ruchu ulicznego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta: budowa drogi ZO, obwodnicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie emisji z transportu i ruchu ulicznego poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego w godzinach nocnych.

Rada Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie emisji z ruchu ulicznego poprzez budowę przyosiedlowych parkingów samochodowych na os. Młodych, os. Pakuska, os. Słowiki oraz wprowadzenie zakazu parkowania na uliczkach wewnątrz tych osiedli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3.1 Sukcesywna likwidacja niskiej emisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontynuacja uciepłownienia miasta– dokończenie budowy gazociągu średnioprężnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń ZGH „Bolesław”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promowanie likwidacji indywidualnych palenisk domowych poprzez:

-          system dopłat,

-          wystąpienia o obniżenie cen,

-          paliw ekologicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie emisji z procesów przemysłowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Cel realizowany w pierwszej kolejności w ramach obszaru IIB.4 Ochrona unikalnych wartości krajobrazu jurajskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie z wnioskiem do ZGH o zazielenienie istniejących hałd.